Oznámenie stavebného povolenia pre stavbu, resp. inžinierske stavebné objekty: „SO 01 OC FÓRUM - stavebné objekty: SO 03 Príprava územia – stavebná jama; SO 15 Drobná architektúra; SO 16 Sadové úpravy; a prevádzkové súbory: PS 01 Trafostanica; PS 02 Záložný zdroj; PS 03 Výťahy a eskalátory“.

Oznámenie stavebného povolenia

30.11.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 1 z 47 
      
Mesto Prešov 
 
Hlavná 73, Prešov                                          
        080 01 Prešov 
 
ýtVOR6Ò
-
 
Tu                 
 
       
93UHãRYHGĖD
29
. 11. 2018 
 
  
Oznámenie stavebného povolenia 
 
pre stavbu, resp. inžinierske stavebné objekty:
 
"SO 01 OC FÓRUM 
- stavebné objekty: SO 03 Príprava územia - stavebná jama; SO 15 
Drobná architektúra; SO 16 Sadové úpravy; 
a
 
prevádzkové súbory: 
 
PS 01 Trafostanica; PS 0
=iORåQê]GURM369êĢDK\D
 
eskalátory" 
 
 
SRGĐD†RGV]iNRQDþ=ER
 
územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) 
 verejnou vyhláškou 
 
 
Mesto Prešov, DNRYHFQHDPLHVWQHSUtVOXãQêVWDYHEQê~UDGSRGĐDXVWDQRYHQLD†
]iNRQDþ=ER~]HPQRPSOiQRYDQtDVWDYHEQRPSRULDGNXćDOHMY
 
texte len 
ÄVWDYHEQê]iNRQ³Y]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRYSUHURNRYDOåLDGRVĢVWDYHEQtNDYVWDYHEQRP
konaní s dotknutýPLRUJiQPLDVR]QiP\PL~þDVWQtNPLNRQDQLDDSRSUHVN~PDQtSRGĐD†
62 stavebného zákona rozhodol, že 
stavba 
SRGR]QDþHQtP 
 "Obchodné centrum FORUM PREŠOV" 
ćDOHMY texte len "stavba" v príslušnom gramatickom tvare)" 
pozostávajúca z nasledujúcich objektov a prevádzkových súborov 
 2]QDþHQLH objektu Názov stavebného objektu 
SO 01 OC FORUM 
SO 
03
 Príprava územia - stavebná jama 
SO 
15 Drobná architektúra SO 16 Sadové úpravy 
2]QDþ
. 
súboru Názov prevádzkového súboru 
PS 01 Trafostanica 
PS 02 Záložný zdroj PS 03 9êĢDK\DHVNDOiWRU\ 
 

 QDSR]HPNRFKSDUFþKN-C 3648/1, KN-C 3668/1, KN-C 3802/1, KN-C 3802/2, KN-C 
3802/3, KN-C 3802/6, KN-C 3802/9, KN-C 3802/10, KN-C 3802/12, KN-C 3802/14, 
KN-C 3802/15, KN-C 9518, KN-C 9546/11, KN-C 9527, KN-C 9528/1, KN-C 9528/2, 
KN-C 9528/4, KN-C 9546/1, KN-C 9546/11, KN-C 9783, katastrálne územie Prešov 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 2 z 47 
      
 
ćDOHMY texte len "stavba" v príslušnom gramatickom tvare)", 
 

 pre stavebníka: OC Prešov, s.r.o., Gorkého 205/3, 811 01 Bratislava - PHVWVNiþDVĢ
Staré Mesto 
 ,ý2 6731765, ćDOHM Y texte len "stavebník"), v zastúpení JANJU, 
spol. s UR+YLH]GRVODYRYD6YLW,ý2 
ktorej 
predmetom je
 
vybudovanie 
obchodného centra 
 
 
VDSRGĐD†VWDYHEQpKR]iNRQDD
 
SRGĐD†Y\KOiãN\þ=]ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
p o v o ĐX j e. 
 
1DXVNXWRþQHQLHVWDYE\VDXUþXM~WLHWRSRGPLHQN\ 
 
1.
 Vyhotovenie a umiestnenie VWDYE\ PXVt E\Ģ Y súlade a za dodržania adekvátnych 
podmienok uvedených v územnom rozhodnutí, ktoré bolo vydané pre túto stavbu 
mestom Prešov SRGþ6Ò1850/2017-Tu ]RGĖD5. 01]iURYHĖstavba bude 
XVNXWRþQHQi SRGĐD Y\SUDcovanej a overenej tunajším stavebným úradom 
projektovej dokumentácie 
(projekt stavby) vypracovanou oprávnenou osobou Ing. 
Ján Mládenek 
-
 DXWRUL]RYDQê VWDYHEQê LQåLQLHU VSRORþQRVĢ 3520$ VURv októbri 
2017, 
overenej v tomto stavebnom konaní. 
 
2.
 SO 01 - Obchodné centrum FORUM 
2EFKRGQp FHQWUXP )2580 3UHãRY EXGH VO~åLĢ QD SRGQLNDQLH SUHQDMtPDWHĐQp 
priestory na obchod a služby). 2NUHPREFKRGRYWXEXG~Y\þOHQHQpSORFK\SUHVWUDYRYDQLH 
kino
, detský kútik, ILWQHVFHQWUXP 9 REMHNWH EXGH ]DEH]SHþHQp SDUNRYDQLH QiMRPFRY D 
návštevníkov obchodného centra. 
6WDYED REFKRGQpKR FHQWUD EXGH VR VYRMtP ]i]HPtP WYRULĢ VDPRVWDWQê SUHYiG]NRYê 
FHORN 6WDYED VD EXGH QDFKiG]DĢ Y ]DVWDYDQRP ~]HPt V Y\EXGRYDQRX LQIUDãWUXNW~UR
u. 
Prípojky inžinierskych sietí sa nachádzajú v okolí stavby. Objekt bude napojený na jestvujúcu 
komunikáciu 
- Štefánikovu ulicu. 
Výškové osadenie stavby 
-
 
SRGODKDSUt]HPLD13EXGHQDNyWH“്്PQ
 
m. 
Objekt OC 
bud
e prístupný a vymedze
ný ulicami Štefánikova, Hviezdoslavova - napojenie 
pre automobilovú dopravu
; z ulice BLVNXSD*RMGLþD, Námestia legionárov - pešia zóna. 
1DYUKRYDQp REFKRGQp FHQWUXP EXGH ] þDVWL SRVWDYHQp QD PLHVWH MHVWYXM~FHKR
 
REMHNWX 7HVFR D ] þDVWL QD YRĐQHM ]HOHQHM Sloche. Terén je svahovitý a klesá pozdĎžnyrn 
smerom od ul. 
Námestia legionárov 
smerom k ul. Hviezdoslavova. Prevýšenie na stavebnej 
parcele dlhej cca 218m je cca 9,7 m výškových. 
6XVHGQpREMHNW\YêãNRYRDMWYDURYRRYSO\YĖXM~KPRWRYR- IXQNþQpULHãHQLHGDnej lokality. 
Zo severo-]iSDGQHMVWUDQ\~]HPLHRKUDQLþXMHXOLFDELVNXSD*RMGLþD- asi polovicu až po ulicu 
Jarkov
a lemuje parkovacia plocha a štvorpodlažný hotel s miernejšou sedlovou strechou. 
'UXK~þDVĢXOLFHELVNXSD*RMGLþDWYRUtSHãLD]yQDVNODVLFNRXblokovou zástavbou domov s 
dvomi-tromi podlažiami prekrytými sedlovými strechami. Z juhozápadnej strany je parcela 
lemovaná ulicou Hviezdoslavova, na ktorej sa nachádza obytná zástavba so ãHVĢ D GHYlĢ
podlažným panelovým domom. Juhovýchodnú stranu lemuje u
l. Štefánikova a tvorí ju 
zástavba s neuceleným charakterom. Definujú ju samostatne stojace objekty so sedlovými 
strechami rôznych výšok a veĐkostí, od jednopodlažných až po štvorpodlažné. 
6HYHURYêFKRGQi VWUDQD XO +ODYQi XNRQþHQi 1iPHVWtP OHJLRQiURY MH definovaná ako 
strana lemujúca námestie oddelená cestnou komunikáciou
. Zvyšné strany Námestia 
legionárov sú lemované divadlom, hotelom a parkom za komunikáciou 
 
Hlavné pešie a dopravné fungovanie statickej dopravy, výškové prepojenie 
jednotlivých úrovní okolitého terénu a navrhovaných plôch sú hlavné determinanty logicky 
prenesené aj do urbanisticko 
- hmotového, architektonického a prevádzkového riešenia 
komplexu
. Dôležitým momentom je rozšírenie statickej dopravy tohto územia, pri zachovaní 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 3 z 47 
      
H[LVWXM~FLFKIXQNþQêFKVFKpPRERKDWHQêFKRQRYpKPRWRYR
-IXQNþQpSUYN\WHMWRPHVWVNHM 
zóny. 
+ODYQRX P\ãOLHQNRX XUEDQLVWLFNpKR ULHãHQLD MH ]DFKRYDQLH NRQWLQXLW\ IXQNþQêFK D 
mestotvorných požiadaviek. Dôležitým faktorom je podporenie kontinuity a posilnenie 
Yê]QDPX SHãtFK ĢDKRY D VHJUHJiFLD GRSUDYQêFK X]ORY
. Z tohto dôvodu bude realizovaný 
prístup do podzemného parkoviska na križovatke ul. Štefánikova a Hviezdoslavova kde 
bude 
realizovaný NUXKRYêREMD]GVR]DþOHQHQtPYVWXSX3UtVWXSSUHSHãtFKbude smerovaný na 
pešie osi tvorené pozd
ĎåNRPXQLNiFLt+ODYQêPSHãtPĢDKRPbude vytvorenie pešej zóny na 
XOELVNXSD*RMGLþD. Zásobovanie bude segregované od ostatnej dopravy - realizované bude na 
ul. Štefánikova cca v strede objektu na napojení s ul. Janka %RURGiþD QD MXKRYêFKRGQHM
fasáde
. 
Hmotový návrh budovy budH ULHãHQê VR ]UHWHĐRP QD SRVWXSQp GRSĎĖDQLH SULHVWRUX 
s prihliadnutím na koncepciu zariadenia regionálneho významu
. Budovu obchodného centra 
EXG~ WYRULĢ PHQãLH IDViGQH D PDWHULiORYR GHOHQp þDVWL, ktoré budú QD]QDþRYDĢ blokovú 
zástavbu ktorá by PDOD E\Ģ UR]KRGXM~FD SUH GRWYiUDQLH WHMWR W\SLFNHM KLVWRUL]XM~FHM ]yQ\
centra mesta
. Hmotovo - priestorové riešenie bude odzrkadĐRYDĢ blokovú schému okolitých 
budov v novodobej zjednodušenej forme. Objekt 
b
ude mDĢ tri podzemné a tri nadzemné 
podlažia. 
 
= DUFKLWHNWRQLFNpKR KĐDGLVNDbude riešenie daného objektu plne vychádzaĢz okolitej 
zástavby tvorené v nových architektonických formách
. Celková architektúra sa snaží skĎbiĢ 
pomerne strohú kubusovú
 formu moderného obchodného centra a rozohratú formu imitujúcu 
staré blokové schémy. Architektonická forma bude pomerne rozmanitá z množstvom 
použitých 
materiálov, rastrov, þOHQHQLD, IDULHE D ãWUXNW~U QD HOLPLQRYDQLH ]QDþQHM YHĐNRVWL REMHNWX 
Prvkami po
užitých fasád 
bud
ú sklo
, omietka, kovové a keramické obklady. Celkové riešenie 
vychádza z kontrastov farieb
, 
štruktúry a tvaru zliatych do jednoliatej formy. Dôraz je kladený 
QDNYDOLWXPDWHULiORYåLYRWQRVĢDNRDMFHONRYêGRMHP. 
Stavebno-NRQãWUXNþQpULešenie 
Hlavný nosný systém Obchodného centra 
bude realizovaný ako monolitický železobetónový 
skelet pozostávajúci z troch podzemných a troch nadzemných podlaží.
 Pôdorysný tvar objektu 
bud
e rôznorodý a atypický. V SR]GĎåQRP
 smere merajúci cca 211 m a v priHþQRPVPHUHFFD
94 m (pri ulici Hviezdoslavova) a cca 47 m (pri Námestí legionárov). 
.RQãWUXNþQp YêãN\ MHGQRWOLYêFK SRGODåtbudú nasledovné: pre 3.podzemné podlažie - 
2
,
8
 m; pre 2.podzemné podlažie - 3.325 m; pre 1. podzemné podlažie - 5,6 m; pre 1. a 2. 
nadzemné podlažie 
- 5,6 m; pre 3. nadzemné podlažie - 5,1 m a pre 4. nadzemné podlažie -
11
,
26 m. V garážach je stanovená minimálna svetlá výška 2,3 m a v priestoroch 
zásobovacieho dvora minimálne 4,5 m. 
 
Zemné práce 
Stavebná jama bude realizovaná postupne s realizáciou obvodového paženia z dôvodu 
stiesnených podmienok. Po zrealizovaní výkopu stavebnej jamy budú realizované pilótové 
SUiFH.HćåHVDYêNRSRYpSUiFHEXG~UHDOL]RYDĢY
 
íloch a navážkach predpokladáme že bude 
SRWUHEQpþHUSDĢSRYUFKRY~YRGX] výkopových jám. 
3RY\NRSDQtVWDYHEQHMMDP\VDSUHYHUt~QRVQRVĢãWUNRYpKRUHVStORYpKRSRGORåLD, kde sa 
odskúša dosiahnutie predpísaného zhutnenia pod podlahovou doskou. V prípade, že nebude 
dosiahnutá požadovaná miera 
]KXWQHQLDEXGHSRWUHEQpQDFHOHMSOiQL]UHDOL]RYDĢVWDELOL]iFLX
UHVS]KXWQHQêãWUNRYêQiV\S=KXWĖRYDQLHD PLHUD]KXWQHQLDVDEXGHUHDOL]RYDĢSR mm.
 
Pri realizácii paženia
 VWDYHEQHMMDP\MHSRWUHEQp]DEH]SHþLĢRFKUDQXSRG]HPQêFKLQåLQLHUVN\
sietí v zmysle požiadaviek správcov sietí. Jestvujúce inžinierske siete v okolí stavebnej jamy 
MHSRWUHEQpY\WêþLĢVPHURYRD aj výškovo.
 
Podzemná voda na pozemku je viazaná na vrstvu 
štrkov. Bola narazená v KĎENHDåPSRGWHUpQRP6SRGQiYRGDPiYRĐQ~KODGLQX9 þDVH
realizovania geologického prieskumu bolo obdobie s podpriemernými zrážkami. Geologický 
posudok predpokladá zvýšenie hladiny spodnej vody v
 
þDVHGOKRGRERY\URYQDQêFK]Uiåok 
o
 
cca 0.5 až 1.0m. 
 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 4 z 47 
      
V PLHVWH VWDYE\ MH SUHNURþHQi RGYRGRYi ]iVDKRYi ~URYHĖ QD Y\NRQDQLH RSDWUHQt SURWL
prenikaniu radónu z SRGORåLDVWDYE\+\GURL]RODþQiYUVWYDPXVtPDĢSURWLUDGyQRY~RGROQRVĢ
a PXVtE\ĢUHDOL]RYDQiY 1.kategorii tesnosti v zmysle STN 73 0601. 
3UHG]DKiMHQtPYêNRSRYêFKSUiFMHSRWUHEQpY\WêþLĢYãHWN\SRG]HPQpLQåLQLHUVNHVLHWH
ich správcami. 
 
Základové konštrukcie 
=iNODGRYpNRQãWUXNFLHSRGVWĎSPLYQ~WRUQêPLQRVQêPLVWHQDPLD obvodovými stenami budú 
KĎENRYp 3RGODKRYi GRVND EXGH åHOH]R
betónová monolitická. V podlahovej doske 
a obvodových stenách bude realizovaná vodotesná dilatácia odolávajúca tlakovej vode do 
výšky 1,0 m. V SRGODKRYHM GRVNH EXGH XORåHQp DM X]HPQHQLH REMHNWX SRGĐD SURMHNWX
elektroinštalácie. Pod základové konštrukcie zo
 åHOH]REHWyQX MH SRWUHEQp ]UHDOL]RYDĢ
podkladný betón z prostého betónu hr. 100mm. Protiradónová izolácia v geotextíliach bude 
položená na podkladný betón a bude chránená cementovým poterom hr.20mm. 
Zvislé nosné konštrukcie. 
Zvislá nosná konštrukcia objeNWX EXGH WYRUHQi åHOH]REHWyQRYêPL VWĎSPL D stenami 
z monolitického betónu min. Hlavný modul budH[PNWRUêVDSRGĐDSRåLDGDYLHN
GLVSR]LþQpKRXVSRULDGDQLDS{GRU\VXPLHVWDPLPHQt2EMHNWEXGHPDĢdve dilatácie. Dilatácia 
bud
e riešená v stropnej doVNHSULKODYLFLVWĎSRY 
Vodorovné nosné konštrukcie. 
Vodorovná nosná konštrukcia bude tvorená železobetónovými monolitický doskami 
s hlavicami doplnenými predpätými prievlakmi. Pri použití pozinkovaných kotviacich prvkov 
v
 
SUHGSlWêFKä%SUYNRFKPXVtE\ĢNUycia vrstva betónu medzi kotvou a RFHĐRYêPODQNRP
PLQLPiOQHPP$NWRQLHMHPRåQpWDNVDPXVLDSRXåLĢSR]LQNRYDQpNRWYLDFHSUYN\
s lankom z XãĐDFKWLOHMRFHOH 
Vodorovná nosná konštrukcia nad kinami bude z trapézového plechu. Schodiskové ramená 
budú železobetónové prefabrikované. Rampy medzi 3.PP a 33 EXG~ PDĢ SURWLãP\NRY~
úpravu. 
Úpravy povrchov.
 
Vnútorné nenosné steny budú murované z ĐDKþHQêFK WHKiO UHVS ViGURNDUWyQRYp
Železobetónové a murované konštrukcie v priestore nájomcov budú opatrené bezprašným 
náterom. Strop bude bez povrchovej úpravy. Zásobovacie chodby a verejne prístupné 
SULHVWRU\ EXG~ PDĢ NRQHþQ~ SRYUFKRY~ ~SUDYX- omietka resp., vyspravený povrch 
VDGURNDUWyQRYêFK SULHþRN 7UDSp]RYê SOHFK EXGH RSDWUHQê ELHORX SRYUFKRYRX ~SUDYRX
z polyesterového náteru a farbou už z výroby RAL 9001. Priestor medzi ostením okna 
a rámom okna bude vyplnený polyuretánovou penou, prelepený paroprierpustnou 
a paronepriepustnou páskou. Priestor nad vnútorným žb a murovanými stenami a plechom 
v
 
strešnej konštruk
FLL EXGH GRSOQHQê ViGURNDUWyQRYRX SULHþNRX V minerálnou izoláciou. 
2EYRGRYê SOiãĢ EXGH NRQWDNWQê ]DWHSĐRYDFt V\VWpP V minerálnou izoláciou resp. 
prevetrávaná fasáda s PLQHUiOQRXL]ROiFLRX9ãHWN\NRPSRQHQW\IDViG\PXVLDE\ĢQHKRUĐDYp
VRVWXSĖRPKRUĐDYRVWL
min. A1 resp. A2. 
V åHOH]REHWyQRYêFKVWURSQêFKGRVNiFKEXGHGLODWiFLDRSDWUHQiSUXåQêPLGLODWDþQêPLOLãWDPL
V SRGODKiFK EXG~ SRXåLWp NRYRYp GLODWDþQp OLãW\ YKRGQp SUH PRNU~ ~GUåEX D pojazd 
umývacieho stroja. V JDUiåLPXVtE\ĢGLODWDþQêSURILORGROQêYRþLvode, olejom a soliam. 
'LODWDþQpSURILO\SRGSUHGSRNODGDQRXKODGLQRXVSRGQHMYRG\FFDPQDG~URYHĖ33
budú riešené z 39&GLODWDþQêFKSiVRY]DEXGRYDQêFKGRåENRQãWUXNFLL 
Okolo objektu, kde nebudú spevnené plochy až k
 
objektu bude realizovaný okap
ový 
dilatovaný betónový chodník. Všetky prestupy budú po osadení inštalácii utesnené. 
.D]HWRYpSRGKĐDG\EXG~]DYHVHQpQDUiPH] RFHĐRYpKRSHFKXY rastri 600x600. Farba roštu 
bude RAL 9010. Kazety budú minerálne. V každej miestnosti s SRGKĐDGRPEXG~PRQWiåne 
RWYRU\SRGĐDSRåLDGDYLHN3'9 NDåGHMPLHVWQRVWLEXGHPRåQpSRUR]REUDWtSRKĐDGRYêFK
ND]LHWY\WYRULĢPRQWiåQ\RWYRU[PP 
V VWURMRYQL 6+= EXGH ]UHDOL]RYDQê EHWyQRYê RGYRGĖRYDFt åĐDE YêãN\ PP
z YRGRVWDYHEQpKRSRKĐDGRYpKREHWyQX6RNHOEXGH] vnútra aj z vonka natretý 2-zložkovou 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 5 z 47 
      
epoxidovou živicou v
 
KUPP5$/9RYVWXSQêFKNDUXVHORFKEXG~RVDGHQpþLVWLDFH
]yQ\ 'HOHQLH þLVWLDFHM ]yQ\ EXGH Y smere pohybu osôb aby bolo možné Y\PHQLĢ OHQ
opotrebované pásy. 
Steny na transportných trasách bud
ú chránené kovovými profilmi, resp. 
tvrdým drevom vo výškach 0, 0.6 a 1.2m. 2EYRGRYpVWHQ\EXG~PDĢNRQWDNWQê]DWHSĐRYDFt
systém alebo prevetrávanú fasádu s povrchom z perforovaného plechu, HPL dosiek viacerých 
farieb a
 
alucobond. Fasáda smerom do Štefánikovej ulice v styku s XOLFRX-DQND%RURGiþD
bude do výšky 3,0m nad terénom riešenie a zvukopohltivá (perforovaný plech s minerálnou 
izoláciou).
 
Izolácie proti radónu a vode 
Budú realizované z PVC, resp. HDPE fólie s UDGyQRYRX RGROQRVĢRX D GYRFK VHSDUDþQêFK
vrstiev pod železobetónovou doskou. Radónová izolácia a podkladný betón bude uložený na 
]KXWQHQ~]iNODGRY~SOiQ9ãHWN\SUHVWXS\EXG~]DWPHOHQpDE\QHERODSRUXãHQiFHOLVWYRVĢ
izolácie. Radónová izolácia bude vytiahnutá min.200mm nad terén alt. po hornú hranu 
okapového chodníka. Základové konštrukcie - åEYDĖDD obvodové steny) bude riešená ako 
vodotesná, DE\ EROD ]DEH]SHþHQi L]ROiFLD YRþL VSRGQHM YRGH D zemnej vlhkosti. Prípadné 
NU\WLFNpPLHVWDEXG~RSDWUHQpNU\ãWDOLFNRXK\GURL]ROiFLRX;<3(;VRVFKRSQRVĢRX
 SUHNU\Ģ
trhliny do šírky 0.4
 PP=YLVOpþDVWLSURWLUDGyQRYHML]ROiFLHEXG~FKUiQHQpH[WUXGRYDQêP
polystyrénom a nopovou fóliou. 
Povlakové krytiny 
+\GURL]RODþQiYUVWYDQDVWUHFKHEXGHWYRUHQiSYFIyOLRXKUPPPHFKDQLFN\NRWHYQRX
V mieste trás k technologickým zariadeniam na streche bude protišmykový chodník z pvc 
fólie. Križovanie chodníka s WUDVRX EOHVNR]YRGX ULHãLĢ SR]LQNRYDQêP SURILORP
s poplastovaním v tvare omega. Bude to dodávka protišmykového chodníka. V rohoch a pri 
XNRQþHQt VWUHãQHM URYLQ\ E
XGH ]RVLOQHQp NRWYHQLH K\GURL]ROiFLH RKĐDGRP VDQLD YHWUD
+\GURL]RODþQiYUVWYDSULDWLNHEXGHY\WLDKQXWiDåQDDWLNX5R]YRG\SRVWUHFKHPXVLDE\Ģ
riešené cez roznášacie betónové podložky s SR]LQNRYDQêPL RFHĐRYêPL SRGSRUDPL
+\GURL]RODþQiYUVWYDSRGUR]YRG
PLPXVtE\Ģ]RVLOQHQiY zmysle technologického predpisu. 
Odvodnenie strechy 
bu
HFH]YQ~WRUQpGDåćRYp]YRG\1DWUDSp]RYêSOHFKEXGHSRORåHQi
paraozábrana 
-
 LDPE fólia hr. 0,2mm, ktorá bude pozváraná. 
Tepelné izolácie
 
7HSHOQpL]ROiFLHSRG~URYĖRXXSUDYHQpK
o terénu budú tvorené z extrudovaného polystyrénu. 
Tepelná izolácia strechy bude tvorená z dosiek z minerálnych vlákien s výstužnou vrstvou 
napr. Smart ROOF Therma (50kPa), Smart Roof TOP (70kPa) a spádových dosiek Smart 
Roof TOP 1 CTF (70kPa). Tepelná izo
lácia v VWUHFKHEXGHSR]RVWiYDĢ] dvoch navzájom 
preložených vrstiev. Kotvenie tepelnej izolácie v streche je riešené thermokotvami. Tepelná 
izolácia v obvodovom plašti je z minerálnej izolácie. 
Klampiarske konštrukcie 
Budú z hliníkového eloxovaného SOHFKX$OZLWUDUHVSWLWDQ]LQNXDNRYUFKQiþDVĢREYRGRYpKR
SOiãĢD5HDOL]RYDQpEXG~Y
 
zmysle STN 73 3610. 
Výplne otvorov
 
Exteriérové okná a ]DVNOHQp VWHQ\ EXG~ KOLQtNRYp ([WHULpURYp GYHUH EXG~ RFHĐRYp
s prerušeným tepelným mostom. Na exteriérových oknách budú exteriérové hliníkové žalúzie. 
9Q~WRUQpGYHUHEXG~GUHYHQpUHVSRFHĐRYp. 
Oddelenie podzemných podlaží navzájom a delenie 2.PP bude realizované pomocou 
protipožiarnych roliet ovládaných EPS. 
Kovové stavebné a
 
doplnkové konštrukcie. 
2FHĐRYp]iEUDGOLa budHSRWUHEQpUHDOL]RYDĢY ]P\VOH6712FHĐRYêUHEUtNEXGH
realizovaný v ]P\VOH6718NRQþHQêEXGHSORãLQRX] pozinkovaného poloroštu. Na 
streche bude inštalovaný záchytný systém z pozinkovanej ocele s WHUPRL]RODþQêPL NU\WPL
z plastu. Nosná konštrukcia svetlíka bude z RFHĐRYêFK SOQRVWHQQêFK D priehradových 
QRVQtNRY 1RVQi NRQãWUXNFLD SUH XNRWYHQLH SULHþHOLD QiMRPQHM MHGQRWN\ EXGH GRGiYNRX
stavby. 
Podlahy z keramických dlaždíc. 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 6 z 47 
      
V predpísaných miestnostiach budú osadené keramické protišmykové dlaždice lepené do 
flexibilného lepidla, respektíve maltového lôžka. 
 
Podlahy syntetické 
Podlaha v
 
garáži a zásobovacom dvore bude realizovaná zo stierky s mechanickou 
RGROQRVĢRXD RGROQRVĢRXYRþLYRGHROHMRPDVROLDP 
Podlahy povlakové 
NášĐapná vrstva bude z celoplošného PVC vytiahnutého aj na steny. Pvc bude celoplošne 
nalepené na podlahu. 
Textilné podlahoviny 
V NDQFHOiULiFKVSUiY\FHQWUDEXGH]iĢDåRYêNREHUHFQDOHSHQêQDVDPRQLYHODþQ~SRGODKX 
Keramické obklady 
Keramické obklady budú minimálnych 
rozmerov 200x200 a EXG~ ]RGSRYHGDĢ FKDUDNWHUX
PLHVWQRVWL NGH EXG~ DSOLNRYDQp 3RG NHUDPLFNê RENODG EXGH DSOLNRYDQi K\GURL]RODþQi
VWLHUND8NRQþHQLHRENODG\DVW\NRENODGXQDURKXEXGHRSDWUHQêKOLQtNRYRXOLãWRXY
 
tvare L. 
Nátery 
9RQNDMãLH RFHĐRYp NRQãWUXNFie budú pozinkované resp. chromované. Vnútorné steny 
v
 
technických miestnostiach budú opatrené epoxidovým náterom v
 
zmysle legendy miestností 
a úpravy povrchov. 
Zasklievanie 
9ãHWN\H[WHULpURYpYêSOQHRWYRURYPXVLDE\Ģ]DVNOHQpGYRMVNORPUHVSWURMVNORP
 
Lešenie 
2NRORREMHNWXEXGHSRVWDYHQpĐDKNpSUDFRYQpOHãHQLHãtUN\
 m výšky 22 m na dobu 8 
mesiacov. 
 
3.
 SO 03 Príprava územia - stavebná jama 
Stavebnú jamu a MHM GRþDVQp ]DEH]SHþHQLH EXGH WYRUené kotveným záporovým pažením. 
Konštrukcia je navrhnutá ako záporové paženie z dvojíc pozváraných profilov U280 
s použitím lanových kotiev s U{]QRXGĎåNRX'YRMLFHSURILORY8V~XYDåRYDQpSRP
0HG]LĐDKOiþDVĢEXGHVSRVWXSQêP RGNRSiYDQtPY\SĎĖDQiYêGUHYRX5R]YRĐQHQiþDVĢ]D
rXERPYêGUHY\VDPXVtEH]SURVWUHGQHSRRGNRSDQt]DVWULHNDĢWRUNUpWRP] betónovej zmesi, 
aby nedochádzalo k UR]YRĐĖRYDQLX KRUQtQ D ]HPtQ 'YRMLFH SURILORY VD EXG~ RViG]DĢ GR
SUHGYĚWDQêFKGLHUSULHPHUXPPD VSRGQiþDVĢYUWXQDYêãNXFFD PEXGH]DOLDWD 
betónom. Dvojica profilov U280 bude pozváraná mierne pod šikmým uhlom, aby sa kotvenie 
PRKOR]DSXVWLĢPHG]LRELGYDSURILO\WDN
 
aby nezasahovalo pred líce pažiacej konštrukcie. 
2GNRSiYDQLH VWDYHEQHM MDP\ EXGH SUHELHKDĢ SR Ii]DFK D
 
v
 
predpísaných úrovniach
 vždy 
dôjde k
 
QDYĚWDQLXD SUHGRSQXWLXODQRYêFKNRWLHY$åSRWRPMHPRåQpSRNUDþRYDĢY ćDOãRP
YêNRSHGQD-HQXWQpY\SUDFRYDĢUHDOL]DþQêSURMHNW, v NWRURPEXGHV~þDVQHVRVWDELOL]iFLRX
naprojektované aj sledovanie deformácií pažiacej konštrukcie. V stavebnej jame sa 
predpokladá výskyt hladiny podzemnej vody, þRMHQXWQpRYHULĢGRSOQNRYêP,*3âWUNRYp
YUVWY\ V~ SRGĐD ,*3 YRGRQRVQp SUHWR VD XYDåXMH SUL YêVWDYEH RGþHUSiYDQLH YRG\ VR
severovýchodnej strany stredom stavebnej jamy smerom do štrkových vrstiev v
 
juhozápadnej 
VWUDQH MDP\ NGH EROD SRWYUGHQi ~URYHĖ +39 WHVQH SRG ~URYĖRX ]iNODGRYHM ãNiU\ 9R
YêSRþWHSDåHQLDERORXYDåRYDQpV WêPåH+39]DUXERPNRQãWUXNFLHVD]QtåLDåSRG~URYHĖ
]iNODGRYHMãNiU\3RþDV]QLåRYDQLD+39MHQXWQpPRQLWRURYDĢMHVWYXM~FHRNR
lité budovy, þL
nedochádza k
 
zmene základových pomerov a sufózii pod okolitými stavbami a ich 
QiVOHGQpPXVDGDQLXþRE\PRKORYLHVĢNXY]QLNXWUKOtQQDWêFKWREXGRYiFK
 
9RY]GLDOHQRVWLPLQPMHRGUXEXNRQãWUXNFLH]DNi]DQêDNêNRĐYHNSRMD]GYR]LGLHODOebo 
SULĢDåHQLHVWDYHEQêPPDWHULiORP3RþDVGRþDVQpKRSDåHQLDVWDYHEQHMMDP\MHURYQDNR]D
UXERPNRQãWUXNFLH]DNi]DQpUHDOL]RYDĢDNpNRĐYHNKXWQLDFHSUiFHDOHERLQpSUiFHNWRUpE\
PRKOL QHJDWtYQH RYSO\YQLĢ VWDELOLWX SDåLDFHM NRQãWUXNFLH 9 prípade požiadavky lokálne 
]YêãLĢ]DĢDåHQLH]DUXERPNRQãWUXNFLHMHQXWQpWRWRSUHULHãLĢY
 
UHDOL]DþQRPSURMHNWHD GRSOQLĢ
GRGDWRþQp NRWYHQLH DOHER ]KXVWLĢ UR]PLHVWQHQLH ]iSRURYpKR SDåHQLD
 Pri všetkých 
UHDOL]RYDQêFKSUiFDFKMHQXWQpGRGUåLDYDĢSODWQpEH]SHþQRVWQpWHFKQROogické a technické 
normy, predpisy a Y\KOiãN\XUþHQpSUHSUiFHSUHGPHWQpKRGUXKXDE\VDGRVLDKODPD[LPiOQD
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 7 z 47 
      
EH]SHþQRVĢ D kvalita realizovaných stavebných prác. Pred výkopovými prácami je nutné 
SUHVQH Y\WêþLĢ SUtSDGQp H[LVWXM~FH LQåLQLHUVNH VLHWH D
 
prekáža
júce novo navrhovaným 
NRQãWUXNFLiP MH QXWQp SUHORåLĢ . YODVWQHM UHDOL]iFLL REMHNWX MH QXWQp SRVWXSQH VSUDFRYDĢ
UHDOL]DþQ~ GRNXPHQWiFLX D projekt sledovania deformácií. AkpNRĐYHN ]PHQ\ Y konštrukcii 
]DEH]SHþHQLD VWDYHEQHM MDP\ RSURWL SURMHNWRYDQpPX ULHãHQLu je potrebné opätovne 
SUHKRGQRWLĢVWDWLNRP 
 
4.
 SO 15 Drobná architektúra 
Prvky drobnej architektúry dotvoria priestor parteru obchodného centra zariadeniami 
SRVN\WXM~FLPL YHUHMQRVWL PRåQRVĢ RGSRþLQNX QD ODYLþNiFK RULHQWiFLH Y
 
areáli pomocou 
LQIRUPDþQêFKSUvkov a VS{VRESUHXGUåLDYDQLHþLVWRW\VPHWQêPLNRãPL1iYUKXPLHVWQHQLD
a PQRåVWYRSUYNRYGUREQHMDUFKLWHNW~U\EXGHUHãSHNWRYDĢIXQNþQpþOHQHQLHSO{FKDYHGHQLH
peších trás. Technické riešenie, stvárnenie a rozmiestnenie prvkov drobnej architektúry bude 
up
resnené v projekte interiéru. 
 
3RSLVIXQNþQpKRULHãHQLDREMHNWX 
Drobná architektúra bude slúžiĢ QDGRWYRUHQLHDUHiOX]DULDćRYDFtPLSUHGPHWPLDbudú to 
nasledovné SUYN\VDPRVWDWQHVWRMDFHODYLþN\RGSDGNRYpNRãHLQIRUPDþQpSUYN\ 
Samostatne stojace 
ODYLþN\, kde si budú môFĢ návštevníci OC RGGêFKQXĢ 
Odpadkové koše budú umiestnené v blízkosti sedení a v PLHVWDFK QDMYlþãLHKR SRK\EX
QiYãWHYQtNRY9KRGQRXDOWHUQDWtYRXP{åHE\ĢXPLHVWQHQLHQiGREQDVHSDURYDQê]EHUNWRUp
umožnia triedený zber odpadu. 
 
InIRUPDþQp SUYN\ SRVN\WQ~ QiYãWHYQtNRP NRPSOHWQê SUHKĐDG R celom centre a jeho 
možnostiach, vstupoch, základných prevádzkach alebo iných potrebných informáciách.  
Popis tvarového a technického riešenia objektu: 
Technické riešenie, stvárnenie a
 
rozmiestnenie prvkov drobnej architektúry bude predmetom 
projektu interiéru. 
Prvky drobnej architektúry vybraté zo sortimentu dostupných predajcov budú 
XUþHQp
 pre 
verejné prostredie, ich kvalitná povrchová úprava, tvarové riešenie a spôsob upevnenia na 
podklad budú zDEH]SHþRYDĢ PLPRULDGQX RGROQRVĢ YRþL SRYHWHUQRVWQêP
vplyvom,
 
vandalizmu a nároky na potrebné estetické stvárnenie. Všetky takéto výrobky budú 
certifikované. 
 
5.
 SO 16 Sadové úpravy 
Novostavba obchodného centra 
bud
e realizovaná YRIUHNYHQWRYDQHM]DVWDYDQHMþasti mestskej 
zóny mesta Prešov, v
 
EH]SURVWUHGQRPQDSRMHQtQDSRþHWQpRNROLWpSULHVWRURYpIXQNþQpþL
NRPXQLNDþQp väzby. Úlohou sadových úprav bude v SUYRP UDGH ]DþOHQHQLH YL]XiOQH
IXQNþQprealizovaného objektu do okolitého urbanizovaného prostredia a eliminácia úbytku 
S{YRGQêFK YHJHWDþQêFK SO{FK VS{VREHQêFK YêVWDYERX 9 UiPFL SURMHNWRYHM SUtSUDY\ ERO
v
 
stupni EIA spracovaný dendrologický prieskum vypracovaný firmou Miesfera Consult, 
s.r.o. z PiMDVXUþHQtPVSRORþHQVNHMKRGQRW\GUHYtQXUþHQêFKQDYýrub. Prieskum bol v 
súlade s princípom predbežnej opatrnosti spracovaný v maximálnom rozsahu
 všetkých 
potenciálne dotknutých plôch. V rámci 
objektu EXGH Y\NRQDQi QiKUDGQi YêVDGED SRGĐD
SRåLDGDYLHNRUJiQXRFKUDQ\SUtURG\9]UDVWOi]HOHĖNWRUiE
ola odstránená, bude nahradená 
novou výsadbou drevín a kríkov priamo v
 
okolí stavby. 
1DYUKRYDQp YHJHWDþQp SUYN\ SULVS
ejú k nárastu zelenej infraštruktúry, nadviažu a doplnia 
MHVWYXM~FHYl]E\YXOLþQêFKSULHVWRURFKD celkovo zhodnotia a zatraktívnia okolie novostavby 
obchodného centra. 
Sadové úpravy SRþtWDjú s využitím širšieho spektra možnosti založenia a uplatnenia zelene 
a YHJHWDþQêFK SUYNRY 5iPFRYRVD EXGH MHGQDĢ o výsadbe vzrastlých alejových stromov 
v
 
RNROLWêFK XOLþQêFK SULHVWRURFK YêVDGEH ]DKXVWHQêFK
 kríkových skupín a XGUåDWHĐQêFK
WUYDONRYêFK]iKRQRYQDXUþHQêFKSORFKiFKþLSORFK\Y
 
rámci okružnej križovatky a založení 
a revitalizácii trávnatých plôch. 
S OtQLRYRXYêVDGERXVWURPRYVDXYDåXMHQDSULĐDKOêFKXOLFLDFKREFKRGQpKRFHQWUDNámestie 
legionárov +YLH]GRVODYRYD ELVNXSD *RMGLþD âWHIiQLNRYD 1D +ODYQHM XOLFL DNR SULDPH
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 8 z 47 
      
SRNUDþRYDQLHD XNRQþHQLHDOHMHNWRUiMHQD0DVDU\NRYHMXOLFLEXG~Y\VDGHQp ks drevín 
VWĎSRYLWi IRUPD MDYRUD POLHþQHKR 1RYi SRORKD VWURPRY QLH MH Y
 
kolízii s podzemnými 
iQåLQLHUVN\PLVLHĢDPLD ani s WUROHMRYêPYHGHQtP'UXKSDJDãWDQNRQVNêNWRUêWYRUtV~þDVQ~
DOHMQD0DVDU\NRYHMXOLFLQLHMHYKRGQpSRXåLĢ] dôvodu šírky koruny v dospelosti. Okolo 
MDYRUDPOLHþQHKRY dlažbe bude položená ochranná kovová mreža. Na ulici bisNXSD*RMGLþD
sa vytvorí nová alej v rámci pešej zóny. V Hviezdoslavovej a Štefánikovej ulici budú 
vysadené druhy vzrastovo
 
SULVS{VREHQpSRGPLHQNDPXåãtFKXOLþQêFKSULHVWUDQVWLHYMDUDELQD
PXN\ĖRYiPDJQLILFDKORKMHGQRVHPHQQêVWULFWD9\VDGHQpEXG~QDSORFhách, kde to umožní 
priebeh jestvujúcich inžinierskych sietí. Sortiment kríkových skupín a trvalkových výsadieb 
bude rešpektRYDĢ konkrétne stanovištné podmienky (svetelné, priestorové, klimatické). 
Vybrané budú
 
QHQiURþQp D
 
overené druhy dobre znášajúce pod
mienky urbanizovaného 
prostredia. Zvolená kompozícia a celkové usporiadanie výsadieb záhonov prinesie okrem 
åLDGDQpKR HVWHWLFNpKR S{VREHQLD DM SUHPHQOLYRVĢ Y
 
zmysle sezónnych prejavov zvolených 
GUXKRY WUYDOLHN D FLEXĐRYtQ D ]iURYHĖ XPRåQt UDFLRQiOQX D efektívnu údržbu. V þDVWL RG
Námestia legionárov na ul. Hlavná bude vysadený živý plot z tisu a NUXãSiQDNWRUêEXGHPDĢ
IXQNFLXEDULpU\QDQHGRYROHQêSUHFKRGĐXGtFH]FHVWXRGDXWREXVRYHM]DVWiYN\$NRGRþDVQi
bariéra
 bude realizované poplastované pletivo na NRYRYêFKVWĎSLNRFKNWRUpþDVRPSUHUDVWLH
navrhovaný živý plot. Živý plot bude strihaný v
 
dvoch výškach ( od cesty na výšku 1,2 m a od 
FKRGQtND QD YêãNX P 9]KĐDGRP QD MHGQRWOLYp W\S\ IDViG QLH MH PRåQp ]DORåHQLH
vertikálnych zelených stien vo forme p
opínavých rastlín na konštrukcii. V priestoroch okolia 
Hviezdoslavovej ul. sa v
 
priestoroch riešeného územia uvažuje s revitalizáciou existujúcich 
]HOHQêFKSO{FK2EQRYDXOLþQHMDOHMe na ulici Štefánikovej nie je možná z dôvodu jestvujúcich 
podzemných inžinierskych sietí. 
Riešenie a popis druhovej skladby 
Sortiment navrhovaných drevín a rastlín bol zvolený v zmysle zadefinovaných požiadaviek, 
v
 
súlade s QDYUKQXWêP NRPSR]LþQêP ]iPHURP D V RKĐDGRP QD NRQNUpWQH SRGPLHQN\
VWDQRYLãĢD NOLPDWLFNp VYHWHOQp SULHVWRURYp 3UL YêEHUH UDVWOtQ VD SULKOLDGDOR DM QD LFh 
HVWHWLFNpS{VREHQLHRGROQRVĢD QHQiURþQRVĢSHVWRYDQLDD údržby. Použité budú domáce druhy 
drevín
,
 
NWRUpV~QHQiURþQpD RGROQpYRþLPHVWVNpPX]QHþLVWHQLX 
Navrhovaný rastlinný sortiment: 
 
 
þ
. 
 
latinský názov 
- stromy 
 
slovenský 
názov 
 
SRþHW
ks 
 
výsadbová
 
YHĐNRVĢ 
 
typ 
dreviny 
 
sezónna 
premenlivosĢ
 
 
výška v 
dospelosti 
    
s1 
Acer 
platanoides 
´Columnare´ 
Javor 
POLHþQ\
´Columnare´ 3 
ok 20 
-
 
25 
cm
 kostrov
ý
 opadavý 15 m 
s2 
Fraxinus 
ornus 
´Meczek´ 
-DVHĖ0HþHN 
 7 ok 20 - 25 cm kostrový opadavý    5 m 
s3 
Sorbus aria 
´Magnifica´ 
Jarabina 
PXN\ĖRYi
´Magnifica´ 11 ok 20 - 25 cm kostrový opadavý 10 m 
s4 
Crataegus 
monogyna ´ 
Stricta ´ 
Hloh 
jednosemenn
ý ´Stricta´ 
6
 ok 20 - 25 cm kostrový opadavý 7 m 
 
 
þ 
 
latinský 
názov - kry 
 
slovenský 
názov 
 
SRþHW
ks 
 
výsadbová 
YHĐNRVĢ 
 
typ 
dreviny 
 
sezónna 
SUHPHQOLYRVĢ 
 
výška v 
dospelosti 
k1 Lonicera 
nitida ´ 
Maigrun´ 
Zemolez 
lesklý 
´Maigrun´ 776 20 - 30 cm doplnkový stálozelený 0,6 m 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 9 z 47 
      
k3 Potentilla 
fruticosa ´ 
Snow Flake´ 
Nátržník 
krovitý ´ 
Snow 
Flake´ 
185
 20 - 30 cm doplnkový opadavý 0,6 m 
k5 Taxus media 
´Hicksii ´ 
Tis 
prostredný 
´ Hicksii ´ 
127
 40 - 60 cm doplnkový stálozelený - 
k6 Buxus 
sempervirens 
Krušpán 
vždyzelený 
116
 40 - 60 cm doplnkový stálozelený - 
 
 
þ latinský názov - 
trvalkový záhon 1 
výška 
(cm) 
farba termín 
kvitnutia 
svetelné 
nároky 
SRþHW
kusov 
 Trvalky   
t1 Miscanthus sinensis 
´Gracillimus´ 
130 ružová VIII - IX slnko 14 
t2 Panicum virgatum 
´Rotstrahlbusch´ 
90 zelená VII - IX slnko 28 
t3 Rudbeckia fulgida 
'Goldsturm'
 
 
70 žltá VIII - X slnko 42 
t4 Achillea filipendulina 
'Coronation Gold'
 
 
70 žltá VI - IX slnko 42 
t5 Coreopsis verticillata 
 
60 žltá VI - IX slnko 42 
t6 Echinacea purpurea 'Alba' 
 
70 biela VII - IX slnko 42 
t7 Euphorbia polychroma 40 žltá V - VI slnko 42 
t8 Helenium x hybrida 
'Moerheim Beaty' 
 
90 oranžov
RþHUYHQ
á 
VI - VIII slnko 42 
t9 Hemerocallis x hybrida 
'Crimson Pirate' 
 
70 þHUYHQi VI - IX slnko 42 
t10 Pennisetum alopecuroides 
'Hameln' 
 
60 zlatožltá VII - X slnko 42 
t11 Sedum telephium 
'Herbstfeude' 
 
60 ružová VIII - IX slnko 84 
t12 Aster dumosus 'Apollo' 40 biela IX - X slnko 112 
t13 Geranium x cantabrigiense 
'Biokovo'
 
 
30 biela V - VII slnko 112 
 &LEXĐRYLQ\   
c1 Narcissus cyclamineus 
'Jetfire´
 
 
50 žltá IV slnko 84 
c2 Tulipa darwin-hybrid 
'Parade', 
 
60 þHUYHQi III - IV slnko 84 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 10 z 47 
      
c3 Tulipa kaufmanniana 
'Early harvest' 
 
50 oranžová IV slnko 84 
 
þ latinský názov - trvalkový 
záhon 2 
výška 
(cm) 
farba termín 
kvitnutia 
svetelné 
nároky 
SRþHW
kusov 
 Trvalky   
t1 Stipa tenuissima 'Pony Tails' 40 zelená VII - IX slnko 400 
t2 Achillea milefolium ´Red 
Velvet´ 
 
60 žltá VI - IX slnko 85 
t3 Achillea milefolium 
´Terracota´ 
 
70 fialovo 
modrá 
VI - IX slnko 85 
t4 Kniphofia uvaria 
'Grandiflora'
 
 
80 þHUYHQi VI - X slnko 44 
 
&LEXĐRYLQ\   
c1 
Alium 'Purple Sensation' 
 
90 bordová V - VI slnko 100 
 
þ latinský názov - trvalkový 
záhon 3 
výška 
(cm) 
farba termín 
kvitnutia 
svetelné 
nároky 
SRþHW
kusov 
 Trvalky   
t1 Miscanthus sinensis 
´Nippon´ 
100 hnedo 
zelená 
VI - IX slnko 146 
 
þ latinský názov - trvalkový 
záhon 4 
výška 
(cm) 
farba termín 
kvitnutia 
svetelné 
nároky 
SRþHW
kusov 
 Trvalky   
t1 Deschampsia caespitosa 
´Tauträger´ 
90 zlatožltá VI - VII slnko, 
SRORWLHĖ 
32 
t2 Aster ´Monte Cassino´ 40 biela IX - X slnko, 
SRORWLHĖ 
60 
t3 Alchemilla mollis ´Auslese´  40 
zelenožltá 
VI - VII slnko, 
SRORWLHĖ 
60 
t4 Heuchera americana ´Palace 
purple´ 
60 bordová VI - VIII slnko, 
SRORWLHĖ 
40 
 
6.
 PS 01 Trafostanica 
Prevádzkový súbor rieši: 
- QRYiWUDQVIRUPDþQiVWDQLFD 
- osadené suché transformátory 3x 22/0,4kV,1250kVA 
- QDSRMHQLHUR]YiG]DþD5+ 
 
1.
 V rámci trafostanice budú osadene nové suché transformátory 3x1250kVA pre objekt. 
7UDQVIRUPiWRU\EXG~FKUiQHQpSURWLVNUDWXDSUHĢDåHQLXYRYêYRGHQDSiMDFHMUR]YRGQH
22kV príslušnou ochranou
.
 NN káble a zariadenia budú chránené proti skratu 
a SUHĢDåHQLXLVWLDFLPLSUYNDPLY 11UR]YiG]DþL5+ 
2.
 Napojenie trafostanice OC Fórum Prešov bude z QRYpKRYQ~WRUQpKR91UR]YiG]DþD
z Pþ= 91UR]YiG]DþDEXG~WUDQVIRUPiWRU\77D T3 napojené káblami 
3x22
-NA2XS(F)2Y 1x70. V trafostanici budú káble 22kV vedené v trasách pod 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 11 z 47 
      
stropom a VW~SDþNDPLGRUR]YRGQLN9Y PþNGHEXG~XNRQþHQpVWDQLþQêPL
káblovými koncovkami pre vnútorné prostredie. 
3.
 NN káble z T1, T2 a T3 budú typu 9x(NSGAFÖU 1x300) + 2x(NSGAFÖU 1x300) 
zž
SULþRPEXG~YHGHQpSRRFHĐRYêFKURãWRFKQDVWHQHDVWURSHD EXG~XNRQþHQp na 
SUtSRMQLFLDFKUR]YiG]DþD5+= dôvodu paralelné prevádzky traf musí mat všetky NN 
NiEOHURYQDN~GĎåNX
 
4.
 Osvetlenie trafostanice bude svietidlami napojenými zo samostatných isWLþRY
umiestnených v UR]YiG]DþL56(OHNWURLQãWDOiFLDbude riešená v rámci objektu SO 
01.
 
5.
 3UH]DEH]SHþHQLHRFKUDQ\QHåLYêFKþDVWtY sieti 22 kV bude v zmysle PNE 33 2000-1 
realizované
 
ochranné uzemnenie pre trafostanicu. Uzemnenie je riešené v þDVWL621. 
6.
 V WUDIRVWDQLFL EXGH Y\WYRUHQi YQ~WRUQi RFKUDQQi X]HPĖRYDFLD VLHĢ UHDOL]RYDQi
zemniac
iP SiVRP )H=Q [ 1D ĖX VD SULSRMt YãHWN\ NRVWU\ VNUtĖ RFHĐRYp
konštrukcie a RFKUDQQpYRGLþHDNRDMNRYRYpNRQãWUXNFLHVWDYE\6LHĢEXGHVSRORþQi
pre všetky elektrické zariadenia a bude vyvedená na vonkajšie uzemnenie 
v
 
QLHNRĐNêFKERGRFKFH]VN~ãREQpVYRUN\- SR02, vybavené mosadznými skrutkami. 
Vonkajšie uzemnenie 
bud
HULHãHQpSiVRP)H=Q[SiVRYêP]HPQLþRPY
 
þDVWL62
01. 
 
7.
 2FKUDQDSUHGEOHVNRPGRSOĖXM~FLSRSLVSRGĐDV~ERUXQRULHP671(1-1 až 4) 
8.
 Bleskozvod pre objekt rieši samostatný projekt SO 01. 
 
7.
 PS 02 - Záložný zdroj 
Predmetom prevádzkového súboru je : 
- Dieselgenerátor 
 
1.
 Motorgenerátor (MG) s naftovým motorom bude realizovaný ako núdzový zdroj 
elektrickej energie, v objekte "FORUM Prešov, Obchodné centrum". Návrh typu 
a výkonu MG vychádza z požiadavku investora. ÒþHORP LQãWDOiFLH 0*bude 
]DEH]SHþHQpQDSiMDQLH]DULDGHQtSULNWRUêFKV~SUtSXVWQpNUiWNRGREpYêSDGN\VLHWH
SRþDVãtartu MG. Použitím MG budú eliminované dlhodobejšie výpadky energetickej 
siete. Výkon MG nie je navrhnutý na záberové výkony uvedených zariadení. Štarty 
vybraných zariadení s vysokým nábehovým prúdom budú kaskádovo oneskorene 
SRGĐDSRåLDGDYNXLQYHVWRUD 
2.
 Stanovisko núdzového zdroja elektrickej energie bude realizované v samostatnej 
PLHVWQRVWLQD33YPþ
 
 
8.
 PS 03 - 9êĢDK\DHVNDOiWRU\ 
2VREQêYêĢDK 
2]QDþHQLH V1, V2 
 
Zariadenie v súlade s platnou legislatívou 
 
1RVQRVĢ 1875 kg 
 
3RþHWRV{E 25 
 
Zdvih 17.31 m 
 
 
2VREQêYêĢDK 
2]QDþHQLH V3, V4 
 
Zariadenie v súlade s platnou legislatívou 
 
1RVQRVĢ 1875 kg 
 
3RþHWRV{E 25 
 
Zdvih 14.51 m 
 
 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 12 z 47 
      
1iNODGQêYêĢDK 
2]QDþHQLH                       V5    
 
Zariadenie v súlade s platnou legislatívou 
 
1RVQRVĢ 1875 kg 
 
3RþHWRV{E 25 
 
Zdvih 22,91m 
 
 
1iNODGQêYêĢDK 
2]QDþHQLH V6 
 
Zariadenie v súlade s platnou legislatívou 
 
1RVQRVĢ 1875 kg 
 
3RþHWRV{E 25 
 
Zdvih 17,31 m 
 
 
1iNODGQêYêĢDK 
2]QDþHQLH V7 
 
Zariadenie v súlade s platnou legislatívou 
 
1RVQRVĢ 1875 kg 
 
3RþHWRV{E 25 
 
Zdvih 14,525 m 
 
 
1iNODGQêYêĢDK 
2]QDþHQLH V8 
 
Zariadenie v súlade s platnou legislatívou 
 
1RVQRVĢ 1875 kg 
 
3RþHWRV{E 25 
 
Zdvih 20,11 m 
 
 
2VREQêYêĢDK 
2]QDþHQLH V9 
 
Zariadenie v súlade s platnou legislatívou 
 
1RVQRVĢ 1075 kg 
 
3RþHWRV{E 14 
 
Zdvih 5,6 m 
 
 
2VREQêYêĢDK 
2]QDþHQLH V10 
 
Zariadenie v súlade s platnou legislatívou 
 
1RVQRVĢ 800 kg 
 
3RþHWRV{E 10 
 
Zdvih 5.6 m 
 
 
2VREQêYêĢDK 
2]QDþHQLH V11 
 
Zariadenie v súlade s platnou legislatívou 
 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 13 z 47 
      
1RVQRVĢ 630 kg 
 
3RþHWRV{E 8 
 
Zdvih 5.6 m 
 
 
2VREQêYêĢDK 
2]QDþHQLH V12 
 
Zariadenie v súlade s platnou legislatívou 
 
1RVQRVĢ 630 kg 
 
3RþHWRV{E 8 
 
Zdvih 11,50 m 
 
 
Eskalátor
 
2]QDþHQLH 
E1(2ks), E2(2ks), E4(2ks), E5(2ks), E6(2ks), E7(2ks), E8(2ks), E9(2ks), 
E10(2ks), E11(2ks) 
 
Zdvih 
E1-2800mm, E2-3310mm, E4-5600mm, E5-5600 mm, E6-5600mm,    E7-5600mm, E8-
5600mm, E9-5600mm, E10-5600mm, E11-5600mm 
 
Umiestnenie Eskalátor je namontovaný vo vnútri, v suchom a klimatizovanom prostredí. 
 
Sklon 35 ° 
 
Travelátor 
2]QDþHQLH E3(2ks) 
 
Zdvih 3310 mm 
 
Umiestnenie Travelátor je namontovaný vo vnútri, v suchom a klimatizovanom prostredí. 
 
Usporiadanie Travelátor je namontovaný samostatne 
 
Sklon 11 ° 
 
6WDYHEQiSULSUDYHQRVĢ]DLVĢXMHREMHGQiYDWHĐ 
- 9êĢDKRYiãDFKWDPXVtE\ĢYåG\SUHG]DKiMHQtPPRQWiåHYêĢDKXVXFKiDEH]SUDãQi 
 
- 5R]PHU\ ãDFKW\ D XPLHVWQHQLH VWDYHEQêFK RWYRURY PRQWiåQ\FK ERGRY PXVt ]RGSRYHGDĢ
GLVSR]LþQêPYêNUHVRPVSRORþQRVWLGRGiYDM~FHMYêĢDK\DHVNDOiWRU\
 
- 3UH NDåGê YêĢDK EXGH YEOt]NRVWL YêĢDKRYHM ãDFKW\ Y\KUDGHQê EH]SHþQê X]DP\NDWHĐQê
skladovací priestor v rozmeroch min. 20 m
2
 
YêĢDKSUHMHKREH]SHþQpXVNODGQHQLH 
- 7UDQVSRUWQpFHVW\DSULHVWRU\SUHGYVWXSPLGRYêĢDKRYHMãDFKW\PXVLDE\ĢYåG\RVYHWOHQp
upratané a otvory zabezSHþHQp]iEUDQDPL 
- 3UHG]DþDWtPDSRFHO~GREXPRQWiåHYêĢDKXPXVtE\ĢNGLVSR]tFLtNRQHþQpSULSRMHQLHN
elektrickému prúdu. Stavba zaistí, aby tento prívod elektrickej energie (3 x 400 V / 50 Hz) bol 
GRGDQêQDPLHVWRNGHEXGHXPLHVWQHQêYêĢDKRYêUR]YiG]Dþ 
- Vnútorná elektroinštalácia v ãDFKWH YêĢDKX MH GRGiYNRX YêĢDKX 6WDYED ]DLVWt OHQ SUtYRG
k UR]YiG]DþXYêĢDKX 
 
- 3RGĐDHXUySVNHMVPHUQLFHSUHYêĢDK\þ(6EXGHNYêĢDKRYpPXUR]YiG]DþXLQãWDORYDQi
YRĐQi WHOHIyQQD OLQND N ]DLVWHQLX NRPXQLNiFLH PHG]L YêĢDKRP D PLHVWRP VR VWiORX
Y\VORERG]RYDFRXVOXåERX7HQWRERGVWUiFDVYRMXSODWQRVĢSRNLDĐQD]DLVWHQLHNRPXQLNiFLH
EXGHX]KRWRYLWHĐDREMHGQDQêEH]GU{WRYêSUHQRVVLJQiOXSRPRFRX*60EUiQ\ 
 
9.
 Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Odbor hlavného architekta mesta, ako orgán 
územného plánovania v zmysle 
§ 16, ods. 2 zákona þ. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
, v zmysle 
§ 4 ods. 3 
StVPG]iNRQDþ. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a v 
V~ODGHVþO=iYl]QHMþDVWLÒ]HPQpKRSOiQXPHVWD3UHãRYY]QHQt=PLHQDGRSOQNRY
2015, vyhlásenej Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov 
þ. 5/2017, ktorým sa 
Y\KODVXMH=iYl]QiþDVĢÒ]HPQpKRSOiQXPHVWD3UHãRYY]QHQt=PLHQ a doplnkov 2015, 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 14 z 47 
      
dáva k predloženej projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie v rozsahu svojej 
pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi, nasledovné stanovisko: 
a. PodĐa platného Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015, ktorý 
bol schválený Mestským zastupiteĐstvom mesta Prešov uzn. þ. 724/2017, GĖD
28
.
6
.
MHKR]iYl]QiþDVĢERODVFKYiOHQiX]QHVHQtPþ. 725/2017 a vyhlásená VZN 
mesta Prešov 
þ. 5/2017, NWRUpQDGREXGOR~þLQQRVĢ.2017, vymedzené územie na 
výstavbu obchodného centra 
)2580 VD QDFKiG]D QD SORFKH IXQNþQH XUþHQHM DNR
SORFKD QHDUHiORYHM REþLDQVNHM Y\EDYHQRVWL QD ~]HPt &HQWUiOQHM PHVWVNHM ]yQ\
 
Prešova v kontaktnej zóne s Pamiatkovou rezerváciou Prešov
. 
 
b.
 )XQNþQpY\XåLWLHQDYUKRYDQHMVWDYE\2EFKRGQpKRFHQWUD)2580Y3UHãRYH" pre 
funkciu služieb, predajní, stravovania, kultúry, fitness a viacpodlažného parkoviska je 
v súlade s regulatívom RLC.3a), b) Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Prešov þ. 
 NWRUêP VD Y\KODVXMH ]iYl]Qi þDVĢ Ò]HPQpKR SOiQy mesta Prešov v znení 
Zmien a doplnkov 2015. 
c. Po posúdení dokumentácie pre stavebné povolenie: "Obchodné centrum Forum 
Prešov" spracovanej PROMA s.r.o, architektúra a projektovanie stavieb, autorom 
projektu Ing. arch. Dávid Lédl, zodpovedným projektantom a hlavným inžinierom 
projektu Ing. Jánom Mládenekom, autorizovaným stavebným a hlavným inžinierom 
projektu v októbri 2017 v súlade s Rozhodnutím o umiestnení stavby 
þ. 
SÚ/1850/2017
- Tu 05.01.2018 vydaného Mestom Prešov - Stavebným úradom 
konštatujeme, že podmienky pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu dané v 
stanovisku Mesta Prešov
 - Odboru hlavného architekta mesta, orgánu územného 
SOiQRYDQLDY\GDQpKRGĖD
. 11. 2018 v rámci územného konania stavby, a ktoré sú 
V~þDVĢRX SRGPLHQNRYHM þDVWL ~]HPQpKR URzhodnutia o umiestnení stavby 
v bode 15 predmetnej stavby neboli v plnom rozsahu zoh
Đadnené. 
 Súhlasíme s návrhom riešenia za nasledovných podmienok: 
- Stromy na Námestí legionárov pred navrhovanou stavbou OC FORUM je nutné 
SRQHFKDĢ Y S{YRGQHM OtQLL MHPRåQp XYDåRYDĢ OHQ VR ]PHQRX GUXKX VWURPRY
2GSRU~þDPH SRG
ĐD PRåQRVWL SRQHFKDĢ MHVWYXM~FH VRIRU\ MDSRQVNp VRSKRUD
MDSRQLFDYMXåQHMþDVWLRGVWUiQLĢLEDNVYSRORKHQRYpKRQiVWXSXGRREMHNWX
obchodného centra. Presun stromovej zelene do novej polohy 
je možný iba v 
prípade, že to umožní trasovanie podzemných inžinierskych sietí a trasovania 
WUROHMRYpKR YHGHQLD äLDGDPH Y SOQRP UR]VDKX SRQHFKDĢ SLFLX IRQWiQX DNR
YêWYDUQpGLHORNWRUpYþDVHUHDOL]iFLHERORSUHGPHWRPY\StVDQHMVRFKiUVNHMV~ĢDåH
D YtĢD]Qê návrh bol predmetom realizácie. Výmenu kríkovej zelene je možné 
UHDOL]RYDĢ 
- NDâWHIiQLNRYHMXOLFLULHãLĢREQRYXXOLþQHMDOHMHYFHOHMGĎžke riešeného územia, od 
križovatky na Masarykovej a Grešovej ulici po križovatku na Hviezdoslavovej a 
Štefánikovej ulici pokiaĐ to trasovanie jestvujúcich inžinierskych sieti umožní 
- Výsadba 6 ks drevín druhu hloh jednosemenný kultivar Stricta (Crataegus 
monogyna 'Stricta') na ulici ŠtHIiQLNRYHMMHSUtSXVWQiVRGSRU~þDQêPSUHVXQXWtP
ks drevín od fasády do línie predelu medzi pešou komunikáciou a vozovkou v 
zmysle stanoviska Krajského pamiatkového úradu Prešov þ. KPUPO-2018/8396-
QI]RGĖD3DUDPHWUHNRU~QWRKWRNXOWLYDUXXPRåĖXM~]DKXVWHQ~
YêVDGEX NV GUHYtQ XYHGHQpKR GUXKX Y WHMWR þDVWL äLDGDPH GRSOQ
LĢ DM GUXK~
VWUDQX DOHMH GR SULHVWRUX PHG]L FKRGQtNRP D SULHþHOtP REMHNWX Y SRORKH
zásobovacieho vstupu smerom západným 
- PULHþHOLH RGSRU~þDPH ]D]HOHQLĢ SRStQDYêPL GUHYLQDPL Y ]P\VOH VWDQRYLVND
Krajského pamiatkového úradu Prešov 
þ. KPUPO-2018/8396-4/43675/QI]RGĖD
4.6.2018 
 
- GXO
RYLWêNXOWLYDUMDYRUDPOLHþQHKR$FHUSODWDQRLGHV
*ORERVXPMHSUHYêVDGEX
XOLFH%LVNXSD*RMGLþDQHYKRGQê-HSRWUHEQp]YROLĢLQêGUXKSUtSDGQHNXOWLYiU
VWURPRY 9êVDGEX GUHYtQ QD XOLFL %LVNXSD *RMGLþD MH SRWUHEQp ]DKXVWLĢ QD
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 15 z 47 
      
vzáMRPQêVSRQGUHYtQQLHYlþãtDNRP0HQãtVSRQMHY]iYLVORVWLRG]YROHQpKR
druhu a kultivaru stromov prípustný. 
- DOHMGUXKX6RUEXVDULD
0DTQLILFDQD+YLH]GRVODYRYHMXOLFLMHSRWUHEQpGRSOQLĢR
cca 8 
- 9 ks stromov až po križovatku s ulicou Biskupa GojdiþD-HSRWUHEQpULHãLĢ
aj výsadbu stromov na druhej strany ulice ku kruhovému objazdu, nakol'ko v tejto 
SRORKH]G{YRGXYêVWDYE\NUXKRYpKRREMD]GXV~]ORNDOLW\YêUXERPRGVWUDĖRYDQp
dve lipy malolisté (Tilia cordata). Pre protiprašnú, protihlukovú a protiemisnú 
RFKUDQXE\WRYpKRGRPXMHSRWUHEQpULHãLĢL]ROiFLXNUXKRYpKRREMD]GXDFHVWQHM
NRPXQLNiFLHY]UDVWORX]HOHĖRX- stromami a krami v polohách verejnej zelene, 
NWRUpWRXPRåĖXM~WMQD]iSDGQHMVWUDQ\XOLFHRGNUXKRYpKRREMD]GXSR]DVWiYNX
MHD Okružná. 
- Zostávajúcu drevinu druhu breza previsnutá (Betula pendula) na Hviezdoslavovej 
XOLFLMHSULYêVWDYEHSDUNRYtVNSRWUHEQpFKUiQLĢY]P\VOHQRUP\671
9êNRSSUHREUXEQtN\SDUNRYLVNDQHVPLHE\ĢYHGHQêEOLåãLHDNRPRGSlW\
NPHĖDGUHYLQ\QHVP~E\ĢSUHUXãHQpNRUHQHKUXEãLHDNRFPWHQãLHNRUHQHP{åX
E\Ģ SUHUXãHQp OHQ KODGNêP UH]RP SULþRP UH]Qp PLHVWD VD RãHWULD
 stromovým 
EDO]DPRPDNRUHĖRYêPVWLPXOiWRURP 
 
10.
 .UDMVNê SDPLDWNRYê ~UDG 3UHãRY ćalej aj "KPÚ Prešov" SRGĐD
§ 32 ods. 12 
pamiatkového zákona po preskúmaní a prerokovaní predloženej projektovej dokumentácie 
pre stavebné povolenie stavby 
"Obchodné centrum FÓRUM Prešov" na území 
vymedzenom ulicami Hlavná, Námestie legionárov, Štefánikova, Hviezdoslavova a ul. 
%LVNXSD*RMGLþDna parcelách KN-&þDRNROLWêFKSDUFHOiFKGRWNQXWêFK
zámerom: parc. KN-&þ.3802/1O,12,13,14,15,17, 9783, 9518, 9526, 9527, 9528/1,2,3,4,5, 
3668/1, 3648/1, ktoré sa nachádzajú v
 ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie Prešov 
ćDOHMDM353UHãRY]DStVDQHMYÒVWUHGQRP]R]QDPHSDPLDWNRYpKRIRQGXYUHJLVWUL
SDPLDWNRYêFK UH]HUYiFLt SRG þtVORP SUH NWRUHM XVPHUQHQê UR]YRM 3DPLDWNRYê ~UDG 
Slovenskej republiky vyhlásil ochranné pásmo
 rozhodnutím þ
. PÚ-06/97-02/199/Kub zo 
GĖDDRNROLWêFKSDUFHOiFKGRWNQXWêFK]iPHURPSDUF.1-&þ
112, 113/1, 114, ktoré sa nachádzajú v PR Prešov 
schválil predloženú projektovú 
dokumentáciu pre stavebné povolenie stavby "Obchodné centrum FÓRUM Prešov" 
umiestnenej na pozemkoch parc. KN-& þ k. ú. 3UHãRYD SULĐahlých 
SR]HPNRFKQDNWRUêFKEXGHXPLHVWQHQiWHFKQLFNiLQIUDãWUXNW~UDDNRPXQLNDþQpĢDK\
ktorú v októbri 2017 vypracovala PROMA 
s.r.o., architektúra a projektovanie stavieb, 
hlavný inžinier projektu a autorizovaný zodpovedný projektant: Ing. Ján Mládenek 
s 
nasledujúcimi pripomienkami a požiadavkami: 
 
1.
 Podmienky záväzného stanoviska KPÚ Prešov o zámere výstavby predmetného 
objektu KPUPO-2016/15944-6/67292/0nf zo GĖD]RVWiYDM~SUHSUtSUDYXD
realizáciu stavby v platnosti. 
2.
 Vyloženie .nadstrešnej dosky smerom k susediacej národnej kultúrnej pamiatke Palác 
biskupský s areálom, pamiatkový objekt Seminár na parcele KN-C 
ý110, 111 
prezentované v predložen
ej PD KPÚ Prešov akceptuje ako maximálne. 
 
3.
 Živý plot 
Z EX[XVXQD+ODYQHMXOLFL1iPHVWtOHJLRQiURYY\O~þLĢNY{OLNDODPLWQpPX
YêVN\WX YLMDþN\ NUXãSiQRYHM =HOHĖ VD Y SULQFtSH QHXSODWĖXMH DNR QiKUDGD
architektonických prvkov brániacich prechodu. Prípustné jHULHãLĢMHGQRWQ~WYDURYDQ~
živú stenu kombinovanú so skrytou zábranou. 
4.
 Vo výkrese SO 14 Komunikácie a spevnené plochy chýba zakreslenie navrhovaných výsadbových mís na Námestí legionárov. 
5.
 1DXOLFL%LVNXSD*RMGLþDQHXYDåRYDĢVMDYRURPVJXĐDWRXNRUXQRX- Acer platanoides 
*ORERVXP QDKUDGLĢ KR LQêP GUXKRP DOW YDULHWRX V RSDNYDMFRYLWRX NRUXQRX
nižšieho vzrastu
. 
6.
 1DâWHIiQLNRYHMXOLFLSUL1iPHVWtOHJLRQiURYNV+ORKXMHGQRVHPHQQpKRY\O~þLĢSUtS SUHPLHVWQLĢ GR OtQLH SUHGHlu medzi pešou komunikáciou a vozovkou. Ak je 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 16 z 47 
      
FLHĐRPR]HOHQHQLHIDViG\WRWRULHãLĢYHUWLNiOQ\PR]HOHQHQtP- popínavými drevinami 
YPLHVWDFKNGHMHWRPRåQpY]KĐDGRPQDW\SSRGNODGX
 
7.
 3RKĐDGRYpWUYDON\MHPRåQpYRYlþãHMPLHUHULHãLĢQDXO%LVNXSD*RMGLþD 
8.
 9RYHFLSRNUDþRYDQLDSDPLDWNového - DUFKHRORJLFNpKRYêVNXPXGRGUåDĢSRGPLHQN\
UR]KRGQXWLDþ.3832-2016/19572-8,]RGĖD. 10. 2016. 
 
11.
 Mesto Prešov, MsÚ Prešov - odbor dopravy, ŽP, ako príslušný cestný správny orgán pre 
miestne a ~þHORYp NRPXQLNiFLH V~KODVt V vydaním stavebného povolenia na predmetnú 
stavbu v
 
]P\VOH]iYl]QpKRVWDQRYLVNDþ2'ä3-]RGĖD 
V rámci objektu SO 01 OC FORUM, v ktorom je riešený aj zásobovací vjazd, cestný 
správny orgán posúdil projektovú dokumentáciu a súhlasí s vydaním stavebného 
povolenia.
 
 
12.
 6WDYHEQtN ]DEH]SHþt Y\WêþHQLH VWDYE\ Y zmysle ustanovenia § 75 stavebného zákona 
RVRERXRSUiYQHQRXY\NRQiYDĢJHRGHWLFNpD NDUWRJUDILFNpþLQQRVWL 
13.
 =KRWRYLWHĐRPVWDYE\EXGHVSRORþQRVĢGEMO SLOVENSKO, spol. s r.o., Gorkého 3, 
811 01 Bra
tislava. 
 
14.
 6WDYHEQtNSUHXNiåH]KRWRYLWHĐRYLVWDYE\SUiYDDSRYLQQRVWLNWRUpY\SOêYDM~] územného 
rozhodnutia a stavebného povolenia.
 
15.
 2GRY]GDQLHDSUHY]DWLHVWDYHQLVNDPHG]LVWDYHEQtNRPD]KRWRYLWHĐRPEXGHY\NRQDQppísomnou formou. 
16.
 Na stavbe bude zavedený sWDYHEQêGHQQtNNWRUêEXGHYLHVĢSRYHUHQiRVRED]KRWRYLWHĐD
a WR RG SUYpKR GĖD SUtSUDYQêFK SUiF Då GR XNRQþHQLD VWDYHEQêFK SUiF Y zmysle 
XVWDQRYHQt † G VWDYHEQpKR ]iNRQD D † 9\KOiãN\ þ = ] NWRURX VD
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.   
17.
 6WDYHEQtN MH SRYLQQê QD YLGLWHĐQRP PLHVWH YKRGQêP VS{VRERP R]QDþLĢ VWDYEX QD
R]QDþHQtMHSRWUHEQpXYLHVĢNWRVWDYEXUHDOL]XMHNWRD NHG\VWDYEXSRYROLOYUiWDQHþtVOD
rozhodnutia, meno zodpovedného stavbyvedúceho s tel. kontaktom,
 termín ]DþDWLD
a XNRQþHQLDVWDYE\ 
18.
 Stavbu bude možné ]DþDĢ po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia 
a XNRQþHQinajneskôr do 36 PHVLDFRYRG]DþDWLDVWDYHEQêFKSUiF 
19.
 3UL XVNXWRþĖRYDQt VWDYE\ MH QXWQp GRGUåLDYDĢ XVWDQRYHQLH † L VWDYHEQpKR ]iNRQD
Y]ĢDKX
M~FH VD QD VWDYHQLVNR VWDYHEQtN UHVS ]KRWRYLWHĐ MH SRYLQQê SRþDV YêVWDYE\
GRGUåLDYDĢ XVWDQRYHQLH † 9\KOiãN\ þ = ] NWRURX VD XVWDQRYXM~
podrobnosti o všeobecnotechnických požiadavkách na výstavbu a ćDOãLH SUHGSLV\
WêNDM~FHVDEH]SHþQRVWLSUiFHDWHFKQLFNêFK]DULDGHQtDGEDĢQDRFKUDQX]GUDYLDDRV{EQD
stavenisku v
 
]P\VOH SUtVOXãQêFK XVWDQRYHQt 1DULDGHQLD YOiG\ 65 þ = ]
o
 
PLQLPiOQ\FKEH]SHþQRVWQêFKD zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
20.
 Pred zahájením zemných prác stavebník požiada jednotlivých správcov sietí o Y\WêþHQLHH[LVWXM~FLFKYHGHQtSUiFHSRWRPEXGHXVNXWRþĖRYDĢWDNDE\QHGRãORk ich poškodeniu. 
21.
 V ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí a v blízkosti nadzemných 
REMHNWRYVDQHVPLHSRXåtYDĢYLEUDþQêYDOHFU\K\VDPXVLDNRSDĢUXþQH 
22.
 $N SUiFDPL EXG~ REQDåHQp SRG]HPQp YHGHQLD WDN QiVOHGQH NX NRQHþQpPX]DV\SiYDQLX U\K\ VWDYHEQtN UHVS ]KRWRYLWHĐ EXGH SUL]êYDĢ DM ]RGSRYHGQêFKSUDFRYQtNRY WêFK VSUiYFRY VLHWt NWRUêFK REQDåHQp YHGHQLD PDM~ E\Ģ ]DV\SDQpo þRPEXde vyhotovený písomný záznam. 
23.
 Výkopy a VNOiGN\ QHVP~ ]QHPRåĖRYDĢ SUtVWXS DOHER SUtMD]G N susedným stavbám 
a pozemkom. 
24.
 6WDYHEQtNMHSRYLQQê]HPQpSUiFHUHDOL]RYDĢY súlade s § 48 ods. 3 stavebného zákona. 
25.
 3ULVWDYHEQêFKSUiFDFKQHVPLHE\ĢQDUXãHQiVWDELOLWD YHGĐDMãtFKVWDYLHEDOHER]DULDGHQt 
26.
 3ULYêVWDYEHVD]DND]XMHSRãNRG]RYDĢNRUHĖRY~V~VWDYXVWURPRYDGUHYtQ 
27.
 6WDYHEQtN UHVS ]KRWRYLWHĐ MH SRYLQQê SRXåtYDĢ QD VWDYEH LED ]DULDGHQLD NWRUp V~technicky spôsobilé. 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 17 z 47 
      
28.
 6WDYHEQtN UHVS ]KRWRYLWHĐ SUL QiMGHQt QH]akresleného kábla alebo poškodenia 
WHOHNRPXQLNDþQpKR NiEOD EXGH EH]RGNODGQH LQIRUPRYDĢ MHKR SUHYiG]NRYDWHĐD SUiFH
]DVWDYtDXUREt]DEH]SHþHQLHSURWLSUtSDGQpPXćDOãLHPXSRãNRGHQLX
 
29.
 Pri stavbe a MHMXVNXWRþĖRYDQtPXVLDE\ĢGRGUåDQpYãHREHFQpWHFKQLFNpSRåLadavky na 
XVNXWRþĖRYDQLHVWDYLHEY zmysle stavebného zákona a príslušné STN. 
30.
 =KRWRYLWHĐVWDYE\EXGHSRYLQQHUHãSHNWRYDĢQDULDGHQLDRGERUQpKRGR]RUXLQãSHNþQêFKDNRQWUROQêFK RUJiQRY RUJiQRY Y\NRQiYDM~FLFK ãWiWQ\ VWDYHEQê GRKĐDG D RUJiQRYSRYRĐXM~FLFKVWDYEX]iURYHĖMHSRYLQQêVSOQLĢVLRKODVRYDFLXSRYLQQRVĢ]iYDGQDVWDYEH
NWRUpE\RKUR]RYDOLEH]SHþQRVĢD zdravie. 
31.
 6WDYEX QHPRåQR ]DþDĢ SRNLDĐ UR]KRGQXWLH QHQDGREXGQH SUiYRSODWQRVĢ Y zmysle XVWDQRYHQLD † ]iNRQD þ =E R správnom konaní (správny poriadok); po 
uplynutí 15
-GĖRYHM OHKRW\ RG GRUXþHQLD WRKWR UR]KRGQXWLD VL VWDYHEQtN ]DEH]SHþt
Y\]QDþHQLHSUiYRSODWQRVWLVWDYHEQpKRSRYROHQLDQDWXQDMãRPVWDYHEQRP~UDGH 
 
ĆDOãLHSRGPLHQN\SRGĐDSRV~GHQLDYHUHMQpKR]iXMPX 
 
32.
 Prístup stavebníka, resp. ]KRWRYLWHĐD QD VWDYHQLVNR MH ]DEH]SHþHQê SURVWUHGQtFWYRP
existujúcich miestnych komunikácií; vjazdy a výjazdy na stavenisko budú riešené v súlade 
s Plánom organizácie výstavby. Vjazdy a výjazdy na stavenisko musia E\Ģ SULHEHåQH
udržiavan
é WDN DE\ EROD ]DEH]SHþHQi SO\QXOi SUHPiYND D aby sa zamedzilo 
]QHþLVĢRYDQLXYR]RYN\XOtF+YLH]GRVODYRYDD Štefánikova. 
33.
 6WDYHEQtNMHSRYLQQêGRGUåDĢSRGPLHQN\D v SOQRPUR]VDKXUHãSHNWRYDĢstanovisko KR 
PZ, KDI v Prešove, þ.53=-PO-KDI-55-]RGĖD 29.05.2018. 
34.
 Zariadenie staveniska - kancelárie stavby, vrátnica, kontajnery na odpad, sociálne 
]DULDGHQLHGRþDVQiWUDIRVWDQLFDãDWQHD
 
VNODG\NWRUpEXG~ULHãHQpDNRGRþDVQpVWDYE\
SRþDVUHDOL]iFLHVWDYE\2&)RUXP3UHãRY, budú umiestnené na pozemkoch paUFþ.1-C 
116, KN-C 117, KN-C 118, KN-C 119, KN-C 120, KN-C 121, KN-C 122, KN-C 123, 
KN
-C 124, KN-C 125, KN-C 126, KN-C 127, KN-C 9549, KN-C 9546/11 kat. úz. Prešov. 
Rozmiestnenie zariadenia staveniska bude v
 
súlade so Situáciou POV, ktorú v
 
novembri 
201
7 vypracoval Ing. Dávid Sándor a ktorú overil Ing. Ján Mládenek - autorizovaný 
stavebný inžinier, hlavný inžinier projektu.
 
 
35.
 V UiPFLVWDYHQLVNDPXVLDE\ĢUHãSHNWRYDQpXVWDQRYHQLD†LVWDYHEQpKR]iNRQDD†
9\KOþ=] 
Stavenisko musí 
a) byĢ]DEH]SHþHQpSUHGYVWXSRPFXG]tFKRV{EQDPLHVWDNGHP{åHG{MVĢNRKUR]HQLX
života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením, 
 
EE\ĢR]QDþHQpDNRVWDYHQLVNRVXYHGHQtPSRWUHEQêFK~GDMRYRVWDYEHD~þDVWQtNRFK
výstavby, 
FPDĢ]ULDGHQêYMD]GDYêMD]G]PLHVWQHMNRPXQLNiFLHDOHER]~þHORYHMNRPXQLNiFLHQD
prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel 
]GUDYRWQtFNHMSRPRFLDSRåLDUQHMRFKUDQ\NWRUêVDPXVtþLVWLĢ 
G XPRåĖRYDĢ EH]SHþQp XORåHQLH VWDYHEQêFK YêUobkov a stavebných mechanizmov a 
umiestnenie zariadenia staveniska, 
HXPRåĖRYDĢEH]SHþQêSRK\ERV{EY\NRQiYDM~FLFKVWDYHEQpSUiFH 
IPDĢ]DEH]SHþHQêRGYR]DOHEROLNYLGiFLXRGSDGX
 
J PDĢ Y\EDYHQLH SRWUHEQp QD Y\NRQiYDQLH VWDYHEQêFK SUiF D QD SRE\W RV{
b 
vykonávajúcich stavebné práce, 
K E\Ģ ]ULDGHQp D SUHYiG]NRYDQp WDN DE\ EROD ]DEH]SHþHQi RFKUDQD ]GUDYLD ĐXGt QD
stavenisku a v jeho okolí,
 
DNRDMRFKUDQDåLYRWQpKRSURVWUHGLDSRGĐDRVRELWQêFKSUHGSLVRY 
i) 1DVWDYHQLVNXPXVtE\ĢSRFHOêþDVYêVWDYE\Srojektová dokumentácia stavby overená 
VWDYHEQêP~UDGRPSRWUHEQiQDXVNXWRþĖRYDQLHVWDYE\DQDYêNRQãWiWQHKRVWDYHEQpKR
GRKĐDGX
 
j) 6WDYHQLVNR WUHED ]DULDGLĢ XVSRULDGDĢ D Y\EDYLĢ SUtVWXSRYêPL FHVWDPL QD GRSUDYX
PDWHULiOXWDNDE\VDVWDYEDPRKODULDGQHDEH]SHþQHXVNXWRþĖRYDĢDOHERRGVWUDĖRYDĢY
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 18 z 47 
      
súlade s osobitnými predpismi.
 12)
 1HVPLH RKUR]RYDĢ D QDGPHUQH REĢDåRYDĢ RNROLH
osobitne KOXNRPSUDFKRPDSRGREQHRKUR]RYDĢEH]SHþQRVĢSUHYiG]N\QDSR]HPQêFK
NRPXQLNiFLiFK V RKĐDGRP QD RVRE\ V REPHG]HQRX VFKRSQRVĢRX SRK\EX D RULHQWiFLH
ćDOHM ]QHþLVĢRYDĢ SR]HPQp NRPXQLNiFLH RY]GXãLH D YRG\ REPHG]RYDĢ SUtVWXS N
SULĐDKOHMVWDYEHDOHERSR]HPN
XNVLHĢDPWHFKQLFNpKRY\EDYHQLD~]HPLDDNSRåLDUQHPX
zariadeniu. 
 
k) 2GYiG]DQLH]UiåNRYHMDRGSDGRYHMYRG\]RVWDYHQLVNDVDPXVt]DEH]SHþLĢWDNDE\VD
]DEUiQLORUR]PRþHQLXSR]HPNXVWDYHQLVNDYUiWDQHYQ~WRUQHMVWDYHQLVNRYHMNRPXQLNiFLH
DE\VDQHQDUXãRYDORDQH]QHþLVĢRYDORRGWRNRYp]DULDGHQLHSR]HPQHMNRPXQLNiFLHDLQHM
plo
FK\SULĐDKOHMNVWDYHQLVNXDDE\VDQHVS{VRELORLFKSRGPiþDQLH 
l) 3RG]HPQp HQHUJHWLFNp WHOHNRPXQLNDþQp YRGRYRGQp D NDQDOL]DþQp YHGHQLD Y
SULHVWRURFKVWDYHQLVNDPXVLDE\ĢSRORKRYRDYêãNRYRY\]QDþHQpSUHG]DþDWtPVWDYE\ 
m) Verejné priestranstvo
 13)
 a SR]HPQiNRPXQLNiFLDGRþDVQHXåtYDQpQDVWDYHQLVNRSUL
V~þDVQRP ]DFKRYDQt LFK XåtYDQLD YHUHMQRVĢRX VD PXVLD SRþDV VSRORþQpKR XåtYDQLD
EH]SHþQHFKUiQLĢDXGUåLDYDĢ 
n) 9HUHMQpSULHVWUDQVWYRDSR]HPQiNRPXQLNiFLDVDSUHVWDYHQLVNRP{åXXåtYDĢOHQY
XUþHQRPUR]VDKXDYXUþHQRPþDVH3RXNRQþHQtLFKXåtYDQLDDNRVWDYHQLVNDPXVLDE\Ģ
XYHGHQpGRS{YRGQpKRVWDYXDNQHEXG~XUþHQpQDLQpY\XåLWLH=HOHĖYGRVDKX~þLQNRY
VWDYHQLVNDVDPXVtSRþDVXVNXWRþĖRYDQLDVWDYE\FKUiQLĢSUHGSRãNRGHQtP 
 
36.
 Stavebník, resp. zhotoYLWHĐ MH SRYLQQê UHãSHNWRYDĢ RFKUDQQp SiVPD RG SRG]HPQêFKkáblových NN 1kV vedení - v zmysle Zákona o HQHUJHWLNHþ=]†- 1m na 
každú stranu trasy podzemného vedenia; v
 
RFKUDQQRPSiVPHMHQHY\KQXWQpGRGUåLDYDĢ
EH]SHþQRVĢSUiFHY ochranných SiVPDFK]HPQpSUiFHY\NRQiYDĢYêOXþQHUXþQH D nie 
mechanizmami. 
37.
 3UtSDGQêV~EHKDOHERNULåRYDQLHMHSRWUHEQpULHãLĢY zmysle platných STN 33 2000-5-52 
(bývalá 34 1050) a 73 6005.  
 
38.
 6WDYHEQtN UHVS ]KRWRYLWHĐ MH SRYLQQê ]DEH]SHþLĢ DE\ SRþDV YêVWDYE\ EROLSULĐDKOp
komunikácie v
 
SUtSDGH]QHþLVWHQLDEH]RGNODGQHY\þLVWHQp 
39.
 6WDYHEQtN UHVS ]KRWRYLWHĐ SRþDV YêVWDYE\ QHVPLH REPHG]RYDĢ SUtVWXS D prejazd 
obslužných vozidiel, najmä vozidiel technickej, zdravotnej a KDVLþVNHMVOXåE\ 
40.
 Stavebník nesmie nad prípustnú PLHUX REPHG]LĢ GRGiYNX ]iVRERYDFtFK PpGLt LQêPVSRWUHELWHĐRPY prípade, že z titulu realizácie stavby dodávku médií bude nevyhnutné 
SUHUXãLĢ ]KRWRYLWHĐ VWDYE\ WRWR SUHUXãHQLH GRGiYN\ Y
 
GRVWDWRþQRP SUHGVWLKX GRKRGQH
s dotknutým subjektom, resp. adekvátnou osobou. 
41.
 6WDYHEQtN UHVS ]KRWRYLWHĐ QHVPLH FHVW\ D PLHVWQH NRPXQLNiFLH D premávku na nich 
VWDYHEQRXþLQQRVĢRXRKUR]RYDĢ
 
42.
 =KRWRYLWHĐMHSRYLQQêSRþDVVWDYHEQêFKSUiFGEDĢQDWRDE\QHGRFKiG]DORN nadmernému obmedzeniu premávky na pozemných komunikáciách. 
43.
 2NROLHVWDYE\QHVPLHE\ĢVWDYHEQRXþLQQRVĢRXD MHMG{VOHGNDPLQDGPHUQHREĢDåRYDQp
a ]iURYHĖDQLREPHG]RYDQpEHåQpXåtYDQLHVXVHGQêFKQHKQXWHĐQRVWt 
44.
 Práce budú vykonávané s G{UD]RP QD ]DEH]SHþHQLH EH]SHþQRVWL YãHWNêFK GRWNQXWêFK
~þDVWQtNRY D poukázaním QD † ]iNRQD þ = ] R cestnej premávke v znení 
neskorších predpisov. 
45.
 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušQêRUJiQãWiWQHMVSUiY\SRGĐD† 
ods. 1 ]iNRQDþ. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. l písm. e) 
zákona þ 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov
 a ako príslušný orgán podĐa § 3 písm. k) zákona þ 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
]QHQt QHVNRUãtFK SUHGSLVRY ćDOHM OHQ ]iNRQ R SRVXG]RYDQt YSO\YRY Y V~ODGH V
ustanoveniami zákona 
þ
. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
ćDOHMOHQVSUiYQ\SRULDGRN
"), vydal podĐa 
§ 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov vo 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 19 z 47 
      
veci územného konania na stavbu "Obchodné centrum FORUM Prešov" nasledovné 
záväzné stanovisko: 
 
- Na základe predložených podkladov a súladu so zákonom þ. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, berúc do 
~YDK\ UR]GLHOQX ~URYHĖ SRGUREQRVWL GRNXPHQWiFLH SUHGORåHQHM SUH ~þHO\
posudzovania vp
O\YRYQDåLYRWQpSURVWUHGLHSRGĐa zákona o posudzovaní vplyvov a 
GRNXPHQWiFLHSUH~þely konania podĐa osobitných predpisov v jednotlivých etapách 
LQYHVWLþQHMSUtSUDY\MHPRžQpNRQãWDWRYDĢåHQiYUKQD]DþDWLHVWDYHEQpKRNRQDQLD
pre stavbu "Obchodné centrum FORUM Prešov" v katastrálnom území Prešov, je z 
NRQFHSþQpKRKĐDGLVNDv súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov
, rozhodnutím zo 
]LVĢRYDFLHKR NRQDQLD Y\GDQêP 2NUHVQêP ~UDGRP 3UHãRY RGERU VWDURVWOLYRVWL R
životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
 životného 
SURVWUHGLD þ 28-PO-OSZP3-2016/028605-=0 ]R GĖD 016 a s jeho 
SRåLDGDYNDPL YR Y]ĢDKX N QDYUKRYDQHM þLQQRVWL NWRUp EROR SRWUHEQp ]RK
ĐDGQLĢ Y
procese konania na vydanie stavebného povolenia pod
Đa osobitných predpisov. 
 
46.
 .UDMVNp ULDGLWHĐVWYR +DVLþVNpKR D ]iFKUDQQpKR ]ERUX Y 3UHãRYH SRV~GLOR ] KĐDGLVND SURWLSRåLDUQHMEH]SHþQRVWLSRGĐD†StVPD]iNRQDþO=]. o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších predpisov a §40 a §40b vyhlášky Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky 
þ. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 
SURMHNWRY~ GRNXPHQWiFLX VWDYE\ ] KĐDGLVND SURWLSRåLDUQHM EH]SHþQRVWL VWDYE\ SUH
stavebné konanie "Obchodné centrum FORUM Prešov, stavebné objekty SO 
01
 - OC 
FORUM; SO 03 - Príprava územia HTÚ; SO 15 - Drobná architektúra; SO - Sadové 
úpravy; prevádzkové súbory PS 01
 - Trafostanica; PS 02 - Záložný zdroj; PS 03 - 9êĢDK\
a eskaláWRU\DVULHãHQtPSURWLSRåLDUQHMEH]SHþQRVWLVWDYE\, ktorú spracoval špecialista 
požiarnej ochrany Ladislav Vámoš reg. þ. 17/ %ý2
súhlasí s nasledovnými 
pripomienkami: 
 
1.
 Ak dôjde v odsúhlasenej projektovej dokumentácii pre stavebné konanie stavby 
N DNêPNRĐYHN ]PHQiP VWDYE\ SUH MHM GRNRQþHQtP, ktoré môžu ovplyvQLĢ 
SURWLSRåLDUQH]DEH]SHþHQLHVWDYE\SRåDGXMHPHWLHWR]PHQ\SUHGORåLĢQDSRV~GHQLH$
]iURYHĖ SRåDGXMHPH SUHGORåLĢ QD SRV~GHQLH DM UHDOL]DþQê SURMHNW 
v súlade s §68 ods. 2) zákon 
þ. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 a § 11
 ods. 2) písm. a) 
bod. 1.; 3.; vyhl. MŽP SR 
þ. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona. 
2.
 .UDMVNp ULDGLWHĐVWYR +DVLþVNpKR D ]iFKUDQQpKR ]ERUX Y 3UHãRYH VL Y\KUDG]XMH SUiYRY\NRQDĢNRQWUROXVWDYE\YSULHEHKXMHMXVNXWRþĖRYDQLDSRGĐD†StVPF 
zákona þ. 314/200l Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 
Kontrola bude zameraná na realizáciu protipožiarnych úprav stavebných 
konštrukcií (náterov), inštaláciu požiarnotechnických zariadení (SHZ, ZODT, 
EPS) vrátane vodných 
clôn, realizáciu izolácii VZT potrubí s požiarnou 
RGROQRVĢRXpri realizácii protipožiarneho odvetrania chránených únikových ciest 
W\SX % D & ,QYHVWRU DOHER MHKR ]iVWXSFD MH SRYLQQê SRþDV NRQWURO\ ]DEH]SHþLĢ
 
SUtWRPQRVĢ ]RGSRYHGQêFK RV{E D R]QiPLĢ WXQDMãLHPX .UDMVNpPX ULDGLWHĐVWYX
 
+D== Y 3UHãRYH ]DþDWLH þLQQRVWtsúvisiacich s predmetom kontroly najmenej 
sedem kalendárnych dní vopred. 
3.
 Ku všetkým navrhnutým komponentom pož. tech. zariadení a k ostatným 
VWDYHEQêP YêURENRP EXGHPH SUL NRODXGiFLL SRåDGRYDĢ Y\KOiVHQLD R SDUDPHWURFK 
SRGĐD††RGV]iNRQDþ. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene 
D GRSOQHQt QLHNWRUêFK ]iNRQRY D ]KRWRYLWHĐ SRåLDUQHM NRQãWUXNFLH SUHGORåt
 
2VYHGþRYDQLH SRåLDUQ\FK NRQãWUXNFLt SRGĐD † RGV   Y\KOiãN\ 09 65þ. 
94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na p
rotipožiarnu 
 
EH]SHþQRVĢSULYêVWDYEHDSULXåtYDQtVWDYLHEY]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRY
 
 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 20 z 47 
      
47. Mesto Prešov v UR]KRGQXWtþ2'D ä3]RGĖDY\GDOV~KODVQD
výrub stromov a krov, v súlade s 
§ 48 ods. 1 zákona, v ktorom aj uložil náhradnú výsadbu 
a to: ŽiadateĐuskXWRþQtQDVvoje náklady, v termíne do 15.11.2019, na pozemku parc. þ. 
KN
-C 3802/1 v 
k. ú. Prešov, náhradnú výsadbu: 
x
 V lokalite þ. 1: 3 ks listnatých stromov v pokraþRvaní línie pôvodnej pagaštanovej 
ale
je s rešpektovaním priebehu inžinierskych sietí, uplatniĢOLstnaté druhy drevín s 
ko
runou VWĎSRYLWpKR
 alebo pyramidiálneho vzrastu založenou v minimálnej výške 2,5 
m s obvodom
 kmeĖD1-25 cm. 
x
 ĆDOHj na pozemkoch parc. þ. KN-C 3802/1 a parc. þ.1-C
 3802/13 v kat. úz. Prešov 7 
k
s listnatých stromov z geograficky pôvodných a WUDGLþQêFK
 druhov s obvodom kmeĖa 
21
-25 cm s vRĐQHUastúcou korunou. prípustné sú aj novodobé variety. 
x
 ZabH]SHþí starostlivosĢRQáhradnú výsadbu, po dobu 3 rokov odo dĖa jej 
u
skuWRþQenia. V prípade
 vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu zrealizuje 
rovnocennú dosadbu. 
x
 DRUXþí na Mesto Prešov - správny 
orgán. doklad o vykonaní náhradnej výsadby do 15 
d
n
í od 
jej realizácie. 
 
48.
 6WDYHEQtNMHSRYLQQêGRGUåDĢSRGPLHQN\XUþHQpYRY\MDGUHQtVVS a. s. závod Košice, 
NWRUpSUHGDQ~VWDYEXERORY\GDQpWRXWRRUJDQL]iFLRXSRG]Q2]RGĖD
02. 2018. 
 
3ULUHDOL]iFLLVWDYE\MHQXWQpUHãSHNWRYDĢYRGRYRGQpSRWUXELDY
 
správe VVS, a.s. závod 
Prešov v
 
]P\VOH ]iNRQD þ =] † 3iVPR RFKUDQ\ YHUHMQpKR YR
dovodu 
a verejnej kanalizácie, ktorý tvorí pás o šírke 1,50 m na obe strany od vonkajšieho okraja 
vodovodného a NDQDOL]DþQpKSRWUXELDGRSULHPHUXPPYUiWDQHD pás o šírke 2,50 m 
na obe strany od vonkajšieho okraja vodovodného a NDQDOL]DþQpKRSRWUXELDQad priemer 
500 mm. Nad potrubiami a v LFKRFKUDQQRPSiVPHMH]DNi]DQpVWDYDĢVWDYE\V pevnými 
základmi a UHDOL]RYDĢþLQQRVĢNWRUpE\RKUR]LOLSUHYiG]NXYHUHMQpKRYRGRYRGXD verejnej 
kanalizácie, alebo zhoršili prístup k
 
potrubiam.
 
 
49.
 V záujmovej oblasti podĐa priloženej projektovej dokumentácie sa nachádzajú 
p
od
zePQp WHOHNRPXQLNDþQp YHGenia v správe CondorNet, s.r.o., Prešov. PUHG ]DþDWtP
stavby je potrebn
é požiadaĢ RLFKY\Wêþenie. 
 
50.
 6SRORþQRVĢ6ORYDQHWDV, nemá pripomienky k pripravovanej stavbe. Pri realizácií Vami 
SOiQRYDQHM LQYHVWLþQHM DNFLH QHG{MGH NX VW\NX V SRG]HPQêPL UHVS QDG]HPQêPL
YHGHQLDPLYPDMHWNXUHVSYVSUiYHVSRORþQRVWL6ORYDQHWDV6SRORþQRVĢ6ORYDQHWDV
XSR]RUĖXMH åH Y SULHEHKXroku 2017 a 2018 boli v záujmovom území na základe 
SUiYRSODWQêFK ~]HPQêFK UR]KRGQXWt SRNODGDQp WHOHNRPXQLNDþQp YHGHQLD VSRORþQRVWL
Slovanet, a.s. 3UHWRMHSRWUHEQpSUHG]DþDWtP]HPQêFKSUiFLQIRUPRYDĢVDRDNWXiOQRP
VWDYHH[LVWHQFLHVLHWLVSRORþQRVWL6ORYDnet, a.s. 
 
51.
 V prípade realizácie zemných
 prác v blízkosti nášho podzemného vedenia je pred 
zahájením 
zemných prác je 
potrebné SRåLDGDĢ R Y\WêþHQLH NiEORY YHUHMQpKR RVYHWOHQLD S 
Goryl Karol. 0903 608 304) na základe samostatnej objednávky. V prípade odkrytia 
káblového vedenia v
 správe VSRORþQRVWL2692FRPSDVpožadujeme, aby 
sme pri jeho 
spätnom uložení 
boli prizvaní, a požadujeme, aby bol kábel chránený pred mechanickým 
poškodením uložením do 
FKUiQLþN\D
 
R]QDþHQtPYêVWUDåQRXIyOLRX 
 
52.
 '{MGH GR VW\NX VR VLHĢDPL HOHNWURQLFNêFK NRPXQLNiFLL ćDOHM OHQ 6(. VSRORþQRVWtSlovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
53.
 Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrn~ĢGRSRGPienRNXUþených 
stavebným úradom pre vydanie stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 21 z 47 
      
SEK, ktoré sú neoddeliteĐnoXV~þDVĢou tohto stanoviska. ZárRYHĖje stavebník povinný 
rešpektovDĢQDVledovné: 
1
. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona þ. 351/2011 Z. z.) a 
]iURYHĖMHSRWUHEQpGRGUåDĢXVWDQRYHQLH†]iNRQDþ. 351/2011 Z. z. o ochrane proti 
rušeniu
. 
 
2
. 9\MDGUHQLHVWUiFDSODWQRVĢXSO\QXWtPGRE\SODWQRVWLXYHGHQHMY\ããLHYRY\MDGUHQt, v 
SUtSDGH ]PHQ\ Y\]QDþHQpKR SRO\JyQX
, dôvodu žiadosti, ~þHOX åLDGRVWL, v prípade ak 
XYHGHQp SDUFHOQp þtVOR Y åLDGRVWL QH]RGSRYHGi Y\]QDþHQpPX SRO\JyQ X DOHER DN VL
VWDYHEQtNQHVSOQtSRYLQQRVĢSRG
Đa bodu 3. 
3
. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 
NWRUê SRGDO XYHGHQ~ åLDGRVĢ MH Y
 kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred 
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), Y\]YDĢVSRORþQRVĢ6ORYDN7HOHNRP, a.s. 
na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 
]DPHVWQDQFDVSRORþQosti povereného správou sieti: 
4
. V zmysle § RGV]iNRQDþ. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 
SURMHNWXVWDYE\PXVt]DNUHVOLĢSULHEHKYãHWNêFK]DULDGHQtYPLHVWHVWDYE\. Za splnenie 
tejto povinnosti zodpovedá projektant. 
5
. =iURYHĖXSR]RUĖXMHPHVWDYHEQtND, že v zmysle §66 ods. ]iNRQDþ. 351/2011 Z.z. je 
SRWUHEQp X]DYULHĢ GRKRGX R SRGPLHQNDFK SUHNOiGN\ WHOHNRPXQLNDþQêFK YHGení s 
vlastníkom dotknutých SEK.
 Bez uzavretia GRKRG\ QLH MH PRåQp SUHORåLĢ ]UHDOL]RYDĢ
prekládku SEK. 
8SR]RUĖXMHPHåLDGDWHĐD, åHYWH[WRYHMþDVWLY\NRQiYDFLHKRSURMHNWXPXVtILJXURYDĢ
SRGPLHQND VSRORþQRVWL 6ORYDN 7HOHNRP DV. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze 
]ULDćRYDQLD VNOiGRN PDWHULiOX D ]ULDćRYDQLD VWDYHEQêFK GYRURY SRþDV YêVWDYE\ QD
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 
WHOHNRPXQLNDþQêFKYHGHQtD]DUDGHQt 
7. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná telekomuniNDþQi VLHĢ NWRUi MH YR YODVWQtFWYH 6ORYDN 7HOHNRP DV DDOHER
',*,6/29$.,$VURMHSRWUHEQp]RVWUDQ\åLDGDWHĐD]DEH]SHþLĢQDG]HPQ~VLHĢSURWL
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
8
. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti 
SRGĐD
§ ]iNRQDþ. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 
9.v SUtSDGH åH åLDGDWHĐ EXGH VR ]HPQêPL SUiFDPL DOHER þLQQRVĢRX ] DNêFKNRĐYHN
dôvodov 
 
SRNUDþRYDĢ SR WRP DNR Y\GDQp Y\MDGUHQLH VWUDWt SODWQRVĢ MH SRYLQQê ]DVWDYLĢ ]HPQp
SUiFHDSRåLDGDĢRQRYpY\MDGUHQLH 
3UHGUHDOL]iFLRXYêNRSRYêFKSUiFMHVWDYHEQtNSRYLQQêSRåLDGDĢRY\WêþHQLHSRORK\6(.
VSRORþQRVWt6ORYDN7HOHNRP, a.s. a DIGI SLOVAKIA, VURQDSRYUFKXWHUpQX9]KĐDGRP
k tomu, že na Vašom záujPRYRP ~]HPt VD P{åX QDFKiG]DĢ ]DULDGHQLD LQêFK
SUHYiG]NRYDWHĐRY
, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové 
UR]YRG\WêPWRXSR]RUĖXMHPHåLDGDWHĐDQDSRYLQQRVĢY\åLDGDĢVLREGREQpY\MDGUHQLHRG
SUHYiG]NRYDWHĐRYWêFKWR]DULDGHQt
 
10
. 9\WêþHQLHSRORK\6(.VSRORþQRVWL6ORYDN7HOHNRPDVD',*,6/29$.,$VURQD
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú 
aplikáciu na stránke: 
https:/lwww.telekom.sk/vyjadrenia 
9\WêþHQLHEXGH]UHDOL]RYDQpGRWURFKWêåGĖRYRGSRGDQLDREMHGQiYN\ 
6WDYHEQtNDOHERQtPSRYHUHQiRVREDMHSRYLQQiEH]RKĐDGXQDY\ããLHXYHGHQpERG\
GRGUåDĢSULVYRMHMþLQQRVWLDM9ãHREHFQpSRGPLHQN\RFKUDQ\6(.NWRUp tvoria prílohu 
tohto vyjadrenia. 
äLDGDWHĐP{åHY\MDGUHQLHSRXåLĢLEDSUH~þHOSUHNWRUêPXERORY\VWDYHQp2NUHP
SRXåLWLD SUH ~þHO NRQDQt SRGĐD VWDYHEQpKR ]iNRQD D QiVOHGQHM UHDOL]iFLH YêVWDYE\
åLDGDWHĐQLHMHRSUiYQHQêSRVN\WQXWpLQIRUPiFLHDGiWD ćDOHMUR]ãLURYDĢ, SUHQDMtPDĢDOHER
Y\XåtYDĢEH]V~KODVXVSRORþQRVWL6ORYDN7HOHNRPD.s. 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 22 z 47 
      
3RVN\WRYDWHĐQHJDUDQWXMHJHRGHWLFN~SUHVQRVĢSRVN\WQXWêFKGiW3RVN\WQXWLHGiWY
HOHNWURQLFNHMIRUPHQH]EDYXMHåLDGDWHĐDSRYLQQRVWLSRåLDGDĢRY\WêþHQLH 
 
Všeobecné podmienky ochrany SEK 
 
1.
 9SUtSDGHåH]iPHUVWDYHEQtNDSUHNWRUêSRGDOXYHGHQ~åLDGRVĢMHYNROt]LLVR6(.
Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o
. alebo zasahuje do ochranného 
pásma týchto sieti, je stavebník po konzultácii so zamestnan
com Slovak Telekom,a.s. 
SRYLQQê]DEH]SHþLĢ
 
- 2FKUDQX DOHER SUHORåHQLH VLHWt Y ]P\VOH NRQNUpWQ\FK SRGPLHQRN XUþHQêFKzamestnancom Slovak Telekom,a.s. 
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia WHOHNRPXQLNDþQpKRYHGHQLD 
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 
WHOHNRPXQLNDþQpKRYHGHQLD
 
9 ORNDOLWH SUHGPHWX 9DãHM åLDGRVWL MH RSUiYQHQê Y\NRQiYDĢ SUiFH V~YLViace s 
SUHORåHQtPVLHWtDOHERY\EXGRYDQtPWHOHNRPXQLNDþQHMSUtSRMN\LED]POXYQêSDUWQHU: 
SPOJSTAV, spol. s r.o., 
spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177 
UPOZORNENIE: 9NiEORYHMU\KHVDP{åHQDFKiG]DĢYLDF]DULDGHQtNiEOH, potrubia) 
s rôzno
u 
fuQNþQRVĢRX. 
2.
 3ULDNêFKNRĐYHNSUiFDFKNWRUêPLP{åXE\Ģ ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 
åLDGDWHĐ SRYLQQê Y\NRQDĢ YãHWN\ REMHNWtYQH ~þLQQp RFKUDQQp RSDWUHQLD WêP åH
]DEH]SHþ
í: 
•
 3UHG]DþDWtP]HPQêFKSUiFY\WêþHQLHDY\]QDþHQLHSRORK\]DULDGHQtSULDPRQDpovrchu terénu, 
•
 3UHXNi]DWHĐQpRER]QiPHQLH]DPHVWQDQFRYNWRUtEXG~Y\NRQiYDĢ]HPQpSUiFHV
Y\WêþHQRXDY\]QDþHQRXSRORKRXWRKWR]DUiadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli 
na jeho ochranu stanovené 
 
•
 Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú RGFKêONX“FPVNXWRþQpKRXORåHQLDYHGHQLDDOHER]DULDGHQLDRGY\]QDþHQHM
polohy na povrchu terénu 
 
•
 Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 
SUDFRYDOL V QDMYlþãRX RSDWUQRVĢRX D EH]SRGPLHQHþQH QHSRXåtYDOL QHYKRGQp
QiUDGLHQDSUKĎELDFHVWURMH
 
•
 Aby bROL RGNU\Wp ]DULDGHQLD ULDGQH ]DEH]SHþHQp SURWL DNpPXNRĐYHN RKUR]HQLX, 
krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1
,
PQDNDåG~VWUDQXRGY\]QDþHQHMSRORK\
zariadenia 
•
 Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 
•
 Bezodkladné oznámenie každého poãNRGHQLD ]DULDGHQLD QD WHOHIyQQH þtVOR0800123777 
•
 Overenie výškového uloženia zariDGHQLD UXþQêPL VRQGDPL ] G{YRGX, že 
VSRORþQRVWt 6ORYDN 7HOHNRP D.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za 
zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia) 
UPOZORNENIE: V prípade, åHSRþDVYêVWDYE\MHSRWUHEQp]YêãLĢ, DOHER]QtåLĢNU\WLH
WHONiEORYMHWRWRPRåQpY\NRQDĢOHQVRV~KODVRPSRYHUHQpKR]DPHVWQDQFD67
 
3.
 9SUtSDGHSRåLDGDYN\QDSRMHQLDORNDOLW\UHVSREMHNWXQD9667YHUHMQiVLHĢ67MHpotrebQpVLSRGDĢåLDGRVĢRXUþHQLHERGXQDSRMHQLDZZZWHOHNRP.sk). 
4.
 äLDGDPHGRGUåDĢSODWQpSUHGSLV\SRGĐD671SUHSULHVWRURY~~SUDYXYHGHQtYplnom rozsahu. 
 
54. V dotknutom území celej stavby sa nachádzajú tHOHNRPXQLNDþQp]DUiadenia združenia 
SAN
ET, ktoré sú v správe a údržbe spoloþnosti ELTODO SK. 
a. s. 
1.
 V prílohe bol zaslaný RULHQWDþQê]iNUHVSUHORNDOLWXSRGĐa Vašich záujmových oblastí. 
-HG{OHåLWpDE\EROGRGUåDQêSRþHWWUXELHNYWUDVHDREPHG]HQLHSRþWXVSRMRNNY{OL
možnému útlmu. 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 23 z 47 
      
2.
 V pUtSDGH SRWUHE\ SUHNOiGN\ VLHWH 6$1(7 åLDGDPH SUHGORåLĢ QD VFKYiOHQLH
vykonávací projekt prekládky. 
 
55.
 V prípade kolízie podzemných káblových vedení v správe Dopravného podniku mesta 
Prešov, a.s.
 VY\ããLHXYHGHQRXVWDYERXMHSRWUHEQp]DEH]SHþLĢY\SUDFRYDQLH projektovej 
GRNXPHQWiFLHQDSUHORåNXNiEORYêFKYHGHQtRSUiYQHQRXRUJDQL]iFLRXDGDĢMXRGV~KODVLĢ
Dopravnému úradu. 
 
56.
 V záujmovom území sa nachádza STL pripojovací plynovod D90 a plynárenské 
zariadenia. 
1.
 6WDYHEQtN MH SRYLQQê GRGUåDĢ RFKUDQQp D EH]SHþQRVWQé pásma existujúcich 
plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike, 
2.
 SWDYHEQtNMHSRYLQQêSULUHDOL]iFLLVWDYE\GRGUåDĢPLQLPiOQHY]iMRPQpY]GLDOHQRVWL
medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a 
podzemnými ob
MHNWPLDLQåLQLHUVN\PLVLHĢDPLY]P\VOH671D671
 
3.
 PUHGUHDOL]iFLRX]HPQêFKSUiFDDOHERSUHG]DþDWtPY\NRQiYDQLDLQêFKþLQQRVWtMH
VWDYHEQtNSRYLQQê]DEH]SHþLĢSURVWUHGQtFWYRPSUtVOXãQêFKSUHYiG]NRYDWHĐRYSUHVQp
Y\WêþHQLHYãHWNêFKH[LVWXM~FLFKSRG]HPQêFKYHGHQt
 
4.
 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred ]DþDWtPY\NRQiYDQLDLQêFKþLQQRVWtMH
stavebníN SRYLQQê SRåLDGDĢ 633-' R SUHVQp Y\WêþHQLH H[istujúcich plynárenských 
zariadení na základe píVRPQHMREMHGQiYN\NWRU~MHSRWUHEQp]DVODĢQDDGUHVX: SPP - 
distribúcia, a.s., Sekcia Údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo 
elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-
D 
(www.spp-distribucia.sk
). 
5.
 V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
SUHYiG]N\ DDOHER SUHYiG]N\ GLVWULEXþQHM VLHWH
 SPP-D vykonáva bezplatne 
Y\W\þRYDQie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba 
Y\W\þRYDQLDQHSUHVLDKQHKRGLQX
 
6.
 SWDYHEQtN MH SRYLQQê SUL UHDOL]iFLt VWDYE\ GRGUåLDYDĢ XVWDQRYHQLD =iNRQD R
energetike, Vyhlášky 
þ
. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov 
- súvisiacich technických noriem a Technických 
pravidiel pre plyn (TPP), najmä 70201,70202, 
 
7.
 SWDYHEQtN MH SRYLQQê SUL UHDOL]iFLL GRGUåDĢ WHFKQLFNp SRGPLHQN\ VWDQRYHQp Y
predchádzajúcom vyjadrení SPP-'NäLDGRVWLRSULSRMHQLHNGLVWULEXþQHMVLHWL
þ
í
slo 
8000670816
. 
 
TECHNICKÉ PODMIENKY: 
 
1.
 6WDYHEQtNMHSRYLQQêUHDOL]RYDĢYêNRSRYpSUiFHYRY]GLDlenosti menšej ako 2 m na 
každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariaden
í v súlade s STN 73 3050 
DåSRSUHGFKiG]DM~FRPY\WêþHQ
í SO\QiUHQVNêFK]DULDGHQtYêKUDGQHUXþQHEH]SRXåLWLD
strojových mechanizmov, 
 
2.
 SWDYHEQtNMHSRYLQQê]DEH]SHþLĢDE\WUDVDSULSRMRYDFLHKRSO\QRYRGu rešpektovala iné 
YHGHQLD V RKĐDGRP QD PRåQRVĢ LFK SRãNRGHQLD SUL YêVWDYEH Uesp. aby pri 
SUHYiG]NRYDQtQHPRKORG{MVĢNY]iMRPQpPXRYSO\YĖRYDQLXSUtSDGQpPXSRãNRGHQLX
 
3.
 SWDYHEQtNMHSRYLQQêXPLHVWQLĢKODYQêX]iYHUSO\QX+83UHJXOiWRUWODNXSO\QX
RTP ) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného 
pozemk
u tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva, 
4.
 SWDYHEQtN MH SRYLQQê ]DEH]SHþLĢ DE\ SUHSRMRYDFLH SUiFH RVWUê SUHSRM PHG]L
H[LVWXM~FRP GLVWULEXþQêP SO\QRYRGRPa budovaným pripojovacím plynovodom 
vykonala iba oprávnená osoba 
- ]KRWRYLWHĐNWRUêPiVchválený typový technologický 
postup (zoznam zhotoviteĐov je zverejnený na webovom sídle SPP-O), 
5.
 SWDYHEQtNMHSRYLQQê]DEH]SHþLĢDE\SRY\NRQDQtSUHSRMDSUtSRMNRYêP7NXVRP
bola vykonaná skúška tesnosti, vrátane vyhotovenia Zápisu, 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 24 z 47 
      
6.
 Stavebník je povinný minimálne 3 pracovné dni pred zasypaním pripojovacieho 
SO\QRYRGX SRåLDGDĢ R Y\NRQDQLH NRQWURO\ UHDOL]iFLH SULSRMRYDFLHKR SO\QRYRGX
prostredníctvom on
-line aplikácie na webovom sídle SPP-O, 
7.
 SWDYHEQtNMHSRYLQQêSRXNRQþHQtVWDYHQêFKSUiFRGRY]GDĢQDRGGHOHQLHSUHYiG]N\
SPP
-O, pracovisko Košice, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského 
]DULDGHQLDSRGĐDSUtORK\
 
8.
 Po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude investorovi 
vydané Potvrdenie, na základe ktorého
 EXGH PRåQp SRåLDGDĢ R PRQWiå PHUDGOD D
XYLHVĢSO\QiUHQVNp]DULDGHQLHGRSUHYiG]N\ 
 
57.
 So vznikajúcim odpadom nakladaĢ Yzmysle zákona þ. 79/2015 Z.z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŽP SR þ
. 371/2015 Z.z. ktorou 
sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadocKDćDlších súvisiacich predpisov 
1. Zhodnotenie/zneškodnenie odpadov zabH]SHþLĢu oprávnených organizácií v zmysle 
zákona o odpadoch; ukladanie odpadu zabezpeþLĢlen na povolených a 
prevádzkovaných skládkach odpadov (napr. skládky odpadov na niH QHEH]SHþQý 
od
p
ad Svinia, 5DåĖDQ\
. 
2.
 PožiaGDĢo vydanie potrebných povolení poGĐD§97 ods. 1 zákona o odpadoch v 
p
rípade, že ich zákon o odpadoch na príslXãQ~ þLQQRsĢ Y\åDduje (napr. súhlas na 
zhromažćRvanie nebe]SHþných odpadov, súhlas na nakladanie s nebezpeþným 
odpadom, súhlas na skladovanie výkopovej zeminy a pod). 
3.
 Odpadové hospodárstvo vybudovaĢ WDk, aby zodpovedalo charakteru þLnnosti a 
nepoškodzovalo životné prostredie a zdraYLH ĐXdí. Pre nakladanie s odpadmi 
vznik
ajúcimi z prevádzky vytvoriĢ Yhodné priestory na zhromaåćRYanie odpadov, 
zabe]SHþiĢ GRstDWRþQé množstvo zberných nádob na zber odpadov vznikajúcich z 
prevádzky zariadenia a od návštevníkov zariadenia. 
4.
 Odpady musia byĢ]hromDåćované tak, aby bolo zabránené ich únikom do okolia, 
odcu
d
zeniu alebo inému znehodnoteniu (zabezSHþiĢ SOQHQLH Sovinností držiteĐa 
o
dp
adu v zmysle zákona o odpadoch - v\WYRULĢ YKRGQp QDpr. oplotené) priestory 
XUþHQp Qa zhromažćovanie odpadov tak, aby nedochádzalo k úletom odpadov, 
REĢažovaniu zápachom (uzatvorené kontajnery) a pod ). Nakladanie s odpadom 
nesmie poškodzovDĢzložky životného prostredia. 
 
58.
 Technické služby mesta Prešov, a.s. nemá pripomienky k riešeniu vývozu komunálneho 
odpadu z priestorov OC FORUM. 
 
59.
 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
p
rírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy 
SRGĐD§ 5 ods. 
l zákona þ. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a § 3 
o
d
s. l písm. e) zákonDþ. 180/2013 Z.z.
 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a 
dop
lnení niektorých zákonov" ako orgán štátnej správy ochrany RY]GXãLD SRGĐD †
zákona þ
. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ćDOHMOHn "zákon o 
o
vzd
u
ší") vydal pre budúceho prevádzNRYDWHĐDOC Prešov, s.r.o., Gorkého 205/3. 
Bratislava súhlas 
pRGĐa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší na vydanie rozhodnutia o 
povolení stavby Obchodné centrum 
FORUM Prešov, zdroja zneþisĢRYDQLa ovzdušia 
k
ategorizovaného ako nový stredný 
zdroj zneþLVĢRYDQLDRY]GXãLDSRGĐDSUtORK\þ k 
vyhláške MŽP SR 
þ410/2012 Z. Z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 
ov
zdu
ší: 
1.1.2 Technologické 
celky obsahujúce spaĐovacie zariadenia vrátane plynových turbín 
a stacionárnych piestových VSDĐRvacích motorov, s nainštalovaným menovitým 
tepelným príkonom > 0,3 MW 
až < 50 MW. 
PD rieši návrh zriadenia novej kotolne na ~þHO\ zásobovania objektu teplom: Plynová 
NRWROĖD- 2x kondenzDþQp SO\QRYé kotly typu Buderus Logano plus SB 745/-1000 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 25 z 47 
      
s menovitým navrhovaným maximálnym tepelným príkonom 2x928kW. Celkový 
navrhovaný inštalovaný tepelný príkon bude 1,856 MW. 
Ako náhradný zdroj 
el. energie je navrhovaný dieselagregát 640kVA/512W, palivo nafta 
motorová. Odvod spalín z agregátov je navrhovaný komínmi a výfukmi vyústených nad 
strechu objektu. 
Súhlas sa vydáva 
na základe žiadosti s týmito podmienkami: 
- Trvalé užívanie je možné len so súhlasom OÚ Prešov, odboru starostlivosti o ŽP - 
orgánu ochrany ovzdušia, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia.
 
- K žiadosti o vydanie súhlasu na trvalú prevádzku technologického zariadenia 
predložiĢ návrh SUHYiG]NRYHMHYLGHQFLHSRGĐDY\KOiãN\0ä365 þ=]
 
- 3UHG SRGDQtP åLDGRVWL MH SRWUHEQp SRGDĢQiYUK SRVWXSX YêSRþWX množstva emisií 
]D~þHORPYêSRþWXSRSODWNX]D]QHþLVĢRYDQLHRY]GXãLD
v súlade s §15 odst. l písm. d) 
zákona 
o ovzduší pre všetky nové technologické zariadenia. 
- äLDGRVĢ PXVt obsDKRYDĢ QiOHåLWRVWL Y zmysle § 17 odst. 2 zákona o ovzduší, na 
p
RYROHQLHSUHYiG]NY]GURMD]QHþLVĢR\
snia ovzdušia, 
- .DåG~ ]PHQX VNXWRþQpKR UHDOL]RYDQLa stavby oproti schválenej projektovej 
GRNXPHQWiFLLMHSRWUHEQpRGV~KODVLĢWXQDMãtP~UDGRP
 
 
60.
 Stavebník je povinný v SOQRP UR]VDKX UHãSHNWRYDĢ 2GERUQp VWDQRYLVNR LQãSHNþQpKR
orgánu typu A 
- E.I.C. engineering inspection company s. r. o., ktoré bolo vydané pre 
GDQ~VWDYEXXYHGHQRXVSRORþQRVĢRX
 
SRGþ6(,&,26$]RGĖD
 
 
61.
 6WDYHEQtNMHSRYLQQêUHãSHNWRYDĢvyjadrenie Okresný úrad Prešov, OSoŽP SRGþ28-
PO-OSZP3-2018/019340-02 ]RGĖD9. 04. 2018, 
 
62.
 6WDYHEQtNMHSRYLQQêUHãSHNWRYDĢVWDQRYLVNR0VÒ3UHãRYodbor dopravy a životného 
prostredia Y\GDQpSUHGDQ~VWDYEXSRGþ2'ä3-5647]RGĖD30. 05. 2018. 
63.
 6WDYHEQtNMHSRYLQQêGRGUåDĢSRGPLHQN\9êFKRGRVORYHQVNHMGLVWULEXþQHMDV.RãLFHktoré sú uvedené YR Y\MDGUHQt WHMWR VSRORþQRVWL Y\GDQRP SUH GDQ~ VWDYEX SRG þ4666]RGĖD05. 03. 2018.  
64.
 6WDYHEQtN]DEH]SHþtDE\NRQHþQpWHUpQQH~SUDY\D spätná povrchová úprava prípadných 
UR]NRSiYRNEROL]UHDOL]RYDQpNXGĖXNRODXGiFLHVWDYE\ 
65.
 3R VNRQþHQt VWDYHEQêFK SUiF EXGH RNROLH VWDYE\ D dotknuté pozemky uvedené do 
pôvodného
 VWDYX]DþR]RGSRYHGiVWDYHEQtN7HUpQQH~SUDY\MHSRWUHEQp]UHDOL]RYDĢWDN
aby nespôsobovali škody tretím osobám. Za škody spôsobené realizáciou predmetnej 
stavby zodpovedá stavebník. Prípadné poškodenia oplotení, resp. iných drobných stavieb 
je stavebQtNSRYLQQêXYLHVĢGRS{YRGQpKRVWDYX 
66.
 Zmenu v SURMHNWRYHMGRNXPHQWiFLtP{åHVWDYHEQê~UDGSRYROLĢSRGĐD†VWDYHEQpKR
zákona, len v
 
odôvodnenom prípade pred prevedením a WRQDåLDGRVĢVWDYHEQtND 
67.
 
$NVDVRVWDYHEQêPLSUiFDPLGRGYRFKURNRYRGRGĖDQDGREXdnutia právoplatnosti   rozhodnutia 
QH]DþQHWRWRVWUiFDSODWQRVĢSRGĐD†RGVVWDYHEQpKR]iNRQD 
68.
 6WDYEDVDEXGHP{FĢXåtYDĢLEDQD]iNODGHNRODXGDþQpKRUR]KRGQXWLDNWRUpQDStVRPQêQiYUK VWDYHEQtND Y\Gi VWDYHEQê ~UDG NX NRODXGDþQpPX NRQDQLX VWDYHEQtN SUHGORåtNRODXGDþQpUR]KRGQXWLHQD: nasledovné stavebné objekty: 
•
 SO 14 - Komunikácie a spevnené plochy, SO 14.1 - Svetelná križovatka, Posun 
prechodu pre chodcov,
 
•
 SO 04.3 - zrušenie vodovodu DN 150; SO 04.4 - prekládka vodovodu; SO 05 - 
Prípojka vody; SO 07 
-
 Splašková kanalizácia; SO 08 - GDåćRYiNDQDOL]iFLD 
•
 SO 04.1 - Prekládky a demontáže NN a VO vedení; SO 04.2 - Prekládka SLP 
vedenia; 
•
 SO 11 - prípojka plynu; SO 12 - Prípojka slaboprúdu; SO 13 - Verejné osvetlenie. 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 26 z 47 
      
69.
 Ku kolaudácii stavby, okrem náležitých dokladov (tzv. revíznych správ) je potrebné 
SULORåLĢaj atesty a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov použitých na stavbe 
a energetický certifikát VWDYE\JHRPHWULFNêSOiQQDSRUHDOL]DþQp]DPHUDQLHVWDYE\. 
 
 
6WDYHEQpSRYROHQLHVWUiFDSODWQRVĢDNVD]RVWDYERXQH]DþQHGRGYRFKURNRYRGRGĖD
NHćQDGREXGORSUiYRSODWQRVĢ
 
 
 
V rámci stavebnpKRNRQDQLDEROL~þDVWQtNPLNRQDQLDY]QHVHQpQDVOHGRYQpQiPLHN\ 
 
J. B., Prešov - DNRYêOXþQêYODVWQtNVXVHGLDFLFKQHKQXWHĐQRVWt]DStVDQpQD/9þxxx, k. ú. 
3UHãRY SDUF & .1 þxxx, zastavané plochy a nádvoria, a ]iURYHĖ NRQDWHĐ D VSRORþQtN
VSRORþQRVWL xxx VUR  3UHãRY ,ý2xxx NWRUi MH YêOXþQêP YODVWQtNRP VWDYE\- 
3RO\IXQNþQêV~ERUV~SLVQpþtVORxxx ]DStVDQêQD/9þxxxSRVWDYHQHMQDSDUF&.1þxxx, 
k.ú. Prešov, podávam k
 
uvedenému konaniu nasledujúce námietky: 
1.
 Projekt pre stavebné povolenie nie je v súlade so záYl]QRXþDVĢRXÒ]HPQpKRSOiQXPHVWD
Prešov - RL C.3 písm. d), kde podiel plôch zelene v QH]DVWDYDQHM þDVWL PXVt E\Ģ
minimálne 30%. Do týchto plôch zeleQHQLHMHPRåQp]DKUQ~ĢH[LVWXM~FX]HOHĖNWRUiVD
nachádza na mestských pozemkRFKDMNHćV~Y SUHQiMPHLQYHVWRUD9HćSUHGVDUHJXOiWRU
výstavby slúži na to, aby stavebník na svojich pozemkoch vytvoril nové plochy zelene 
a QLHDE\]DSRþtWDYDO]HOHĖQDFXG]tFKSR]HPNRFK 
Rozhodnutie stavebného úradu o
 
vznesenej námietke: Námietke sa
 nevyhovuje, táto sa 
zamieta. 
 
2.
 .HćåHGRãORN zmene projektovej dokumentácie predloženej na stavebné konanie, oproti dokumentácii pre územné rozhodnutie, žiadam, aby bolo opätovne preverené svetlo-technické posúdenie preslnenia bytov, nachádzajúcich sa na 3NP a 2NP v 3RO\IXQNþQRP
súbore ul. Prešov. 
Rozhodnutie stavebného úradu o
 
vznesenej námietke: námietke bolo vyhovené v procese 
prebiehajúceho stavebného konania. 
 
3.
 Žiadam o VWDQRYHQLHSUDFRYQpKRþDVXSULYêVWDYEHY pondelok až v piatok od 7,30 do 
21,00 
hod, a v sobotu od 7,30 do 14,00 hod. 
Rozhodnutie stavebného úradu o
 
vznesenej námietke: Námietke sa nevyhovuje, táto sa 
zamieta. 
 
4.
 =DYLD]DĢVWDYHEQtNDDE\]DEH]SHþLOWUYDOpPHUDQLHKODGLQ\KOXNXYRY]GLDOHQRVWLP
RGIDViG\3RO\IXQNþQpKRV~ERUXXOPrešov. Bez merania nie je možná žiadna kontrola 
zákonom stanovenej maximálne povolenej hladiny hluku. 
Rozhodnutie stavebného úradu o
 
vznesenej námietke: 
Námietke sa vyhovuje. 
 
5.
 Z GRNXPHQWiFLHSUHVWDYHEQpSRYROHQLHQLHMHMHGQR]QDþQH]DGHILQRYDQêSRYUFKFKodníka 
na ul. Biskupa 
GRMGLþD- od ul. Hlavná po vstup do xxx 0DO E\ E\Ģ URYQDNê GUXK
kamennej dlažby 
-
 
porfýr, tak ako bol použitý aj ul. Hlavná a pred vstupom do xxx. 
Rozhodnutie stavebného úradu o
 
vznesenej námietke: Námietke sa vyhovuje. 
 
 
ÒþDVWQtNNR
nania M. F., Prešov~þDVWQtNNRQDQLDM. K., Prešov a ~þDVWQtFLNRQDQLDV. B., 
Prešov a M. N., Prešov, obaja zastúpení JUDr. Martinom Salokom, advokátom so sídlom 
=YRQiUVND  .RãLFH þtVOR ]iSLVX Y
 
SAK: 1107, 
SRGDOL GĖD20.09.2018, resp. 
21.09.2018
 námietky v totožnom znení: "ANR ~þDVWQtFL NRQDQLD R XPLHVWQHQt VWDYE\
Obchodné centrum FORUM Prešov, pre ktorú bolo vydané rozhodnutia o umiestnení stavby 
þ 6Ò
-7X GĖD DNR DM ~þDVWQtFL VWDYHEQpKR NRQDQLD ktoré bolo 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 27 z 47 
      
oznámené verejnoX Y\KOiãNRX SRG þ 6Ò/136100/2018-7X ]R GĖD .2018, 
nesúhlasíme s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu. 
'ĖDVRPSRåLDGDOSUtVOX
šný správny orgán o poskytnutie podkladov a dokladov v 
GRVWDWRþQRP þDVRYRP SUHGVWLKX NWRUp PDO VWavebný ~UDG N GLVSR]tFLt NX GĖX SRGDQLD
SUHGPHWQHM åLDGRVWL 1DNRĐNR WLHWR SRGNODG\ PL EROL VSUtVWXSQHQ
é Då GĖD .2018 
a 19.9.2019, QHPDO VRP GRVWDWRþQê þDVRYê SULHVWRU QD LFK RGERUQp SRV~GHQLH D ]DXMDWLH
kvalifikovaného stanoviska. Po preštudovaní Vami oneskorene poskytnutých podkladov a 
dokladov predložených stavebníkom k
 
stavebnému konaniu, doplním svoje námietky v 
termíne do 28.09
.
2018. 
 
Rozhodnutie stavebného úradu o
 
vznesenej námietke: Námietke sa nevyhovuje. 
 
=iURYHĖ XSR]RUĖXMHP SUtVOXãQê VSUiYQ\RUJiQ QD VNXWRþQRVĢ åH VWDYHEQtN
nedisponuje potrebným právoplatným stavebným povolením na SO 14 a SO 14.1. 
 
 
Rozhodnutie stavebného úradu o
 
vznesenej námietke: Námietke sa 
nevyhovuje. 
 
7DNWLHåSRXND]XMHPQDVNXWRþQRVĢåHQD.UDMVNRPV~GHY3UHãRYHMHSRGDQiVSUiYQD
åDOREDYRþL5R]KRGQXWLX2NUHVQpKR~UDGXY3UHãRYHRGERUXYêVWDYE\DE\WRYHMSROLWLN\
3UHãRYþ28-PO-OVBP2-2018/16043/34386/ŠSS-..]DWRSRGþtVORP.632
þN6 50/2018. 
 Na základe vyššie uvedeného žiadam príslušný správny orgán aby predmetné stavebné 
konanie prerušil a to do doby právoplatného rozhodnutia Krajského súdu v Prešove v 
predmetnej veci". 
Rozhodnutie stavebného úradu o
 
vznesenej námietke: Námietke sa nevyhovuje. 
 
 
'ĖDEROi GRSRGDWHĐQHVSUiYQHKRRUJiQXPHVWD3UHãRYVWDYHEQpKR~UDGX
boli GRUXþHQp SRGDQLa R]QDþHQp DNR ÄQiPLHWN\³ Y ktorých E. S., Šamorín a V. R., 
Bratislava, ktorí uplatnili námietky v totožnom znení (stavebný úrad cituje): 
"Vo veci žiadosti o
 
stavebné povolenie inžinierskeho v
 
predmetnom konaní žiadosti na 
vydanie stavebného povolenia v
 
súvislosti s projektom Obchodného CENTRA FORUM 
Prešov týmto dávam nasledovné námietky: 
- Žiadam o prerušenie konania do posúdenia predbežnej otázky a to do právoplatného 
XNRQþHQLD V~GQHKR NRQDQLD QD .UDMVNRP V~GH Y
 
Prešove 5S 50/2018, ktoré sa týka 
doterajšieho postupu a rozhodovania stavebného úradu v
 
súvislosti s SRYRĐRYDFtP
procesom stavebného úradu v
 
územnom konaní. Z napadnutého územného rozhodnutia, 
z NWRUpKR E\ PDOD Y\FKiG]DĢ DM åLDGRVĢ R stavebné povolenie i rozhodovanie následné 
stavebného úradu. 
Rozhodnutie stavebného úradu o
 
vznesenej námietke: Námietke sa nevyhovuje, táto sa 
zamieta. 
 
- Návrh na stavebné povolenie je v rozpore s územným rozhodnutím Obchodného 
CENTRA FORUM v ĖRPSUHGORåHQêPLSRGNODGPL 
Rozhodnutie stavebného úradu o
 
vznesenej námietke: Námietke sa nevyhovuje, táto sa 
zamieta. 
 
- Návrh na stavebné povolenie je v rozpore projektom, ktorý bol posudzovaný v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie. 
Rozhodnutie stavebného úradu o
 
vznesenej námietke: Námietke sa nevyhovuje, táto sa 
zamieta. 
 
- Návrh na stavebné povolenie je v rozpore so základnou požiadavkou na znižovanie 
HQHUJHWLFNHM QiURþQRVWL EXGRY NHćåH FHONRYi VSRWUHED HQHUJLH SUHVDKXMH ]iNRQRP
dovolené úrovne v
 
SRURYQDQtVR]iNRQRPþ=]. 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 28 z 47 
      
Rozhodnutie stavebného úradu o
 
vznesenej námietke: Námietke sa nevyhovuje, táto sa 
zamieta. 
 
7HQWRQHV~ODGMHSRGĐDP{MKRQi]RUXPRåQpRGVWUiQLĢ 
- úpravou návrhu tak, aby bol v súlade s opísanými rozhodnutiami a prebehnutými 
SURFHVPLSRåLDGDYNRXQDHQHUJHWLFNpQiURþQRVĢ 
- zmenou územného rozhodnutia a novým posúdením vplyvov na životné prostredie EIA. 
=D WêPWR ~þHORP RGSRU~þDP SUHUXãHQLH VWDYHEQpKR NRQDQLD DOHER ]DPLHWQXWLH Y\GDQLD
stavebného povolenia (koniec citácie)." 
Rozhodnutie stavebného úradu o
 
vznesenej námietke: Námietke sa nevyhovuje. 
 
 
'ĖD28.09.2018 boli do podatHĐQHVSUiYQHKRRUJiQXPHVWD3UHãRYVWDYHEQpKR~UDGX
GRUXþHQpSRGDQLDR]QDþHQpDNRÄGRSOĖXM~FHnámietky", v ktorých M. K., Prešov; M. F., V. 
Šariš - Kanaš a V. B., Prešov; M. N., Prešov, obaja zastúpení JUDr. Martinom Salokom, 
advokátom so sídlom ZvonársND.RãLFHþtVOR]iSLVXY SAK: 1107 
po oneskorenom sprístupnení požadovaných podkladov a dokladov zo strany stavebného 
~UDGXQHV~KODVtPHVY\GDQtPVWDYHEQpKRSRYROHQLDQDSUHGPHWQ~VWDYEXD]iURYHĖåLDGDPH
príslušný správny orgán aby: 
- Prerušil predmetné stavebné konanie do doby právoplatného rozhodnutia Krajského súdu Y3UHãRYHNGHMHSRGDQiVSUiYQDåDOREDYRþL5R]KRGQXWLX2ÒY3UHãRYHþ28-PO-
OVBP2-2018/16043/34386/ŠSS-..]DWRSRGþtVORP.632þN6 
- Vyzval stavebníka, aby predložil správnemu orgánu k parcelám, ktoré nie sú v jeho 
YODVWQtFWYHLQêY]ĢDKNSR]HPNRPQDNWRUêFKPiE\W
VWDYEDSRVWDYHQi 
- 3UHGORåLO'RGDWRNþNXN~SQ\P]POXYiP] 30. 11.2006, 4.4.2007 a 24.07.2007, ktorý 
bude schválený MsZ v Prešov
HQDNRĐNRSRGĐD'RGDWNXþ]VWDYEDPDODE\Ģ
XNRQþHQiYV~ODGHVSRGQLNDWHĐVNêP]iPHURPSUHGORåHQêPPHVWX3UHãRYGR
 
- Predložil odsúhlasený projekt pre stavebné povolenie Technickou inšpekciou. 
- Predložil právoplatné stavebné povoleQLH QD SRGPLHĖXM~FH LQYHVWtFLH WM SUtSRMN\
WHFKQLFNHM LQIUDãWUXNW~U\ (/, SO\Q YRG\ NDQiO D GRSUDYQ~ þDVĢ NRPXQLNiFLH
parkoviská, chodníky ...) ... SO 14 a SO 14.1. 
 
- Predložil správnemu orgánu vyjadrenie VSD a. s. Košice k dokumentácii pre stavebné 
SRYROHQLHDNRDM]POXYXRSULSRMHQtGRGLVWULEXþQHMV~VWDY\ 
- Predložil správnemu orgánu zmluvu na odber plynu a stanovisko SPP k projektu pre stavebné povolenie. 
- =iURYHĖUR]SRUXMHP]iYl]QpVWDQRYLVNR.3Ò3UHãRY]þ.3832-2018/8396-
4/43675/0nf ako aj stanovisko mesta Prešov - 2+$0]þQDNRĐNR
QH]RKĐDGĖXM~]iYl]QpSRGPLHQN\SODWQpKR~]HPQpKRSOiQXPHVWD3UHãRYDNRDM]iVDG\
ochrany pamiatkového územia PR Prešov, Prešov 2006. 
 
- Realizovaním predloženého projektu OC FORUM dôjde k výraznému porušeniu kúpnej zmluvy 126/2006 medzi mestom Prešov ako predávajúcim a kupujúcim Multi veste Czech 5HSXEOLFVUR3UDKDSULþRPRWêFKWRVNXWRþQRVWLDFKMHVSUiYQ\RUJiQSRYLQQêDWRSUHGY\GDQtPVWDYHEQpKRSRYROHQLDLQIRUPRYDĢSRVODQFRY MsZ v Prešove. Realizáciou 
tohto projektu sa stavebník výrazne odchýli od urbanisticko
-architektonickej štúdie z r. 
þtPE\GRãORNSRUXãHQLXSRYLQQRVWLNXSXM~FHKR 
Rozhodnutie stavebného úradu o vznesených námietkach: Námietkam sa nevyhovuje. 
 
- Prerušil predmetné stavebné konanie do doby právoplatného rozhodnutia Krajského súdu 
Y3UHãRYHNGHMHSRGDQiVSUiYQDåDOREDYRþL5R]KRGQXWLX2ÒY3UHãRYHþ28-PO-
OVBP2-2018/16043/34386/ŠSS-..]DWRSRGþtVORP.632þN6 
Požiadavku QD SUHUXãHQLH VWDYHEQpKR NRQDQLD XSODWQLOL ~þDVWQtFL NRQDQLD Y rámci 
námietok v stanovenej lehote. O WHMWRVNXWRþQRVWLVWDYHEQê~UDGXåUR]KRGROWDNåHWHMWR
nevyhovel s odôvodnením s uvedením dôvodov, na základe ktorých dospel k takémuto 
rozhodnutiu. 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 29 z 47 
      
 
- Vyzval stavebníka, aby predložil správnemu orgánu k parcelám, ktoré nie sú v jeho 
YODVWQtFWYHLQêY]ĢDKNSR]HPNRPQDNWRUêFKPiE\W
VWDYEDSRVWDYHQi 
- 3UHGORåLO'RGDWRNþNXN~SQ\P]POXYiP] 30. 11.2006, 4.4.2007 a 24.07.2007, ktorý 
bude schválený Ms=Y3UHãRYHQDNRĐNRSRGĐD'RGDWNXþ]VWDYEDPDODE\Ģ
XNRQþHQiYV~ODGHVSRGQLNDWHĐVNêP]iPHURPSUHGORåHQêPPHVWX3UHãRYGR
 
Obsahom tejto námietky sa stavebný úrad už zaoberal, túto posúdil a
 
o
 
tejto rozhodol tak, že 
jej nevyhov
el s uvedením dôvodov pre ktoré tak rozhodol. 
 
- Predložil odsúhlasený projekt pre stavebné povolenie Technickou inšpekciou. 
Stavebný úrad disponuje odborným stanoviskom S2018/02384/EIC IO/SA k
 
projektovej 
dokumentácii stavby. 
 
- 3UHGORåLO SUiYRSODWQp VWDYHEQp SRYROHQLH QD SRGPLHĖXM~FH LQYHVWtFLH WM SUtSRMN\
WHFKQLFNHM LQIUDãWUXNW~U\ (/, SO\Q YRG\ NDQiO D GRSUDYQ~ þDVĢ NRPXQLNiFLH
parkoviská, chodníky ...) ... SO 14 a SO 14.1. 
 
Stavebný zákon neukladá ani vykonávací predpis - 9\KOiãND =] PRåQRVĢ
VWDYHEQpPX~UDGXY\åDGRYDĢRGVWDYHEQtNDSUHGORåHQLHSUiYRSODWQêFKVWDYHEQêFKSRYROHQt
QDSRGPLHĖXM~FHLQYHVWtFLH
. 
 
- Predložil správnemu orgánu vyjadrenie VSD a. s. Košice k dokumentácii pre stavebné 
povolenie ako aj zmluv
XRSULSRMHQtGRGLVWULEXþQHMV~VWDY\ 
3UHGPHWRP WRKWR VWDYHEQpKR SRYROHQLD QLH V~ REMHNW\ NWRUêPL VD SRYRĐXMH QDSRMHQLH
stavby na odber elektrickej energie. 
 
- Predložil správnemu orgánu zmluvu na odber plynu a stanovisko SPP k projektu pre 
stavebné povolenie. 
3UHGPHWRPWRKWRVWDYHEQpKRSRYROHQLDQLHMHREMHNWNWRUêPVDSRYRĐXMHQDSRMHQLHVWDYE\
na plynovod
.
 
 
- =iURYHĖUR]SRUXMHP ]iYl]QpVWDQRYLVNR.3Ò3UHãRY]þ.3832-2018/8396-
4/43675/0nf ako aj stanovisko mesta Prešov 
- 2+$0]þQDNRĐNR
QH]RKĐDGĖXM~]iYl]QpSRGPLHQN\SODWQpKR~]HPQpKRSOiQXPHVWD3UHãRYDNRDM]iVDG\
ochrany pamiatkového územia 
PR Prešov, Prešov 2006. 
 
O súlade Územného plánu mesta Prešov, do ktorého sú premietnuté aj Zásady ochrany 
pamiatkového územia PR Prešov, stavebný úrad rozhodol v územnom rozhodnutí. 
 
- Realizovaním predloženého projektu OC FORUM dôjde k výraznému porušeniu kúpnej 
zmluvy 126/2006 medzi mestom Prešov ako predávajúcim a kupujúcim Multi veste Czech 
5HSXEOLFVUR3UDKDSULþRPRWêFKWRVNXWRþQRVWLDFKMHVSUiYQ\RUJiQSRYLQQêDWR
SUHGY\GDQtPVWDYHEQpKRSRYROHQLDLQIRUPRYDĢSRVODQFRY0V=Y3UHãRYH5HDOL]iciou 
tohto projektu sa stavebník výrazne odchýli od urbanisticko
-architektonickej štúdie z r. 
þtPE\GRãORNSRUXãHQLXSRYLQQRVWLNXSXM~FHKR 
Obsah uvedenej požiadavky bol na základe interpelácie poslanca MsZ v Prešove prešetrený 
kompetentným odborom MsÚ - odborom správy mestského majetku. 
 
 
V. B., Prešov a M. N., Prešov, obaja zastúpení JUDr. Martinom Salokom, advokátom so 
VtGORP=YRQiUVND.RãLFHþtVOR]iSLVXY
 
SAK: 1107
; M. K., Prešov; M. F., Prešov 
DNR~þDVWQtNVWDYHEQpKRNRQDQLDtýmto podávam námietky k stavebnému konaniu zvolanému 
na 23.11.2018, ktoré je vedené na príslušnom stavHEQRP ~UDGH SRG þtVORP
SU/11770/136100/2018
-Tu ... SO 01, 03, 15, 16, PS 01, 02, 03. 
Rozhodnutie stavebného úradu o vznesených námietkach: Námietkam sa nevyhovuje. 
 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 30 z 47 
      
- 3UHGRYãHWNêP SRXND]XMHPH QD VNXWRþQRVĢ åH VWDYHEQp SRYROHQLH QD KODYQê VWDYHEQê 
REMHNW 62  QLH MH PRåQp Y\GDĢ QDNRĐNR VWDYHEQtN QHGLVSRQXMH SUiYRSODWQêPL 
VWDYHEQêPLSRYROHQLDPLQDQHY\KQXWQpSRGPLHĖXM~FHVWDYHEQpREMHNW\NWRUpVDWêNDM~ 
jednak inžinierskych sietí ako aj dopravného napojenia. 
Stavebný zákon neukladá ani vykonávací predpis 
-
 9\KOiãND =] PRåQRVĢ
VWDYHEQpPX~UDGXY\åDGRYDĢRGVWDYebníka predloženie právoplatných stavebných povolení 
QDSRGPLHĖXM~FHLQYHVWtFLH
. 
 
- Navrhované dopravné napojenie OC FORUM je kapacitne nevhodné a to bez 
rešpektovania príslušnej legislatívy a to najmä STN 73 6110/Z2 a STN 73 6102. Na tieto a 
ćDOãLH ]iYDåQp
 VNXWRþQRVWL SRXNi]DO ,QJ. P. T. vo svojom" Dopravno-inžinierskorn 
posúdení dopravného riešenia OC FORUM Prešov" v mesiaci jún 20
1
7. 
- V zmysle § 3 Správneho poriadku ods. VSUiYQHPX RUJiQX Y\SOêYD MHGQR]QDþQi
SRYLQQRVĢ åH FLW Rozhodnutie správnych orgáQRY PXVt Y\FKiG]DĢ ]R VSRĐDKOLYR
zisteného stavu veci .....".
 ÒþDVWQtFL NRQDQLD SRåDGRYDOL DE\ QDNRĐNR Y NRQDQt VD
vyskytli dve odlišné dopravno
-LQåLQLHUVNH SRV~GHQLD VSUiYQ\ RUJiQ ]DEH]SHþLO WUHWt
nezávislý dopravno-inžiniersky posudok, ktorý by potvrdil alebo vyvrátil závery Ing. T. 
Stavebný úrad a ani odbor dopravy takýmito odborne spôsobilými osobami v oblasti 
dopravných stavieb nedisponujú a tým pádom ich negovanie Dopravno
-inžinierskeho 
posúdenia dopravného riešenia OC FORUM od Ing. T. považujeme za neodborné a 
nekorektné. 6WDYHEQpPX~UDGXEH]NRQWUROQpKRGRND]RYDQLDQHSULQiOHåtY\KRGQRFRYDĢ
vyššie spomínané posúdenie dopravného riešenia, ktoré spracoval Ing. Titl. 
V tomto konaní je uvedená námietka irelevantná. Predmetom tohto stavebného povolenia 
nie sú dopravné stavby. 
 
 
- =iURYHĖ åLadame, QDNRĐNR 0HVWR 3UHãRY GLVSRQXMH 0$67(5 3/È120 DE\ SUHG 
vydaním stavebného povolenia, bola navrhovaná stavba, predovšetkýPMHMGRSUDYQiþDVĢ 
posúdená s týmto dokumentom a daná do súladu s vyvodenými závermi. Následne 
žiadame o týchto novýFKVNXWRþQRVWLDFKLQIRUPRYDĢ~þDVWQtNRYNRQDQLD 
Predmetom tohto konania nie sú dopravné 
objekty 
stavby. 
 
- Žiadame správny orgán, aby vyzval stavebníka na predloženie Dodatku 
ý3 ku 
kúpnym zmluvám z 30.11.2006, 04
.04.2007 a 24
.
07.2007, ktorý bude schválený MsZ 
Y3UHãRYHQDNRĐNRSRGĐD'RGDWNX
ý]VWDYEDPDODE\ĢXNRQþHQiYV~ODGH 
VSRGQLNDWHĐVNêP]iPHURPSUHGORåHQêPPHVWX3UHãRYGR 
Obsahu tejto požiadavky SÚ nevyhovuje, a
 
to z dôvodu, že stavebník preukázal v stavebnom 
konaní platné doklady o
 
vlastníckom a inom práve k stavebným pozemkom. 
 
- 3RXND]XMHPH WLHå QD VNXWRþQRVĢ åH QD .UDMVNRP V~GH Y 3UHãRYH MH SRGDQi 
VSUiYQD åDORED YRþL 5R]KRGQXWLX 2NUHVQpKR ~UDGX Y 3UHãRYH RGERUX YêVWDYE\ 
DE\WRYHMSROLWLN\3UHãRYþ28-PO-OVBP2-2018/16043/34386/ŠSS-KK z 03.04.2018 a 
WRSRGþtVORP.632 þN6 
- Na základe vyššie uvedeného žiadame príslušný správny orgán aby predmetné 
stavebné konanie prerušil do doby vyriešenia vyššie uvádzaných sNXWRþQRVWt 
1D]iNODGHSUiYQHKRVWDYXQLHMHPRåQpWHMWRQiPLHWNHY\KRYLHĢ
 
 
 
 äLDGRVĢ R VWDYHEQp SRYROHQLH EROD VSRSODWQHQi SRGĐD SRORåN\ StVP J RGV 
]iNRQDþ=]. o správnych poplatkoch sumou 1000¼6SUiYQ\SRSODWRNåLDGDWHĐ
uhradiO GR SRNODGQH PHVWD 3UHãRY GĖD18. 10. 2018 - 3UtMPRYê SRNODGQLþQê GRNODG þ
42
/1513/2018.  
 
 7XQDMãtVWDYHEQê~UDGXSR]RUĖXMHVWDYHEQtNDQDSRYLQQRVĢR]QiPLĢVWDYHEQpPX
~UDGX]DþDWLHVWDYE\
 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 31 z 47 
      
 
 
O
 d ô v o d n e n i e 
 
 
 Stavebník OC Prešov, s.r.o., so sídlom Gorkého 205/3, 811 01 Bratislava - mestská 
þDVĢ 6WDUp PHVWR ,ý2 765) v ]DVW~SHQt VSRORþQRVĢRX -$1-8 VUR VR VtGORP
Hviezdoslavova 270, 059 21 Svit 
,ý2 
 
 ćDOHM OHQ åLDGDWHĐSRGDO GĖD
23.07
åLDGRVĢR
 
vydanie stavebného povolenia pre stavbu "Obchodné centrum Forum 
Prešov - stavebné objekty "SO 01 OC FÓRUM; SO 03 Príprava územia - stavebná jama; SO 
15 Drobná architektúra, SO 16 Sadové úpravy; a prevádzkové súbory PS 01 Trafostanica; PS 
=iORåQê]GURM369êĢDK\D HVNDOiWRU\ćDOHMY texte len " stavba").  
 Uvedené stavebné objekty a SUHYiG]NRYp V~ERU\ ćDOHM OHQ VWDYED VSDGDM~ GR
objektovej skladby stavby pod názvom: "Obchodné centrum FORUM Prešov". 
Pre danú stavbu bolo vydané 
~]HPQp UR]KRGQXWLH PHVWRP 3UHãRY SRG þ
SÚ/1850/2017
-7X ]R GĖD  5R]KRGQXWLH QDGREXGOR SUiYRSODWQRVĢ GĖD
19.04.2018.
 
7XQDMãtVWDYHEQê~UDGSRV~GLOåLDGRVĢR
 
stavebné povolenie pre danú stavbu a listom 
]RGĖDR]QiPLO]DþDWLHVWDYHEQpK
o konania verejnou vyhláškou a QiVOHGQHGĖD
24.08.2018 vykonal v
 
danej veci ústne pojednávanie.
 
0HVWR 3UHãRY VWDYHEQê ~UDG R]QiPLO YHUHMQRX Y\KOiãNRX ]R GĖD 
~þDVWQtNRP VWDYHEQpKR NRQDQLD
 
]~þDVWQHQêP RVREiP D GRWNQXWêP RUJiQRP ]DþDWLH
stavebného konania a SR]YDQLHQD~VWQHSRMHGQiYDQLHNWRUpVDXVNXWRþQLORGĖD
spojené s miestnou obhliadkou pre stavbu "OC FORUM Prešov" s WêPåHSRXþLO~þDVWQtNRY
konania o
 
ich právach, a WR R SUiYH QDKOLDGQXĢ GR SRGNODGRY SUH Y\GDQLH VWDYHEQpKR
povolenia na stavebnom úrade najneskôr na ústnom pojednávaní a možnosti VDY\MDGULĢN 
podkladom pre vydanie stavebného povolenia pre stavbu OC FORUM Prešov. 
 
 =iURYHĖ~þDVWQtFL~]HPQpKRNRQDQLDEROLSRXþHQtåHVYRMHQiPLHWN\D pripomienky 
P{åXXSODWQLĢQDMQHVNRUãLHQD~VWQRPSRMHGQiYDQtDåHQDQiPLHWN\Y]QHVHQp~þDVWQtNPL
stavebného konania po ústnom pojednávaní stavebný úrad neprihliadne. 
 
0HVWR 3UHãRY VWDYHEQê ~UDG R]QiPLO SRGĐD † RGVW ]iNRQD þ =E
o
 
správnom konaní (správny poriadok) v
 
zneQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRY~þDVWQtNRPVWDYHEQpKR
konania a ]~þDVWQHQêP RVREiP åH Y prejednávanej veci - žiadosti o vydanie stavebného 
povolenia pre stavbu: Obchodné centrum FORUM Prešov, vedenej na Meste Prešov, 
VWDYHEQRP~UDGHSRGþtVORP6Ò
8 - Tu zhromaždil podklady pre vydanie 
stavebného povolenia. 
6WDYHEQê ~UDG SRGĐD † RGVW ]iNRQD þ =E GDO ~þDVWQtNRP NRQDQLD
PRåQRVĢVDRER]QiPLĢV doplnenými podkladmi pre vydanie stavebného povolenia pre vyššie 
uvedenú stavbu a Y\MDGULĢVDN ním. 
=D ~þHORP RER]QiPHQLD ~þDVWQtNRY NRQDQLD V podkladmi pre vydanie stavebného 
SRYROHQLDQDULDGLORSDNRYDQp~VWQHSRMHGQiYDQLHNWRUpVDXVNXWRþQLORGĖDQD
MsÚ stavebnom úrade v
 Prešove, Jarkova 26, v ]DVDGDþNHQDSRVFKRGt 
 
V rámci stavebného konania sa vyjadrili: 
Mesto Prešov v.z. MsÚ Prešov, odbor hlavného architekta mesta; Mesto Prešov v.z. MsÚ 
Prešov odbor správy majetku mesta, oddelenie mestského majetku; Mesto Prešov v.z. MsÚ 
Prešov, odbor dopravy a åLYRWQpKR SURVWUHGLD .UDMVNp ULDGLWHĐVWYR 3= .UDMVNê GRSUDYQê
inšpektorát Prešov; Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o
 
ŽP, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia (EIA); Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti 
o
 
ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (OH); Okresný 
úrad Prešov, odbor starostlivosti o
 
ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia (OO); Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 32 z 47 
      
prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ŠVS); Okresný úrad Prešov, odbor 
starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
(OPaTK); Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia; VVS, a.s. Košice, závod Prešov, 
9êFKRGRVORYHQVNiGLVWULEXþQiDV.RãLFH633- distribúcia a.s. Bratislava, Slovak Telecom, 
a.s. Bratislava, CondorNet, s.r.o. Prešov; O.S.V.O.comp., a.s. Prešov; Slovanet, a.s. 
Bratislava; Orange Slovensko a.s. Bratislava; UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 
%UDWLVODYD6SUDYE\WNRPIRUWDV%UDWLVODYD.5KDVLþVNpKRD záchranného zboru Prešov; 
'RSUDYQêSRGQLNPHVWD3UHãRYDVďXERWLFH.UDMVNêSDPLDWNRYê~UDG3UHãRY0LQLVWHUVWYR
obrany SR, agentúra správy majetku, detašov
DQpSUDFRYLVNR.RãLFH=iNODGĖDVWDFLRQiUQ\FK
KIS, regionálny úsek KIS Východ; ELTODO SK, a.s. Bratislava; O2 
- Telefónica Slovakia, 
s.r.o. Bratislava; Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky. 
 
Ich stanoviská boli zapracované do podmienkovej þDVWLWRKWRUR]KRGQXWLD 
 
1D]iNODGHR]QiPHQLDYHUHMQRXY\KOiãNRXVD~VWQHKRSRMHGQiYDQLD]~þDVWQLOLDMćDOãLHosoby 
0%ď%*-06-.., A. K., M. P., A. H., V. Š., M. Z., E. E., R. S., R. F., J. D. R., 
M. H., E. O., G. B., A. K..
 
k
torí si neuplatnili námietky. 
 
R. S. v písomnom vyjadrení vyjadrila svoj postoj k dopravnej situácii v širšom centre mesta 
3UHãRYYRY]ĢDKXN
 
SRYRĐRYDQHMVWDYEH1HGRPiKDODVDSRVWDYHQLD~þDVWQtNDNRQDQLDDQL
QHXYiG]DODåLDGQHUHOHYDQWQpVNXWRþQRVWLNWRUêPLE\VD PDOVWDYHEQê~UDG]DREHUDĢ 
Stavebný úrad 
u
vádzané VNXWRþQRVti posúdil.HćåHREVDKRYREROLYãHREHFQpKRFKDUDNWHUX
a netýkali sa prejednávaných stavebných objektov a prevádzkových súborov stavebný úrad 
o
 
QLFKQHPRKROUR]KRGQ~Ģ9 tomto konaní sú uvádzané VNXWRþQRVWLQHSUHVN~PDWHĐQp 
 
V rámci stavebného konania sa k stavbe kladne vyjadrili, alebo stavebník doložil kladné 
vyjadrenia od dotknutých orgánov 
-
 ich podmienky boli skoordinované a zapracované do 
SRGPLHQNRYHM þDVWL WRKWR VWDYHEQpKR SRYROHQLD 'RNXPHQWiFLD VWDYE\ VSĎĖD SRåLDGDYN\
XUþHQpY\KOiãNRXþ=]3RGPLHQN\UR]KRGQXWLDEROLVWDQRYHQpQDMPl]D~þHORP
]DEH]SHþHQLD- RFKUDQ\ ]iXMPRY VSRORþQRVWL SUL YêVWDYEH- komplexnosti výstavby; 
dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, ich predpisov a technických 
noriem a GRGUåDQLHSRåLDGDYLHNXUþHQêFKGRWNQXWêPLRUJiQPLãWiWQHMVSUiY\DQDY\O~þHQLH
QHJDWtYQ\FK ~þLQNRY VWDYE\ D MHM XåtYDQLD QD åLYRWQp SURVWUHGLH DNR DM QD ]DEH]SHþHQLH
ochrany zdravia a
 
osôb. Na základe zásady kon
FHQWUiFLH VWDYHEQpKR NRQDQLD SRGĐD
osobitného predpisu 
-
 stavebného zákona platí pravidlo, že ak upovedomený správny orgán 
DOHER~þDVWQtNNRQDQLDQHR]QiPLYXUþHQHMOHKRWHVYRMHVWDQRYLVNRPiVD]DWRåH]KĐDGLVND
ním sledovaných záujmov s povolením stavby súhlasí. Úprava domnelého súhlasu dotknutého 
orgánu znamená, že neuplatnené stanovisko sa zo zákona považuje za stanovisko súhlasné. 
Na 
základe výsledkov vykonaného stavebného konania tunajší stavebný úrad konštatuje, že 
XVNXWRþQHQtP DQL EXG~FLP XåtYDQ
tP VWDYE\ QLH V~ RKUR]HQp ]iXMP\ VSRORþQRVWL DQL
QHSULPHUDQHREPHG]HQpþL RKUR]HQpSUiYDDRSUiYQHQp]iXMP\~þDVWQtNRYNRQDQLD6WDYHEQê
úrad v
 
priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol 
tak, ako je to uvedené vo vêURNRYHMþDVWLWRKWRUR]KRGQXWLD 
 
 
V UiPFLVWDYHEQpKRNRQDQLDEROL~þDVWQtNPLNRQDQLDY]QHVHQpQDVOHGRYQpQiPLHN\ 
 
J. B., Prešov - DNRYêOXþQêYODVWQtNVXVHGLDFLFKQHKQXWHĐQRVWt]DStVDQpQD/9þxxx, k. ú. 
3UHãRY SDUF & .1 þxxx, zastavané plochy a nádvoria, a ]iURYHĖ NRQDWHĐ D VSRORþQtN
VSRORþQRVWLxxx VUR  3UHãRY ,ý2xxx NWRUi MH YêOXþQêP YODVWQtNRP VWDYE\- 
3RO\IXQNþQêV~ERUV~SLVQpþtVORxxx ]DStVDQêQD/9þxxxSRVWDYHQHMQDSDUF&.1þxxx, 
k.ú. Prešov, pod
ávam k uvedenému konaniu nasledujúce námietky: 
1.
 Projekt pre stavebné povolenie nie je v V~ODGHVR]iYl]QRXþDVĢRXÒ]HPQpKRSOiQXPHVWDPrešov - RL C.3 písm. d), kde podiel plôch zelene v QH]DVWDYDQHM þDVWL PXVt E\Ģ
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 33 z 47 
      
minimálne 30%. Do týchto plôch zelene nie 
MHPRåQp]DKUQ~ĢH[LVWXM~FX]HOHĖNWRUiVD
QDFKiG]DQDPHVWVNêFKSR]HPNRFKDMNHćV~Y
 
SUHQiMPHLQYHVWRUD9HćSUHGVDUHJXOiWRU
výstavby slúži na to, aby stavebník na svojich pozemkoch vytvoril nové plochy zelene 
a QLHDE\]DSRþtWDYDO]HOHĖQDFXG]tFKSRzemkoch. 
 
Námietke 
stavebný úrad nevyhovel, túto námietku zamietol. 
O tejto námietke stavebný úrad rozhodol v ~]HPQRP UR]KRGQXWt Y\GDQRP SRG þ
SÚ/1850/2017 - 7X ]R GĖD NWRUêP XPLHVWQLO VWDYEX 2& )RUXP 3UHãRY
V súlade s § 61 odst. 1 stavebného zákona na pripomienky a námietky, ktoré boli uplatnené 
v územnom konaní sa neprihliada. 
 
2.
 .HćåHGRãORN zmene projektovej dokumentácie predloženej na stavebné konanie, oproti dokumentácii pre územné rozhodnutie, žiadam, aby bolo opätovne preverené svetlo-technické posúdenie preslnenia bytov, nachádzajúcich sa na 3NP a 2NP v 3RO\IXQNþQRP
súbore ul., Prešov. 
 
Námietke stavebný úrad vyhovel. 
v procese prebiehajúceho stavebného konania sWDYHEQpPX~UDGXERORGRUXþHQpVWDQRYLVNR
generálneho projektanta v nasledovnom znení: (Stavebný úrad cituje) 
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na stavbu "OC FORUM Prešov" 
rešpektuje projektovú dokumentáciu pre územné konanie, svetlotechnický 
SRVXGRNDUFKþ
OP 05617 spracovaný Ing. Kristiánom Kondášom PhD. Marec 2017 a
 
vydané územné 
UR]KRGQXWLH þ 6Ò ]R GĖD 6 uvedeným stanoviskom generálneho 
projektanta
 ako aj s podkladom - dokumentáciou stavby ERO ~þDVWQtN NRQDQLD Y rámci 
~VWQHKR SRMHGQiYDQLD NWRUp VD XVNXWRþQLOR GĖD QD NWRURP VWDYHEQê ~UDG
oboznamoval v V~ODGHV†]iNRQDþ]ER správnom konaní s podkladmi pre 
vydanie stavebného povolenia a
 
~þDVWQtNNRQDQLDQD]iNODGHSRGUREQpKRRER]QiPHQLDVD
s podkladmi a vyjadrením generálneho projektanta už netrvá na tejto námietke. 
3.
 Žiadam o VWDQRYHQLHSUDFRYQpKRþDVXSULYêVWDYEHY pondelok až v piatok od 7,30 do 
21,00 hod, a v sobotu od 7,30 do 14,00 hod. 
 
Námietke stavebný úrad þLDVWRþQHvyhovel. 
Stavebný úUDGQHPiNRPSHWHQFLXUR]KRGRYDĢR REPHG]HQtSUDFRYQpKRþDVXQDVWDYHQLVNX
V stavebnom konaní, v rámci ústneho pojednávania, na ktorom stavebný úrad v súlade s § 
 ]iNRQD þ =E R
 
VSUiYQRP NRQDQt RER]QDPRYDO ~þDVWQtNRY NRQDQLD
s podkladmi pred Y\GDQtPVWDYHEQpKRSRYROHQLDSRåLDGDYNX~þDVWQtNDNRQDQLDWDNDNRMX
vzniesol v
 
konaní, QDREPHG]HQLHSUDFRYQpKRþDVX, prerokoval so stavebníkom, ktorý sa 
vyjadril, že práce z Y\ããRX KODGLQRX KOXNX EXG~ NRRUGLQRYDQp VR ]DþLDWNRP GHQQpKR
režimu od 7.30 ĆDOHM XYLHGRO åH UHDOL]RYDQLH VWDYHEQêFK SUiF EXGH Y súlade s platnou 
OHJLVODWtYRXDMYRY]ĢDKXN
 
UR]VDKXSUDFRYQHMGRE\VWDYE\9]KĐDGRPN
 
tomu, že o tejto 
požiadavke nedošlo k
 
dohode a
 
VWDYHEQê~UDGQLHMHNRPSHWHQWQêPRUJiQRPUR]KRGQ~Ģ
a
 
tejto požiad
avke tejto nevyhovel.  
 
Stavebný úrad v ~]HPQRPUR]KRGQXWtXORåLOVWDYHEQtNRYLULHãLĢVWDYHQLVNRY súlade s § 43i 
stavebného zákona a
 
v V~ODGHV†9\KOiãN\þ=]9 rámci projektu stavby 
VWDYHEQtNSUHGORåLO3URMHNWRUJDQL]iFLHYêVWDYE\ĆDOHM v texte len POV), v ktorom v kapitole 
SRGNDSLWROH93/<9<86.872ýĕ29$1,$9é67$9%<1$ä,927e352675(',(
LOKALITY, RESP. MESTA A 63Ð62% 2%0('=(1,$ $/(%2 9</Òý(1,$
NEŽIADÚCICH VPLYVOV v þDVWL 6S{VRE REPHG]HQLD DOHER Y\O~þHQLD QHåLDGXFLFK
YSO\YRYSRþDVYêVtavby, pod písmenom b.) Z KĐDGLVNDRFKUDQ\SUHGKOXNRPMHSRWUHEQp 
- ]DEH]SHþLĢ DE\ SUiFH QD ]ULDGHQRP VWDYHQLVNX UHVS Y ULHãHQRP ~]HPt QHSUHNUDþRYDOL
najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí mimo dopravy, stanovenú 
príslušnou legislatívou, 
-QD ]ULDGHQRP VWDYHQLVNX SRXåtYDĢ LED VWURMH D zariadenia vhodné k GDQHM þLQQRVWL
(navrhovanej technológii) a
 
]DEH]SHþLĢLFKSUDYLGHOQ~~GUåEXD
 
kontrolu.
 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 34 z 47 
      
ĆDOHM Y kapitole 6.) uvedeného projektu POV, podkapitole Ochrana pred hlukom 
a
 
vibráciami sú navrhnuté opatrenia, ktoré sa využijú na stavbe, v rámci ktorých sú 
navrhnuté opatrenia pre eliminovanie hluku, merania hladiny hluku, povinnosti 
]DEH]SHþLĢ DE\ KODGLQD KOXNX QHSUHNUDþRYDOD QDMY\ããLX SUtSXVWQ~ KODGLQX KOXNX
a
 
REPHG]HQLDSUiFHVWURMRYY]KĐDGRP na domový poriadok a návrhu organizácie práce pre 
mechanizmy a VWURMHDE\þRQDMPHQHMYSOêYDOLQDRNROLWpVWDYE\ 
V projekte POV oprávnený projektant v XYHGHQHMþDVWL2FKUDQDSUHGKOXNRPD vibráciami 
XYiG]DåHSRþDVVWDYHEQêFKSUiFVDPXVLDGRGUåDĢY\Klášky MZSR 549/2007 Z.z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o
 
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 
a
 
o
 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a
 
vibrácií v životnom prostredí; 
SRWRP1DULDGHQLHYOiG\65þ=]R
 minimálnych zdravotných a EH]SHþQRVWQêFK
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku ; 
1DULDGHQLH YOiG\ 65 þ =] R
 minimálnych zdravotných a EH]SHþQRVWQêFK
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciami. 
V spracovanom POV, v citovaných právnych predpisoch sú uvedené aj obmedzenia pre 
jednotlivé práce z KĐDGLVNDþDVRYpKRWMOHQY DNRPþDVHLFKMHPRåQpUHDOL]RYDĢ 
 
4.
 =DYLD]DĢVWDYHEQtNDDE\]DEH]SHþLOWUYDOpPHUDQLHKODGLQ\KOXNXYR vzdialenosti 1,50 m 
RG IDViG\ 3RO\IXQNþQpKR V~ERUX 3UHãRY %H] PHUDQLD QLH MH PRåQi åLDGQD NRQWUROD
zákonom stanovenej maximálne povolenej hladiny hluku.
 
 
Námietke stavebný úrad vyhovel. 
6WDYHEQtNVDStVRPQH]DYLD]DOQD~VWQRPSRMHGQiYDQtGĖD
 åHSRþDVUHDOL]iFLH
prác s Y\ããRXKODGLQRXKOXNX]DEH]SHþtPHUDQLHKODGLQ\KOXNXY pravidelných intervaloch. 
Rovnako v apatreniach v projekte Plánu organizácie výstavby v opatreniach je meranie 
hluku 
 
 
5.
 Z dokumentácie pre stavebné povolenie nie je jednoznDþQH]DGHILQRYDQêSRYUFKFKRGQtND
QD XO %LVNXSD *RMGLþD- od ul. Hlavná po vstup do xxx 0DO E\ E\Ģ URYQDNê GUXK
kamennej dlažby 
-
 
porfýr, tak ako bol použitý aj ul. Hlavná a pred vstupom do xxx. 
V UiPFL~VWQHKRSRMHGQiYDQLDNWRUpVDXVNXWRþQLORGĖD.2018, na ktorom stavebný 
úrad oboznamoval v V~ODGHV†]iNRQDþ]ER správnom konaní s podkladmi 
pre vydanie stavebného povolenia sa
 
~þDVWQtN NRQDQLD QD ]iNODGH SRGUREQpKR
oboznámenia sa s podkladmi pre vydanie stavebného povolenia a záväznými stanoviskami, 
v ktorých bol zadefinovaný povrch chodníka, sa písomne vyjadril, že už netrvá na tejto 
námietke. 
 
ÒþDVWQtNNRQDQLD0. F., 3UHãRY~þDVWQtNNRQDQLD0. K., Prešov a ~þDVWQtFLNRQDQLD9. B., 
Prešov a M. N., Prešov, obaja zastúpení JUDr. Martinom Salokom, advokátom so sídlom 
=YRQiUVND  .RãLFH þtVOR ]iSLVX Y
 
6$. SRGDOL GĖD UHVS
21.09.2018 námietky v WRWRåQRP ]QHQt ÄDNR ~þDVWQtFL NRQDQLD R XPLHVWQHQt VWDYE\
Obchodné centrum FORUM 
Prešov, pre ktorú bolo vydané rozhodnutia o umiestnení stavby 
þ 6Ò
-7X GĖD DNR DM ~þDVWQtFL VWDYHEQpKR NRQDQLD NWRUp EROR
R]QiPHQp YHUHMQRX Y\KOiãNRX SRG þ 6Ò
/136100/2018-7X ]R GĖD .2018, 
nesúhlasíme s vydaním stavebného
 
povolenia na predmetnú stavbu. 
'ĖDVRPSRåLDGDOSUtVOX
šný správny orgán o poskytnutie podkladov a dokladov v 
GRVWDWRþQRP þDVRYRP SUHGVWLKX NWRUp PDO VWDYHEQý ~UDG N GLVSR]tFLt NX GĖX SRGDQLD
SUHGPHWQHM åLDGRVWL 1DNRĐNR WLHWR SRGNODG\ PL EROL VS
rístupnen
é Då GĖD .2018 
a 19.9.2019, QHPDO VRP GRVWDWRþQê þDVRYê SULHVWRU QD LFK RGERUQp SRV~GHQLH D ]DXMDWLH
kvalifikovaného stanoviska. Po preštudovaní Vami oneskorene poskytnutých podkladov a 
dokladov predložených stavebníkom k
 
stavebnému konaniu, d
oplním svoje námietky v 
termíne do 28.09
.
2018. 
 
 
Námietke stavebný úrad nevyhovel, túto námietku zamietol. 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 35 z 47 
      
2VRELWQêSUiYQ\SUHGSLVVWDYHEQê]iNRQXSUDYXMHYRY]ĢDKXNX~þDVWQtNRPVWDYHEQpKR
konania povinnosti stavebného úradu v § 61 odst. 1, 3, 4 a 5
 
 (1 6WDYHEQê ~UDG R]QiPL ]DþDWLH VWDYHEQpKR NRQDQLD GRWNQXWêP RUJiQRP YãHWNêP ]QiP\P
~þDVWQtNRP D QDULDGL ~VWQH SRMHGQiYDQLH VSRMHQp V PLHVWQ\P ]LVĢRYDQtP 6~þDVQH LFK XSR]RUQt åH VYRMH
QiPLHWN\P{åXXSODWQLĢQDMQHVNRUãLHSUL~VWQRPSRMHGQiYDQtLQDNåHVD
 na ne neprihliadne. Na pripomienky a 
QiPLHWN\NWRUpEROLDOHERPRKOLE\ĢXSODWQHQpY~]HPQRPNRQDQtDOHERSULSUHURN~YDQt~]HPQpKRSOiQX]yQ\
VDQHSULKOLDGD6WDYHEQê~UDGR]QiPL]DþDWLHVWDYHEQpKRNRQDQLDGRGQtRGRGĖDNHćMHåLDGRVĢRVWDYHEQp
povolenie úplná. 
 
 6WDYHEQê~UDGR]QiPL~þDVWQtNRP]DþDWLHVWDYHEQpKRNRQDQLDQDMPHQHMSUDFRYQêFKGQtSUHG
NRQDQtP PLHVWQHKR ]LVĢRYDQLD SUtSDGQH ~VWQHKR SRMHGQiYDQLD $N VWDYHEQê ~UDG XSXVWt RG ~VWQHKR
SRMHGQiYDQLD XUþt GR NHG\ P{åX ~þDVWQtFL XSODWQLĢ QiPLHWN\ D XSR]RUQt LFK åH VD QD QHVNRUãLH SRGDQp
námietky neprihliadne. 
 
 3ULOtQLRYêFKVWDYEiFKDOHERYRG{YRGQHQêFKSUtSDGRFKDMSUL]YOiãĢUR]VLDKO\FKVWDYEiFKVWDYEiFK
VYHĐNêPSRþWRP~þDVWQtNRYNRQDQLDVWDYHEQê~UDGXSRYHGRPt~þDVWQtNRYR]DþDWtVWDYHEQpKRNRQDQLDYHUHMQRX
Y\KOiãNRXQDMPHQHMGQtSUHGNRQDQtPPLHVWQHKR]LVĢRYDQLDSUtSDGQH~VWQHKRSRMHGQiYDQLDDDNVDQHNRQi
~VWQHSRMHGQiYDQLHSUHGXSO\QXWtPOHKRW\XUþHQHMSRGĐD
odseku 3. 
 
V citovanom § 61 stavebného zákona QHXPRåĖXMHVWDYHEQê]iNRQY\KRYLHĢSRåLDGDYNH- 
QiPLHWNH ~þDVWQtND NRQDQLD QD ]iNODGH QtP XYiG]DQêFK VNXWRþQRVWt /HKRWD SUH
XSODWQHQLHQiPLHWRN~þDVWQtNDNRQDQLDQLHMHYLD]DQiQDGRUXþHQLHSRGNODGRYNWRUpVL
~þDVWQtN NRQDQLD Y\åLDGDO =iURYHĖ FLWRYDQê †
 QHXPRåĖXMH QD åLDGRVĢ ~þDVWQtND
NRQDQLDSUHGĎåLĢOHKRWXSUHXSODWQHQLHQiPLHWRNSUHGMHMXSO\QXWtP9†RGVWVWDYHEQê
~UDG Pi ]D SRYLQQRVĢ XSR]RUQLĢ ~þDVWQtND NRQDQLD åH VYRMH QiPLHWN\ P{åH XSODWQLĢ
najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že na ne neprihliadne. Stavebný úrad uvedeným 
VS{VRERPXSR]RUQLO~þDVWQtNDNRQDQLDY oznámení o ]DþDWtVWDYHEQpKRNRQDQLDQDW~WR
VNXWRþQRVĢ 
3UiYR ~þDVWQtND NRQDQLD Y XUþHQHM OHKRWH R]QiPLĢ VYRMH VWDQRYLVNR MH ]DORåHQpna 
NRQFHQWUDþQHM]iVDGHNRQDQLDNWRUp
MHSRWUHEQpUHãSHNWRYDĢ 
V ]P\VOH † RGVW MH PRåQp OHKRWX SUHGĎåLĢ QD åLDGRVĢ OHQ GRWNQXWpPX RUJiQX 1D
základe uvedeného stavebný úrad námietke nevyhovel. 
 
 
=iURYHĖ XSR]RUĖXMHP SUtVOXãQê VSUiYQ\ RUJiQ QD VNXWRþQRVĢ åH VWDYHEQtN
nedisponuje potrebným 
právoplatným stavebným povolením na SO 14 a SO 14.1. 
 
 
Námietke stavebný úrad nevyhovel, túto námietku zamietol. 
Stavebný zákon ani vykonávacia vyhláška k
 
VWDYHEQpPX]iNRQXþ=]QHXNODGi
VWDYHEQpPX ~UDGX SRYLQQRVĢY\åDGRYDĢ N žiadosti o stavebné povolenie právoplatné 
SRYROHQLHQDXYHGHQpVWDYHEQpREMHNW\ 9\KOiãNDþ=]VWDQRYXMHY súvislosti 
s SULSRMHQtPVWDYE\QDSR]HPQpNRPXQLNiFLH†RGVWVWDYHEQtNRYLSRYLQQRVĢ]KRWRYLĢ
SUtVWXSRY~NRPXQLNiFLXGR]DþLDWNXXåtYDQLDVWDYE\Y danom prípade stavebného objektu 
SO 01.
 
 
7DNWLHåSRXND]XMHPQDVNXWRþQRVĢåHQD.UDMVNRPV~GHY3UHãRYHMHSRGDQiVSUiYQD
åDOREDYRþL5R]KRGQXWLX2NUHVQpKR~UDGXY3UHãRYHRGERUXYêVWDYE\DE\WRYHMSROLWLN\
3UHãRYþ28-PO-OVBP2-2018/16043/34386/ŠSS-KK z 0DWRSRGþtVORP.632
þN6
/2018. 
Na základe vyššie uvedeného žiadam príslušný správny orgán aby predmetné stavebné 
konanie prerušil a to do doby právoplatného rozhodnutia Krajského súdu v Prešove v 
predmetnej veci". 
 
Námietke stavebný úrad nevyhovel, túto námietku zamietol. 
0HVWR 3UHãRY DNR SUtVOXãQê VWDYHEQê ~UDG Y\GDO ~]HPQp UR]KRGQXWLH SRG þ
SÚ/1850/2017
-7X]RGĖDNWRUêPDNRSUtVOXãQêVWDYHEQê~UDGSRGĐD†D†
39a stavebného zákona umiestnil stavbu: "Obchodné centrum FORUM Prešov" pre 
QDYUKRYDWHĐDVSRORþQRVĢ0XOWL9HVWH6ORYDNLDVURVRVtGORP9HQW~UVND
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 36 z 47 
      
%UDWLVODYD,ý2DNRSUHGFKRGFXVSRORþQRVWL2&35(â29VURVRVtGORP
Gorkého 205/3, Bratislava 
-
 PHVWVNiþDVĢ6WDUp0HVWR,ý2731 765, v zastúpení 
VSRORþQRVWL-$1-8VSROVUR+YLH]GRVODYRYD6YLW,ý2
 
512.
 
3URWLWRPXWRUR]KRGQXWLXSRGDOL~þDVWQtFLNRQDQLDRGYRODQLDYUiWDQHVSRORþQpKR
odvolania Vojtecha Bojarského a Miroslava Némethiho, právne zastúpených J
UDr. 
Martinom Salokom - advokátom, advokátska kancelária SITÁR&SALOKA, so sídlom 
Zvonárska 8, Košice. 
 
5R]KRGQXWtP þ 28-PO-OVBP2-2018/16043/34386/ŠSS-.. ]R GĖD 
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a
 
bytovej politiky, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov SRGĐD
† RGV VSUiYQHKR SRULDGNX ]DPLHWRO RGYRODQLD ~þDVWQtNRY NRQDQLD YUiWDQH
VSRORþQpKRRGYRODQLD9RMWHFKD%RMDUVNpKRD0LURVODYD1pPHWKLKRSUiYQH]DVW~SHQêFK
JUDr. Martinom Salokom - advokátom, advokátska kancelária SITÁR&SALOKA, so 
sídlom Zvonárska 8, Košice a SRWYUGLOUR]KRGQXWLHPHVWD3UHãRYþ6Ò-7X]RGĖD
05.01.2018, NWRUêPDNRSUtVOXãQêVWDYHEQê~UDGSRGĐD†D†DVWDYHEQpKR]iNRQD
XPLHVWQLOR VWDYEX Ä2EFKRGQp FHQWUXP )2580 3UHãRY³ SUH QDYUKRYDWHĐD VSRORþQRVĢ
Multi Veste Sl
RYDNLDVURVRVtGORP9HQW~UVND%UDWLVODYD,ý2
DNRSUHGFKRGFXVSRORþQRVWL2&35(â29VURVRVtGORP*RUNpKR%UDWLVODYD- 
PHVWVNiþDVĢ6WDUp0HVWR,ý2Y]DVW~SHQtVSRORþQRVWL-$1-8VSROV
r.o., HYLH]GRVODYRYD6YLW,ý2 512. 
 
5R]KRGQXWtPRGYRODFLHKRRUJiQXVDSUiYRSODWQHXNRQþLORNRQDQLHYSUHGPHWQHM
veci umiestnenia stavby "Obchodné centrum FORUM Prešov". 
3UiYRSODWQpUR]KRGQXWLDV~V~GRPSUHVN~PDWHĐQpQD]iNODGHSRGDQHMåDORE
y. 
3RGĐD†]iNRQDþ=]6SUiYQ\V~GQ\SRULDGRNSRGDQLHVSUiYQHM
åDORE\QHPiRGNODGQê~þLQRNDNWHQWR]iNRQDOHERRVRELWQêSUHGSLVQHXVWDQRYXMHLQDN 
 
=DþDWLH NRQDQLD QD VSUiYQRP V~GH † RGV 663 Y ]iVDGH QHPi H[ OHJH 
VXVSHQ]tYQ\~þLQRNQDQDSDGQXWpUR]KRGQXWLHDOHERRSDWUHQLH
 
9 VSUiYQRP V~GQLFWYH QHH[LVWXM~ SUHGEHåQp RSDWUHQLD UHVS SRGĐD &LYLOQpKR
VSRURYpKRSRULDGNXQHRGNODGQpRSDWUHQLDDLFKIXQNFLXSOQtSUL]QDQLHRGNODGQpKR~þLQNX
správnej žalobe. 
 
3RWUHED GRþD
VQHM ~SUDY\ SRPHURY PXVt Y\SOêYDĢ ] SUiYQHKR VWDYX Y\WYRUHQpKR
napadnutým rozhodnutím alebo opatrením orgánu verejnej správy. 
7HQWR~þLQRNP{åHVSUiYQ\V~GSUL]QDĢQDQiYUKåDOREFXY\GDQtPX]QHVHQLDSRGĐD
†663äDOREFDKRSUHWRPXVtXSODWQLĢ 
 Až pri]QDQtP QD ]iNODGH UR]KRGQXWLD VSUiYQHKR V~GX SRGĐD † 663 VD
SR]DVWDYXM~ ~þLQN\ QDSDGQXWpKR UR]KRGQXWLD RUJiQX YHUHMQHM VSUiY\ DOHER RSDWUHQLD
RUJiQXYHUHMQHMVSUiY\DWDNpWRUR]KRGQXWLHDOHERRSDWUHQLHQHP{åHE\ĢSRGNODGRPQD
Y\GDQLH QDĖ QDGYl]XM~FLFKrozhodnutí orgánov verejnej správy alebo opatrení orgánov 
verejnej správy. 
6WDYHEQê ~UDG QHPi YHGRPRVĢ R
 
tom, že Krajský súd v predmetnej veci vydal 
X]QHVHQLHNWRUêPSUL]QDOåDOREHRGNODGQê~þLQRN
 
3UiYRSODWQRVĢUR]KRGQXWLDY\MDGUXMHMHKRWUYDORVĢ$NMe rozhodnutie právoplatné, 
]QDPHQiWRåHXSUDYXMHNRQHþQêPVS{VRERPSUiYQHSRPHU\~þDVWQtNRYNRQDQLDD
 
túto 
VNXWRþQRVĢPXVtNDåGêUHãSHNWRYDĢ 
1D]iNODGHSRStVDQpKRSUiYQHKRVWDYXQLHMHPRåQpWHMWRQiPLHWNHY\KRYLHĢ. 
 
 
'ĖDEROLGRSRGDWHĐQH správneho orgánu mesta Prešov, stavebného úradu 
EROL GRUXþHQp SRGDQLD R]QDþHQp DNR ÄQiPLHWN\³ Y
 
ktorých E. S., Šamorín a V. R., 
Bratislava, ktorí uplatnili námietky v totožnom znení (stavebný úrad cituje): 
"Vo veci žiadosti o
 
stavebné povolenie inžinierskeho v predmetnom konaní žiadosti na 
vydanie stavebného povolenia v
 
súvislosti s projektom Obchodného CENTRA FORUM 
Prešov týmto dávam nasledovné námietky: 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 37 z 47 
      
- Žiadam o prerušenie konania do posúdenia predbežnej otázky a to do právoplatného 
XNRQþHQLD V~GQ
eho konania na Krajskom súde v
 
Prešove 5S 50/2018, ktoré sa týka 
doterajšieho postupu a rozhodovania stavebného úradu v
 
súvislosti s SRYRĐRYDFtP
procesom stavebného úradu v
 
územnom konaní. Z napadnutého územného rozhodnutia, 
z NWRUpKR E\ PDOD Y\FKiG]DĢ DM åLDGRVĢR stavebné povolenie i rozhodovanie následné 
stavebného úradu. 
 
Námietke stavebný úrad nevyhovel, túto námietku zamietol. 
Námietka je znením totožná s QiPLHWNRX~þDVWQtNRYNRQDQLD9. B. a M. N.. Odôvodnenie je 
totožné s odôvodnením námietky uvedHQêFK~þDVWQtNRYNRQDQLD 
- Návrh na stavebné povolenie je v rozpore s územným rozhodnutím Obchodného CENTRA FORUM v ĖRPSUHGORåHQêPLSRGNODGPL 
 
Námietke stavebný úrad nevyhovel, túto námietku zamietol. 
K uvedenému stavebný úrad uvádza: 
E. S. a V. R. v svojich podaniach neuvádzajú ani jeden relevantný dôvod ani bližšie 
nešpecifikujú dôvody, pre ktoré tvrdia a v þRPYLGLD]LFK~URYQHUR]SRUDNRRQLXYiG]DM~
"návrhu na stavebné povolenie" s územným rozhodnutím. Stavebný úrad ako vecne 
a
 
miestne príslXãQê VSUiYQ\ RUJiQ SRV~GLO SUHGORåHQ~ åLDGRVĢ R stavebné povolenie 
v súlade s § 60 ods. 1 stavebného zákona, a vykonal ústne konanie spojené s miestnym 
]LVĢRYDQtP =iURYHĖ VWDYHEQê ~UDG GLVSRQXMH Y spise stanoviskami dotknutých orgánov, 
ktoré v stavebnom konaní chránia v V~ODGHV†RGVVWDYHEQpKR]iNRQD]iXMP\SRGĐD
osobitných predpisov.
 
V rámci celého tohto procesu stavebný úrad nezistil takýto rozpor a to ani na základe 
vlastného posúdenia, ani na základe posúdenia cez stanoviska dotknutých orgánov, ktoré 
uplatnili v územnom konaní požiadavky a podmienky, ktoré boli zapracované do územného 
UR]KRGQXWLD SUH QiVOHGQê VWXSHĖ SURMHNWRYHM GRNXPHQWiFLH WHGD SUH SURMHNW VWDYE\ SUH
stavebné konanie.   
 
 
- Návrh na stavebné povolenie je v rozpore projektom, ktorý bol posudzovaný v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie.  
Námietke stave
bný úrad nevyhovel, túto námietku zamietol. 
K uvedenému stavebný úrad uvádza: 
Stavebný zákon v § 140c Osobitné ustanovenia k územnému konaniu, stavebnému konaniu 
DNRODXGDþQpPXNRQDQLXDQiOHåLWRVWLDPUR]KRGQXWtY\GDQêPYWêFKWRNRQDQLDFKXSUDYXMH
jednotli
YpIRUP\~þDVWLRUJiQRYSRGĐD]iNRQDþ=]QD~]HPQRPVWDYHEQRP
DOHER NRODXGDþQRP NRQDQt ćDOHM SRYLQQRVWL VWDYHEQpKR ~UDGX YRþL RUJiQRP SRGĐD
]iNRQDþ=]LFKY]iMRPQ~V~þLQQRVĢNRPXQLNiFLXDMHMIRUP\
 
V § 140c stavebného zákona zá
konodarca ustanovil nasledovné: 
 
(1) $N VD SUH ]DþDWLH ~]HPQpKR NRQDQLD VWDYHEQpKR NRQDQLD DOHER NRODXGDþQpKR
NRQDQLDY\åDGXMHDNRMHGHQ]SRGNODGRYSUHMHKR]DþDWLHUR]KRGQXWLHSRGĐDRVRELWQpKR
SUHGSLVX†D]iNRQDþ=]MHWDNpUR]KRGQXWLH SRXåLWHĐQpDNRSRGNODGY
každom z týchto konaní týkajúcom sa toho istého využívania územia alebo tej istej stavby, 
DNYQLHNWRURPQiYUKXQD]DþDWLHWRKWRNRQDQLDQHG{MGHN]PHQHYSUHGPHWHNRQDQLDY
SRURYQDQt V SUHGPHWRP ]LVĢRYDFLHKR NRQDQLD DOHER SRVXG]R
vania vplyvov na životné 
SURVWUHGLHSRGĐDRVRELWQpKRSUHGSLVX†D]iNRQDþ=] 
 
(2) Ak ide o také využívanie územia, stavbu alebo ich zmenu, ku ktorým vydal príslušný 
RUJiQSRGĐDRVRELWQpKRSUHGSLVX†StVPN]iNRQDþ=]]iYHUHþQpVWDQRYLVNR
DOHER UR]KRGQXWLH Y\GDQp Y ]LVĢRYDFRP NRQDQt SRGĐD RVRELWQpKR SUHGSLVX † D 
]iNRQD þ =] VWDYHEQê ~UDG ]DãOH SUtVOXãQpPX RUJiQX HOHNWURQLFN\ DOHER
StVRPQH QiYUK QD ]DþDWLH ~]HPQpKR NRQDQLD VWDYHEQpKR NRQDQLD DOHER NROD
XGDþQpKR
konania, ktorý obsahuje písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok, 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 38 z 47 
      
XUþHQêFK Y UR]KRGQXWt Y\GDQRP Y ]LVĢRYDFRP NRQDQt DOHER Y ]iYHUHþQRP VWDQRYLVNX
SURMHNWRY~ GRNXPHQWiFLX DN MH V~þDVĢRX QiYUKX QD ]DþDWLH NRQDQLD VSRORþQH V
oznámením o ]DþDWt~]HPQpKRNRQDQLDVWDYHEQpKRNRQDQLDDOHERNRODXGDþQpKRNRQDQLD
3tVRPQpY\KRGQRWHQLHSULSRPLHQRN]DEH]SHþXMHWHQ]SRGQHWXNWRUpKRVD]DþDORQLHNWRUp]
konaní uvedených v prvej vete. 
 
 
(2) $NVWDYHEQê~UDGGRVWDQHQD]iNODGHSRGDQLDQiYUKXQD]DþDWLH NRQDQLDSRGĐD
odseku 2 záväzné stanovisko príslušného orgánu, v ktorom sa vyjadruje nesúlad návrhu na 
]DþDWLH ~]HPQpKR NRQDQLD R XPLHVWQHQt VWDYE\ ~]HPQpKR NRQDQLD R Y\XåLWt ~]HPLD
VWDYHEQpKRNRQDQLDDOHERNRODXGDþQpKRNRQDQLDVRVRELWQêPSUHGSLVRP†
9 ods. 12, § 37 
RGV D † RGV ]iNRQD þ =] DOHER V UR]KRGQXWLDPL Y\GDQêPL SRGĐD
osobitného predpisu,
 († RGV † RGV D † RGV ]iNRQD þ =]
VWDYHEQê~UDGWRWRNRQDQLHSUHUXãtDXUþtOHKRWXQD]RV~ODGHQLHQiYUKXQD]DþDWLHNRQDQLD
VRVRELWQêPSUHGSLVRP†RGV†RGVD†RGV]iNRQDþ=]DOHERV
UR]KRGQXWLDPL Y\GDQêPL QD MHKR ]iNODGH $N QDYUKRYDWHĐ Y XUþHQHM OHKRWH SRGDQLH
nezosúladí, stavebný úrad konanie zastaví. 
 
Stavebný úrad v súlade s § 140c XYHGHQêP ]iNRQQêP SRVWXSRP ]DEH]SHþLO ]iYl]Qp
stanovisko od posudzujúceho orgánu Okresného úradu Prešov odboru starostlivosti 
o
 
životné prostredie, oddelenie ochrany o súlade. Tento dotknutý orgán spolupôsobiaci 
v VWDYHEQRPNRQDQtY\GDOSRGþ. OU-PO-OSZP3-2018/035588-GĖDY ktorom 
konštatuje, že na základe predložených podkladov a
 
V~ODGX VR]iNRQRP þ =]
o
 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie v ]QHQtQSEHU~FGR~YDK\UR]GLHOQX~URYHĖ
podrobnosti dokumentáciH SUHGORåHQHM SUH ~þHO\ SRVXG]RYDQLD YSO\YRY QD åLYRWQp
SURVWUHGLHSRGĐD]iNRQDR
 
posudzovaní vplyvov a
 
GRNXPHQWiFLHSUH~þHO\NRQDQLDSRGĐD
osobitných predpisov v MHGQRWOLYêFKHWDSiFKLQYHVWLþQHMSUtSUDY\MHPRåQpNRQãWDWRYDĢåH
QiYUK QD ]DþDWLH VWD
vebného konania pre stavbu "Obchodné centrum FORUM Prešov 
v katastrálnom území Prešov je z NRQFHSþQpKR KĐDGLVND Y súlade so zákonom 
o
 
SRVXG]RYDQtYSO\YRYUR]KRGQXWtP]R]LVĢRYDFLHKRNRQDQLDY\GDQêP2NUHVQêP~UDGRP
Prešov, odbor starostlivosti o
 
životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
]ORåLHN åLYRWQpKR SURVWUHGLD þ 28-PO-OSZP3-2016/028605-=0 ]R GĖD 
a
 
MHKRSRåLDGDYNDPLYRY]ĢDKXN
 QDYUKRYDQHMþLQQRVWLNWRUpERORSRWUHEQp]RKĐDGQLĢ
v procese konania na vydanie stavebného SRYROHQLDSRGĐDRVRELWQêFKSUHGSLVRY 
 
- Návrh na stavebné povolenie je v rozpore so základnou požiadavkou na znižovanie 
HQHUJHWLFNHM QiURþQRVWL EXGRY NHćåH FHONRYi VSRWUHED HQHUJLH SUHVDKXMH ]iNRQRP
dovolené úrovne v
 
SRURYQDQtVR]iNRQRPþ
Z.z. 
 
Námietke stavebný úrad nevyhovel, túto námietku zamietol. 
K tejto námietke stavebný úrad uvádza: 
E. S. a V. R. nepredložili žiaden dôkaz a neuviedli ani žiadne iné relevantné podklady, 
na základe ktorých dospeli k takémuto záveru a na základe ktorých spochybnili v spise 
doložené TEPELNOTECHNICKÉ a (1(5*(7,&.e326Ò'(1,(SRGĐD671-
1 až 3:2012, STN 73 0540
-2:2012/Z1:2016, STN EN 13790) PRE STAVBU Obchodné 
centrum Fórum Prešov vypracované oprávnenou právnickou osobou PROMA s.r.o. 
%\WþLWVNi 
 010 01 Žilina, oprávneným projektantom Ing. Štefanom Dubecom, ktorý 
v ]iYHUH NRQãWDWXMH åH QDYUKRYDQp VWDYHEQp NRQãWUXNFLH VSĎĖDM~ WHSHOQRWHFKQLFNp
a
 
HQHUJHWLFNpSRåLDGDYN\VWDQRYHQpQRUPRX671þtPNRQãWDWXMHćDOHMY závere je 
PRåQp VSOQLĢ SRåLD
davky pre dosiahnutie Energetickej triedy objektu na úrovni 
$SULPiUQD HQHUJLD þR SRXND]XMH DNR WR XYiG]D RSUiYQHQê SURMHNWDQW QD
XOWUDQt]NRHQHUJHWLFNX~URYHĖYêVWDYE\ 
Stavebný úrad má preto za preukázané, že stavba tepelnotechnické a
 
energetické 
požLDGDYN\VWDQRYHQpQRUPRX671VSĎĖD 
 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 39 z 47 
      
7HQWRQHV~ODGMHSRGĐDP{MKRQi]RUXPRåQpRGVWUiQLĢ 
- úpravou návrhu tak, aby bol v súlade s opísanými rozhodnutiami a prebehnutými 
SURFHVPLSRåLDGDYNRXQDHQHUJHWLFNpQiURþQRVĢ 
- zmenou územného rozhodnutia a novým posúdením vplyvov na životné prostredie EIA. 
=D WêPWR ~þHORP RGSRU~þDP SUHUXãHQLH VWDYHEQpKR NRQDQLD DOHER ]DPLHWQXWLH Y\GDQLD
stavebného povolenia (koniec citácie)." 
 
Námietke stavebný úrad nevyhovel, túto námietku zamietol. 
K uvedenému stavebný úrad uvádza: 
 K námietke p. E. S. a V. R. o nesúlade nimi opísanými rozhodnutiami 
a
 
prebehnutými procesmi stavebný úrad uvádza, že posúdil a preskúmal na
 základe 
stanovísk dotknutých orgánov, ktoré v stavebnom konaní v súlade s § 126 ods. 1 stavebného 
zákona chránia záujmy chránené osobitnými predpismi a uvedené rozpory nezistil v súlade 
s uvedeným ustanovením. Namietajúci p. E. S. a V. R. QHSUHXNi]DOLRSRGVWDWQHQRVĢWêFKWR
námietok, ani nepredložili žiadne dôkazy, ktoré by ich námietky relevantne potvrdzovali, 
neuviedli jediný relevantný dôkaz a dôvod, na ktorého podklade majú pochybnosti a na 
]iNODGH NWRUêFK E\ Y\SO\QXOR åH åLDGRVĢ MH Y UR]SRUH V územným rozhodnutím 
a
 
rozhodnutím ktoré vydal posudzujúci orgán v procese posudzovania vplyvov na životné 
prostredie. Dodržanie podmienok potvrdil dotknutý orgán - posudzujúci orgán Okresný 
úrad Prešov, odbor starostlivosti o
 
životné prostredie Prešov v
 
svojom stanovisku vydanom 
SRGþ28-PO-OSZP3-2018/035588-GĖDY NWRURPNRQãWDWXMHåHåLDGRVĢMH
v súlade so zákonom o SRVXG]RYDQt YSO\YRY UR]KRGQXWtP ]R ]LVĢRYDFLHKR NRQDQLD
vydaným Okresným úradom Prešov, odbor starostlivosti o
 
životné prostredie , oddelenie 
ochrany prírody a
 
Y\EUDQêFK]ORåLHNåLYRWQpKRSURVWUHGLDþ28-PO- OSZP3-2016/028605-
21/ZM ]RGĖDD MHKRSRåLDGDYNDPLYRY]ĢDKXN QDYUKRYDQHMþLQQRVWLNWRUp
EROR SRWUHEQp ]RKĐDGQLĢ Y SURFHVH NRQDQLD QD Y\GDQLH VWDYHEQpKR SRYROHQLD SRGĐD
osobitných predpisov.
 
 
Stavebný úrad námietkami p. E. S. a V. R. - ~þDVWQtNRYNRQDQLDY]QHVHQêPLY stavebnom 
konaní sa dôsledne zaoberal a
 
YHQRYDOLPQiOHåLW~SR]RUQRVĢ 
 
6SUiYQ\RUJiQ0HVWR3UHãRYSUtVOXãQêVWDYHEQê~UDGSULÄXUþRYDQt³~þDVWQtNRYNRQDQLD
VN~PDONDåGpKRLQGLYLGXiOQHþLV~QRVLWHĐRP]iNRQQpKRSUi
va alebo povinnosti, o
 
ktorom 
sa má v WRPWRVSUiYQRPNRQDQtUR]KRGQ~Ģ9WHMWRV~YLVORVWL0HVWR3UHãRYVWDYHEQê~UDG
posúdil podania E. S. a V. R. v súlade s § 19 ods. 2 zákona o VSUiYQRPNRQDQtSRGĐDMHKR
obsahu. 
 Stavebný úrad uvádza, že E. S. a V. R. YVW~SLOLGR]DþDWpKRVWDYHEQpKRNRQDQLDQD
]iNODGHR]QiPHQLD]DþDWLDVWDYHEQpKRNRQDQLDSUHSRYROHQLHSUHGPHWQHMVWDYE\YHUHMQRX
vyhláškou a uplatnili 
 
v UiPFLVWDYHEQpKRNRQDQLDQiPLHWN\þtPVDY rámci tohto konania 
FtWLOLE\Ģ~þDVWQtNPLVWDYHEQpKRNR
nania. 
Rozhodovanie v správnom konaní má vždy zásadne konkrétny a individuálny 
FKDUDNWHU NHćåH VD SULDPR GRWêND LQGLYLGXiOQH XUþHQêFK I\]LFNêFK DOHER SUiYQLFNêFK
RV{E 6SUiYQ\ SRULDGRN Y XVWDQRYHQt † Y\PHG]XMH REVDK SRMPX ~þDVWQtN NRQDQLD
pomerne širok
R 9ãHREHFQH PRåQR XYLHVĢ åH RVRED VD VWiYD ~þDVWQtNRP NRQDQLD RG
RNDPLKXNHćVDVDPD]D~þDVWQtNDVSUiYQHKRNRQDQLDR]QDþtDW~WRVNXWRþQRVĢR]QiPL
VSUiYQHPXRUJiQXDOHERRGRNDPLKXNHćVWDNRXWRRVRERXVSUiYQ\RUJiQ]DþQHNRQDĢ
DNRV~þDVWQtNRPkonaniDþLRGRNDPLKXNHćMH]RVWUDQ\VSUiYQHKRRUJiQXY\NRQDQê
SUiYQ\ ~NRQ ÒþDVWQtNRP NRQDQLD MH WDNiWRRVRED Då GR RNDPLKXNHć MH SUiYRSODWQH
UR]KRGQXWpåHQLHMH~þDVWQtNRPVSUiYQHKRNRQDQLD 
ÒþDVWQtNRPVSUiYQHKRNRQDQLD†RGV6SUiYQHKRSRULDGNX je aj ten, komu 
osobitný predpis takéto postavenie priznáva. Osobitným právnym predpisom v tomto prípade 
MHVWDYHEQê]iNRQNWRUêRNUXK~þDVWQtNRYNRQDQLDY\PHG]XMHY†3RGĐD†RGV
StVP E VWDYHEQpKR ]iNRQD ~þDVWQtNPL VWDYHEQpKR NRQDQLD V~ RVR
by, ktoré majú 
vlastnícke a iné práva k pozemkom a stavbám na nich, vrátane susedných pozemkov a 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 40 z 47 
      
stavieb, ak vlastnícke 
DOHERLQpSUiYDNWêPWRP{åXE\ĢVWDYHEQêPSRYROHQtPGRWNQXWp
(rozsudok NS 
10Sžo/57/2016) 
Stavebný úrad teda od podania námietok na sprá
vny orgán považoval E. S. a V. R. 
v súlade s § 14 ods. 1 zákona o VSUiYQRPNRQDQt]D~þDVWQtNDNRQDQLDD konal a koná 
s ním ako s ~þDVWQtNRP NRQDQLD D to až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
o
 
QHSUL]QDQtPXSRVWDYHQLD~þDVWQtNDNRQDQLD 
E. S. a V. R. PDOL PRåQRVĢ VD ]~þDVWQLĢ Y rámci stavebného konania ústneho 
pojednávania, NWRUpVDXVNXWRþQLORGĖD a ]iURYHĖPDOLPRåQRVĢVD]~þDVWQLĢ
GĖDRER]QiPHQLDVDV SRGNODGPLSUHY\GDQLHVWDYHEQpKRSRYROHQLDDY\MDGULĢ
sa plnohodnotne 
 k podkladom pre vydanie stavebného povolenia a k spôsobu ich zistenia, 
SUtSDGQHQDYUKQ~ĢLFKGRSOQHQLH
 
Aby E. S. a V. R. EROL~þDVWQtNPLNRQDQLDPXVLDE\ĢQRVLWHĐRP]iNRQQpKRSUiYD
právom chráneného záujmu alebo povinnosti a
 
o
 
takomto práve, právom 
chránenom 
]iXMPHPXVtE\ĢRSUiYQHQêUR]KRGRYDĢVSUiYQ\RUJiQY danom prípade stavebný úrad. 
Osobitné zákony, v danom prípade stavebný zákona podrobnejšie ustanovuje v § 59 
SRGPLHQN\NWRUpPXVtRVREDGRPiKDM~FDVDSRVWDYHQLD~þDVWQtNDNRQDQLDVSĎĖDĢDE
y 
EROD QRVLWHĐRP ]iNRQQpKR SUiYD DOHER SRYLQQRVWL SULþRP SUL Y\PHG]HQt RNUXKX
~þDVWQtNRY NRQDQLD VD]RKĐDGĖXMH DM SRVWDYHQLH NWRUp Y\SOêYD ] osobitného predpisu - 
zákona o
 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie (procesu posudzovania, ktorý 
predchádza 
SRYRĐRYDFLHPXSURFHVXY danom prípade územnému a stavebnému konaniu). 
0HVWR3UHãRYDNRVSUiYQ\RUJiQSULÄXUþRYDQt³~þDVWQtNRYNRQDQLDPXVtYãDNYåG\
VN~PDĢ þL WHQ NWR VD GRPiKD SRVWDYHQLD ~þDVWQtND NRQDQLD MH QRVLWHĐRP ]iNRQQpKR
práva, alebo povinno
sti, o ktorom sa má v VSUiYQRPNRQDQtUR]KRGQ~ĢWMSUL]QDĢXUþLĢ
MHKRUR]VDKSRGPLHQN\UHDOL]iFLHDWć
 
V WRPWRSUtSDGHPHVWR3UHãRYDNRSUtVOXãQêVWDYHEQê~UDGSULXUþRYDQt~þDVWQtNRY
konania v VWDYHEQRPNRQDQtYHGHQRPSRGVSþ6Ò- Tu vo veci vydania 
VWDYHEQpKRSRYROHQLDSUHVWDYEXÄ2EFKRGQpFHQWUXP)25803UHãRY³VN~PDOþL(. S. 
a
 V. R. V~QRVLWHĐPLWRKWR]iNRQQpKRSUiYDDOHERSRYLQQRVWLR ktorom sa má v stavebnom 
NRQDQtUR]KRGQ~Ģ 
8YHGHQt ~þDVWQtFL NRQDQLD QHSUHGORåLOL åLDGHQdoklad, ktorým by preukázali 
existenciu svojho vlastníckeho práva, alebo iného práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj 
NVXVHGQêPSR]HPNRPDVWDYEiPYUiWDQHE\WRYNWRUpP{åXE\ĢVWDYHEQêPSRYROHQtP
priamo dotknuté.
 
Stavebný úrad nezistil existenciu vlastníckeho práva, alebo iného práva na 
VXVHGQêFK QHKQXWHĐQRVWLDFK XYHGHQêFK ~þDVWQtNRY NRQDQLD NWRUp E\ LFK RSUiYĖRYDOL
GRPiKDĢVDSRVWDYHQLD~þDVWQtNDVWDYHEQpKRNRQDQLD 
 3UH SRV~GHQLH þL XUþLWi I\]LFNi DOHER SUiYQLFNi RVRED PDOD E\Ģ ~þDVWQtNRP
stavebQpKRNRQDQLDWUHEDVN~PDĢþLXVNXWRþQHQtPVWDYE\SRGĐDVWDYHEQpKRSRYROHQLD
H[LVWXMHPRåQRVĢRYSO\YQHQLDYODVWQtFN\FKDOHERLQêFKSUiYNSR]HPNRPDVWDYEiPMusí 
SULWRPY\FKiG]DĢ]SUiYQ\FKSUHGSLVRYVSUiYQHKRSUiYDKPRWQpKRNHćåH]iNODGQRXþUWRX
~þDVWQtNDNRQDQLDMHKPRWQRSUiYQ\SRPHUI\]LFNHMDOHERSUiYQLFNHMRVRE\NYHFLNWRUiMH
SUHGPHWRPNRQDQLDSRNLDĐRVRELWQêSUHGSLVYSRPHUHãSHFLDOLW\N6SUiYQHPXS
oriadku 
nestanoví inak. (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republika z 13. decembra 2012, sp. 
zn. 8Sžp/20/2012) 
 
= XYHGHQpKR Y\SOêYD SRGĐD VWDYHEQpKR ]iNRQD † RGV  SUiYR ~þDVWQtND
VWDYHEQpKRNRQDQLDMHPRåQpSUL]QDĢOHQYWHG\ak by stavebným SRYROHQtPPRKOLE\Ģ
priamo dotknuté ich vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám ako aj k 
susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov. Slovné spojenie "priamo dotknuté" 
Y\MDGUXMH VWDY ]QDþQHM D EH]SURVWUHGQHM LQWHQ]LW\ SRUXãHQLD D LQGLYLGXDOL]iFLH subjektu, 
NWRUê MH SRUXãHQtP GRWNQXWê 7HQWR VWDY PXVt E\Ģ Y NRQDQt ~þDVWQtNRP NRQDQLD
preukázaný.
 7HQWRVWDYQHERODQLMHGQêP]~þDVWQtNRPNRQDQLDSUHXNi]DQê
. Stavebný 
úrad nezistil v stavebnom konaní existenciu takéhoto práva u XYHGHQêFK ~þDVWQtNRY
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 41 z 47 
      
ko
nania a
 
to ani k susedným pozemkom a VWDYEiPNWRUpE\PRKORE\ĢSULDPRGRWNQXWp
vrátane bytov, ktoré by PRKOLE\ĢSULDPRGRWNQXWp
 
6WDYHEQê]iNRQXPRåĖXMHSUL]QDĢSRVWDYHQLHQD]iNODGH†RGVStVPFDMćDOãtP
osobám, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov. Osobitným predpisom pre 
SUL]QDQLHSRVWDYHQLH~þDVWQtNDY stavebnom konaní je v tomto prípade zákon 24/2006 Z.z. 
o
 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie v ]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRYćDOHMOHQÄ]iNRQ
o
 
posudzovaní vplyvov na
 životné prostredie") a to z dôvodu, že v ]P\VOH]iNRQDþ
Z. z. v ]QHQt Q S QDYUKRYDQi þLQQRVĢ 2& )2580 3UHãRY SRGOLHKDOD ]LVĢRYDFLHPX
konania, ktoré predchádzalo územnému a 
 
stavebnému konaniu.  
1DYUKRYDQiþLQQRVĢSRYRĐRYDQiVWDYEDÄ2&)25UM Prešov" bola posudzovaná 
SRGĐDWRKWR]iNRQDR
 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie samostatným procesom. Z 
SURFHVX SRVXG]RYDQLD YSO\YRY QDYUKRYDQHM þLQQRVWL QD åLYRWQp SURVWUHGLH NWRUê ERO
SUiYRSODWQH XNRQþHQê UR]KRGQXWtP SRVXG]XM~FHKR RUJiQX 2NUHsného úradu Prešov, 
odboru starostlivosti o
 ŽP, odd. ochrany prírody a Y\EUDQêFK]ORåLHNä33UHãRYSRGþM
OU
-PO-OSZP3-2016/028605-=0 ]R GĖD NWRUp QDGREXGOR SUiYRSODWQRVĢ
 QHY\SO\QXORVWDYHEQpPX~UDGX NRQDĢ V XYHGHQêPL ~þDVWQtNPLkonania E. S. 
a
 V. R. v VWDYHEQRPNRQDQtDNRV~þDVWQtNPLNRQDQLDSRGĐDRVRELWQpKRSUHGSLVX]iNRQDþ
24/2006 Z.z., v jeho platnom znení. 
 9]KĐDGRPQDQHSUL]QDQLHSRVWDYHQLD~þDVWQtNDNRQDQLDWêPWR~þDVWQtNRPNRQDQLD
v NRQDQtSRGĐDRVRELWQpKRSUHGSLVXY tomto prípade zákona o posudzovaní vplyvov na 
åLYRWQpSURVWUHGLHQHVSĎĖDM~SRGPLHQN\REOLJiWRUQHGHILQRYDQpY†RGVStVPF
stDYHEQpKR]iNRQDSUH~þDVWQtNDVWDYHEQpKRNRQDQLDSUHWRLPWRWRSRVWDYHQLHY konaní 
o
 
SRYROHQtVWDYE\Ä2&)Ï5803UHãRY³QLHMHPRåQpSUL]QDĢ 
1D ]iNODGH WDNWR ]LVWHQêFK VNXWRþQRVWL VWDYHEQê ~UDG ]DþDO ] vlastného podnetu 
konanie vo veci nepriznania posWDYHQLD WêPWR ~þDVWQtNRP NRQDQLD Y stavebnom konaní 
YHGHQRP SRG þ 6Ò YR YHFL Y\GDQLD VWDYHEQpKR SRYROHQLD SUH VWDYEX 2&
FORUM Prešov. 
 
2]QiPHQtPR]DþDWtNRQDQLDRQHSUL]QDQtSRVWDYHQLD~þDVWQtNDVWDYHEQpKRNRQDQLD
R]QiPLOSUYRVWXSĖRYêVSUiYQ\ RUJiQ~þDVWQtNRPNRQDQLD(. S. SRGVSþ
þSU/13438/2018 
a
 
V. R. SRG VSþSU/13440/2018  ]DþDWLH NRQDQLD R QHSUL]QDQt LP SRVWDYHQLD ~þDVWQtND
NRQDQLDYSUHGPHWQRPVWDYHEQRPNRQDQt=iURYHĖY predmetných oznámeniach 
uložil lehotu 
7 pracovných dní, v NWRUHMPDOLPRåQRVĢY]QLHVĢQiPLHWN\ 
 V VWDQRYHQHMOHKRWH~þDVWQtFLNRQDQLDQHY]QLHVOLQiPLHWN\ 
Na základe výsledkov konaní stavebný úrad v UR]KRGQXWtY\GDQRPSRGþY\GDOSRG
þSU/13438/2018 rozhodol v súlade s § 46 v VSRMHQtV†RGV]iNRQDþ=E
o
 
správnom konaní (správny poriadok) v ]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRYćDOHMOHQÄVSUiYQ\
poriadok") , že E. S. QHSUL]QiYDSRVWDYHQLH~þDVWQtNDNRQDQLDY stavebnom konaní vo veci 
vydania stavebného povolenia pre stavbu "Obchodné centrum FORUM Prešov " (ćDOHM
v texte len OC FORUM), pre stavebné objekty "SO 01 OC FÓRUM; SO 03 Príprava 
územia - stavebná jama; SO 15 Drobná architektúra - YLć622&)Ï58062
Sadové úpravy; PS 01 Trafostanica; PS 02 Záložný zdro
M369êĢDK\D eskalátory - YLć
SO 01 stavebné konštrukcie" 
YHGHQRPSRGþSÚ/11770/2018 - Tu a v UR]KRGQXWtSRGVSþ
SU/13440/2018 rozhodol rovnako YRYHFLQHSUL]QDQLDSRVWDYHQLD~þDVWQtNDNRQDQLD9. R. 
v predmetnom stavebnom konaní pre OC FORUM .   
    
3UHWRåHUR]KRGQXWLHR~þDVWQtFWYHQHPiYRY]ĢDKXNUR]KRGQXWLXR povolení stavby - 
stavebnému povoleniu povahu rozhodnutia o predbežnej otázke, stavebný úrad koná do 
SUiYRSODWQpKR Y\O~þHQLD ~þDVWQtND NRQDQLD ] ~þDVWQtFWYD Y stavebnom konaní s týmto 
~þDVWQtNRPNRQDQLDDNRVSOQRKRGQRWQêP~þDVWQtNRPVWDYHEQpKRNRQDQLDD
 
umožnil mu 
]~þDVWQLĢVDYãHWNêFKSURFHVQêFK~NRQRYVWDYHEQpKR~UDGXYUiWDQH~VWQHKRSRMHGQiYDQLD
a
 
o
 
ním vznesených námietkach stavebný úrad rozhodol v
 
predmetnom stavebnom povolení. 
 
 
'ĖDEROLGRSRGDWHĐQHVSUiYQHKRRUJiQXPHVWD3UHãRYVWDYHEQpKR~UDGX
GRUXþHQpSRGDQLDR]QDþHQpDNRÄGRSOĖXM~FHQiPLHWN\³Y
 
ktorých M. K., Prešov; M. F., V. 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 42 z 47 
      
Šariš - Kanaš a V. B., Prešov; M. N., Prešov, obaja zastúpení JUDr. Martinom Salokom, 
DGYRNiWRPVRVtGORP=YRQiUVND.RãLFHþtVOR]iSLVXY
 
SAK: 1107 
po oneskorenom sprístupnení požadovaných podkladov a dokladov zo strany stavebného 
~UDGXQHV~KODVtPHVY\GDQtPVWDYHEQpKRSRYROHQLDQDSUHGPHWQ~VWDYEXD]iURYHĖåLDGDPH
príslušný správny orgán aby: 
- Prerušil predmetné stavebné konanie do doby právoplatného rozhodnutia Krajského súdu Y3UHãRYHNGHMHSRGDQiVSUiYQDåDOREDYRþL5R]KRGQXWLX2ÒY3UHãRYHþ28-PO-
OVBP2-2018/16043/34386/ŠSS-..]DWRSRGþtVORP.632þN5S 50/2018. 
- Vyzval stavebníka, aby predložil správnemu orgánu k parcelám, ktoré nie sú v jeho YODVWQtFWYHLQêY]ĢDKNSR]HPNRPQDNWRUêFKPiE\W
VWDYEDSRVWDYHQi 
- 3UHGORåLO'RGDWRNþNXN~SQ\P]POXYiP] 30. 11.2006, 4.4.2007 a 24.07.2007, ktorý 
bude VFKYiOHQê0V=Y3UHãRYHQDNRĐNRSRGĐD'RGDWNXþ]VWDYEDPDODE\Ģ
XNRQþHQiYV~ODGHVSRGQLNDWHĐVNêP]iPHURPSUHGORåHQêPPHVWX3UHãRYGR
 
- Predložil odsúhlasený projekt pre stavebné povolenie Technickou inšpekciou. 
- Predložil právRSODWQp VWDYHEQp SRYROHQLH QD SRGPLHĖXM~FH LQYHVWtFLH WM SUtSRMN\WHFKQLFNHM LQIUDãWUXNW~U\ (/, SO\Q YRG\ NDQiO D GRSUDYQ~ þDVĢ NRPXQLNiFLHparkoviská, chodníky ...) ... SO 14 a SO 14.1. 
- Predložil správnemu orgánu vyjadrenie VSD a. s. Košice k dokumentácii pre stavebné SRYROHQLHDNRDM]POXYXRSULSRMHQtGRGLVWULEXþQHMV~VWDY\ 
- Predložil správnemu orgánu zmluvu na odber plynu a stanovisko SPP k projektu pre stavebné povolenie. 
- =iURYHĖUR]SRUXMHP ]iYl]QpVWDQRYLVNR.3Ò3UHãRY]þ.3832-2018/8396-
4/43675/0nf ako aj stanovisko mesta Prešov 
- 2+$0]þQDNRĐNR
QH]RKĐDGĖXM~]iYl]QpSRGPLHQN\SODWQpKR~]HPQpKRSOiQXPHVWD3UHãRYDNRDM]iVDG\
ochrany pamiatkového územia 
PR Prešov, Prešov 2006. 
 
- Realizovaním predloženého projektu OC FORUM dôjde k výraznému porušeniu kúpnej 
zmluvy 126/2006 medzi mestom Prešov ako predávajúcim a kupujúcim Multi veste Czech 
5HSXEOLFVUR3UDKDSULþRPRWêFKWRVNXWRþQRVWLDFKMHVSUiYQ\Rrgán povinný a to 
SUHGY\GDQtPVWDYHEQpKRSRYROHQLDLQIRUPRYDĢSRVODQFRY0V=Y3UHãRYH5HDOL]iFLRX
tohto projektu sa stavebník výrazne odchýli od urbanisticko
-architektonickej štúdie z r. 
þtPE\GRãORNSRUXãHQLXSRYLQQRVWLNXSXM~FHKR 
 
Námietkam 
stavebný úrad nevyhovel, tieto námietky zamietol. 
Uvedeným námietkam stavebný úrad nevyhovuje. V zmysle § 61 stavebného zákona 
VWDYHEQê~UDGXSR]RUQLO~þDVWQtNRYNRQDQLDåHVYRMHQiPLHWN\P{åXXSODWQLĢQDMQHVNRUãLH
pri ústnom pojednávaní, inak že na n QHSULKOLDGQH3RGĐD†RGVWMHPRåQpOHKRWX
SUHGĎåLĢ QD åLDGRVĢ OHQ GRWNQXWpPX RUJiQX 1D ]iNODGH XYHGHQpKR VWDYHEQê ~UDG
námietkam uplatneným po stanovenej lehote nevyhovel. Stavebný úrad podotýka, že 
~þDVWQtFLNRQDQLDVYRMHSUiYRY ním stanovenej lehRWHXSODWQLĢQiPLHWN\Y\XåLOLD stavebný 
úrad o
 
WêFKWRQiPLHWNDFKUR]KRGRO1iPLHWN\Y]QHVHQpSROHKRWH~þDVWQtFLNRQDQLDY]QLHVOL
RSDNRYDQHþRLPVWDYHEQê]iNRQY V~ODGHV†QHXPRåĖXMH 
2EVDKY\ããLHXYHGHQêFKQiPLHWRNYãDNVWDYHEQê~UDGSUHVN~PDOþL tieto nemajú závažný 
dopad na vydanie stavebného povolenia. K jednotlivým bodom po posúdení stavebný úrad 
uvádza nasledovné: 
 
- Prerušil predmetné stavebné konanie do doby právoplatného rozhodnutia Krajského súdu 
Y3UHãRYHNGHMHSRGDQiVSUiYQDåDOREDYRþL5R]KRGQXWLX2ÒY3UHãRYHþ28-PO-
OVBP2-2018/16043/34386/ŠSS-..]DWRSRGþtVORP.632þN6 
3RåLDGDYNX QD SUHUXãHQLH VWDYHEQpKR NRQDQLD XSODWQLOL ~þDVWQtFL NRQDQLD Y rámci 
námietok v stanovenej lehote. O WHMWRVNXWRþQRVWLVWDYHEQê úrad už rozhodol tak, že tejto 
nevyhovel s odôvodnením s uvedením dôvodov, na základe ktorých dospel k takémuto 
rozhodnutiu. 
V prípade, ak by stavbný úrad pripustil oneskorene podané doplnenie námietok, porušil by 
NRQFHQWUDþQ~]iVDGXD
 ust. § 61 stavebného zákona, t.j. by porušil platnú legislatívu. 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 43 z 47 
      
 
- Vyzval stavebníka, aby predložil správnemu orgánu k parcelám, ktoré nie sú v jeho 
YODVWQtFWYHLQêY]ĢDKNSR]HPNRPQDNWRUêFKPiE\W
VWDYEDSRVWDYHQi 
- 3UHGORåLO'RGDWRNþNXN~SQ\P]POXYiP] 30. 11.2006, 4.4.2007 a 24.07.2007, ktorý 
EXGHVFKYiOHQê0V=Y3UHãRYHQDNRĐNRSRGĐD'RGDWNXþ]VWDYEDPDODE\Ģ
XNRQþHQiYV~ODGHVSRGQLNDWHĐVNêP]iPHURPSUHGORåHQêPPHVWX3UHãRYGR
 
Obsahom tejto námietky sa stavebný úrad už zaoberal, túto posúdil a o tejto rozhodol tak, že 
jej nevyhovel s uvedením dôvodov pre ktoré tak rozhodol. 
- Predložil odsúhlasený projekt pre stavebné povolenie Technickou inšpekciou. 
Stavebný úrad disponuje odborným stanoviskom S2018/02384/EIC IO/SA k
 
projektovej 
dokumentácii stavby s WHFKQLFNêP ]DULDGHQtP Y\GDQêP SRGĐD † RGVW ]iNRQD þ
124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 
- 3UHGORåLO SUiYRSODWQp VWDYHEQp SRYROHQLH QD SRGPLHĖXM~FH LQYHVWtFLH WM SUtSRMN\
technickej infraštruktúry (ELI, plyn, vody kanál) a GRSUDYQ~ þDVĢ NRPXQLNiFLH
parkoviská, chodníky ...) ... SO 14 a SO 14.1. 
 
K uvedenej požiadavke stavebný úrad uvádza nasledovné: Stavebný zákon neukladá ani 
vykonávací predpis 
-
 9\KOiãND=]PRåQRVĢVWDYHEQpPX~UDGXY\åDGRYDĢRG
stavebníka preGORåHQLHSUiYRSODWQêFK VWDYHEQêFK SRYROHQt QD SRGPLHĖXM~FH LQYHVWtFLH- 
prípojky na verejné technické vybavenie územia a na verejné dopravné vybavenie územia. 
9\KOiãND þ =] Y † 3ULSRMHQLH VWDYE\ QD SR]HPQp NRPXQLNiFLH Y odst. 4 
stanovuje podmienku pre pripojenie stavby na pozemné komunikácie v nasledovnom znení: 
Prístupové cesty k VWDYEHPXVLDE\Ģ]KRWRYHQpGR]DþLDWNXXåtYDQLDVWDYE\ 
 
- Predložil správnemu orgánu vyjadrenie VSD a. s. Košice k dokumentácii pre stavebné 
povolenie ako aj zmluvu
 
RSULSRMHQtGRGLVWULEXþQHMV~VWDY\ 
3UHGPHWRP WRKWR VWDYHEQpKR SRYROHQLD QLH V~ REMHNW\ NWRUêPL VD SRYRĐXMH QDSRMHQLH
stavby na odber elektrickej energie. Tieto boli predmetom samostatného stavebného 
konania. 
 
- Predložil správnemu orgánu zmluvu na odber plynu a stanovisko SPP k projektu pre 
stavebné povolenie. 
3UHGPHWRPWRKWRVWDYHEQpKRSRYROHQLDQLHMHREMHNWNWRUêPVDSRYRĐXMHQDSRMHQLHVWDYE\
QD SO\QRYRG ]D ~þHORP RGEHUX SO\QX 7HQWR ERO SUHGPHWRP VDPRVWDWQpho stavebného 
konania. 
 
- =iURYHĖUR]SRUXMHP]iYl]QpVWDQRYLVNR.3Ò3UHãRY]þ.3832-2018/8396-
4/43675/0nf ako aj stanovisko mesta Prešov 
- 2+$0]þQDNRĐNR
QH]RKĐDGĖXM~]iYl]QpSRGPLHQN\SODWQpKR~]HPQpKRSOiQXPHVWD3UHãRYako aj zásady 
ochrany pamiatkového územia PR Prešov, Prešov 2006. 
 
O súlade Územného plánu mesta Prešov, do ktorého sú premietnuté aj Zásady ochrany 
pamiatkového územia PR Prešov, stavebný úrad rozhodol v územnom rozhodnutí. V súlade 
s § 61 odst. 1 stavebnpKR]iNRQDQDY]QHVHQ~QiPLHWNXQLHMHPRåQpSULKOLDGQXĢ 
 
- Realizovaním predloženého projektu OC FORUM dôjde k výraznému porušeniu kúpnej 
zmluvy 126/2006 medzi mestom Prešov ako predávajúcim a kupujúcim Multi veste Czech 
5HSXEOLFVUR3UDKDSULþRPRWêFKWRVNXWRþQRVWLDFKMHVSUiYQ\RUJiQSRYLQQêDWR
SUHGY\GDQtPVWDYHEQpKRSRYROHQLDLQIRUPRYDĢSRVODQFRY0V=Y3UHãRYH5HDOL]iFLRX
tohto projektu sa stavebník výrazne odchýli od urbanisticko
-architektonickej štúdie z r. 
þtPE\GRãORNSRUXãHQLXS
ovinnosti kupujúceho. 
Obsah uvedenej požiadavky bol na základe interpelácie poslanca MsZ v Prešove prešetrený 
kompetentným odborom MsÚ 
-
 odborom správy mestského majetku2GSRYHćQDXYHGHQ~
interpeláciu je prístupná na webovej stránke mesta Prešov a je možné sa s ĖRXRER]QiPLĢ 
 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 44 z 47 
      
 
V. B., Prešov a M. N., Prešov, obaja zastúpení JUDr. Martinom Salokom, advokátom so 
VtGORP=YRQiUVND.RãLFHþtVOR]iSLVXY
 
SAK: 1107
; 
M. K., Prešov; M. F., Prešov 
DNR~þDVWQtNVWDYHEQpKRNRQDQLDWêPWRSRGiYDPQiPLHWN\ k stavebnému konaniu zvolanému 
na 23.11.2018, ktoré je vedené na príslušnom stavHEQRP ~UDGH SRG þtVORP
SU/11770/136100/2018
-Tu ... SO 01, 03, 15, 16, PS 01, 02, 03. 
Uvedeným námietkam stavebný úrad nevyhov
el. V zmysle § 61 stavebného zákona stavebný 
úrad XSR]RUQLO ~þDVWQtNRY NRQDQLD åH VYRMH QiPLHWN\ P{åX XSODWQLĢ QDMQHVNRUãLH SUL
~VWQRP SRMHGQiYDQt LQDN åH QD QH QHSULKOLDGQH 6WDYHEQê ~UDG SRGRWêND åH ~þDVWQtFL
konania svoje právo v QtP VWDQRYHQHM OHKRWH XSODWQLĢ QiPLHWN\ Y\XåLOL D stavebný úrad 
o
 
týchto námietkach rozhodol. 
ĆDOHM 6Ò XYiG]D åH QD ~VWQRP SRMHGQiYDQt GĖD RER]QDPRYDO ~þDVWQtNRY
konania s doplnenými podkladmi a PDOL PRåQRVĢ VD Y\MDGULĢ N týmto doplneným 
podkladom v V~ODGHV†RGVW]iNþ=E 
Obsah vyššie uvedenêFKQiPLHWRNYãDNVWDYHEQê~UDGSUHVN~PDOþLWLHWRQHPDM~]iYDåQê
dopad na vydanie stavebného povolenia. K jednotlivým bodom po posúdení stavebný úrad 
uvádza nasledovné: 
 
- 3UHGRYãHWNêP SRXND]XMHPH QD VNXWRþQRVĢ åH VWDYHEQp SRYROHQLH QD KODYQê VWDYHEQê 
o
EMHNW 62  QLH MH PRåQp Y\GDĢ QDNRĐNR VWDYHEQtN QHGLVSRQXMH SUiYRSODWQêPL 
VWDYHEQêPLSRYROHQLDPLQDQHY\KQXWQpSRGPLHĖXM~FHVWDYHEQpREMHNW\NWRUpVDWêNDM~ 
jednak inžinierskych sietí ako aj dopravného napojenia. 
 
6WDYHEQê~UDGXYiG]DåH~þDVWQtN
konania opakovane vznáša ten istý obsah námietok ktoré 
už vzniesol a o ktorých stavebný úrad v predmetnom rozhodnutí rozhodol s príslušným 
odôvodnením. 
 
- Navrhované dopravné napojenie OC FORUM je kapacitne nevhodné a to bez 
rešpektovania príslušnej legislatívy a to najmä STN 73 6110/Z2 a STN 73 6102. Na tieto a 
ćDOãLH ]iYDåQp VNXWRþQRVWL SRXNi]DO ,QJ. P. T. vo svojom" Dopravno-inžinierskorn 
posúdení dopravného riešenia OC FORUM Prešov" v mesiaci jún 20
1
7. 
- V zmysle § 3 Správneho poriadku ods. VSUiYQHPX RUJiQX Y\SOêYD MHGQR]QDþQi
SRYLQQRVĢ åH FLW 5R]KRGQXWLH VSUiYQ\FK RUJiQRY PXVt Y\FKiG]DĢ ]R VSRĐDKOLYR
zisteného stavu veci .....".
 ÒþDVWQtFL NRQDQLD SRåDGRYDOL DE\ QDNRĐNR Y NRQDQt VD
vyskytli dve odlišné dopravno
-inžinierske posúdenia, sSUiYQ\ RUJiQ ]DEH]SHþLO WUHWt
nezávislý dopravno
-inžiniersky posudok, ktorý by potvrdil alebo vyvrátil závery Ing. T.. 
Stavebný úrad a ani odbor dopravy takýmito odborne spôsobilými osobami v oblasti 
dopravných stavieb nedisponujú a tým pádom ich negovanie Dopravno-inžinierskeho 
posúdenia dopravného riešenia OC FORUM od Ing. T. považujeme za neodborné a 
nekorektné. 6WDYHEQpPX~UDGXEH]NRQWUROQpKRGRND]RYDQLDQHSULQiOHåtY\KRGQRFRYDĢ
vyššie spomínané posúdenie dopravného riešenia, ktoré spracoval Ing. T.. 
V tomto konaní je uvedená námietka irelevantná. Predmetom tohto stavebného povolenia 
QLHV~GRSUDYQpVWDYE\7LHWRV~SRYRĐRYDQpY osobitnom konaní špeciálnym stavebným 
~UDGRP SUH SRYRĐRYDQLH GRSUDYQêFK VWDYLHE 2 námietke súvisiacej s Dopravno-
inžinierskym posúdením dopravného riešenia OC FORUM od Ing. T. sa stavebný úrad 
zaoberal a
 
o
 
WHMWRUR]KRGROY~]HPQRPUR]KRGQXWtþ6Ò- 7X]RGĖD
NWRUêPXPLHVWQLOVWDYEXÄ2&)RUXP3UHãRY³YUiWDQHGRSUDYQêFKVWDYLHE3RGĐD†RGVW
1 stavebného zákona, na pripomienky a QiPLHWN\NWRUpEROLDOHERPRKOLE\ĢXSODWQHQp
v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa neprihliada. 
 
- =iURYHĖ åLadame, QDNRĐNR 0HVWR 3UHãRY GLVSRQXMH 0$67(5 3/È120 DE\ SUHG 
vydaním stavebného povolenia, bola navrhovaná stavba, predovšetkýPMHMGRSUDYQiþDVĢ 
posúdená s týmto dokumentom a daná do súladu s vyvodenými závermi. Následne 
6WDYHEQpSRYROHQLHVSLVþ6Ò- Tu                                         Strana 45 z 47 
      
žiadame 
 
o týchto novýFKVNXWRþQRVWLDFKLQIRUPRYDĢ~þDVWQtNRYNRQDQLD 
0$67(53/È1MHGRNXPHQWRPNWRUêULHãLYêKĐDGRYpGRpravu na území mesta Prešov. 
Opakovane v tejto súvislosti stavebný úrad uvádza, že predmetom tohto konania nie sú 
dopravné objekty stavby. 
Požiadavka je v tomto konaní irelevantná. 
 
- Žiadame správny orgán, aby vyzval stavebníka na predloženie Dodatku 
ý3 ku 
kúpnym zmluvám z 30.11.2006, 04.04.2007 a 24
.
07.2007, ktorý bude schválený MsZ 
Y3UHãRYHQDNRĐNRSRGĐD'RGDWNX
ý]VWDYEDPDODE\ĢXNRQþHQiYV~ODGH 
VSRGQLNDWHĐVNêP]iPHURPSUHGORåHQêPPHVWX3UHãRYGR 
Obsah tejto požiadavky je irelevantný a nemá oporu v stavebnom zákone a jeho 
vykonávacích predpisoch.
 
Stavebník preukázal v stavebnom konaní platné doklady o vlastníckom a inom práve 
k
 
stavebným pozemkom, tak ako mu to ukladá stavebný zákon a
 
vykonávací predpis 
-
 
Vykonávacia Y\KOiãND þ =] NWRURX VD Y\NRQiYDM~ QLHNWRUp XVWDQRYHQLD
stavebného zákona, v XVWDQRYHQt † äLDGRVĢ R stavebné povolenie v odst. 2, písm. a), 
v ktorom zákonodarca upravuje doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom 
pozemku alebo stavby, alebo že má k SR]HPNXDOHERVWDYEHLQpSUiYRNWRUpKRRSUiYĖXMH
]ULDGLĢQDSR]HPNXSRåDGRYDQ~VWDYEX 
 
- 3RXND]XMHPH WLHå QD VNXWRþQRVĢ åH QD .UDMVNRP V~GH Y 3UHãRYH MH SRGDQi 
VSUiYQD åDORED YRþL 5R]KRGQXWLX 2NUHVQpKR ~UDGX Y 3UHãRYH RGERUX YêVWDY
by 
DE\WRYHMSROLWLN\3UHãRYþ28-PO-OVBP2-2018/16043/34386/ŠSS-KK z 03.04.2018 a 
to 
 
SRGþtVORP.632 þN6 
- Na základe vyššie uvedeného žiadame príslušný správny orgán aby predmetné 
stavebné konanie prerušil do doby vyriešenia vyššie uvádzanêFKVNXWRþQRVWt 
Uvedený obsah je totožný s obsahom námietky, o ktorej stavebný úrad v tomto rozhodnutí 
už rozhodol s príslušným odôvodnením. 
 
Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené v
 
tomto 
rozhodnutí. 
 
 
 
 
 
 
P o u þHQi e 
 
 
3RGĐD†RGV]iNRQDþ=ERVSUiYQRPNRQDQtVSUiYQ\SRULDGRNYþDV
SRGDQpRGYRODQLHPiRGNODGQê~þLQRN2GYRODQLHMHSRWUHEQpY
 
súlade s ustanovením § 54 
RGVVSUiYQHKRSRULDGNXSRGDĢQD0HVWR3UHãRY+ODYQi36ý3UHãRY- t. j. na 
správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. 
 
V súlade s ustanovením § 69 ods. 2 stavebného zákona toto stavebné povolenie, 
NWRUêPVDSRYRĐXMHVWDYEDSRGQi]YRP"SO 01 OC FÓRUM - stavebné objekty: SO 03 
Príprava územia 
-
 stavebná jama; SO 15 Drobná architektúra; SO 16 Sadové úpravy; 
a
 
SUHYiG]NRYp V~ERU\ 36 7UDIRVWDQLFD 36 =iORåQê ]GURM 36 9êĢDK\
a
 
eskalátory",
 sa oznamuje verejnou vyhláškou a PXVtE\ĢY\YHVHQpGQtQD~UDGQHMWDEXOL
mesta ako aj zverejnené prostredníctvom internetu na internetovej stránke mesta Prešov 
www.presov.sk. - HOHNWURQLFNi~UDGQiWDEXĐD 
 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď 
došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t. j. ten deň, kedy došlo k vyveseniu 
rozhodnutia na úradnej tabuli ako 
aj deň zverejnenia na elektronickej úradnej tabuli mesta. 
Toto 
rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
Prílohy 
l. Overená projektová dokumentácia (l x pre stavebníka a l x pre mesto). 
Na vedomie l. JANJU, spol. s.r.o., IČO 36490512, Hviezdoslavova 270, 059 21 Svit 
2. OC PREŠOV, s.r.o., IČO 36731765, Gorkého 205/3, 811 Ol Bratislava 
3. Technické služby mesta Prešov a.s., IČO 31718914, Bajkalská 33,080 O l Prešov 
4. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., IČO 35971967, Ševčenkova 36,851 O l Bratislava 
5. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24,080 Ol Prešov 
6. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
7. SANET Združenie používatel'ov Slovenskej akademickej dátovej siete, 
IČO 17055270, Vazovova 
5, 
811 04 Bratislava 
8. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová 
spoločnosť, IČO 31718922, Bardejovská 7,08006 
Ľubotice 
9. Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., IČO 31719473, Pionierska 24, 080 05 Prešov 
10. O.S.V.O. comp, a.s., IČO 36460141, Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
ll. Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever 
12. CondorNet, s.r.o., 
IČO 36444413, Kováčska 1,080 Ol Prešov 
13. PRESNET, S.r.o., IČO 36694231, Strojnícka 207611, 080 06 Ľubotice, tel.: 051/290 90 91 
14. Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Prešove-krajský dopravný inšpektorát, IČO OO 151866, 
Pionierska 
33,08005 Prešov 
15. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, IČO 00151866, Námestie mieru 3,08192 Prešov 
16. Krajské riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, IČO 00151866, Požiamická 
1,080 Ol Prešov 
17. SPRA VBYTKOMFORT a.s. Prešov, IČO 31718523, Volgogradská 88, 080 Ol Prešov 
18. Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
19. Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 Ol Košice 
20. MsÚ Prešov-Odbor D,ŽP, IČO 00001002, Jarková 24,080 Ol Prešov 
21. Krajský pamiatkový úrad Prešov, 
IČO 31755194, Hlavná 115, 080 O l Prešov 
22. Slovanet ,a. s
., IČO 35954612, Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 
23. Správa nehnutel'ného majetku a výstavby 
MO SR, IČO 30845572, Komenského 39A, 040 O l 
Košice 
24. 
Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava-Ružinov 
25. SPP-distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 II Bratislava 
26. IL Prešov, spol. s r.o., 
IČO 36469149, Strojnícka 18,08006 Prešov 
CO/Stavebný úrad pre spis 
Stavebné povolenie spis č. : SÚ/1177011361 0012018-Tu Strana 46 z 47 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia pre stavbu: 
"SO Ol OC 
FÓRUM -stavebné objekty: SO 03 Príprava územia -stavebná jama; SO 15 Drobná 
architektúra; SO 16 Sadové úpravy; a prevádzkové súbory: PS Ol Trafostanica; PS 02 
Záložný zdroj; PS 03 Výt'ahy a eskalátory", bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov 
~o, 11 l 7~',1 
dňa .................................................... . 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia pre stavbu: 
"SO Ol OC 
FÓRUM -stavebné objekty: SO 03 Príprava územia -stavebná jama; SO 15 Drobná 
architektúra; SO 16 Sadové úpravy; a prevádzkové súbory: PS Ol Trafostanica; PS 02 
Záložný zdroj; PS 03 Výt'ahy a eskalátory", bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Stavebné povolenie spis č. : SÚ/117701136100/2018-Tu Strana 47 z 47 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)