obchodná verejná súťaž na nájom nebytového priestoru baru o výmere 583m2, nachádzajúceho sa na l. podzemnom podlaží stavby Čierny orol so súp. č. 6395 na Ul. Hlavná č. 50A (vstup zo Slovenskej ulice), umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 492,zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 177 m2, LV č. 6492, k. ú. Prešov, a to na dobu určitú - 4 roky, od 01.01.2019.

Obchodná verejná súťaž na nájom nebytového priestoru

27.11.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        2 7. 11. 23':~ 
MESTO PREŠOV 
• J •ioo>\illv l.llld------------
Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 01 Prešov, , . ~a-----------
vyhlasuje 
podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 
na nájom: 
nebytového 
priestoru-baru o výmere 583m
2, 
nachádzajúceho sa na l. 
podzemnom podlaží stavby Čierny orol 
so súp. č. 6395 na Ul. Hlavná č. 50A (vstup zo Slovenskej ulice), umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 492, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere l 177 m
2, 
LV č. 6492, k. ú. Prešov, a to na dobu určitú -4 roky, od 
01.01.2019. 
s týmito podmienkami: 
OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOV ATEĽ TRV Á: 
l. predmetom návrhu zmluvy je prenájom nebytového priestoru -baru o výmere 583 m
2, 
nachádzajúceho sa 
na 1. podzemnom podlaží stavby Cierny orol so súp. č. 6395 na Ul. Hlavná č. 50A (vstup zo Slovenskej 
ulice), umiestnenej na pozemku parc. 
č. KNC 492, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 177 m
2, 
LV č. 
6492, k. ú. Prešov; 
2. súťažiaci prijíma podmienku, že predmet nájmu bude užívaný za účelom prevádzkovania baru, 
poskytovania reštauračných a gastronomických služieb a organizovania spoločenských aktivít; 
3. súťažiaci uvedie ním navrhovanú výšku ročného nájomného za celý predmet nájmu, minimálne však 
40 
EUR/m
2
/rok, ktoré bude riadne a včas platiť za príslušný kalendárny mesiac za podmienok stanovených 
v nájomnej zmluve, inak má vyhlasovateľ právo od zmluvy odstúpiť; 
4. súťažiaci berie na vedomie, že bude na vlastné náklady zabezpečovať prevádzkyschopnosť predmetu nájmu 
počas celej doby nájmu, t. j. vykonávať bežnú údržbu a všetky bežné opravy predmetu nájmu a že bude 
znášať všetky náklady za služby poskytované s užívaním nebytového priestoru (dodávky energií), vrátane 
alikvotného podielu na nákladoch na zákonné revízie stavby; taktiež si vo vlastnej réžii 
zabezpečí vybavenie 
nebytového priestoru 
na účel jeho užívania v zmysle bodu 2 týchto podmienok a tiež jeho ventiláciu; 
5. 
súťažiaci prijíma podmienku, že pri prevádzkovaní predmetu nájmu bude dodržiavať vyjadrenia všetkých 
dotknutých orgánov štátnej správy 
ohľadom hygieny, požiarnej ochrany; dodržiavať STN a všeobecné 
záväzné právne predpisy; 
6. súťažiaci berie na vedomie, že predmet nájmu ako celok nie je možné dať do podnájmu tretej osobe bez 
písomného súhlasu vyhlasovateľa, okrem prípadných krátkodobých podnájmov na jednorazové akcie 
organizované v predmete nájmu; 
7. súťažiaci prijíma podmienku, že nájomná zmluva bude zakotvovať právo vyhlasovateľa na jej predčasné 
jednostranné ukončenie v prípade porušovania povinností nájomcu; 
8. 
súťažiaci prijíma podmienku, že akékoľvek stavebné úpravy v predmete nájmu bude realizovať len 
v nevyhnutnom rozsahu a to po predchádzajúcom odsúhlasení vecnej a 
finančnej 
stránky vyhlasovateľom bez 
nároku na refundáciu takto vynaložených nákladov 
či náhradu za zhodnotenie predmetu nájmu; 
9. súťažiaci prijíma podmienku, že v predmete nájmu neumiestni a nebude prevádzkovať výherné hracie 
automaty; 
10. súťažiaci prijíma podmienku, že vzhľadom na skutočnosť, že predmetné nebytové priestory sa nachádzajú 
v pamiatkovo chránenom objekte, na každú stavebnú úpravu si vyžiada stanovisko Krajského pamiatkového 
úradu 
Prešov; 
l 
OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 
ll. technické informácie o nehnutel'nostiach poskytne správca PKO Prešov, t. č.: 0905797449 a ostatné informácie 
poskytne odbor správy majetku mesta 
MsÚ v Prešove, Jarková 24, tel.: 051131 00240; 
12. návrh súťažiaceho na uzavretie zmluvy o dlhodobom nájme bude podaný písomne v zalepenej obálke poštou, 
alebo do kancelárie prvého kontaktu 
na adresu: Mestský úrad v Prešove, Odbor správy majetku mesta, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s výrazným označením "MsÚ-OSMM-Obchodná verejná sút'až č. 2/2018-
Prenájom NP-bar Čierny orol -neotvárat'". Zalepená obálka bude ďalej obsahovať: identifikačné údaje 
súťažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, 
adresa, rodné 
číslo), návrh nájomnej zmluvy podpísanej navrhovateľom zohľadňujúci odseky l - l O týchto 
súťažných podmienok a stručný popis zámeru užívania predmetu nájmu; 
13. lehota na predkladanie návrhov zmlúv je v deň stanovený v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, 
11. OEC. Z018 . 
teda do .................................. do 14.00 hod, 
14. návrh zmluvy 
je už po jeho predložení neodvolateľný; 
15. predložené návrhy možno meniť a dopÍľíať len v prípade, akje nový návrh z pohl'adu vyhlasovatel'a výhodnejší 
ako predchádzajúci, a to len v lehote stanovenej 
na predkladanie návrhov; 
16. vyhodnotenie obchodnej verejnej 
súťaže vyhlasovatel' uskutoční do 15 kalendárnych dní po uplynutí lehoty na 
predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia 
súťaže bude oznámený súťažiacim písomnou správou 
odoslanou najneskôr do 
15 kalendárnych dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže, pričom kritériom 
pri výbere najvýhodnejšieho návrhu bude ekonomická výhodnosť návrhu (výška nájomného); 
17. vyhlasovatel' si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž; o zrušení súťaže budú 
súťažiaci upovedomení písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia 
obchodnej verejnej 
súťaže; 
18. vyhlasovateľ môže v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé nesprávnosti a tiež vykonať 
doplnenia a špecifikácie v nevyhnutnom rozsahu buď za účelom zosúladenia návrhu zmluvy s platnou 
legislatívou alebo 
za účelom dosiahnutia výhodnejšieho návrhu pre vyhlasovatel'a po dohode s víťazným 
súťažiacim, ak nebudú v rozpore s týmito súťažnými podmienkami; 
19. 
vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s víťazným súťažiacim za predpokladu, že tento bude mať 
dlhy voči vyhlasovateľovi, resp. voči správcovi predmetu nájmu -PKO Prešov; v takomto prípade je 
vyhlasovateľ oprávnený uzavrieť zmluvu so súťažiacim s druhou najlepšou vyhodnotenou ponukou. 
2 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta Prešov 
. 
l 
ll 
. '' 
. · . 
'.• 
MESTO PREŠOV 
. ' 
l 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol Prešov 
t ' • 
.. 
.t •• 
Ol 
'·' 
l l 
PRÍLOHA Č. l K PRIHLÁŠKE 
do obchodnej verejnej súťaže na prenájom 
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
Prešov 
SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM: OSOBNÝCH ÚDAJOV 
v zmysle čl. 6 ods. l písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 
(Titul, meno, priezvisko) 
ako 
súťažiaci svojim podpisom udeľujem prevádzkovateľovi-Mesto Prešov, IDavná 73, 080 Ol Prešov, 
IČO: 00327646 (d'alej len: "prevádzkovate!"') súhlas so spracúvaním mojich osobn),ch údajov formou 
získavania, vyhotovovania, 
zhromažďovania, uchovávania, zhrávania na dátové nosiče osobných údajov 
----a-iverejnovan"ía na webovom síCfle prevanzkovateľa, v internycli priestorocli, pnp. mycn zmluvny'Cli 
médiách pre účel v rámci IS Organizovanie súťaží v spojení s IS Majetkové vzťahy a to na účel 
organizovania obchodnej verejnej súťaže, vedenie evidencie súťažiacich, vzájomnej komunikácie s nimi, 
zasielanie informácii týkajúcich sa 
súťaže, prípadného doplnenia alebo vysvetlenia podmienok súťaže, 
zmien, vysvetľovania a odpovedania na otázky, vyhodnotenia priebehu súťaže a vyhlásenia výsledkov a to 
v rozsahu poskytnutých údajov. 
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov 
je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a 
jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 2 rokov po naplnení účelu spracúvania, 
resp. 
30 dní po mojom odvolaní súhlasu. Po uvedenej lehote budú moje osobné údaje mechanicky 
zlikvidované (skartované) a nebudú 
ďalej spracúvané v žiadnej databáze. 
Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach: 
moje osobné údaje budú poskytované príjemcom -orgánom verejnej moci, kontrolným orgánom, 
orgánom verejnej správy iným osobám, v rámci poskytovanej 
súčinnosti a iným oprávneným 
subjektom. 
moje osobné údaje, ktorých poskytnutie 
je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti 
súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný 
účel, než na ten, na ktorý boli získané. 
ako dotknutá osoba mám právo 
požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobn)'m údajom, 
ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo 
namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. 
v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo 
podať sťažnosť dozornému orgánu, ktor)'m je 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 
beriem na vedomie, že 
cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje. 
beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania. 
Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, 
môžem ako dotknutá osoba 
uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: 
a) emailovou žiadosťou zaslanou na adresu nikol.turekova@presov.sk, katarina.juricova@presov.sk, 
b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu "GDPR-odvolanie 
súhlasu" na obálke. 
Som si vedomý, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zosúhlasu 
pred jeho odvolaním. 
V Prešove dľí.a: .................................. . 
podpis dotknutej osoby 
.. 
.. 
' 
l 
' '. 
V prípade akýchkoľvek ·otázok súyisiaci~h s ocl;u:anou Vašich osobných údajov vrátane uplatqenia V, ašich .. 
ďpráv.v irnys~e ~ariadenia {). zákCH1a. o oc.hnine osobnýc;.h,Ódajov Vás prosÍme
1
,aby ste J?.ás kontar"ovali. · · l 
l • t ' l. : . l , \ . • \ • ' • 
' ' 
' .. 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)