Zámer predaja pozemku spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu: - parc. č. KNC 6284/6, ostatná plocha o výmere 872 m\ L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Pod Wilec hôrkou, pre Mgr. Jozefa Kužmu, Weberova 8, 080 01 Prešov.

Zámer predaja pozemku

22.11.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
na základe uznesenia zo 48. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
č. 1045/2018 zo dňa 25. 09. 2018 
zverejňuje 
podľa ustanovenia § 9a a nasl. zák. č. 13 8/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov 
ZÁMER PREDAJA: 
zámer predaja pozemku spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zosúladenia 
právneho a užívacieho vzťahu: 
-parc. č. KNC 6284/6, ostatná plocha o výmere 872 m\ L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Pod 
Wilec hôrkou, pre 
Mgr. Jozefa Kužmu, Weberova 8, 080 Ol Prešov, 
-za cenu 27 100,00 €. 
·-; 
/ 
JUI)r. ~i:~akara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)