Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Janka Stetková, narodená 16.12.1977.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

23.10.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský 
úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
O 
ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 25311998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
23.10.2018 trvalý pobyt 
y 
Janka Stetková, narodená 16.12.1977 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 23.10.2018 
Mgr. Ľudmila Haléčková 
vedúca oddelenia klientskeho centra