Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že predmetné pozemky sa nachádzajú v areáli Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša a sú využívané žiakmi vo výchovno-vzdelávacom procese.

Zámer predaja nehnuteľností

23.11.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
na základe uznesenia zo 48. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
č. 1046/2018 zo dňa 25. 9. 2018 
zverejňuje 
podľa ustanovenia § 9a a nasl. zák. č. 13 811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov 
ZÁMER PREDAJA: 
nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že 
predmetné pozemky sa nachádzajú v areáli Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša a sú 
využívané 
žiakmi vo výchovno-vzdelávacom procese, týkajúci sa: 
pozemku parc. 
č. KNC 874/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 829m
2, 
k. ú. Prešov, 
pozemku parc.č. KNE 583/101, záhrada o výmere 42 m
2, 
obidva vedené na LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Duklianska pre Katolícku spojenú školu sv. Mikuláša so sídlom 
v 
Prešove, Duklianska 16, IČO: 170080151 
-
za cenu l €/m
2• 
·-; 
~~ 
JUDr. Mi;o:lav Ma~ra 
vedúci odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)