Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Lukáš Búčik, narodený 11.04.1989.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

07.11.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
,:. (1' l' 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa§ 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
07.11.2018 trvalý pobyt 
Lukáš Búčik, narodený 11.04.1989 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dľía: 07.11.2018 
~J;i: 0 
......................................................... : ............................................ 7················· 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra