Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Zuzana Mészárosová, narodená 30.06.1951.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

22.11.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
O 
ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa 
§ 7 ods. l písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a 
registri 
obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
19.11.2018 trvalý pobyt 
Zuzana Mészárosová, narodená 30.06.1951 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 19.11.2018 
kll(· 4 
............................................... :. ................................. ~::/. ................................................. . 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra