Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 2600/27 o výmere 9m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod stánkom v lokalite Ul. Švábskej v Prešove.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

04.04.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
V zmysle 
čl. IV bod 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 1/2012 
a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 6/2013 
zverejňuje 
podl'a ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
ZÁMER NA PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI: 
-časti pozemku parc. č. KNC 2600/27 o výmere 9m
2, 
zastavané plochy a nádvoria, 
zapísaného na 
LV 
č. 2065, k. ú. Solivar za účelom majetkovo-právneho 
usporiadania pod stánkom v 
lokalite Ul. Švábskej v Prešove. 
Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet nájmu 
na adresu Mesta Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo -právne 
oddelenie v zalepenej obálke s označením "Neotvárať-priamy prenájom 
pozemku por. č. 7/2018" 
v termíne do 
16 dní odo dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná cena nájmu za 1 m
2
/rok nesmie byť nižšia ako cena určená 
v zmysle VZN mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a 
nakladania s majetkom mesta Prešov v znení neskorších predpisov, t.j. 58,71 
€/m2. 
Bližšie informácie ohl'adom prenájmu nehnutel'nosti 
budú poskytnuté prostredníctvom Msú v Prešove, Odboru správy majetku mesta, Majetkovo-právneho oddelenia 
(JUDr. Zuzana Helou, č. tel.: 051/3100229). 
. --) 
JUor:ltlifr:::?Makara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)