Zámer dlhodobého prenájmu pozemku spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu sociálnej, zdravotnej pomoci a podpory pre deti a mládež s hendikepom (vybudovanie Sociálno-terapeutického centra pre deti a mládež s hendikepom).

Zámer dlhodobého prenájmu

14.11.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
.. -•: 
l,. t 
na základe uznesenia zo 47. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
mesta Prešov č. 1022/2018 zo dňa 28. 08. 2018 
zverejňuje 
podľa ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov ZÁMER DLHODOBÉHO PRENÁJMU: 
Pozemku spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu sociálnej, zdravotnej 
pomoci a podpory pre deti a mládež s hendikepom (vybudovanie Sociálno-terapeutického 
centra pre deti a mládež s hendikepom): 
a to novovytvoreného pozemku parc. 
č. KNC 16281/79, ostatná plocha o výmere 2 950 m
2, 
k. ú. Prešov, vedeného na LV 6492, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 36/2018, 
vyhotoveným 
spoločnosťou 
ADYTON s.r.o., Bendikova 7, 080 Ol Prešov, IČO: 46 617 795, 
lokalita 
Ul. Mirka Nešpora pre Viera-Láska-Nádej, o.z., Pri hati 
18, 080 05 Prešov, IČO: 
42 090 393, na dobu neurčitú, 
za cenu 1,-€/m
2 
/rok. /~ 
---] 
~-... ·/ 
JUDr. Miroslav Makara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
l 1 
l-
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)