Daňový úrad Bratislava - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stavoprojekt, akciová spoločnosť Prešov, naposledy sídlo/pobyt: adresa neznáma, 811 01 Bratislava- mestská časť Staré Mesto, MARGOT TATRY, s.r.o. , naposledy bytom: Jesenná 18, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

23.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        ' 
. 
Číslo: l 02240865/2018 
Dátum: 13.11.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA 
Ševčenkova 32, 850 OO Bratislava 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Stavoprojekt, akciová spoločnosť Prešov 
Naposledy sídlo/pobyt: adresa neznáma, 811 Ol Bratislava-mestská časť Staré Mesto 
Písomnosť č. l 02224615/2018 zo dňa 12.11.2018 je uložená na Daitovom úrade Bratislava na 
pobočke Ševčenkova 32, 850 OO Bratislava, kontaktná adresa: Daňový úrad! Bratislava, Odbor správy 
daní 
II. Oddelenie správy daní 8, Radlinského 37, 817 89 Bratislava. 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Bratislava 
číslo 102224615/2018 zo dňa 12.11.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dni odo 
dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na Daňovom úrade Bratislava na pobočke ševčenk.ova 32, 850 OO Bratislava, kontaktná 
adresa: 
Daňový úrad Bratislava, Odbor správy daní II. Oddelenie správy daní 8, Radlinského 37, 817 
89 Bratislava. v kancelárii č. 325 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia . 
-.l 
.............................. L-. 
Ing. Kat ma Švihranová 
riaditeľ oru správy daní II. 
l 
/ 
Číslo: 102183607/2018 
Dátum: 07.11.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLA VA 
Ševčenkova 32, 850 OO Bratislava 
V e r ej n á v y h l á š k a 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: MARGOT TATRY, s.r.o. , naposledy bytom: Jesenná 18, 0800 l Prešov 
Písomnosť č. 102171858/2018 zo dňa 06.11.2018 je uložená na Daňovom úrade 
Bratislava na 
pobočke: Daňový úrad Bratislava, Odbor správy daní II, Oddelenie správy daní 
6, Radlinského 37, 817 89 Bratislava. 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu 
Bratislava 
číslo konania 102171858/2018 zo dňa 06.11.2018 verejnou vyhláškou podľa § 35 
ods. 2 zákona 
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niekto!Ý~h zá_konov v znení neskorších predpiso,·. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Bratislava na pobočke: Daňový úrad Bratislava, Odbor správy 
daní Il, 
Oddelenie správy daní 6, Radlinského 37, 817 89 Bratislava, v kancelárii č. 20 l v 
úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. 
z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. a Smáková 
vedúca oddelenia správy daní 6 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
1. ;·' 
JY· (uviesť miesto vyvesenia) 
"· l' •·'· '-
od ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)