Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Imrich Hesteréni naposledy bytom 080 01 Prešov, Dagmar Belyová naposledy bytom 080 01 Prešov, Kristián Sabol naposledy bytom 080 01 Prešov, Natália Pohlodková naposledy bytom 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

20.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger




Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský 
úrad, Hlavná 73, 080 OJ Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: 
0509501/2018 V Prešove 19. ll. 2018 
Adresát písomností: 
Imrich Hesteréni 
naposledy bytom 
0800 l Prešov 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti Písomnosť č. k. 050950112018 zo dňa 19. ll. 2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 080 
Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že správcovi dane nie 
je známy pobyt adresáta, doručuje sa písomnosť Mesta 
Prešov č. k. 050950112018 zo dňa 19. ll. 2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 
35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň 
doručenia. v 
:}h/{/ŕ':'~/!/1/ 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: 0509491/2018 V Prešove 19. ll. 2018 
Adresát písomností: 
Dagmar Belyová 
naposledy bytom 
0800 l Prešov 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Písomnosť č. k. 0509491/2018 zo dňa 19. ll. 2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresáta, doručuje sa písomnosť Mesta 
Prešov 
č. k. 0509491/2018 zo dňa 19. ll. 2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 
35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: 0509481/2018 V Prešove 19. ll. 2018 
Adresát písomností: 
Kristián Sabol 
naposledy bytom 
08001 Prešov 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Písomnosť č. k. 0509481/2018 zo dňa 19. ll. 2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 
73, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresáta, doručuje sa písomnosť Mesta 
Prešov 
č. k. 0509481/2018 zo dňa 19. ll. 2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 
35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak 
si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: 0465561/2018 V Prešove 19. ll. 2018 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Natália Pohlodková 
naposledy bytom 
0800 l Prešov 
Písomnosť č. k. 0465561/2018 zo dňa 19. ll. 2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 
73, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že správcovi dane nie 
je známy pobyt adresáta, doručuje sa písomnosť Mesta 
Prešov 
č. k. 0465561/2018 zo dňa 19. ll. 2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 
35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú 
písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)