Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Miriam Nižníková, narodená 07.04.1973.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

28.11.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
v , , 
O ZRUSENI TRV ALEHO POBYTU 
2 8. 11. 2D!B 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 25311998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
28.11.2018 trvalý pobyt 
Miriam Nižníková, narodená 07.04.1973 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 28.11.2018 
---______ /L~'--~ --
/ / 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
l r:. 
L