Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku v správe Hotelovej akadémie, Baštová 3182/32, 080 01 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 301/2 v k. ú. Prešov.

Informácia o začatí konania

07.11.2018 / Výrub drevín / krovia

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        M(67235(â29 
 
 
+ODYQi3UHãRY 3UHãRY 
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±??????????????????????????????? 
6SLVþOD a ä3/15091/2/2018/ Ba                        v 3UHãRYHGĖD: 06.11.2018 
 
 
IQIRUPiFLD 
o ]DþDWtNRQDQia 
 
0HVWR3UHãRYDNRSUtVOXãQêRUJiQãWiWQHMVSUiY\YSUYRPVWXSQLYRYHFLDFKRFKUDQ\SUtURG\
a krajiny ćDOHMOHQ?VSUiYQ\RUJiQ? SRGĐD †StVPI]iNRQDþ=]R prechode 
QLHNWRUêFKS{VREQRVWt]RUJiQRYãWiWQHMVSUiY\QDREFH a † 69 ods.1 StVPGDf]iNRQDþ
543/2002 Z. z. o RFKUDQHSUtURG\ a krajiny v ]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRYćDOHMOHQÄ]iNRQ³
informuje o ]DþDWt VSUiYQHKRNRQDQLDYRYHFLY\GDQLDV~KODVXQDYêUXEGUHYinyGUHYtQ 
na pozemku YVSUiYH +RWHORYHMDNDGpPLH, BaãWRYi 080 01 3UHãRY. 
 
StrXþQêRSLVSUHGPHWXNRQDQLD äLDGDWHĐ YODVWQtN VSUiYFD pozemku, parcely þ C-KN 301/2 v N~3UH?RY. 
 
Druh a SRþHWNXVRYdreviny/GUHYtQ : 8 ks Thuja occidentalis Malonyana. 
 
Obvod/y/ NPHĖD/ov : 68, 87, 89, 86, 98, 100, 84, 88 cm. 
 
Pozemok, na ktorom drevina/dreviny rastie/UDVW~par. þ C-KN 301/2 v N~ 3UHãRY. 
 
'{YRGYêUXEX: 6WURP\UDVW~YHĐPLEOt]NRIDViG\D okien XþHEQtsvetloWHFKQLFNp pomery 
v XþHEQLDFKV~VLOQH]Qt?HQp2UH]RPVWURPRY
? WXMt QLHMHPRåQpVWDY]OHSãLĢ 
 
3RGĐD † RGV ]iNRQD VSUiYQ\ RUJiQ XUþXMH OHKRWX QD GRUX?HQLH StVRPQpKR DOHER
HOHNWURQLFNpKRSRWYUGHQLD]iXMPXE\"~?DVWQtNRPY WRPWRVSUiYQRPNRQDQtY ]P\VOH†
RGV]iNRQD? do 5 SUDFRYQêFKGQtRGRGD]YHUHMQHQLDtejto LQIRUPiFLH. 
 
7HUPtQ]YHUHMQHQLD07.11.2018 do 14.11.2018 
 
äLDGRVĢE\Ģ~þDVWQtNRP v WRPWRVSUiYQRPNRQDQtMHSRWUHEQpGRUXþLĢ 
3tVRPQHQDDGUHVX 0VÒ Y 3UHãRYH +ODYQi UHVS SURVWUHGQtFWYRP SRGDQLD
v .OLHQWVNRPFHQWUH-DUNRYiþ3UHãRY 
 
alebo elektronicky v V~ODGHV†RGV]iNRQDþ=ER VSUiYQRPNRQDQtVSUiYQ\
poria
dok) 
v ]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRY 
     
 
          Ing. Stanislav Ondirko 
            YHG~FL odboru 
       dopravy a åLYRWQpKRSURVWUHGLD 
    
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)