Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Emil Baňas, narodený 28.03.1960.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

14.11.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
v , , 
O ZRUSENI TRV ALEHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa§ 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
14.11.2018 trvalý pobyt 
Emil Baňas, narodený 28.03.1960 
(meno. priezvisko a dátum narodenia občana. ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Diía: 
14.11.2018 
' ,./ 
Mgr. Ľudmila Holečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra