Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Ing. Ladislav Kočiščák, narodený 21.07.1971, Peter Dubovický, narodený 09.07.1982.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

21.11.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovľí.a pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa§ 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 25311998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
21.11.2018 trvalý pobyt 
Ing. Ladislav Kočiščák, narodený 21.07.1971 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 21.11.2018 
=~~-
;i/ l . 
........................................................................
.................. : ........................................................... . 
Mgr. Ľudmila Halečková · 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
21.11.2018 trvalý pobyt 
Peter Dubovický, narodený 09.07.1982 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom 
nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 21.11.2018 
- - - -[~l_ @_ -
Mgr. Ľudmila Halečková' 
vedúca oddelenia klientskeho centra