Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Dušan Riško, narodený 12.02.1952.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

16.11.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský 
úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
O 
ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa§ 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
16.11.2018 trvalý pobyt 
Dušan Riško, narodený 12.02.1952 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 16.11.2018 
/)"': '}' 
··················
··················
··················
··················
···············;-···
··············: ............................................ .. 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
; ~1