Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: SINAB, s. r. o. Naposledy sídlo/pobyt: Mukačevská 4807/43, 080 01 Prešov, MARFI, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 1, 080 05 Prešov - 2x, Róbert Stupjanský Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: 102247502/2018 
Dátum: 14.11.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti Adresát písomností: SINAB, s. r. o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Mukačevská 4807 l 43, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. l O 1905649/2018 zo dňa 26.09.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hurbanistov 
3, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, 
že sídlo adresáta nie je známe, 
doručuje sa písomnosť Daňového úradu číslo 
101905649/2018 zo dňa 26.09.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. 
z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na Daňovom úrade Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov. V kancelárii č. 514 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
< oi. . ...._--. ,._ c;· c· '· < .... C ŕ 
...................................................... 
Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Číslo: 102148090/2018 
Dátum: 05.11.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: MARFI, s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 
l, 080 05 Prešov 
Písomnosť č. 102065977/2018 zo dňa 17.10.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102065977/2018 zo dňa 17.10.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol 
Prešov v kancelárii č. 514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia 
daňovej 
exekúcie 2 
Číslo: 102148414/2018 
Dátum: 05.11.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: MARFI, s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 
l, 080 05 Prešov 
Písomnosť č. 102061862/2018 zo dňa 17.10.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102061862/2018 zo dňa 17.10.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 01 
Prešov v kancelárii č. 514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
":/-> / 
-/4< 
,:' 
...................................................... 
JUDr. Valéria :Žabecká 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 2 
Číslo: l 02246586/2018 
Dátum: 14.11.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Róbert Stupjanský 
Naposledy sídlo/pobyt: , 
080 O l Prešov 
Písomnosť č. l O 1863493/2018 zo dňa 21.09.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hurbanistov 3, 
080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu číslo 
101863493/2018 zo dňa 21.09.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov. V kancelárii č. 514. v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)