Oboznámenie účastníkov konania s podkladmi pred vydaním stavebného povolenia pre stavbu: OC FORUM Prešov, stavebné objekty: SO 14 - Komunikácie a spevnené plochy, SO 14.1 -Svetelná križovatka, Posun prechodu pre chodcov a nariadenie opakovaného ústneho pojednávania.

29.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)