Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí: Termín konania dražby: 04.12.2018, Čas konania dražby: 09:30 hod., Miesto konania dražby: Kancelária Exekútorského úradu Prešov, JUDr. Radovan Ferenc, Slovenská 13, Prešov.

Oznámenie o dražbe

15.11.2018 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                1 5. 11. z:n 
\Jyvesené dt1a 
JUDr. Radovan Ferenc -súdny exekútor 
Exekútorský úrad Prešo~ 
Slovenská 13, 080 Ol Prešov 
111111111111111111111111111111 
0000012369980 
telefón/fax: 051/7732724, 051/7732671, email:: eupresov@gmail.com, radovan.ferenc@ske.sk, IČO: 35512636, IČ DPH: 
SKI020739115 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, SK0311110000006855325000, UNCRSKBX 
Mui Ne s. r. o. 
IČO: 47241683 
Kresánkova 7 A 
841 05 Bratislava -mestská časť Karlova Ves 
Oznámenie 
o dražbe hnuteľných vecí 
317Ex 706/17 
317Ex 28/18 
3 
l 7Ex 116/ 
18 
Podl'a § 122 zákona NR SR č. 233/l995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti 
(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení noviel (ďalej len "Exekučný 
poriadok") v exekučných konaniach 
317Ex 706/17, Ex 28/l8 v prospech oprávneného JUDr. Jozef 
Tarabčák, správca (SKP úpadcu Anna Dlubačová -DLUKOR), Hlavná 13, 080 Ol Prešov, 
IČO: 35514477, zast.: AK-TARABČÁK s.r.o., Hlavná 13, 080 Ol Prešov a v exekučnom konaní 
317 Ex 116/18 v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 
851 04 Bratislava -mestská časť Petržalka, IČO: 35937874, voči povinnému Mui Ne s. r. o., 
Kresánkova 7A, 
841 05 Bratislava-mestská časť Karlova Ves, IČO: 47241683 Vám oznamujeme: 
Termín konania dražby: 04.12.2018 
Čas 
konania dražby: 09:30 hod. 
Miesto konania dražby: Kancelária Exekútorského úradu Prešov, JUDr. Radovan Ferenc, 
Slovenská 13, Prešov 
Predmet dražby (súpis vecí) a najnižšie podanie: 
por. počet 
číslo ks Zoznam a opis vecí Odhadná cena/ks Odhadná cena Najnižšie 
~ol u _podanie 
l. l Počítačová zostava pozostávajúca z: 40,00 EUR 40,00 EUR 40,00 EUR 
-PC -AMD A THLON -bez identifi-
kačného čísla 
-klávesnica-MODEL GK 070008IV-
ser.č.:ZCE828300 175 
-monitor-PHILIPS -MODEL ID 
1751SB/00-ser.č. DLIA104539340T 
-myš -VERBA TIM-MODEL 49041, 
výr.č. 1507005295 
2. l Tlačiareň CANON výr.č.:OC4-6973-1"0,00 EUR W,OOEUR 10,00 EUR 
DBOl-01 
3. l Kancelársky stôl25.0 x 100 cm J.O,OO EUR 10,00 EUR 10,00 EUR 
4. 2 Šuplíkový kontajner 
8,00 EUR 16,00 EUR 8,00 EUR/ks 
5. l Stôl rohový -biely 10,00 EUR 10,00 EUR 10,00 EUR 
6. l Kancelárska stolička, hnedá čalúnená 10,00 EUR 10,00 EUR 10,00 EUR 
7. l Polica biela 100 x 50 cm 5,00 EUR 5,00 EUR 5,00 EUR 
8. l Polica biela 80 x 90 cm 5,00 EUR 5,00 EUR 5,00 EUR 
9. l Elektrická registračná pokladňa EURO -2,00 EUR 2,00 EUR 2,00 EUR 
lOOOT, 
sériové číslo: EIID00478E 
10. l Elektrická registračná pokladňa EURO -20,00 EUR 20,00 EUR 20,00 EUR 
lOOOT, 
sériové číslo: ASJK OO l 072 
ll. l Kávovar BUTERFLY-bez identifikač-8,00 EUR 8,00 EUR 8,00 EUR 
ného štítka 
12. l Chladiaca vitrína-UNIS, výrobné číslo: 10,00 EUR 10,00 EUR 10,00 EUR 
32030088 
13. 8 Stôl hnedý 50 x 50 cm 5,00 EUR 40,00 EUR 5,00 EUR/ks 
14. 8 Nerezová stolička hnedé sedadlo 2,00 EUR 16,00 EUR 2,00 EUR/ks 
15. l Vešiak biely 3,00 EUR 3,00 EUR 3,00 EUR 
16. l Stôl skladací biely -320 x 50 cm 5,00 EUR 5,00 EUR 5,00 EUR 
17. l Vitrína nechladená presklenná 10,00 EUR 10,00 EUR 10,00 EUR 
18. l Drevený paravan hnedý 3,00 EUR 3,00 EUR 3,00 EUR 
19. l Notebook HP bez identifikačného štítku 20,00 EUR 20,00 EUR 20,00 EUR 
20. 
l Nerezový stôl 20,00 EUR 20,00 EUR 20,00 EUR 
21. l Drevený stôl-svetlá drevená dyha 5,00 EUR 5,00 EUR 5,00 EUR 
22. l Plynová pec bez identifikačného štítku 5,00 EUR 5,00 EUR 5,00 EUR 
23. 3 Železný regál -čierna farba 10,00 EUR 30,00 EUR 10,00 EUR/ks 
24. 2 Drevený regál 1,5 
x 
2m, biela farba 10,00 EUR 20,00 EUR l 0,00 EUR/ks 
25. 
l Nerezové umývadlo -dvojdrez 15,00 EUR 15,00 EUR 15,00 EUR 
26. l Chladnička dvojdverová CALEX, bez 15,00 EUR 15,00 EUR 15,00 EUR 
identifikačného štítku 
27. l Temperovacia 
vanička na čokoládu, bez 30,00 EUR 30,00 EUR 30,00 EUR 
identifikačného štítku 
28. l 
Balička malá SIRMAN, bez identifikač-20,00 EUR 20,00 EUR 20,00 EUR 
ného štítku 
29. l Mechanická váha 
TRANSPORT A, vý-10,00 EUR 10,00 EUR 10,00 EUR 
robné č. 73-141264 
30. 3 Elektrický šľahač biely -bez identifikač-30,00 EUR 90,00 EUR 30,00 EUR/ks 
ného štítku 
31. 
l Nerezový kotol-malá nádoba cca 201 5,00 EUR 5,00 EUR 5,00 EUR 
32. l Vozík železný veľký 5,00 EUR 5,00 EUR 5,00 EUR 
Exekútor a povinný nesmú dražiť. 
Najnižším podaním je odhadná cena. Dražitelia sú viazaní svojimi podaniami, ak sa 
neurobilo vyššie podanie. 
Výška ceny vydraženej veci nie je obmedzená ustanoveniami cenových predpisov. 
Exekútor udelí príklep dražitel'ovi, ktorý urobí najvyššie podanie, a ak sa neurobilo vyššie 
prípustné podanie, rozhodne exekútor žrebom, komu má príklep udeliť. 
Vydražitel' musí najvyššie podanie ihneď zaplatiť; ak to neurobí, draží sa vec znova, ale bez 
jeho 
účasti. 
Prechodom vlastníctva na vydražiteľa zanikajú závady viaznuce na veci; ustanovenia oso
bitného 
predpisu týkajúce sa záložných práv tým nie sú dotknuté. 
V Prešove dňa 13. 11.20 18 
Vybavuje: Martina Motýľová 
Doručuje sa: 
-povinnému 
-oprávnenému 
-mesto Prešov 
-Centrálna úradná elektronická tabul'a 
-úradná tabul' 
a, vyvesené dňa 13.11.2018 
{_ 
JUDr. adovan Ferenc 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)