Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNE 422 o výmere 38 m2, trvalý trávnatý porast, zapísaného na LV č. 1523, k. ú. Ľubotice za účelom realizácie stavby dial'nice R4 PrešovSeverný obchvat, ll. etapa.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

27.11.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
; . ')'1' ;. 
! ' l 1. L•_.: 
V zmysle čl. IV bod 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 1/2012 
a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 6/2013 
zverejňuje podľa ustanovenia § 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
ZÁMER NA PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI: 
-časti pozemku parc. č. KNE 
422 o výmere 38 m2, 
trvalý trávnatý porast, zapísaného 
na LV č. 1523, k. ú. Ľubotice za účelom realizácie stavby dial'nice R4 Prešov
Severný obchvat, ll. etapa 
Záujemca 
je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet nájmu na adresu Mesta 
Prešov, 
Hlavná 73, 080 01 Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo-právne 
oddelenie v zalepenej 
obálke s označením "Neotvárať-priamy prenájom 
pozemku por. 
č. 32/2017" 
v termíne do 
16 dní odo 
dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná cena nájmu za 1 m
2 
/rok nesmie byť nižšia ako cena určená 
v zmysle VZN mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Prešov v znení neskorších predpisov, 
t.j. 1,50 €/m
2. 
Bližšie informácie ohl'adom prenájmu nehnutel'nosti budú poskytnuté prostredníctvom 
Msú 
v Prešove, Odboru správy majetku mesta, Majetkovo-právneho oddelenia 
(JUDr. Denisa 
Končar, č. tel.: 051/31 00229). 
-'~:~)iroslav Makara 
vedúci odboru správy majetku mesta 
---·-------
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)