Oznámenie mesta Prešov o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 a o utvorení volebných obvodov a volebných okrskov a určení volebných miestností na území mesta Prešov.

Oznámenie mesta Prešov

09.11.2018 / Voľby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Strana
:l
D
át
um
:08.11.2018
OZNÁMENIEMESTAPREŠOV
očaseamiestekonaniavoliebdoorgánovsamosprávyobcívroku2018aoutvorenívolebných
ob
v
odo
vavolebnýchokrskovaurčenívolebnýchmiestnostínaúzemímestaPrešov
M
esto
P
re
š
o
voznamuje,ževoľbydoorgánovsamosprávyobcínaúzemímestaPrešovsabudúkonaťvsobotu
10
.novembra2018včaseod07.00hod.do
22.00hod.
Obvodč.1
9IOPMI["$?WIJ@CLW^IMJ@!/@HI@JPIW%,
Ba
jka
l
s
k
á
K
o
c
e
ľ
o
va
P
r
ibin
ova
R
as
ti
s
l
avova
Okrsokč.2Základnáškola,Bajkalská29
B
ik
o
š
Gorazdo
v
a
NaBikoši
P
rostej
o
vská
95
,
9
7
,
9
9
, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 123, 125 
Šme
r
alova
Okrsokč.3Základnáškola,Šmeralova25
Pro
s
t
ejo
v
s
k
á
39 
To
m
áši
k
ov
a
2
,
4
,
6
,
8
,
10
,
1
2
,
14
, 16, 18,20,22,24,2~28,30,32,34,36,38,40,42 
Okrsokč.4Základnáškola,Šmeralova25
Pro
stejovská
40
,
41
,
4
2
,
43
,
44
,
4
5
,
46
,
47
,
48
,
49
,
50
,
5
1
,
5
2
,
53
,
54
,
55
,
56
,
58
,
60 
Okrsokč.5Základnáškola,Šmeralova25
P
ros
t
ej
o
v
ská
57
,
5
9
,
61
,
6
2
,
6
3
,
64
,
65
,
66
,
67
,
68
,
69
,
70
,
71
,
72
,
73
,
75
, 77, 79,81,83,85,87,89,91,93 
Okrsokč.6KultúrnestrediskoPKOCentrum,Prostejovská35D
A
ntona
P
rí
d
av
ka
2
6
,
2
8
,
3
0 
Ná
m
es
t
i
ebiskupaVasiľaHopka
Pro
stej
o
vsk
á
3
7
,3
7
A 
T
om
áš
iko
v
a
44
,
46
,
48
,
50
,
52
,
54
,
56 


Strana:2
Okrsokč.7Základnáškola,Prostejovská38
AntonaPrídavka
2
,
3
,
4
,
5
,
6
,7,8,10,12,14,16,18,20,22,24
Prostejovská
23
,
25
,
27
,
29
,
31
Okrsokč.8Základnáškola,Prostejovská38
M
u
kačevská
22
,
24
,
26
,
28
1
\
,
30
P
ros
t
ejovská
1
,
4
,
6
,
8
,
10
,
12
,
16
,
18
,
20
,
22
,
24
,
26
,
28
,
30
,
32
,
34
,
38
Okrsokč.9Základnáškola,Prostejovská38
P
ros
t
ejovská
3
,
5
,
7
,
9
,11,13,15,17,19,21
Okrsokč.10SúkromnázákladnáškolaDSA,Mukačevská1
Mukače
v
ská
1
,
2
,
3
,
4
,
6
,
8
,10,12,14,16,41,43,45,47,49,51,53,55,57
Okrsokč.11SúkromnázákladnáškolaDSA,Mukačevská1
M
u
kačevská
5
,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,29,31,33,35,37,39
Okrsokč.12Základnáškola,Maticeslovenskej13
Maticeslovenskej
1
,
3
,
4
,
5
,
6
,
8
,10,12,14,16,18,20,22,24
Okrsokč.13Základnáškola,Maticeslovenskej13
Maticeslovenskej
2
,
2
1
\
Vla
d
aClementisa
Okrsokč.14Základnáškola,MirkaNešpora2
M
ir
kaNešpora
1,3
,
5
,
7
,
9,11,13
,
15,17
,
19
,
21
,
23
,
25
,
2
7
,
29
,
3
1
Okrsokč.15Základnáškola,MirkaNešpora2
M
i
rkaNešpora
35
,
3
7
,
39
,
41
,
43
,
45
,
4
7
,
49
,
51
,
53,55
,
5
7
,
59
,
6
1
,
63
,
65
,
6
7
,69
,71,73,75,77
Okrsokč.16Základnáškola,MirkaNešpora2
A
l
exejaDuchoňa
A
u
relaStodolu
H
o
llän
d
erova
JánaLazoríka
K
uKráľovejhore
MichalaBosáka


Strana:3
MirkaNešpora
4
,
6
,
8
,
10
,
12
,
14
, 16, 18, 20,24, 26,28,30, 32, 33, 34, 36, 38, 40A, 40B, 40C 
Št
e
fanaNáhalku
OkrsokČ.17Obchodnáakadémia,Volgogradská3
Volgog
r
adská
1
, 3, 5, 9A, 10, 12, 13, 14, 16, 18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,4~44,46 
OkrsokČ.18KultúrnestrediskoPKODružba,NámestieKráľovnejpokoja2
NámestieKráľovnejpokoja
Volgogradská
54
,
56
,
58,60
,
62
,
64
,
66,68
,
70
,
72,74
, 76, 78,80,82,84,86,90,92,94 
OkrsokČ.19Strednáodbornáškolatechnická,Volgogradská1
JánaBéreša
JánaNováka
Levočská
116
, 116B, 116C, 118, 1I8A, 120, 122, 122A, 124, 124B, 126, 126A, 128, l30, 130A, l30B, 
l30C, 132, 132A, 134, 134B, l36, 138, 140, 142, 144A, 144B, 148, 148A, 150, 152, 154 
NaRúrkach
P
odRúrkami
Pôschlova
Tarján
y
iho
Tehelná
Volgogradská
2
,
4 


Strana:4
Ob
v
odč.2
1;AB?;I"%#4G;<57>GJ;?<5!17M?AGAB;5&#
Átriová
MarkaČulena
Odb
orárska
Starézáhrady
Okrsokč.21Základnáškola,Odborárska30
Cemjata
Čerešňová
Ja
b
loňová
Jazvečia
Jelenia
Kvašnávoda
Líščia
Medvedia
Októbro
v
á
34,36
,
38,40
,
42
,
44,46,48,50
,
52
,
54
,
56,65,67
,
69
,
71
, 73, 75, 77, 79,81,83 
Ortáš
Skromná
Srnčia
Vlčia
Zabíjaná
Okrsokč.22ABC-Centrumvol'néhočasu,Októbrová30
Československejarmády
FraňaKráľa
Nábrežná
Námestiemládeže
O
któ
b
rová
1
,
2
,
3
,
4,5,6
, 7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 
30
,
30A
,
30
B
,
31
,
31A
,
33
,
35
,
37
,
39
,
41
,
43
,
45
,
47
,
49
,
51
,
53
,
55
,
57
,
59
,
61
,
63 
Okrsokč.23Základnáškola,Československejarmády22
Irisová
O
b
rancovmieru
Romba
u
erova
Vydumanec
Z
a
jačia
Okrsokč.24Základnáškola,Československejarmády22
Levočská
4
7
,
49
,
51
,
53
,
55
,
57,59,61
,
63,65
,
6
7
,69
,
7
1,
7
3
,
7
5
, 77, 79,81,83,85,87,89,91,93,95,97, 
99
,
101
,
103
,
105
, 107, 109, 115, 125, 127, 135A, 141, 143, 145, 145A, 149 


Strana:5
Okrsokč.25Strednáodbornáškolalesnícka,Kollárova10
19.januára
Bachingerovka
Botanická
Engelsova
Fučíkova
Gorkého
Kollárova
MatúšaTrenčianskeho
Mojmírova
Pet
ô
fiho
Sázavského
Okrsokč.26Súkromnástrednáodbornáškolahotelierstvaagastronómie
Mladosť,PodKalváriou36
Borkut
Bulharská
Dúhová
Horárska
JánaPavlaII.
KuBrezinám
KuKyslejvode
Malkovská
MatkyTerezy
PodKalváriou
PodKamennoubaňou
PodWilechôrkou
Pol
'
ovnícka
Pražská
Sadovnícka
Slávičia
Súl'ovská
Športová
Terchovská
Turistická
ZaKalváriou
Zimnýpotok


Strana
:6
Obvodč.3
1;AB?;I"%*]86O>96;PB<DSMX=8BC52A8J?E!5"B"!V5:;5<B;G&&
B
endíkova
B
roskyňová
Dúbra
v
ská
Jánošíko
v
a
Nemčíko
v
a
Podkomínom
Sabinovská
1
16
,118,120,122,124,126,128,130,132,134,149,151,153,155,155A,157,159,161,163
Severná
Spannero
v
ej
Š
i
dlo
v
ec
Šidlo
v
ská
Okrsokč.28ZariadenieŠidlovčanka,KOkruhliaku3
Brezo
v
á
Buko
v
á
Hrabo
v
á
Jahodo
v
á
Ja
v
or
i
nská
KOkruhliaku
Lesná
L
i
esko
v
á
Malinová
Orgo
v
ánová
Poddubom
PodVinicami
Pustádolina
Slnečná
Sta
v
bárska
Veterná
OkrsokČ.29Katolíckaspojenáškolasv.Mikuláša,Duklianska16
Kotrádo
v
a
Murárska
Sabinovská
22
,
23
,
24
,
25
,
26
,
27
,
28
,
29
,
30
,31,32A,33,35,36,37,38,39,41,43,45,47,49
Údenárska
Veselá
OkrsokČ.30Strednápriemyselnáškolastrojnícka,Duklianska1
D
uklianska
Ger
l
acho
v
ská
Ho
r
ská
KSurdoku


Stra
n
a
:7
Kúty
Kvetná
Po
dSkalkou
Prikostole
Račia
R
iečna
R
užová
Rybníčky
Surdok
Tatranská
Záhradnícka
Okrsokč.31Strednápriemyselnáškolastrojnícka,Duklianska1
KStarejtehelni
Sabinovská
1
,
2
,
4
,
5
,
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,34,40,42,44,46,48,50,51,52,
53
,54,55,56,57,58,59,60,60A,61,62,62A,63,64,65,66,67,68B,70,71,72,72A,73,74,
75
,
76
,
7
7,78
,78A,78B,79,80,81,82,84,85,86,88,90,91,92,93,94,95,96,96A,97,98,
99,100,101
,
102
,
103
,
104
,
105
,
107
,
108
,
109
,
110,111
,113,114A,115,117,119,121,121A,
123
,125,125A,127,129,131,133,135,137,139,141,143,145
Okrsokč.32GymnáziumJánaAdamaRaymana,Mudroňova20
B
jôrnsonova
Čapajevova
JánaBottu
Janouško
v
a
Levočská
4
,
6
,
8
,
10
,14,16,20B,22,24,26,28,30
Lipová
Mudroňo
v
a
Narcisová
Okrsokč.33GymnáziumJánaAdamaRaymana,Mudroňova20
B
ezručo
v
a
J
azdecká
Jesenského
Komenského
Krížna
Letná
Majakovského
Mičurinova
Mlynská
P
la
várenská
Wolkero
v
a
Západná


Strana:8
Okrsokč.34ReštauráciaIšl'a,Fintická8
Belianska
Bociania
Družstevná
Fintická
Garbiarska
Hraničná
Hrnčiarska
Jarná
Kprameňu
Kopaniny
Kuvykládke
Lúčna
Nová
Potočná
Priihrisku
Rezbárska
Rybárska
Strojnícka
Topoľová
Trnková
Včelárska
Vodná
Zatraťou
Železničná
Okrsokč.35Zdravotnéstredisko,Haburská9
Agátová
Borovicová
Gaštanová
Genplk.JánaAmbruša
Haburská
Herlianska
Jedľová
Južná
Limbová
Ľubotická
MatejaHuľu
MatejaMurgaša
NaRovni
NaTablách
Pažica
Poľná
Priemyselná
Slanská
Strážnická


6:llUllllS~)j'SAOUB1A
~)j
'
SIO)j'~
~)j'SAOlS
1
3q:}~


Strana:10
Obvodč.4
1;AB?;I"&)^CD78>CB;fdomovajedáleňPU,17.novembra13
17.novembra
2
,
4
,
6,8,10,11
,
12
,
13
,
14
,
16,16A,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,
34
,
36
,
38
,
40
,
42
,
44,46
,
48
,
50
,
52,54,56,58
,
60
,
62,64,66
,
68,70,72,74,76,78,80,82,84,
84A
,84B,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,116,118,120,124,
126,128,130,132,134,136,138,140,142
Francisciho
Záborského
Železničiarska
Okrsokč.37ŠtudentskýdomovajedáleňPU,17.novembra13
17
.novembra
144
,
146,148
,
150
,
152
,
154
,
156
,
158
,
160
,
162
,
164
,
166,168,170,172,174,176,178,180,
182
,184,186,188,190,192,194
Duchnovičovonámestie
Medzinárodnéhodňažien
Protifašistickýchbojovníkov
Sedliackehopovstania
TarasaŠevčenka
1
,
2
,2A,3,4,5,6,7,7A,7B,8,9,10,11,lIA,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,
26A
,28,30,32,34
Okrsokč.38Základnáškola,Kúpeľná2
bezulice
BiskupaGojdiča
Hlavná
1
,
3
,
6
,
7
,
8
,
9,10
,
11,17,18,21
,
22
,
23
,
24
,
25
,26A,27,28,29,31,32,33,34,34A,34B,36,
37
,
39
,
40
,
42
,
44
,
45
,
52
,
53
,
56
,
57
,
58
,
59
,
60
,
63
,
64
,
65
,
67
,71,73,74
H
vi
ezdosla
v
o
v
a
JankaBorodáča
Jarková
Kúpeľná
Partizánska
Pavlo
v
ičovonámestie
1
,
2
,
3,4
,
5,6
,
7
,
8
,
9
,
10
,
11
,
12
,
13
,
14
,
15
,
16
,
17
,
18
,
19
,
20
,
21
Tkáčska
Weberova
Okrsokč.39Základnáškola,Kúpeľná2
Baštová
Štefánikova
TarasaŠevčenka
23
,
25
,
27,29
,
31
,
33
,
35
,
36
,
38
,
40
,
42
,
44
,
46
Zápotockého


Strana:II
OkrsokČ.40Strednápriemyselnáškolaelektrotechnická,Plzenská1
Budo
v
ateľská
1
,
2
,3,
4
,
5
,
6
,
7
,
9
,
11
,
13
,
1
5
N
á
mest
i
e1.mája
Pa
v
lo
v
ičo
v
onámestie
22
,
23
,
24
,
25,26
,
27
,
28,29
,
30
,
31
,
3
2,
33,34
,
35
,
36,37
,
38,39
,
40
,
41
,
4
2
,
43
,
44
,
45
OkrsokČ.41Strednápriemyselnáškolaelektrotechnická,Plzenská1
Budo
v
ate
ľ
ská
10
,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,30,31,32,33,37,39,41,42,43,44,44A,
44B
,44C,44D,44E,44F,46,57,59A,63,63B,75
Jilemnického
Košická
8,10,12,14,16
KuŠkáre
Maybaumo
v
a
Radlinského
Škultét
y
ho
Štúro
v
a
OkrsokČ.42Strednáodbornáškolagastronómieaslužieb,Sídlisko
duklianskychhrdinov3
Floriáno
v
a
Hlavná
77
,
79
,
80
,
81
,
8
2,
83
,
84
,
85
,
91
,
92
,
93
,
94
,
95
,
97
,
99
,
100
,101,102,103,104,106,107,
107A
,109,110,111,113,115,118,119,121,123,126,127,128,129,131,132,132A,134,
136
,137,138,140,144,146
Ko
v
áčska
KuKumštu
Le
v
očská
5
,1
7
,
19
,
21
,2
3
,
25
,2
7
,2
9
Námestiemieru
Ok
r
u
ž
ná
Suchoml
y
nská
Šarišská
Urbánkova
Záhradná
OkrsokČ.43Strednáodbornáškolagastronómieaslužieb,Sídlisko
duklianskychhrdinov3
Požiamická
PriToryse
Remscheidsk
á
Sídliskoduklianskychhrdinov


S
t
rana: 12 
Okrsokč.44SpojenáškolaT.Ševčenkasvyučovacímjazykomukrajinským,
Sládkovičova4
Dilongova
H
v
iezdna
K
meťo
v
ostromoradie
K
r
á
tka
Mo
y
zeso
v
a
NámestieNárodnéhopovstania
Puškino
v
a
Rumanova
Sládkovičova
Šafáriko
v
a
Vodárenská
Okrsokč.45Strednápriemyselnáškolastavebná,Plzenská10
Ba
y
e
r
o
v
a
Buriano
v
a
F
rantiškánskenámestie
Grešo
v
a
Hodžova
Hurbanisto
v
J
á
naHollého
Metodo
v
a
S
v
ätopluko
v
a
Š
pitálska
Vajanského
Okrsokč.46Strednápriemyselnáškolastavebná,Plzenská10
Dostojevského
Kamfiteátru
Konštantíno
va
K
pt
.Nálepku
Kuzmán
y
ho
Le
síkdelostrelcov
Masarykova
Námestielegionárov
Plzenská
PodTáborom
1
,IA,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,21A,22,23,24,25,26,27,28,
2
9
,
30
,
31
,
33
Ra
y
mano
v
a
Rusínska
Slo
v
enská
V
ý
chodná


Strana
:13
Obvodč.5
1;AB?;I"'*4G;<57>GJ;?<5!L5S86;G$$
Ro
y
o
va
Važecká
Okrsokč.48Základnáškola,Važecká11
Kamencová
Švábska
33
,
35
,
37
,
39
,
41
,
43
,
45
,
47
,
49
,
51
,
53,55 
Okrsokč.49Základnáškola,Važecká11
Lomnická
P
ekná
Okrsokč.50Základnáškola,Važecká11
Švá
b
ska
56
,
5
7
,58,59
,
60
,
61
,
62
,
63
,
64
,
65
,
66
,
6
7
,
68
,
69
,
70
,
71
, 72, 74, 76, 78,86,93,95,97,99, 
101
, 103, 105, 107, 108 
Okrsokč.51KultúrnestrediskoPKOŠváby,Švábska27
Cha
l
upkova
Jelšo
v
á
Jesenná
Košická
5
,
7
,
22
,
24 
Petrovianska
Švá
b
ska
24
,
26
,
28
,
30
,
32
,
34
,
36
,
38
,
40
,
42
,
44
,
46
,
48
,
50
,
52,54 
Okrsokč.52KultúrnestrediskoPKOŠváby,Švábska27
Janáčkova
Jiráskova
P
i
onierska
Sol
'
anková
Sol
'
ná
Suchoňova
Švábska
1
,
2
,
3
,
4
,
4A
, 12,22 
Urxova
Okrsokč.53KultúrnydomPKOSolivar,Solivarská80
B
a
n
ícka
Bože
n
yNemcovej
Či
p
ká
r
s
k
a
D
lhá
Gápl
'
ová
Chmel'ová


Strana:14
Kutuzovova
Lidická
Námestieosloboditeľov
Padlýchhrdinov
PodDebrami
PodTurňou
PriDelni
Prihati
Sol
'
nobanská
Tokajícka
Valkovská
Zborovská
Zlatobanská
Okrsokč.54Cirkevnázákladnáškolasmaterskouškolousv.Gorazda,
Solivarská49
Bohúňova
Kysucká
Nabrehu
Ondavská
Opavská
Palackého
PodHrádkom
Sadová
Suvorovova
Šípková
Tajovského
Úzka
7A
Okrsokč.55Základnáškola,Lesnícka1
L.Novomeského
1
,IA,5,7,9,11
Ľ.Podjavorinskej
1,2
,2A,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21
Lesnícka
Primlyne
Solivarská
Zimná
Okrsokč.56Základnáškola,Lesnícka1
Arm.gen.Svobodu
1,IA,IB,3
Bencúro
v
a
Čajkovského
Kstudničke
Kraskova


Strana
:15
Kukučínova
Navyhliadke
Okrajová
Palárikova
Primajáku
Smetanova


Stra
na
:16
Obvodč.6
1;AB?;I"(*3@?:8>GJ;?<5!h"2?7:5E?A9>B;8:%%
Ar
m
.gen.Svobodu
2
,
4
,
6
,
8
,
1
0
,
12
,
14
, 16, l8,20,22,24,2~28,30,32,34,36,38,40,42 
Ľ.Podjavorinskej
23 
Okrsokč.58Spojenáškola,Ľ.Podjavorinskej22
Pav
l
aHorova
Okrsokč.59Základnáškola,Májovénámestie1
Alexan
d
raMatušku
MartinaBenku
Okrsokč.60Základnáškola,Májovénámestie1
Da
rgovská
Májovénámestie
Smrek
o
vá
Okrsokč.61Základnáškola,Májovénámestie1
B
ratis
l
avská
L
.Novomeského
2
,
4
,
6
,
8
,
1
0
,
14
,
16
,
18,20
,
22
,
24 
Zem
p
línska
Okrsokč.62Základnáškola,Májovénámestie1
Kozm
o
naut
o
v
Oravská
Popr
adská
Zimná
1
,
2,3
, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,23 
Okrsokč.65Gymnáziumbl.PavlaPetraGojdiča,Bernolákova21
B
er
n
olákova
Kpotoku
O
re
c
hová
Sekčovská
1,IA,5,7,23AOkrsokč.63Základnáškola,Májovénámestie1
Fede
r
átov
Okrsokč.64Gymnáziumbl.PavlaPetraGojdiča,Bernolákova21
D
u
b
ová
1
,
2
,
3
,
4
,
5 
Vans
o
vej


Strana:17
Okrsokč.66Gymnáziumbl.PavlaPetraGojdiča,Bernolákova21
Justičná
Šoltésovej
Okrsokč.67Gymnáziumbl.PavlaPetraGojdiča,Bernolákova21
Dubová
6
,
7
,
8
,
9
,10,11,13,15
Vi
šň
ov
á


Strana
:18
Obvodč.7
1;AB?;I")+4G;<57>GJ;?<5!^A?MGA?E5%#
Jurkovičova
Okrsokč.69Základnáškola,Šrobárova20
Keratsinskénámestie
Šrobárova
Okrsokč.70Základnáškola,Šrobárova20
Karpatská
4
,
5
,
6
,
7
,
8
,
9
,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
NámestieKristaKráľa
Okrsokč.71Základnáškola,Šrobárova20
Čergovská
Okrsokč.76Základnáškola,Sibírska42
Ďumbierska
30
,
32
,
34
,
36
,
40
PodŠalgovíkom
1
,
3
,
5
,
6
,7,8,10,11,12,13,14,15,16Okrsokč.72KultúrnestrediskoPKOSekčov,ExnárovaIA
Ďumbierska
1
,
2
,
3
,
4
,
5
Exnárova
18
,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,36A,36B
PodTáborom
35,39
,
41
Okrsokč.73KultúrnestrediskoPKOSekčov,ExnárovaIA
Exnárova
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
Karpatská
1,2
,
3
Magurská
1,3
,
5
Okrsokč.74Základnáškola,Sibírska42
Ďumbierska
6,8,10
,
12
,
14
,
16
,
17
,
18
,
19
,
20
,
21
,
22
,
23
,
24
,
25
,
26,28
Jantárová
Okrsokč.75Základnáškola,Sibírska42
Ďumbierska
7
,
9
,
11
,
13,15
Magurská
2,4
,
6
,
7
,
8,9
,
10
,11,12,13,14,15,17,19,21,23


Strana
:19
Sibírska
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14 
Okrsokč.77Základnáškola,Sibírska42
Sibírska
15
,
16
,
17
,
18
,
19
,
20
,2
2
,
2
4
,
26
,
28
,
30
,3
2
,
34
,3
6
,
38 
Okrsokč.78Základnáškola,Sibírska42
Sibírska
21
,
23
,
25
,
27
,
29
,
31
,
3
3,
35
,
37
,
39
,
41 
Vihorlatská
19
,
20
,
21,22
,
23 
Okrsokč.79Základnáškola,Sibírska42
Vihorlatská
1
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
,
8
,
9
, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
Okrsokč.80ŠportovýareálUKomiňára,Sekčovská54
A
stro
v
á
Bažantia
Drozdia
Holubia
Hruny
Jastrabia
Kamenná
Labutia
Lasto
v
ičia
Le
v
andul
'
ová
Mäto
v
á
Medo
v
á
Mu
š
káto
v
á
Nevädzo
v
á
Orl
i
a
P
áv
ia
PodŠalgovíkom
IA
Púpa
v
o
v
á
Sekčo
v
ská
3
,
4
,
6
,
8
,
10
,
11
,
12
,
14
, 14A, 14B, 14C, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22, 22A, 23, 24, 25,26,27, 
28
,
29
,
30
,
31
,
3
2, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 40A, 43,44, 45, 45A, 46,4 7,48,49,50,50A,51,53, 
55
, 55A, 57,59,61, 63,65,67,69, 71, 73, 75, 77, 79,81,81A,83, 85, 87A, 89, 97,99 
Sokolia
Sovia
Šalviová
Teriakovská
Tichá
Tulipánová

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)