Oznámenie o vyhlásení výberového konania: Mesto Prešov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky: • Materskej školy Jurkovičova 17, 080 01 Prešov u zamestnávateľa: Materská škola, Jurkovičova 17, 080 01 Prešov.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

22.11.2018 / Výberové konania

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

         
 
 
 
 Mesto Prešov 
OZNÁMENIE O
 VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA 
Strana 
1/3
 
 
 
 
MESTO PREŠOV 
 
 
3RGĐD † ods.1 ]iNRQD þ = ] R štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a
 o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v VSRMHQtV†]iNRQDþ=]R výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov 
 vyhlaVXMHYêEHURYpNRQDQLHQDREVDGHQLHIXQNFLHULDGLWHĐDN\ 
 
x
 0DWHUVNHMãNRO\-XUNRYLþRYD3UHãRY 
 
u ]DPHVWQiYDWHĐD 
0DWHUVNiãNROD-XUNRYLþRYD3UHãRY 
 
1. .YDOLILNDþQpSUHGSRNODG\D RVRELWQêNYDOLILNDþQêSUHGSRNODG 
x
 vysokoškolské vzdelanie dUXKpKRVWXSĖDSRåDGRYDQpKRãWXGLMQpKRRGERUXSUH
PDWHUVNp ãNRO\ DOHER Y\VRNRãNROVNp Y]GHODQLH SUYpKR VWXSĖD DOHER ~SOQp
stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru pre materské 
školy v ]P\VOH ]iNRQD þ = ] R pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a
 SRGĐD Y\KOiãN\ 0â 65 þ = ] NWRURX VD
XVWDQRYXM~ NYDOLILNDþQp SUHGSRNODG\ D
 RVRELWQp NYDOLILNDþQp SRåLDGDYN\ SUH
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 
v znení neskorších predpisov, absolvovanie prvej atestácie, 
x
 QDMPHQHM SlĢ URNRY SHGDJRJLFNHM SUD[H NX GĖX XVNXWRþQHQLD YêEHURYpKR
NRQDQLDSRGĐD†RGV]iNRQDþ=]R
 štátnej správe a školskej 
samospráve a o doplnení niektorých zákonov 
x
 GRVLDKQXWLHNDULpURYpKRVWXSĖDSHGDJRJLFNê]DPHVWQDQHFV prvou atestáciou 
SRGĐD†RGVDOHER†RGV]iNRQDþ=]R
 pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
 2. Iné kritéria a požiadavky: 
x
 ovládanie štátneho jazyka, 
x
 VS{VRELORVĢQDSUiYQH~NRQ\Y plnom rozsahu, 
x
 EH]~KRQQRVĢ 
x
 ]GUDYRWQiVS{VRELORVĢ 
x
 RUJDQL]DþQpD riadiace schopnosti, 
x
 ]QDORVĢOHJLVODWtY\Y oblasti pracovno-právnych a HNRQRPLFNêFKY]ĢDKRY 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov 
OZNÁMENIE O
 VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA 
Strana 
2/3
 
x
 ]QDORVĢ ãNROVNHM OHJLVODWtY\ D ]iNODGQi ]QDORVĢ SUREOHPDWLN\ ULDGHQLDmaterskej 
školy. 
 
3. Zoznam požadovaných dokladov: 
x
 StVRPQiåLDGRVĢR ~þDVĢQDvýberovom konaní, 
x
 profesijný životopis v štruktúrovanej forme, 
x
 ~UDGQHRVYHGþHQiIRWRNySLDGRNODGXR najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
x
 ~UDGQHRVYHGþHQiIRWRNySLDGRNODGXR GRVLDKQXWtNDULpURYpKRVWXSĖDSHGDJRJLFNê
zamestnanec s SUYRXDWHVWiFLRXSRGĐD†RGVDOHER†RGV]iNRQDþ
317/2009 Z. z. o
 pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
x
 potvrdenie o GĎåNHYêNRQXSHGDJRJLFNHMSUD[H 
x
 RVYHGþHQLHR vykonaní prvej atestácie, 
x
 þHVWQpY\KOiVHQLHR spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 
x
 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 
x
 lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti, 
x
 návrh koncepcie rozvoja materskej školy, 
x
 V~KODV XFKiG]DþD VR VSUDFRYDQtP osobných údajov pre potreby výberového 
NRQDQLD SRGĐD ]iNRQD þ = ] R
 ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 
 
4. Platové podmienky: 
 
V ]P\VOH ]iNRQD þ = ] R RGPHĖRYDQt QLHNWRUêFK ]DPHVWQDQFRY SUL
výkone práce vo 
verejnom záujme a
 o zmene a doplnení niektorých zákonov je 
IXQNþQêSODWRG(XU 
 
5. Dátum a miesto podanie žiadosti o ~þDVWLQDYêEHURYRPNRQDQt 
Uzávierka prijímania žiadosti je 05. 12. 2018 (streda) o 15,45 hod. 
 
Upozornenie: rozhodujúcim je dátum a hodLQDGRUXþHQLDQLHGiWXPSRãWRYHMSRGDFHM
SHþLDWN\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesto Prešov 
OZNÁMENIE O
 VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA 
Strana 
3/3
 
 
äLDGRVĢR
 ~þDVĢQDYêEHURYRPNRQDQtVSROXV požadovanými dokladmi je potrebné 
GRUXþLĢY ]DOHSHQHMREiONHR]QDþHQHMKHVORPVýberové konanie - 0â-XUNRYLþRYD
17, 080 01 Prešov 
- 1(279È5$ġQDDGUHVX 
 
Mestský úrad v Prešove 
Odbor školstva, kultúry a
 cestovného ruchu 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 
 
alebo 
 
GRUXþLĢRVREQHY ]DOHSHQHMREiONHGRSRGDWHĐQH0HVWVNpKR~UDGXY Prešove, Hlavná 
73, Prešov. 
 
1DRQHVNRUHQHGRSRUXþHQpåLDGRVWLR
 ~þDVĢQDYêEHURYRPNRQDQtVDQHEXGH
SULKOLDGDĢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)