Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: J.P.Group SK, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Slovenská 49, 080 01 Prešov, Róbert Rečičár Naposledy sídlo/pobyt: Martina Benku 6437/1, 080 01 Prešov, JUNIK s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Medzinárodného Dňa Žien 3, 080 01 Prešov, RALLY RACING SLOVAKIA, družstvo Naposledy sídlo/pobyt: Lipová 1, 080 01 Prešov, Ľubomír Ragulský Naposledy sídlo/pobyt: 81,080 05 Teriakovce, BIZNIS-TRADE s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Strojnícka 1, 080 66 Prešov, Peter Balog Naposledy sídlo/pobyt: Tarasa Ševčenka 40, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

25.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        ' 
. 
Číslo: l 02075778/2018 
Dátum: 18.10.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti Adresát písomností: J.P.Group SK, s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Slovenská 49, 
080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 101945813/2018 zo dňa 02.10.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 101945813/2018 zo dňa 02.10.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 56312009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 O 
l Prešov. v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
00 0 O O 00 0 O>OOA .... ;: •• 0 OoOOO 0 
Oo O 00 000 000 Oo o 00000 O OO O 0 Oo OO 
Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Číslo: l 02077289/2018 
Dátum: 19.10.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta nloženia písomnosti 
Adresát písomností: Róbert Rečičár 
Naposledy sídlo/pobyt: Martina Benku 6437 l l, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. l O 1949409/2018 zo dňa 02.10.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt adresáta 
nie 
je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101949409/2018 zo dňa 02.10.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov. v kancelárii č. 513. v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
------
Mgr. RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
' 
. 
--
. 
Číslo: 102076501/2018 
Dátum: 18.10.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: JUNIK sx_o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Medzinárodného Dňa Zien 3, 080 O 1 Prešov 
Písomnosť č. 101957650/2018 zo dňa 03.102018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov_ 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, domčuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101957650/2018 zo dňa 03.102018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov_ 
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 O l Prešov. v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách_ 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 z_ z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
-' ~L.<._.._<:(' ŕ 
..... ~"'---'-'--'-
...................................................... 
Mgr. RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
' 
' 
' 
-
' 
Číslo: 102076431/2018 
Dátum: 18.10.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: RALL Y RACING SLOVAKIA, družstvo 
Naposledy sídlo/pobyt: Lipová 
l, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 101941760/2018 zo dňa 02.10.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 
080 Ol Prešov, 
Z dôvodu, 
že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101941760/2018 zo dňa 02.10.2018 verejnou vyhláškou podla§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov, v kancelárii č. 513. v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podl"a § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia . 
.. . . ..... ~---r.:-::-::-: .. : .. ~ .. -~-. ~ -~---~ ~ .... ~-~-~~--..... . 
Mgr. RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
' 
. 
' 
. . 
Číslo: 102076123/2018 
Dátum: 18.10.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: J.P.Group SK, s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Slovenská 49, 
080 Ol Prešov 
Písomnosť č. l O 1946402/2018 zo dňa 02.10.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 O l Prešov, 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101946402/2018 zo dňa 02.10.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov, v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie 
sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
.._-_-{_ "<._ (._ < (._ < L~ 
................ ~.~.:~.~C:.~ ..................... . 
Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
' 
. 
-
. 
Číslo: 102076557/2018 
Dátum: 18.10.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Ľubomír Ragulský 
Naposledy sídlo/pobyt: 
81,080 05 Teriakovce 
Písomnosť č. 101947607/2018 zo dňa 02.10.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, 
že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101947607/2018 zo dňa 02.10.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov. v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
' t.. ( .._ 
' ~ ' ... <. .:_ ~(" 
....................................................... 
Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Číslo: l 02071099/2018 
Dátum: 18.10.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: BIZNIS-TRADE s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Strojnícka 
l, 080 66 Prešov 
Písomnosť č. 101886964/2018 zo dňa 24.09.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 O l Prešov. 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
l 01886964/2018 zo dňa 24.09.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 O l Prešov. v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
. . ( 
Mgr. RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Číslo: 102071517/2018 
Dátum: 18.10.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Peter Balog 
Naposledy sídlo/pobyt: Ta rasa 
Ševčenka 40, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 101865564/2018 zo dňa 21.09.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101865564/2018 zo dňa 21.09.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov. v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia . 
..._---'·-·-' ,-' • ' ' < <' ~ 
Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)