Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Róbert Oračko, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov - 3x, Jozef Obcovič naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Július Petik naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        •.. 
'""''. 
. . 
,_ ,; 
"" ."' 
•, 
Číslo: 102086386/2018 
Dátum: 22.10.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD 
PREŠOV Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Róbert Oračka 
Naposledy sídlo/pobyt: , 080 Ol Prešov 
Písomnosť 
č. 102080955/2018 a číslo 102078759/2018 zo dňa 19.!0.2018 je uložená na 
Daňovom úrade Prešov na odd. daňovej kontroly 8, Jarková č. 48, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102080955/2018 
a číslo 102078759/2018 zo dňa 19.10.2018 verejnou vyhláškou podla§ 35 ods. 2 
zákona 
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na odd. daňovej 
kontroly 8, Jarková č. 48, 080 Ol Prešov. v 
kancelárii 
č. 29 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Gabriela Hamariová 
vedúci oddelenia 
daňovej kontroly 
8 
Číslo: 102081727/2018 
Dátum: 19.10.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Róbert Oračko 
Naposledy sídlo/pobyt:, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 102079080/2018, 102081128/2018 zo dňa 19.10.2018 je uložená na Daňovom 
úrade Prešov odd. daňovej kontroly 8, Jarková č. 48 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Daňový 
úrad Prešov číslo 102079080/2018, 102081128/2018 zo dňa 19.10.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 
35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov odd. daňovej kontroly 8, Jarková č. 48 v kancelárii č. 29 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Gabriela Hamariová 
vedúci oddelenia 
daňovej kontroly 
8 
Číslo: I 02085804/20 I 8 
Dátum: 
22.10.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Róbert Oračko 
Naposledy sídlo/pobyt:, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 102081044/2018 a 102081044/2018 zo dňa 19.10.2018 je uložená na Daňovom 
úrade Prešov na odd. daňovej kontroly 8, Jarko vá č. 48, 080 O l Prešov 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102081044/2018 a 102081044/2018 zo dňa 19.10.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona 
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote I 5 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na odd. daňovej kontroly 8, Jarko vá č. 48, 080 O l Prešov v 
kancelárii 
č. 29 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Gabri a Hamariová 
vedúci oddelenia 
daňovej kontroly 
8 
Číslo: l 02095017/2018 
Dátum: 22.10.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Jozef Obcovič 
Naposledy sídlo/pobyt:, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 102089914/2018 zo dňa 22.10.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov, 
Hviezdoslavova 7. 0800 l 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
l 02089914/2018 zo dňa 22.10.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 56312009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
s1 môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov . Hviezdoslavova 7. 0800.1 v kancelárii č. 206 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Ing. Mária Bednárová 
vedúci oddelenia správy daní 
3 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
Číslo: l 02084406/2018 
Dátum: 22.10.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Július Petik 
Naposledy 
sídlo/pobyt: , 
080 O l Prešov 
Písomnosť č. l 02072248/2018 zo dňa 18.10.2018 je uložená na Daúovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 7, 
080 O l Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta mc je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu , 
Hviezdoslavova 
7, 080 OJ Prešov číslo 102072248/2018 zo dňa 18.10.2018 verejnou vyhláškou 
podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daúový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7. 080 Ol Prešov v kancelárii č. 212 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Ing. 
Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 
2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)