Oboznámenie účastníkov konania podkladmi pred vydaním stavebného povolenia pre stavbu "OBCHODNÉ CENTRUM FORUM PREŠOV", stavebné objekty: SO 01 OC FORUM, SO 03 Príprava územia - stavebná jama, SO 15 Drobná architektúra- viď SO 01 OC FORUM, SO 16 Sadové úpravy a prevádzkové súbory: PS 01 Trafostanica, PS 02 Záložný zdroj, PS 03 Výťahy a eskalátory - vid' SO 01 stavebné konštrukcie a nariadenie opakovaného ústneho pojednávania.

Oboznámenie účastníkov konania

29.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Hlavná 73, Prešov 
Spis 
č. SÚ /11770/136100/2018 -Tu 
Vybavuje: Ing. Jozef Tuka 
č.tel. 051/3100 538 
e-mail; jozeftuka@presov.sk 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
Verejná vyhláška 
PSČ 080 Ol Prešov 
V 
Prešove dňa 26.10.2018 
Vec: Oboznámenie 
účastníkov konania s podkladmi pred vydaním 
stavebného 
povolenia pre stavbu "OBCHODNÉ CENTRUM FORUM PREŠOV", stavebné objekty: 
SO Ol OC FORUM, SO 03 Príprava územia -stavebná jama, SO 15 Drobná 
architektúra-viď SO Ol OC FORUM, SO 16 Sadové úpravy a prevádzkové súbory: PS 
Ol Trafostanica, PS 02 Záložný zdroj, PS 03 Výťahy a eskalátory -vid' SO Ol stavebné 
konštrukcie a nariadenie opakovaného ústneho pojednávania. 
Mesto Prešov, podľa § 117 ods. l zákona č. 50/!976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v jeho platnom znení (stavebný zákon) príslušný stavebný úrad, 
oznamuje 
podľa § 
33 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v 
znení neskorších predpisov 
(ďalej len "správny poriadok") účastníkom stavebného konania 
a 
zúčastneným osobám, že v prejednávanej veci -žiadosti o vydanie stavebného povolenia 
pre stavbu 
"Obchodné centrum FORUM Prešov" (d'alej v texte OC FORUM), 
stavebné 
objekty : 
SO Ol OC FORUM 
SO 03 Príprava územia -stavebná jama 
SO 15 Drobná architektúra-viď SO Ol OC FORUM 
SO 16 Sadové úpravy 
prevádzkové súbory 
PS Ol Trafostanica 
PS 02 Záložný zdroj 
PS 03 Výt'ahy a eskalátory-vid' SO Ol stavebné konštrukcie 
vedenej na Meste Prešov, stavebnom úrade pod číslom SÚ 111770/136100/2018 -Tu 
zhromaždil podklady pre vydanie stavebného povolenia. 
Pre umiestnenie tejto stavby bolo mestom Prešov, stavebným úradom vydané 
územné rozhodnutie pod č. pod číslom B/1850/2017 -Tu, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.04.2018 
Stavebný úrad podľa § 33 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní dáva 
účastníkom konania možnosť sa oboznámiť s doplnenými podkladmi pre vydanie stavebného 
povolenia na stavbu 
"Obchodné centrum FORUM Prešov" vyššie uvedené stavebné 
objekty a 
prevádzkové súbory a vyjadriť sa k 
ním. Za účelom oboznámenia účastníkov konania s podkladmi pre vydanie stavebného 
povolenia 
nariaďuje opakované ústne pojednávanie na deň: 
23.11.2018 o 10.30 hod. 
so stretnutím pozvaných na: Mestskom úrade -stavebnom úrade na Ul. Jarkova č. 26 
v 
Prešove /zasadačka -l. poschodie/, 
l 
na ktorom oboznámi účastníkov konania s podkladmi i k spôsobu zistenia a umozm 
účastníkom stavebného konania vyjadriť sa k podkladom pre vydanie stavebného povolenia 
pre stavbu 
OC Fórum, vyššie uvedeným stavebným objektom a prevádzkovým súborom. 
Účastníci stavebného konania svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť 
najneskoršie pri tomto ústnom pojednávaní. 
Podľa § 61 odst. l stavebného zákona na námietky vznesené účastníkmi 
stavebného konania po ústnom pojednávaní stavebný úrad neprihliadne. 
Na námietky a pripomienky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnné v územnom 
konaní sa neprihliada. 
Do podkladov pre vydanie stavebného povolenia môžu 
účastníci stavebného konania 
nahliadnuť na Meste Prešov, Mestskom úrade v Prešove, stavebnom úrade, Jarková č. 26, 
Prešov, II. poschodie v kancelárií č. dv. 322. 
V prípade, že 
účastník konania chce využiť právo nahliadnuť do podkladov pred 
ústnym pojednávaním 
je potrebné sa vopred kontaktovať na tel. č. 05113100538 u vedúceho 
stavebného úradu Ing. Jozefa Tuku. 
Dotknuté orgány svoje stanoviská oznámia v rovnakej lehote ako 
účastníci stavebného 
konania a 
to najneskôr na ústnom pojednávaní. Na stanoviská doručené dotknutými 
orgánmi 
po ústnom pojednávaní stavebný úrad neprihliadne. 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje a 
doručuje toto "Oboznámenie účastníko~ 
konania s podkladmi pred vydaním stavebného povolenia na stavbu OBCHODNE 
CENTRUM FORUM PREŠOV, vyššie uvedené stavebné objekty a prevádzkové súbory 
a nariadenie opakovaného ústneho 
pojednávania" bude vyvesená v 
súlade s ustanovením 
§ 
26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Prešov a na webovej 
stránke sídla správneho orgánu mesta 
Prešov www.presov.sk, na úradnej elektronickej tabuli 
správneho orgánu 
Mesta 
Prešov. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oboznámenia. Do lehoty sa 
nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku vyveseniu 
oboznámenia na úradnú tabul'u. 
Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, alebo 
deň pracovného pokoja, je posledným 
dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň 
Úradný záznam: 
~--~~· 
Ing. Jozef Tuka 
Vedúci stavebného úradu 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli 
Mest a Pre š o v 
a zverejnená na webovej stránke sídla správneho orgánu Mesta 
Prešov www.presov.sk, 
elektronickej úradnej tabuli 
dňa ........... 2.9 ... :u: .... :·:0.1Jj ...................... . 
2 
Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule Mest a P re š o v a 
a stiahnutá z webovej 
stránky sídla správneho orgánu Mesta Prešov www.presov.sk, z 
elektronickej 
úradnej tabuli 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
3 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)