Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Patrik Viktora Naposledy sídlo/pobyt: . 080 01 Prešov, Róbert Lehocký Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Miroslav Boháč Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov, MVDr. Vladimir Vargečko Naposledy sídlo/pobyt:. 080 01 Prešov, Ing. Anton Hrin Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

29.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: l 021 O 1353/2018 
Dátum: 23. l 0.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Patrik Viktora 
Naposledy sídlo/pobyt: . 
080 O l Prešov 
Písomnosť č. l 021 O l 095/2018 zo dú a 23 .l 0.2018 je uložená na Daúovom úrade Prešov . 
Hviezdoslavova 
7. 080 Ol Prešov 
Z dôvodu. že poby1 adresáta nie 
je známy, doručuje sa písomnosť Daľwvého úradu Prešov číslo 
l 021 Ol 095/2018 zo dňa 23.10.2018 verejnou vyhláškou podla § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní (daúový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
st môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dúa vyvesenia tohto .. ,znómenia na Da1íov·om úrade Prešov· . Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 216 
\ ura(in) ..::il hodina..::h. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 13 dní. Podla § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deú tejto lehoty sa považuje za 
deú doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
\1 
Ing. Mária Bednárová 
vedúci oddelenia správy daní 3 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................ :.:: .............................................. 
.. 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ............................... do ................................ . 
• 
. 
-
' 
Číslo: l 02106750/2018 
Dátum: 23.10.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Róbert Lehock) 
Naposledy sídlo/pobyt:, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 102100598/2018 zo dňa 23.10.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 7, 
080 O l Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102100598/2018 zo dňa 23.10.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňov)· poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na Daňo, om úrade Prešm·. H\'iezdoslavova 7, 080 Ol Prešov v úradných hodinách. 
Toto oznámenie 
sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov 
posledn)· deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Ing. 
Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 
2 
Táto vyhláška bola vyvesená .................................................... -.... -.............................. .. 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od. . do ......... . 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Číslo: l 02111663/2018 
Dátum: 24.10.2018 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Miroslav Boháč 
Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 102100474/2018 zo dňa 23.10.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102100474/2018 zo dňa 23.10.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 z. z. o 
správe dani 
(daňov)• poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
s1 môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
"'"'ll en io no Doňcwom úrade Presc'' H\'iezdoslavova 7, 080 Ol Prešov-~-'~ kaQ.~l;lrii č. 205 
v úradn)·ch 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dni. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
c:::_ ~ 
............. ~ .. 
Ing. Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................. . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
Číslo: 102099438/2018 
Dátum: 23. l 0.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomností 
Adresát písomnosti: MVDr. Vladimir Vargečko 
Naposledy sídlo/pobyt:. 080 OJ Prešov 
Písomnosť č. 102098868/20!8 zo dúa 23.!0.2018 je uložená na Daúovom úrade Prešov 
Hviezdoslavova 7.080 O l Prešov 
Z dôvodu. že pobyt adresáta nie je známy. doručuje sa písomnosť Daúového úradu Prešov číslo 
l 02098868/2018 zo dú a 23.10.2018 verejnou vyhláškou podla § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní ( 
daňov)• poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
sr moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dni odo dľ!a vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daľwvom úrade Prešov Hviezdoslavova 7.080 Ol Prešov v kancelárii č.2!6 v úradn~·ch 
hodinách. 
Toto oznámenie 
sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
zneni neskorších predpisov posledný 
deú tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
Ing. Mária Bednárová 
vedúci oddelenia správy daní 
3 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
.................. . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ..................... do ........ 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Číslo: l 02128283/2018 
Dátum: 25.10.2018 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Ing. Anton Hrin 
Naposledy sídlo/pobyt: , 
080 O l Prešov 
Písomnosť č. l 02117542/2018 zo dňa 24.10.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov, 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102117542/2018 zo dňa 24.10.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia 
na Daňovom úrade Prešov . Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov, v kancelárii č. 304 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu I 5 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
~· 
"-.. ! 
........... .:...~~ 
Ing. Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ................................................... : ....................................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)