Oboznámenie účastníkov konania s podkladmi pred vydaním stavebného povolenia pre stavbu: OC FORUM Prešov, stavebné objekty: SO 14 - Komunikácie a spevnené plochy, SO 14.1 -Svetelná križovatka, Posun prechodu pre chodcov a nariadenie opakovaného ústneho pojednávania.

Oboznámenie účastníkov konania

29.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Hlavná 73 
SU/10850/2018-Mk 
Mesto Prešov 
Špeciálny stavebný úrad 
Verejná vyhláška 
. ·'.' 
080 Ol Prešov 
V 
Prešove dňa 26. IO. 2018 
Vec: Oboznámenie účastníkov 
konania s podkladmi pred vydaním stavebného povolenia 
pre stavbu: OC FORUM Prešov, stavebné objekty: SO 14 -Komunikácie a spevnené 
plochy, 
SO 14.1 -Svetelná križovatka, Posun prechodu pre chodcov 
a nariadenie opakovaného ústneho pojednávania. 
Mesto Prešov, ako príslušný 
špeciálny stavebný úrad (ďalej len ŠSÚ) podľa § 120 
ods. l) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení n. p. 
(stavebný zákon) a§ 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v zmysle ustanovenia podľa § 33 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje 
účastníkom stavebného konania 
a 
zúčastneným osobám, že v prejednávanej veci (vedenej na tunajšom ŠSÚ pod č SÚ/10850/2018-Mk) pre vydanie stavebného povolenia stavby OC FORUM Prešov, stavebné 
objekty: 
SO 14-Komunikácie a spevnené plochy, SO 14.1-Svetelná križovatka, Posun 
prechodu pre chodcov (ďalej v texte len "stavba") zhromaždil podklady pre vydanie 
stavebného povolenia predmetnej stavby. 
ŠSÚ, týmto dáva v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom 
stavebného konania možnosť oboznámiť sa s doplnenými podkladmi pre vydanie stavebného 
povolenia danej stavby a 
vyjadriť sa k nim. 
Za 
účelom oboznámenia sa účastníkov konania s podkladmi pre vydanie stavebného 
povolenia 
nariaďuje v danej veci opakované ústne pojednávanie na deň: 
23. ll. 2018 o 9:00 hod. 
so stretnutím pozvaných na: Mestskom úrade -stavebnom úrade na Ul. Jarková 
č. 26 
v Prešove (v 
zasadačke na l. poschodí), 
na ktorom ŠSÚ oboznámi 
účastníkov konania s podkladmi i k spôsobu ich zistenia a umožní 
účastníkom stavebného konania vyjadriť sa k podkladom pre vydanie stavebného povolenia. 
Pre danú stavbu. 
l 
Účastníci stavebného konania SVOJe námietky a pripomienky môžu uplatniť 
najneskoršie pri ústnom pojednávaní. 
Podl'a § 61 ods. l stavebného zákona na pripomienky a námietky, ktoré boli 
alebo mohli 
byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada. Na námietky vznesené 
účastníkmi stavebného konania po ústnom pojednávaní stavebný úrad neprihliadne. 
Do podkladov pre vydanie stavebného povolenia môžu 
účastníci konania nahliadnuť 
na Meste Prešov, Mestskom úrade v Prešove, Stavebnom úrade, Jarková č. 26, 2. poschodie 
v kancelárii 
č. dv. 303. 
V prípade, že účastník konania chce využiť právo nahliadnuť do podkladov pred 
ústnym pojednávaním 
je potrebné sa vopred kontaktovať na tel. č. 051/3100534 
u vybavujúceho pracovníka stavebného úradu. 
Dotknuté orgány svoje stanoviská oznámia v rovnakej lehote ako 
účastníci stavebného 
konania a 
to najneskôr na ústnom pojednávaní. Na stanoviská doručené dotknutými 
orgánmi po ústnom pojednávaní stavebný úrad neprihliadne. 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje a 
doručuje toto "Oboznámenie účastníkov 
konania s podkladmi pred vydaním stavebného povolenia pre stavbu OC FORUM Prešov, 
stavebné objekty: SO 14 -Komunikácie a spevnené plochy, SO 14.1 -Svetelná 
križovatka, 
Posun prechodu pre chodcov" a zároveň nariaďuje opakované ústne 
pojednávanie, bude vyvesená 
podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona v súbehu 
s ustanovením § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 
15 dní na úradnej tabuli Mesta Prešov 
a na webovej stránke sídla správneho orgánu mesta Prešov www.presov.sk, na úradnej 
elektronickej tabuli správneho orgánu 
Mesta 
Prešov. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oboznámenia. Do lehoty sa 
nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. k vyveseniu tohto 
oboznámenia na úradnej tabuli. 
Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, alebo 
deň pracovného pokoja, je posledným 
dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň. 
Úradný záznam: 
• l 
l \ 
~· \0~ 
Ing. Jozef Tuka 
vedúci stavebného úradu 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli 
Mest a Pre š o v 
a zverejnená na webovej stránke sídla správneho orgánu Mesta 
Prešov www.presov.sk, 
elektronickej úradnej tabuli 
2 Y, ·1r. }n·!t. 
dňa ....... , ....... · ... ~·.;;,. ''~···:··'··~~; 
7 
... ··· ... · ·· · 
' . 
2 
Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule Mest a Pre š o v 
a 
stiahnutá z webovej stránky sídla správneho orgánu Mesta Prešov www.presov.sk, z 
elektronickej 
úradnej tabule 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
3 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)