Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Milan Sirotník Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, COM DC s.r.o. Prešov Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Grand Repair Building s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Karpatská 6593/6, 080 01 Prešov .

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

16.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: 102266688/2018 
Dátum: 16.11.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti Adresát písomností: Milan Sirotník 
Naposledy sídlo/pobyt: 
, 080 O 1 Prešov 
Písomnosť č. l 02265924/2018 zo dňa 16.11.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Jarková 48, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
l 02265924/2018 zo dňa 16. 11.2018 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 
zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť 
prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Jarko vá 48, 080 O l 
Prešov. v kancelárii č. 18 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Gabriela amariová 
vedúci oddelenia 
daňovej kontroly 
8 
číslo: l 02207867/2018 
Dátum: 09.11.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: COM DC s.r.o. Prešov 
Naposledy sídlo/pobyt: , 080 O l Prešov 
Písomnosť č. l 02164133/2018 zo dňa 06.11.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 
7, 080 O l Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
l 02164133/2018 zo dňa 06.11.2018 verejnou vyhláškou podľa § 3 5 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
---ozruímenffl-na-Baňovom úrade Prešov , Hviezdosla\o\a 7, 080 Ol Prešov \ kancelárii ~. 2ll'í 
\-úradn~·ch hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov 
posledn)· deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
_____ / __ 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Ing. 
Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto 
vyhláška bola vyvesená ........................................................................
.................. .. 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ 
do .................................. . 
Číslo: l 02252868/2018 
Dátum: 14.11.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Grand Repair Building s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Karpatská 6593 
l 6, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. l 02148795/2018 zo dňa 05.11.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
l 02148795/2018 zo dňa 05.11.2018 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hurbanistov 3, v kancelárii č.509. v úradných hodinách. 
Toto oznámenie 
sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Mgr. Rudolf 
Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ 
do .................................. . 
u 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)