Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Horárska párne č.d. 2 až 16, nepárne č.d. 1 až 19, č.d. 5A, 19A; ul. Za Kalváriou párne č.d. 2 až 78, nepárne č.d. 1 až 25; ul. Dúhová celá v termíne 25. apríl 2018 od 07:20 h do 16:30 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

06.04.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                vo 
Váš list čislo/zo dňa 
Naše číslo: 
Vybavuje 
Telefón/E-mail: 
Mi<>sto/D<itum· 
Vážený zákazník, 
l 
4/162103/2018 
Linka VSD 
0850 123 312 
l<ošice/06.04.2018 
4/162103/2018 
MESTO PREšOV 
Hlavná 
73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v 
lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: časť mesta Prešov-ul. Horárska párne č.d. 2 až 16, nepárne č.d. 1 až 19, č.d. SA, 
19A; ul. Za Kalváriou párne č.d. 2 až78, nepárne č.d. 1 až 25; ul. Dúhová celá. 
v termíne 
25. aprn 2018 od 07:20 h do 16:30 h 
Je nám rúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba 
je však kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne 
obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.J. Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokia!' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú 
formu komunikácie, dávame vám do pozornosti 
portál eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
o innogy 
Kontakty 
T linka VSD: 
0850123 312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds sk 
F +421 55 678-5516 
Poruchov<i linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre pisomný kontakt: 
vychodoslovenská 
distribučná, a.s 
Mlynská 31. 042 91 Košice 
Slovenská republika 
S~o,ot~O>ťJe '"P~>an; v Obchodnom 
••~lst•i Uk<e>ne~o ;odu Ko$;oe l, 
vdU.el 5•. ,-IOlka 1411/V 
ICO 36 :5'19 361: UIC 20~2082997 
I DPH. 51("2022082~97 
8anko;·,; spojenie Cit it""" Euro~e plc. 
~oboik"""hron,(nciban<J, 
i: u 2008480108/8130 
IB AN-SKU/8130 0000 00~0 0848 0108 
81(, CITI SK BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)