Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností: spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu podpory športu pre mládež a investovania do vybudovania futbalového ihriska s umelou trávou v areáli školy ZŠ Prosteějovská.

Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností

13.11.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
na základe uznesenia zo 47. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
č. 1001/2018 zo dňa 28. 8. 2018 
zverejňuje 
podľa ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov 
ZÁMER DLHODOBÉHO PRENÁJMU NEHNUTEĽNOSTÍ: spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu podpory športu pre mládež a 
investovania 
do vybudovania futbalového ihriska s umelou trávou v areáli školy ZŠ 
Prostejovská, a to pozemku parc. č. KNC 9418/111 o výmere IO 016 m
2, 
ostatná plocha, k. ú. 
Prešov, ktorá bola vytvorená GP č. 23/2018 zo dňa 9. 4. 2018, vyhotoveným Adriánom Tkáčom 
-GEOAT, Mirka Nešpora 40/B, 080 Ol Prešov, z mestských pozemkov parc. č. KNC 9418/109, 
ostatná plocha a parc. 
č. KNC 9418/111, o stat. plocha, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita -Ul. 
Prostejovská, na dobu lO rokov pre l. FC TATRAN, a. s., Čapajevova 47, 080 Ol Prešov, 
IČO: 36503975 
-za cenu 1,-€ ročne za celý predmet nájmu s týmito podmienkami: 
a) nájomca sa zaväzuje vybudovať futbalové ihrisko zo zdrojov financovania mesta 
Prešov, ktoré 
poskytne 159 000,-EUR ako kofinancovanie k projektu, ktorý bude realizovať 
l. FC TATRAN, a.s., v zmysle podmienok a v súlade s podmienkami stanovenými SFZ pre 
udelenie dotácie 
"Futbalové akadémie -Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej 
infraštruktúry", v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 496/2014 zo dňa 20.2.2014 
a následne uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 609/2017 zo dňa 08. 2. 2017. 
l. FC TATRAN, a.s. si nebude nárokovať refundáciu svojich prípadných nákladov, ktoré 
vzniknú v súvislosti s výstavbou futbalového ihriska, ako 
aj úhradu toho, o čo predmet 
/futbalové ihrisko/ 
l. FC TA 
TRAN a. s. zhodnotil. 
Stavba, futbalové ihrisko, ktoré bude kofinancované Mestom Prešov, bude majetkom mesta 
Prešov. 
b) nájomca sa zaväzuje k ihrisku špecifikovanom v písm. a), v súlade s podmienkami 
pridelenia dotácie zo 
SFZ, z vlastných zdrojov a zo zdrojov financovania VV SFZ zabezpečiť 
výstavbu zázemia a infraštruktúry, ktoré budú vo vlastníctve l. FC TATRAN, a.s., 
c) uzatvoriť dohody so ZŠ Prostejovská 38,08001 Prešov, IČO: 37877197 a ZŠ Mirka 
Nešpora 
2, 080 Ol Prešov, IČO: 37870122 o užívaní futbalového ihriska pre potreby žiakov 
ZŠ, ktorí budú 
navštevovať športové triedy a futbalovú akadémiu l. FC TATRAN, a.s., 
d) účelom prenájmu je využívanie ihriska pre potreby žiakov definovaných v bodec) na 
tréningovú 
činnosť a majstrovské zápasy, a tréningovú činnosť a zápasy l. FC TATRAN a. s., 
s 
vylúčením majstrovských, súťažných a priatel'ských zápasov "A" mužstva l. FC TATRAN, 
a. s., za splnenia podmienky bezodplatného poskytnutia infraštruktúry na užívanie pre potreby 
SFZ a RFZ pod!' a podmienok poskytnutej dotácie z VV SFZ . 
. -·~ 
' 
-'') 
JUDr. Miroslav Makara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)