Stavebné povolenie pre stavbu, resp. inžinierske stavebné objekty: "SO 14 - Komunikácie a spevnené plochy a SO 14.1 - Svetelná križovatka, Posun prechodu pre chodcov" v rámci hlavnej stavby "Obchodné centrum FORUM Prešov".

Stavebné povolenie

30.11.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        l 
" 
MESTO PRESOV 
Hlavná ul. č. 73, Prešov 
PSČ 080 Ol 
SÚ/10850/2018-Mk V Prešove 
dňa: 27. ll. 2018 
STAVEBNÉ POVOLENIE 
pre stavbu, resp. inžinierske stavebné objekty: 
"SO 14-Komunikácie a spevnené plochy, SO 14.1-Svetelná križovatka, 
Posun prechodu pre chodcov" 
oznamované podl'a 
§ 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) 
verejnou vyhláškou 
Stavebník OC PREŠOV, s.r.o., so sídlom Gorkého 205/3, 811 Ol Bratislava IČO 
36 731 765 zastúpený splnomocneným zástupcom JANJU, spol. s r.o., Hviezdoslavova 270, 
059 
21 Svit, IČO 36 490 512, podal dňa 26. 07. 2018 na Mesto Prešov žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia na stavbu 
"SO 14 -Komunikácie a spevnené plochy a SO 14.1 -
Svetelná križovatka, Posun prechodu 
pre chodcov" v rámci hlavnej stavby "Obchodné 
centrum FORUM Prešov". Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydalo Mesto Prešov 
pod č. SÚ/1850/2017-Tu dňa 05. Ol. 2018. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. 
Mesto 
Prešov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad (ďalej len ŠSÚ) podľa § 120 
ods. l) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov 
(ďalej v texte len "stavebný zákon" v príslušnom gramatickom tvare) a§ 3a ods. 4 
zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej v texte len "cestný zákon" 
v príslušnom gramatickom tvare) v 
znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka 
podľa § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi 
účastníkmi konania a po tomto preskúmaní rozhodol, že inžiniersky stavebný objekt 
a podobjekt pod 
označením: 
• "SO 14-Komunikácie a spevnené plochy 
na pozemkoch: KN-C parc. č. 3802/1, 3802/6, 3802/10,3802/17, 
9546/12, 954611, 
9527, 9528/2, 9528/5, 9546/11, 9518, 3802/14, 3802/2, KN-E 3550, 3668/1, 9528/4, 
9528/1, 9783, 9789/2, 
3802/12, 3802/14, 3802/15, 9528/3, 3802/9, 3802/3, 3802/13, 
3648/1 v kat. území Prešov 
• SO 
14.1-Svetelná križovatka, Posun prechodu pre chodcov" 
na pozemkoch: KN-C parc. č. 
9783, 9789/2,3648/1, 9528/1, 9528/3, 9546/1 v kat. 
území Prešov 
(ďalej v texte len "stavba" v príslušnom gramatickom tvare)", 
• 
kde jej predmetom je realizácia stavebnotechnických a dopravnotechnických úprav 
jestvujúcich 
priľahlých komunikácií za účelom zabezpečenia dopravného napojenia 
a dopravnej obsluhy hlavného objektu 
(SO Ol -OC Fórum), 
2 
• pre stavebníka: OC PREŠOV, s.r.o., IČO 36731765, Gorkého 205/3, 811 Ol 
Bratislava (ďalej v texte len "stavebník"), 
sa podľa § 66 stavebného zákona a podl'a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa§ 16 cestného zákona 
po v o l' uje. 
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
l. Vyhotovenie a umiestnenie stavby musí byť v súlade a za dodržania adekvátnych 
podmienok uvedených v územnom rozhodnutí, ktoré bolo vydané mestom 
Prešov 
pod č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 05. 01. 2018; kde zároveň miestne príslušný stavebný 
úrad v zmysle ustanovenia § 
120 stavebného zákona vydal v rámci stavebného konania 
záväzné stanovisko 
podľa § 140b stavebného zákona, ktorým overil dodržanie 
podmienok 
určených v územnom rozhodnutí vydanom pre danú stavbu. 
2. Stavba bude uskutočnená podl'a vypracovanej projektovej dokumentácie overenej 
v tomto stavebnom konaní, ktorej 
spracovateľmi sú: Ing. Ľubor HORAL, 
Topol'nica 239, Kajal (S014.1) a Ing. Peter Žák, Z-PROJECT s.r.o., Prosiek 79, 
Liptovská Sielnica 
(SO 14); prípadné zmeny sa nesmú uskutočniť bez 
predchádzajúceho povolenia stavebného 
úradu. 
Stručný popis stavby: 
SO 14 -Komunikácie a spevnené plochy": Výstavba predmetného obchodného centra si 
vyžiadala rekonštrukciu existujúcich miestnych komunikácií na uliciach Nám. Legionárov, 
Štefánikova, Biskupa 
Gojdiča, Hviezdoslavova. V rámci rekonštrukcie sa kompletne 
zrekonštruujú vozovky na miestnych komunikáciách. Rekonštrukcia 
spočíva v rozšírení 
existujúcich miestnych komunikácií, rekonštrukcií existujúcich chodníkov na predmetných 
uliciach ako 
aj návrh novej okružnej križovatke. Predmetný stavebný objekt je rozdelený na 4 
úseky rekonštrukcie. 
Prvý úsek rieši rekonštrukciu miestnej komunikácie (Vetva A) na 
Štefánikovej ulici. 
V rámci predmetnej časti sa doplnili samostatné pruhy pre odbočenie 
zásobovania ako aj vozidiel do podzemných garáží. Následne sa prebuduje križovatka s ulicou 
Janka 
Borodača. Doplní sa stredový ostrovček aby sa skrátil prechod pre peších. Druhý úsek 
je novo navrhovaná okružná križovatka ulíc Štefánikova-Hviezdoslavova. Tá je navrhnutá 
elipsovitého tvaru 
so šírkou jazdného pruhu 6,0m a spevneným prstencom v šírke 2,0m. 
Prstenec ako aj pojazďované stredové ostrovčeky budú spevnené betónovou dlažbou 
v kontrastnom vyhotovení 
do malty. Tretí úsek rieši rekonštrukciu vozovky na 
Hviezdoslavovej ulici, kde na konci sa pridáva stredový deliaci 
ostrovček. Súčasťou 
rekonštrukcie je aj rekonštrukcia kolmých parkovacích stojísk. Posledný štvrtý úsek rieši 
rekonštrukciu pešej zóny na ulici Biskupa 
Gordiča. Predmetný chodník bude dláždený 
betónovou dlažbou a výškovo napojený na novo navrhované vstupy obchodného centra. 
Následne sa 
vyznačí novým vodorovným dopravným značením križovatkový priestor na ulici 
Nám. Legionárov, kde sa 
zohľadní aj navrhovaný prístup cyklistov ako aj sa doplní stredový 
ostrovček za existujúcou autobusovou nikou. Miestne komunikácie sú navrhnuté ako 
obojsmerné dvojpruhové v kategórií 
MO 8,0/30 F.T. C3 so šírkou jazdných pruhov 2 x 3,00m 
+ vodiaci prúžok 0,50m tak ako je tomu v súčasnosti. Chodník je vedný obojstranne 
v premennej šírke 
2,0 ~ 2,5m. Výškovo aj smerovo komunikácia kopíruje pôvodný stav 
miestnej komunikácie. Komunikácia 
je klopená strechovitým a jednostranným priečnym 
sklonom 2,5%. Vozovka komunikácie je navrhnutá, ako asfaltobetónová z modifikovaných 
asfaltov. 
V rámci rekonštrukcie je nutné vozovku opraviť v celej hrúbke 580mm, nakoľko 
v týchto miestach je vozovka úplne zdeformovaná. V rámci rekonštrukcie sa vybúrajú 
existujúce obrubníky, 
uličné vpusty, existujúci chodník. Vjazd do podzemných garáži pre 
3 
návštevníkov 
je tvorený samostatným pruhom pre odbočenie doprava. Taktiež samostatný 
pruh pre 
odbočenie doprava je navrhnutý aj pre zásobovanie obchodného centra. Spevnené 
plochy slúžiace na parkovanie, sú navrhnuté z maximálnym využitím predmetného územia 
súbežne s komunikáciou. Parkovacie stojiská vedené súbežne s vetvou 
"B" ako kolmé. 
Kolmé parkovacie stojiská sú navrhnuté v šírke 
2,50 m dÍžky 5,0m. Celkový počet stojísk na 
teréne pred obchodným centrom 
je 17. V rámci podzemných garáži je v rámci 2. PP podlažia 
navrhnutých 
ďalších 328 parkovacích miest. V rámci 3. PP podlažia je navrhnutých 162 
parkovacích miest z 
čoho 19 stojísk je vyhradených pre invalidov. Parkovacie stojiská pre 
imobilných sú navrhnuté v šírke 
3,50m dÍžky 5,0m. Jednotlivé stojiská sa vyznačia 
vodorovným značením Vl Oa prípadne zmenou farby betónovej dlažby. Vozovka na 
parkovacích stojiskách je navrhnutá z betónovej dlažby celkovej hrúbky 500mrn. Chodníky 
pre peších sú navrhnuté tak ako 
je tomu v súčasnosti súbežne s komunikáciou. Chodníky sú 
navrhnuté v premenných šírkach z betónovej dlažby. Existujúci asfaltobetónový chodník sa 
vybúra v celej hrúbke a následne sa vybuduje novy v pôvodnej polohe. Chodníky sa vydláždia 
betónovou dlažbou, v prípade požiadavky investora 
je možné vjazdy vydláždiť v kontrastnom 
vyhotovení, aby boli vizuálne odlíšené. 
Spevnené plochy pre chodcov sú spádované smerom 
od plotov priamo do komunikácie. 
Na komunikácií sú chodníky oddelené výškovo cestným 
skoseným obrubníkom 
ABO 1-15-25 osadeným na stojato v rozmedzí od 8 do 15cm podľa 
potreby jednotlivých vjazdov. V priestore vjazdov a prechodov pre peších budú obrubníky 
zapustené, aby sa vytvoril bezbariérový prechod. 
V priestore vjazdov sa chodník osadí na 
existujúcu výšku aby sa 
zabezpečil pohodlný vjazd na pozemok. Obrubník sa zapustí na 
úroveň obrusnej vrstvy a bude osadený na stojato. V miestach prechodov pre peších je 
obrubník taktiež znížený na úrovni komunikácie, aby sa zabezpečil pohodlný prechod pre 
imobilných. 
Súčasťou tejto úpravy sú chodníky vybavené varovným a signálnym pásom čo 
zabezpečí bezpečný prechod pre nevidiacich. Bezbariérové úpravy na chodníkoch sú navrhnuté 
v max. sklone 
l: 15 a rešpektujú vyhlášku č.532/2002 MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a 
o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie. V 
bezbariérovej úprave je pásom šírky 0,40m (varovný pás) a priečne cez chodník pásom šírky 
0,80m (signálny pás) z betónovej dlažby pre nevidiacich zvýraznený prechod z chodníka na 
vozovku. Dlažby pre nevidiacich budú riešené v kontrastnom farebnom vyhotovení. 
Na 
komunikáciách sú chodníky oddelené výškovo cestným skoseným obrubníkom ABO 1-15-25 
osadeným na stojato v rozmedzí od 
10 do 15cm. V priestore vjazdov a prechodov pre peších 
budú obrubníky zapustené, aby sa vytvoril bezbariérový prechod. 
Odvodnenie komunikácií 
a chodníkov 
je zabezpečené tak ako je tomu v súčasnosti priečnym a pozdÍžnym sklonom 
a vody sú zvedené do 
uličných vpustov. Z uličných vpustov sú vody zvedené do existujúcej 
dažďovej kanalizácie. V rámci predmetného objektu sa existujúce vpusty vybúrajú a následne 
sa osadia nové. 
Pešia zóna bude odvodnená do líniového žľabu, presný typ sa určí v ďalšom 
projektovom stupni. Odvodnenie pláne je riešené vyspádovaním vrstvy štrkopiesku prípadne 
do pozdÍžnej drenáže. 
V prípade potreby ako pozdÍžna drenáž sa použije perforovaná rúrka 
PVC, DN 160. Dopravné značky budú umiestnené podľa situácie v príl. č.7-8. min. 0,50m za 
spevnenou krajnicou. Výška spodného okraja dopravných 
značiek nad vozovkou musí byt' 
min. 
2,00m. DZ navrhujeme pozinkované, základných rozmerov, s fóliou v reflexnej úprave 
triedy 2 
a s výškou písma v zmysle platnej 
STN Ol 8020. Vodorovné dopravné značenie sa 
prevedie s použitím retroreflexného plastového dvojzložkového materiálu. Farebné 
vyhotovenie 
je bielej farby. Umiestnenie čiar je zrejmé z prílohy č.7-8. Výstavba predmetnej 
stavby 
má mierny dopad na dopravu po už existujúcich komunikáciách. Dočasné dopravné 
značenie potrebné na zabezpečenie bezpečnej premávky počas výstavby areálu je podrobne 
spracované v príl. 
č. 9 (Dočasné dopravné značenie). 
SO 14.1-Svetelná križovatka, Posun prechodu pre chodcov: 
Podnetom na vypracovanie PD objektu "SO 14 Komunikácie a spevnené plochy, časť 
Svetelná križovatka" stavby "Obchodné centrum FORUM Prešov" bolo stanovisko 
4 
Krajského dopravného inšpektorátu 
KR PZ v Prešove č. KRPZ-PO-KDI-15-014/2017 zo dňa 
12.01.2017 k dokumentácii pre územné rozhodnutie, v ktorom je požadované "-spracovať 
a predložiť -úpravu signálneho plánu križovatky ul. Štefánikova ·~· Masarykova -Grešova -
Hlavná (Námestie legionárov)". Keďže návrh zostavy signálnych plánov rieši až 
dokumentácia na realizáciu stavby, v tejto dokumentácii 
na stavebné povolenie sú riešené 
zmeny existujúcej cestnej svetelnej signalizácie 
(CSS) týkajúce sa najmä rozšírenia 
Štefánikovej ul. v mieste zaústenia do križovatky z dvojpruhovej 
na trojpruhovú komunikáciu 
a s tým spojenej nutnosti premiestenia dvoch 
signalizačných stožiarov a ich pripojenie na 
existujúcu trasu káblov CSS, ďalej sú to zmeny vyplývajúce z návrhu cyklochodníkov 
priestorom križovatky a zmeny v intenzitách dopravy prognózovaných pre roky 
2020 a 2040 z 
dôvodu dopravného napojenia 
OC FORUM na komunikačnú sieť mesta. 
Na základe stanoviska Odboru dopravy Mesta Prešov budú vymenené jestvujúce radiče 
cestnej svetelnej križovatky na križovatkách: 
Štefánikova-Masarykova-Grešova-Hlavná (Nám. Legionárov) 
Grešova-Lesík Delostrelcov -Vajanského -Holého 
Vymenené budú 
aj stožiare, návestidlá (s bezpečným napájacím napätím 40V AC) a kabeláž 
v jestvujúcej trase. 
V križovatke Štefánikova -Masarykova -Grešova -Hlavná (Nám. 
Legionárov) budú posunuté stožiare v zmysle 
PD (rozširovanie jazdných pruhov). Stožiare na 
križovatke Grešova -Lesík Delostrelcov -Vajanského -Holého zostanú na pôvodnom 
mieste. 
Prepojenie uvedených križovatiek bude jestvujúcim prepojovacím káblom, resp. novým 
mikrovlnným prípojom bez požiadavky výkopových prác. 
Vymenený 
radič CSS bude zabezpečovať nasledovné funkcie: 
umožní 
využiť široké množstvo v dnešnej modernej dobe ponúkaných funkcií pre riadenie 
dopravy. 
prostredníctvom výstupných obvodov riadi jednotlivé signály v závislosti na realizovanom 
algoritme riadenia. 
pre dynamické riadenie 
radič s možnosťou pripojenia dopravných detektorov. 
pre komunikáciu s 
užívateľom a pre servisné zásahy bude radič vybavený rozhraním USB, RS 
232 a ETHERNET. 
pre systémovú komunikáciu 
má určené rozhranie RS 485 ( dátová komunikácia 
s mikroprocesorom 
radiča) paralelným rozhraním s analógovým prenosom jednotlivých 
povelov o 
voliteľnej veľkosti napätia (pre komunikáciu s inými typmi radičov). 
bude využívať osvedčenú modernú súčiastkovú základňu. 
bude spÍňať náročné požiadavky na túto skupinu výrobkov po stránke bezpečnosti, vysokej 
spoľahlivosti a bezporuchového chodu aj za sťažených prevádzkových podmienok. 
Vymenený 
radič bude mať tieto základné funkcie 
• naprogramovaného časového rozvrhu, 
• príkazu nadriadeného radiča, 
• vlastnej dopravnej logiky, 
• príkazov pomocou tlačidla FLASHING YELLOW ON/OFF, 
• 
príkazov s dopravnej riadiacej ústredne, 
• pokynov z PC pripojeného k radiču pomocou rozhrania RS 232, ETHERNET alebo GSM. 
• 
dynamické riadenie dopravy v reálnom čase, 
• radič má možnosť realizovania pružných fázových prechodov, 
• radič je certifikovaný na úrovni integrity bezpečnosti v zmysle STN EN 61508, 
• 
striedanie signálnych programov v priebehu dňa, prípadne na základe hustoty dopravy, 
• možnosť programovania štandardných prvkov dynamiky a voľného programovania dynamiky 
vyššieho rádu, 
• naprogramovanie špeciálnych režimov počas sviatkov, 
• ukladanie kompletných informácií do pamäte radiča, 
5 
• možnosť zapojenia do plošného nadriadeného riadiaceho systému-PTC centrála CDS. 
• 
diagnostiku porúch, 
• prenos hlásenia porúch prostredníctvom GSM brány, 
• po dohode je možné vykonať aj špecifické úpravy. 
• možnosť úpravy rozvrhov, signálnych plánov, sťahovanie záťaží, histórie cez GSM bránu 
• možnosť pripojenia pomocou GSM servisným technikom pre diagnostiku poruchy 
• dopravná záťaž v desaťminútových intervaloch v týždennom cykle, 
• prevádzkový denník (kompletná história všetkých prevádzkových udalostí od spustenia), 
• nutnosť koordinácie pomocou presného času, 
• musí vedieť rozlíšiť medzi vozidlami, linkami a rozoznať smer jazdy vozidla MHD, musí 
umožniť obojsmernú komunikáciu s vozidlom MHD, t.j. aby bol schopný prijať a vyhodnotiť, 
prihlásiť a odhlásiť vozidlo MHD do 1500 rns, komunikácia radiča s riadiacou centrálou 
pomocou štandardného protokolu 
OCIT 2.0 
Detekcia vozidiel bude riešená pre každé odbočenie vo vzdialenosti 8m (výzvová) a 25m 
(predlžovacia) od 
stopčiary pomocou bezdrôtových magnetometrov. 
V minulosti boli tieto dve križovatky prepojené koordinačným káblom a ich signálne 
programy zosynchronizované. Pri tomto riešení sa však muselo 
prihliadať na skutočnosť, že v 
tejto križovatke 
je Grešova ul. len významovo vedľajšou komunikáciou, z tohto dôvodu 
mohla 
byť líniová koordinácia funkčná len pri rnimošpičkových intenzitách dopravy. V 
špičkových hodinách sú preferované oveľa viac zaťažené dopravné smery Lesík delostrelcov
Vajanského a Lesík delostrelcov -Hollého. Ak by 
počas špičkových hodín boli preferované 
vozidlá v koordinovaných smeroch Grešova -Hollého, na ostatných viac 
zaťažených smeroch 
by sa vytvárali 
značné dopravné kongescie. Predmetom riešenia objektu" SO 14 Komunikácie 
a spevnené plochy, 
časť Posun priechodu pre chodcov" stavby" Obchodné centrum FORUM 
Prešov". Jedná sa o demontáž prvkov CSS (radič, stožiare, návestidlá a tlačidlá pre chodcov) 
existujúceho priechodu pre chodcov na Okružnej ul. (výkres 
"Demontáže") a ich 
zabudovanie na nový priechod pre chodcov, realizovaný 
na Hviezdoslavovej ul. v súvislosti 
s výstavbou obchodného centra 
FORUM. Vzdialenosť nového od existujúceho priechodu je 
cca l 05rn. Nový priechod pre chodcov, situovaný v blízkosti obchodného centra FORUM, je 
od súčasného riadeného priechodu pre chodcov vzdialený cca 105m. Jeho stavebné 
usporiadanie bolo prevzaté z podkladu 
[l] a je zrejmé z výkresu "Situácia", v ktorom je 
zakreslený návrh rozmiestenia prvkov CSS (dopravný radič, stožiare, návestidlá a dopravné 
senzory). 
V zostave prvkov CSS oproti súčasnému stavu nenastali žiadne zmeny. 
3. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby v zmysle ustanovenia § 75 stavebného zákona 
osobou 
oprávnenou 
vykonávať geodetické a kartografické činnosti. 
4. Zhotoviteľom stavby bude spoločnosť GEMO SLOVENSKO, spol. s r.o., Gorkého 3, 
811 Ol Bratislava. 
5. Stavebník preukáže zhotoviteľovi stavby práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z územného 
rozhodnutia a stavebného povolenia. 
6. Odovzdanie a prevzatie staveniska medzi stavebníkom a zhotoviteľom bude vykonané 
písomnou formou. 
7. Na stavbe bude zavedený stavebný denník, ktorý bude viesť poverená osoba zhotoviteľa, 
a to od prvého dňa prípravných prác, až do ukončenia stavebných prác v zmysle 
ustanovení 
§ 46d stavebného zákona a § 28 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
8. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste vhodným spôsobom označiť stavbu; na 
označení je potrebné uviesť kto stavbu realizuje, kto a kedy stavbu povolil vrátane čísla 
rozhodnutia, meno zodpovedného stavbyvedúceho s tel. kontaktom, termín začatia 
a ukončenia stavby. 
9. Stavba bude ukončená najneskôr do 36 mesiacov od začatia stavebných prác. 
6 
10. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenie § 43i stavebného zákona 
vzťahujúce sa na stavenisko; stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný počas výstavby 
dodržiavať ustanovenie § 13 Vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecnotechnických požiadavkách na výstavbu a 
ďalšie predpisy 
týkajúce sa 
bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na 
stavenisku v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia vlády 
SR č. 396/2006 Z. z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko ako aj 
príslušné ustanovenia Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s 
nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovn)rch 
činností. 
ll. Pred zahájením zemných prác stavebník požiada jednotlivých správcov sietí 
o 
vytýčenie existujúcich vedení; práce potom bude uskutočňovať tak, aby nedošlo 
k ich poškodeniu. 
12. V ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí a v blízkosti nadzemných 
objektov sa nesmie 
používať vibračný valec, ryhy sa musia kopať ručne. 
13. Ak prácami budú obnažené podzemné vedenia, tak následne ku konečnému 
zasypávaniu ryhy stavebník resp. zhotoviteľ, bude prizývať aj zodpovedných 
pracovníkov tých správcov sietí, ktorých obnažené vedenia majú byt' zasypané, 
o 
čom bude vyhotovený písomný záznam. 
14. Výkopy a skládky nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám 
a pozemkom. 
15. Stavebník je povinný zemné práce realizovať v súlade s§ 48 ods. 3 stavebného zákona. 
16. Pri stavebných prácach nesmie byť narušená stabilita vedľajších stavieb alebo zariadení. 
l 
7. Pri výstavbe sa zakazuje poškodzovať koreňovú sústavu stromov a drevín. 
18. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný používať na stavbe iba zariadenia, ktoré sú 
technicky spôsobilé. 
19. Stavebník, resp. zhotoviteľ pri nájdení nezakresleného kábla alebo poškodenia 
telekomunikačného kábla bude bezodkladne informovať jeho prevádzkovateľa; práce 
zastaví a urobí 
zabezpečenie proti prípadnému ďalšiemu poškodeniu. 
20. Pri stavbe ajej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavieb v zmysle stavebného zákona a príslušné STN. 
21. Odpad vzniknutý stavebnými prácami stavebník musí likvidovať v súlade so zákonom č. 
79/2015 Z. z., o odpadoch a v súlade s VZN mesta Prešov č. 8/2016 o nakladaní 
s odpadmi. 
22. 
Zhotoviteľ stavby bude povinne rešpektovať nariadenia odborného dozoru, inšpekčných a 
kontrolných orgánov, orgánov vykonávajúcich štátny stavebný 
dohľad a orgánov 
povoľujúcich stavbu; zároveň je povinný splniť si ohlasovaciu povinnosť závad na stavbe, 
ktoré by ohrozovali 
bezpečnosť a zdravie. 
23. Stavbu nemožno 
začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť v zmysle 
ustanovenia 
§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok); po 
uplynutí 
15-dňovej lehoty od doručenia tohto rozhodnutia si stavebník zabezpečí 
vyznačenie právoplatnosti stavebného povolenia na tunajšom stavebnom úrade. 
Ďalšie podmienky podl'a posúdenia verejného záujmu: 
24. Prístup stavebníka a zhotoviteľa na stavenisko je zabezpečený prostredníctvom 
existujúcich miestnych komunikácií; vjazd a výjazd na stavenisko musí 
byť priebežne 
udržiavaný tak, aby bola 
zabezpečená plynulá premávka, a aby sa zamedzilo 
znečisťovaniu vozovky. 
25. Všetci pracovníci musia 
byť preukázateľne poučený o bezpečnosti pri práci. 
26. Kolidujúce jestvujúce aj novo zriaďované hydranty, šachty, technické uzávery a iné 
7 
zariadenia musia 
byť upravené na novú niveletu vozovky, či terénu. 
27. 
V prípade rozkopávok na chodníkoch, spevnených plochách a pod. zhotoviteľ zabezpečí 
ich schodnosť spoľahlivými a bezpečnými lávkami. 
28. Stavebník, resp. 
zhotoviteľ je povinný rešpektovať ochranné pásma od podzemných 
káblových NN 1kV 
vedení-v zmysle Zákona o energetike č. 70/1998 Z. z. § 19-1m na 
každú stranu trasy podzemného vedenia; v ochrannom pásme 
je nevyhnutné dodržiavať 
bezpečnosť práce; v ochranných pásmach zemné práce vykonávať výlučne ručne a nie 
mechanizmami. 
29. 
Prípadný súbeh alebo križovanie je potrebné riešiť v zmysle platných STN 33 2000-5-52 
(bývalá 34 1050) a 73 6005. 
30. 
Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas výstavby boli priľahlé 
komunikácie v prípade znečistenia bezodkladne vyčistené. 
31. Stavebník, resp. zhotoviteľ počas výstavby nesmie obmedzovať prístup a prejazd 
obslužných vozidiel, najmä vozidiel technickej, zdravotnej a 
hasičskej služby. 
32. Stavebník nesmie nad prípustnú mieru 
obmedziť dodávku zásobovacích médií iným 
spotrebiteľom; v prípade, že s titulu realizácie stavby dodávku médií bude nevyhnutné 
prerušiť, zhotoviteľ stavby toto prerušenie dodávky v dostatočnom predstihu dohodne 
s dotknutým subjektom, resp. adekvátnou osobou. 
33. Stavebník, resp. 
zhotoviteľ nesmie cesty a miestne komunikácie a premávku na nich 
stavebnou 
činnosťou ohrozovať. 
34. Zhotoviteľ je povinný počas stavebných prác dbať na to, aby nedochádzalo k nadmernému 
obmedzeniu premávky 
na pozemných komunikáciách. 
35. Okolie stavby nesmie 
byť stavebnou činnosťou ajej dôsledkami nadmerne obťažované 
a zároveň ani obmedzované bežné užívanie susedných nehnuteľností. 
36. Práce budú vykonávané s dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti všetkých dotknutých 
účastníkov a poukázaním na § 58 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení 
neskorších predpisov. 
37. Stavebník 
je povinný rešpektovať a zohľadniť v projektovej dokumentácii pripomienky 
uvedené v stanovisku pre danú stavbu vydanom 
MsÚ Prešov, ODaŽP pod č. ODaŽP-
5647/2018 zo dňa 30. 05. 2018. 
38. 
Stavba bude realizovaná bez vylúčenia cestnej dopravy; stavebník, resp. zhotoviteľ počas 
realizácie prác zabezpečí rozmiestnenie dočasného dopravného značenia podľa 
projektovej dokumentácie odsúhlasenej príslušným cestným správnym orgánom a KR PZ, 
KDI v Prešove; prenosné dopravné značky a prenosné dopravné zariadenia sa smú 
používať len v nevyhnutnom potrebnom čase. 
39. Stavebník je povinný rešpektovať záväzné stanovisko KPÚ Prešov, vydané pre danú 
stavbu uvedeným správnym orgánom pod 
č. KPUP0-2018/8396-4/43675/0nf zo dňa 04. 
06. 
2018. 
40. Stavebník je povinný rešpektovať vyjadrenia OÚ v Prešove, OSoŽP, ktoré uvedený 
správny orgán pre danú stavbu vydal pod 
č. OU-PO-OSZP3-2018/019340-02 zo dňa 19. 
04. 2018; pod č. OU-PO-OSZP3-2018/014738-02Sa zo dňa 19. 03. 2018; pod č. OU-PO
OSZP3-2018/014737-02 
zo dňa 19. 03. 2018; pod č. OU-PO-OSZP3-2018/014794-02/0H 
zo dňa 05. 04. 2018. 
41. Stavebník 
je povinný v plnom rozsahu rešpektovať Odborné stanovisko inšpekčného 
orgánu typu A -E.I.C. engineering inspection company s. r. o., ktoré bolo vydané pre 
danú 
stavbu uvedenou 
spoločnosťou pod č. S2018/02384/EIC IO/SA zo dňa 12. 10. 2018. 
42. Stavebník 
je povinný rešpektovať vyjadrenie spoločnosti Správa a zimná údržba 
prešovských ciest s.r.o., ktoré táto právnická osoba pre danú stavbu vydala dňa 25. 09. 
2018. 
43. Stavebník 
je povinný rešpektovať vyjadrenia Dopravného podniku mesta Prešov a. s., 
ktoré táto právnická osoba pre danú stavbu vydala pod 
č. P0-2018/785-DPMP zo dňa 27. 
04. 2018 a pod. P0-2018/376-DPMP zo dňa 08. 03. 2018. 
8 
44. Stavebník je povinný rešpektovať vyjadrenie O.S.V.O. comp a. s., ktoré táto spoločnosť 
pre danú stavbu vydala pod č. 047/04/2018/EN zo dňa 03. 04. 2018. 
45. Stavebník je povinný rešpektovať vyjadrenie UPC BROADBANDSLOVAKIA s.r.o., 
ktoré 
táto 
spoločnosť pre danú stavbu vydala pod č. 28/2018 zo dňa 12. 02. 2018. 
46. Stavebník je povinný dodržať podmienky spoločnosti Slovak Telekom a.s. Bratislava, 
určené vo vyjadreniach, ktoré boli pre danú stavbu vydané uvedenou spoločnosťou pod č. 
2218000053 zo dňa 02. 03. 2018 a pod č. 6611824136 zo dňa 22. 08. 2018. 
47. Stavebník je povinný rešpektovať vyjadrenie spoločnosti ELTODO SK a. s. Bratislava, 
ktoré táto právnická osoba pre danú stavbu vydala 
dňa pod zn. 450218/PJ dňa 22. 02. 
2018. 
48. Stavebník je povinný dodržať podmienky určené vo vyjadrení VVS a.s. závod Prešov, 
ktoré pre danú stavbu bolo vydané touto 
spoločnosťou pod zn. 17452/2018/0 zo dňa 23. 
02. 2018. 
49. Stavebník je povinný dodržať podmienky Východoslovenskej distribučnej a.s., OZ 
Košice, ktoré sú uvedené vo vyjadreniach tejto spoločnosti vydaných pre danú stavbu pod 
č. 25778/2017 zo dňa 28. ll. 2017; pod č. 3217/2018 zo dňa 20. 02. 2018 apod č. 
21052/2018 zo dňa 25. 09. 2018 a pod č. 4666/2018 zo dňa 05.03.2018. 
50. Stavebník je povinný dodržať podmienky SPP -distribúcia a.s. Bratislava určené vo 
vyjadreniach tejto 
spoločnosti vydaných pre danú stavbu pod č. TD/PS/729/2018Na zo 
dňa 09. 03. 2018; pod č. TD/EX/730/2018Na zo dňa 05. 03. 2018 a pod č. TD/PS/917/Uh 
zo dňa 12. 03. 2018. 
51. Stavebník je povinný rešpektovať vyjadrenie spoločnosti CondorNet s.r.o., Prešov, ktoré 
táto právnická osoba pre danú stavbu vydala 
dňa 15. 03. 2018. 
52. Stavebník je povinný dodržať podmienky a v plnom rozsahu rešpektovať stanovisko KR 
PZ, KDI v Prešove, ktoré uvedený správny orgán pre danú stavbu vydal pod č. KRPZ
PO-KDI-55-095/2018 zo dňa29. 05.2018. 
53. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v Súhlase pre povolenie zdroja 
znečistenia ovzdušia vydanom OÚ v Prešove, OSoŽP, pod č. OU-PO-OSZP3-
2018/019339-02 
zo dňa 21. 05. 2018. 
54. Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať záväzné stanovisko OÚ v Prešove, 
OSoŽP, vydané pod č. OU-PO-OSZP3-2018/035588-02 zo dňa 16. 08. 2018, ktoré bolo 
vydané v zmysle 
§ 140c stavebného zákona, kde bolo uvedeným správnym orgánom 
skonštatované, že návrh na 
začatie stavebného konania pre stavbu "Obchodné centrum 
FORUM Prešov" v katastrálnom území Prešov, je z koncepčného hľadiska v súlade so 
zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a rozhodnutím zo zisťovacieho 
konania, vydaným Okresným úradom Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
č. OU-PO-OSZP3-
2016/028605-21/ZM zo dňa 17.08.2016 a s jeho požiadavkami vo vzťahu k navrhovanej 
činnosti, ktoré bolo potrebné zohľadniť v procese konania na vydanie stavebného 
povolenia 
podľa osobitných predpisov. 
55. Stavebník je povinný splniť podmienky a rešpektovať stanovisko KR HaZZ v Prešove, 
ktoré pre túto stavbu bolo vydané uvedeným správnym orgánom pod 
č. KRHZ-P0-
2018/000012-008 
zo dňa 07. 09. 2018. 
56. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť v projektovej dokumentácii pripomienky 
uvedené v stanovisku pre danú stavbu vydanom MsÚ Prešov, 
OHAM pod č. 
OHAM/8579/2018 zo dňa 28. 06.2018. 
57. Stavebník je povinný dodržať podmienky MsÚ Prešov, OSMM, ktoré sú uvedené 
v stanovisku tohto orgánu mesta vydanom pre danú stavbu pod 
č. OSMM/16925/20 16 zo 
dňa 04. ll. 2016. 
58. Stavebník uhradí prípadné škody na majetku vlastníkom, resp. užívateľom okolitých 
nehnuteľností. 
9 
59. Stavebník 
zabezpečí, aby konečné terénne úpravy a spätná povrchová úprava rozkopávok 
boli zrealizované 
ku dňu kolaudácie stavby. 
60. Stavba sa bude môcť užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na písomný 
návrh stavebníka vydá stavebný úrad; ku 
kolaudačnému konaniu stavebník predloží 
okrem náležitých dokladov (tzv. revíznych správ) 
aj atesty a certifikáty všetkých 
výrobkov a materiálov použitých na stavbe. 
Stavebné povolenie stráca 
platnosť, ak sa zo stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa 
keď nadobudlo právoplatnosť. 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
V stavebnom konaní boli uplatnené podmienky podané elektronickou formou dňa 29.07.2018 
zo strany Združenia domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.Box 218, 850 OO 
Bratislava - v tomto znení: ... cit ... 
Vyjadrenie 
účastníka stavebného konania podľa §62 ods.3 Stavebného zákona 
Toto vyjadrenie 
je vyjadrením k zámeru, ktorý bol posudzovaný procesom ElA, ako celku; 
stavebné konania sú per partes 
na jednotlivé stavebné objekty resp.ich časti. Stavebný úrad 
v rozhodnutí vyhodnotí zámer ako celok a splnenie jednotlivých podmienok adekvátne pre 
jednotlivé 
čiastkové stavby a stavebné konania. Čísla príslušných stavebných konaní: 
SÚ/10850/2018-Mk; SÚ/9614/122847/2018-Mk 
Združenie domových samospráv 
si ako 
účastník konania podľa § 14 ods.l Správneho poriadku 
v kombinácii s 
§ 15 a § 19 zákona o životnom prostredí sa v zmysle judikatúry NS SR sp.zn. 5 
Sžp 106/2009 a sp.zn. lSžo 248/2008 prihlasuje ako účastník predmetného stavebného 
konania pre stavbu 
"Obchodné centrum FÓRUM Prešov" uplatňuje nasledovné podmienky 
k stavebnému povoleniu 
na ochranu svojich práv a zákonom chránených záujmov podľa §66 
ods.3 písm. b resp. ods.4 písm. d Stavebného zákona a 
podľa §l O ods.l písm.e vyhlášky 
č.453/2000 Z.z.: 
a) K predmetnej stavbe "Obchodné centrum FÓRUM Prešov" bolo vykonané zisťovacie 
konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv uplatnilo 
pripomienky. 
Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona ElA č.24/2006 Z.z. su minimálne 
v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia 
domových samospráv. 
Podľa § 140c ods.l Stavebného zákona je rozhodnutie zo 
zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné 
stavebné konanie. 
Vzhľadom na uvedené, pripomienky uplatnené v zisťovacom 
konaní definujú environmentálne práva a záujmy nášho združenia priamo dotknuté 
umiestňovanou stavbou; zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok a 
požiadaviek do projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie žiadame 
vyhodnotiť jednotlivo .. 
b) Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti 
a že sa na predmetnú stavbu 
nevzťahujú ustanovenia § 19 cestného zákona o budovaní 
dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry. 
c) Žiadame predložiť stanovisko, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné. 
d) Žiadame predložiť vodoprávne povolenie na vodné stavby ako aj predložiť povolenia na 
všeobecné a osobitné užívanie vôd 
podľa Vodného zákona č.364/2004 Z.z. 
e) Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa § 16a 
Vodného zákona. 
10 
f) Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov nezhoršovania odtokových 
pomerov 
podľa § 18 ods.5 Vodného zákona ako aj environmentálnych cieľov podľa 
Vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia. 
g) Žiadame 
preukázať zohľadnenie dokumentácie podl'a §65 Vodného zákona č.364/2004 
Z.z. v dokumentácii pre stavebné povolenie. 
h) 
V stavebnom konaní žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných 
environmentálnych opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa §3 ods.5 zákona 
OPK č. 543/2002 Z.z. 
i) Žiadame, aby okolie stavby 
"Obchodné centrum FÓRUM Prešov" bolo podľa §39a ods.2 
písm. b Stavebného zákona upravené sadovými úpravami formou 
parčíka v zmysle našich 
pripomienok uplatnených v 
zisťovacom konaní ako súčasť sadových a parkových úprav 
a ako 
súčasť projektu podl'a predchádzajúceho bodu tohto vyjadrenia tak aby spÍňal 
metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 
(h!Jps:li,, 
\\\V.mindoJ2,_~_kL!nini_~_~rst}~)_:::l!D?l1:1y.:_ba-5/uzemne-planovanie/metodicl--.e
usmemenia-oznamenia -stapovi~ka-_pok,~_:n:./§J.<:!niJ~r~h~:::D.:lin.im.?lncj-\'Vba\ ·cnosti -o bei-pdf-1-
95-mb). Žiadame, aby 
súčasťou umiestnených sadových úprav boli v adekvátnom rozsahu 
a forme 
aj mitigačné opatrenia v súvislosti s klimatickými zmenami 
Qmps://www.Q[__otisuchu.sk/) a projekt spÍňal metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA 
NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH 
OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (!_1ttp://nwnn.eu/gJ..tide
sklíiles/assets/basic-html/index.html#2). 
j) Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 
písm.e a písm.j Stavebného zákona: 
"Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas 
životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími 
podmienkami a 
aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby 
technický systém budovy v rámci technických, 
funkčných a ekonomických možností 
umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, 
umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, 
najmä využitím vysokoúčinných alternatívnych 
energetických systémov založených 
na obnovitel'ných zdrojoch energie a 
automatizovaných riadiacich, 
regulačných a monitorovacích systémov; dispozičné a 
prevádzkové riešenie stavby 
čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta 
stavby a možnosti pozemku tak, aby 
sa čo najlepšie yyužilo slnečné žiarenie a denné 
svetlo". Žiadame preukázať splnenie podmienky podľa §47 písm.e a písm.j Stavebného 
zákona odbornými 
výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie miestnych 
klimatických 
pomerov stavby. Uvedené všeobecné požiadavky na projekciu stavieb 
žiadame 
riešiť prírodnými opatreniami v zmysle bodu ha i tohto vyjadrenia. 
k) Povrchové státia ako 
aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme 
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, 
ktoré 
zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania 
minimálne 8 l vody/m
2 
po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom 
území ( 
'\~\ '\". s~m.9.~tmlVYdomo \' .m:g[UJcs/retencmlAlJ.g:ba. pd i). Prípustné aj keď 
environmentálne menej vhodné je aj použitie vodu-priepustných asfaltových zmesí 
s 
vhodnýmpodložím, či použitie betónovej zámkovej dlažby s preukázanou vodozádržnou 
funkcionalitou. 
Podľa ustanovenia§ 2 Cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení 
neskorších predpisov 
sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a 
udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja 
dopravy a vzhl'adom 
na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných 
komunikácií sa vykonáva 
podľa platných slovenských technických noriem, technických 
predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. 
Na 
zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 3 8/20 16 
schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, 
projektantov a 
zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. 
Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle 
Slovenskej správy ciest -
h!1P: 1/2:\~Y'i~.~-~;:;<;.,_sl~L:sk<T~~h.!lifJe-m::s;~pi s\·--r~ZO>fLl.-"'..s.f. 
Používanie materiálov zo zhodnotených odpadov vyplýva z §l ods. l písm.a zákona 
ll 
o odpadoch č. 79/2015 Z.z. "tento zákon upravuje programové dokumenty v odpadovom 
hospodárstve"; podľa §8 ods.3 písm.c zákona o odpadoch "program odpadového 
hospodárstva obsahuje záväznú 
časť a smernú čast"'. Povinnose používať materiály 
a 
výrobky zo zhodnotených odpadov vyplýva napríklad zo záväzných opatrení Programu 
odpadového hospodárstva SR (htm_: ~'}}\',:~,!JliiYJ~~kJll~.:o: '~~h<2hl::~.l.l~i>21J1dllillll~.b~!..:: 
hQdrlO..~D.i~:t.ri<!.<;l "~.lli<:eQ..~ln;.}QI_-:.a -o bn.b~I~gi str~ a ~Qznam ~~D_QJl :o''J.::.2Jl Hi::~ (J;?lt~ .Y~~ tni hJ~U:). 
Drenážná funkcia zase vyplýva z požiadavky nezhoršovania odtokových pomerov: Podľa 
§65 Vodného zákona č. 364/2004 Z.z. "Orgány štátnej vodnej správy pri vydávaní 
povolení 
na osobitné užívanie vôd, súhlasov, vyjadrení a pri inom rozhodovaní sú povinné 
vychádzať z výsledkov zisťovania výskytu a hodnotenia stavu povrchových vôd a 
podzemných vôd, z vodnej bilancie, z 
programu opatrení na účely zlepšenia kvality 
povrchových 
vôd určených na odbery pre pitnú vodu, z plánov manažmentu povodí, z 
Vodného 
plánu Slovenska, z programu znižovania znečisťovania vôd znečisťujúcimi 
látkami a z koncepcií a rozvojových programov vo vodnom hospodárstve."; podľa§ 18 
ods.5 
Vodného zákona "Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť ich 
kvalita alebo zdravotná bezchybnosť, poškodzovať životné prostredie a prírodné 
dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, poškodzovať brehy, vodné stavby a zariadenia, 
zariadenia 
na chov rýb. Všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na podnikateľské účely." 
Navrhované stavebno-konštrukčné prvky drenážných dlažieb zo zhodnotených odpadov 
spevnených 
plôch plne vyhovujú týmto technickým predpisom a je preto nutné ich 
v 
povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s ohľadom na ustanovenia iných zákonov. 
Združenie 
domových samospráv na · konzultácie v tejto oblasti. 
~-· 
• recyklovaná plastová vegetačná tvárnica vysypaná kamennou drťou fr. 8-16 
• kamenivo fr. 0-4 tr.A 
• geotextília netkaná protiropná 
• separačná geotextília (podľa potreby hydroizolačná a vyspádovaná do ORL) 
• hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr.A 
• hutnené drvené kamenivo fr. 0-63, tr.A 
• výstužná geomreža 
l) 
Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však 
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a 
stavby, v dôsledku 
čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v 
rámci stavebného konania 
doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, 
dažďovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento jediný má z 
vodohospodárskeho inžinierskeho 
hľadiska vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a 
kanalizácie. 
m) Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázat' splnenie povinností vyplývajúce 
zo zákona o odpadoch 
č.79/2015 Z.z. 
(h\tps: : ·\\\l.\.'G_9l!2ig:l'o t~t~1_l -~ 1;:po~cln i kutt;L,~~!nc~,;:_LI~S!~:i.tl!lí2!?li -·12_\.2.':.lni l~atglp). 
n) Žiadame vyriešit' a zabezpečit' separovaný ~ber odpadu; v dostatočnom množstve 
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: 
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, 
• kovov označeného červenou farbou 
• papiera označeného modrou farbou 
• skla označeného zelenou farbou 
• plastov označeného žltou farbou 
• bio-odpadu označeného hnedou farbou 12 
.... -h 
~·::~ 
o) Podľa §l O ods. l písm.e stavebnej vyhlášky č.453/2000 Z.z. "stavebné povolenie 
obsahuje 
okrem všeobecných náležitostí ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí 
ochrana verejných záujmov a právom chránené záujmy účastníkov konania"; vyššie 
uvedené požiadavky žiadame 
uviesť v stavebnom povolení ako podmienky podľa §66 
ods.3 písm. b resp. ods.4 písm. d Stavebného 
zákona v zmysle § 10 ods.l písm.e 
vyhlášky 
č.453/2000 Z.z .. 
S realizáciou stavby "Obchodné centrum FÓRUM Prešov" súhlasíme za predpokladu 
splnenia vyššie uvedených podmienok. 
Uvedené podmienky je potrebné vnímat' 
v komplexnosti tak, ako bol posudzovaná zámer a 
je potrebné ho primerane zohl'adnit' 
v 
čiastkových stavebných povoleniach 
Zároveň Vás v súlade s §23 ods. l Správneho poriadku žiadame o doručenie elektronickej 
kópie spisu (skenu) resp. 
jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami uplatnených pripomienok, 
t.j.: 
a) 
Koordinačná situácia 
b) Preukázanie 
dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia 
c) Sprievodná správa týkajúca 
sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia 
d) Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene, 
odtoku z 
povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby 
e) Sprievodná správa týkajúca 
sa naplnenia požiadaviek čo najlepšie zohľadniť miestne 
klimatické 
pomery stavby a zapracovanie Adaptačnej stratégie SR 
Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť 
v stavebnom rozhodnutí. 
Rozhodnutie ako 
aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle §25a Správneho poriadku a § 17 
ods. l zákona o e-governmente 
doručovať výhradne len do elektronickej schránky nášho 
združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme 
poštou 
nedoručovať. 
Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej 
podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. 
S pozdravom, 
-Marcel Slávik l predseda 
'IJ Združenie domových samospráv l Námestie SNP 131 P.O.BOX 2181850 OO 
Bratislava +421 905 728 704 (SVK) l slavik@samospravydomov.org l 
www.samospravydomov.org ... koniec cit. 
Citované námietky sa zamietajú; 
13 
Uvedené Združenie domových samospráv (ďalej len ZDS) v rámci ústneho pojednávania 
konaného 
dňa 24. 08. 2018 vznieslo tieto námietky, resp. pripomienky či požiadavky,cit. 
" Žiadame o poučenie podľa §3 ods. 2 Správneho poriadku v nasledujúcom rozsahu: 
l. Či pracovníci stavebného úradu sú nepredpojatí v zmysle §9 Správneho poriadku, 
resp. 
či je dôvod na ich vylúčenie z tohto dôvodu a zdôvodnenie 
2. Či Dopravná štúdia Ing. Titla je posudkom, ktorý by zakladal povinnosť zaobstarať si 
tretí objektivizujúci dopravno-kapacitný posudok, ktorý by bol rozhodný pre 
rozhodnutie 
3. Či dokumentácia pre stavebné povolenie obsahuje dopravno-kapacitné posúdenie, 
z ktorého vyplýva, že technické riešenie stavby nebude negatívne 
vplývať a či pre 
stavebníka nevyplýva 
povinnosť podľa § 19 ods. l Cestného zákona 
4. Námietka podľa § 140b ods. 5 Stavebného zákona: Podľa dopravnej štúdie 
vypracovanej Ing. Titlom vyplýva, že realizácia stavby spôsobí dopravný kolaps 
v centre mesta 
Prešov. Preto žiadame stavebný úrad, aby postupom podľa §140b ods.5 
Stavebného zákona zabezpečil tzv. zjednocujúce stanovisko dotknutých orgánov, či 
Dopravná štúdia nezakladá dôvodnú pochybnosť o dopravnej dostatočnosti a či 
stavebníkovi nevyplýva povinnosť podľa § 19 ods.l Cestného zákona. Záväzné 
stanoviská dotknutých orgánov sa touto problematikou nezaoberá. 
Stanoviská, ktoré 
týmto namietame: 
a) Mesto Prešov, č. ODaŽP-5647/2018 
b) KRPZ 
SR, KDI Prešov, č. KRPZ-PO-KDI-55-095/2018" koniec cit. 
Citované námietky 
ŠSÚ vyhodnocuje takto: 
Požiadavke 
pod bodom č. l sa vyhovuje. 
Požiadavke 
pod bodom č. 2 sa nevyhovuje. 
Požiadavke 
pod bodom č. 3 sa nevyhovuje. 
Požiadavke 
pod bodom č. 4 sa vyhovuje. 
Ďalej v stavebnom konaní boli dňa 24.08.2018 písomne vznesené námietky p. M. K. Prešov
v tomto znení: ... cit ... 
"Vec: OC FORUM Prešov-stanovisko k stavebnému konaniu. 
Dole podpísaný 
M. K. Prešov, ako účastník stavebného konania, ktoré je vedené pod 
číslom SU/10850/2018-Mk, s vydaním stavebného povolenia nesúhlasím z nižšie uvedených 
dôvodov: 
na základe vyžiadaných podkladov 
zo stavebného úradu, ktoré mi boli poskytnuté 
elektronickou formou musím 
konštatovať, že m.i. chýba doklad-vyjadrenie mesta 
14 
Prešov, ako vlastníka pozemkov pod stavbou, že so stavbou súhlasí, resp., chýba 
dokladovanie vlastníckeho, resp., iného 
vzťahu k pozemkom dotknutých predmetnou 
výstavbou. 
v dokladovej 
časti taktiež chýba významné stanovisko zástupcu KR -HaZZ Prešov 
a správcu mestských komunikácií v Meste Prešov. 
stavebný úrad mal dôsledne preskúmať podanú žiadosť stavebníka a v prípade, že nie 
je úplná, mal konanie prerušiť a vyzvať stavebníka na doplnenie žiadosti. 
navrhnuté dopravné riešenie 
OC FORUM nerešpektuje príslušnú legislatívu, najmä 
STN 73611022 Projektovanie miestnych komunikácií a STN 736102 Projektovanie 
križovatiek na pozemných komunikáciách, 
pričom z hľadiska plynulosti dopravy 
v dotknutom území, 
je v predloženom návrhu kapacitne nevhodné dopravné riešenie 
OCFORUM. 
na základe vyššie uvedeného nesúhlasím a rozparujem stanoviská Mesta Prešov č. 
ODaŽP -5647/2018 zo dňa 30.5.2018 ako aj KR-PZ-PO-KDI-55-095/2018 zo dňa 
29.5.2018. 
žiadam príslušný správny orgán, aby pred vydaním rozhodnutia, zaviazal stavebníka 
na 
zabezpečenie vypracovania nezávislého dopravno-inžinierskeho posúdenia 
dopravného riešenia 
OC FORUM." 
Podpis 
v.r., koniec cit. 
Citované námietky 
p. M. K. ŠSÚ vyhodnocuje takto: 
Námietke v 
odr. l sa nevyhovuje. 
Námietke v 
odr. 2 sa nevyhovuje. 
Námietke v odr. 3 sa nevyhovuje. 
Námietke v 
odr. 4 sa nevyhovuje. 
Námietke v 
odr. 5 sa vyhovuje. 
Námietke v odr. 6 sa nevyhovuje. 
Uvedený 
účastník konania podal dňa 22.11.2018 ďalšie svoje námietky v tomto znení: .. cit ... 
"Pán M. K. Prešov 
Vec: Obchodné centrum FORUM Prešov-námietky k stavebnému konaniu 
Dole podpísaný 
M. K. Prešov ako účastník stavebného konania, týmto podávam 
námietky k stavebným 
konaniam zvolaným na 23.11.2018, ktoré sú vedené na 
príslušnom stavebnom úrade pod číslom: 
l. SU/10850/2018-Mk ... SO 14, SO 14.1. 
2. SU/11770/136100/2018-Tu ... SO Ol, 03, 15, 16, PS Ol, 02, 03. 
Predovšetkým poukazujem na skutočnosť, že stavebné povolenie na hlavný stavebný 
objekt 
(SO Ol) nie je možné vydať, nakoľko stavebník nedisponuje právoplatnými 
stavebnými povoleniami na nevyhnutné 
podmieňujúce stavebné objekty, ktoré sa týkajú 
jednak inžinierskych sietí ako 
aj dopravného napojenia. 
Navrhované dopravné napojenie 
OC FORUM je kapacitne nevhodné a to bez 
rešpektovania príslušnej legislatívy a 
to najmä STN 73 6110/Z2 a STN 73 6102. Na tieto 
a 
ďalšie závažné skutočnosti poukázal Ing. Pavel Titl vo svojom "Dopravno-inžinierskom 
posúdení dopravného riešenia 
OC FORUM Prešov" v mesiaci jún 2017. V zmysle §3 
Správneho poriadku ods. 5 správnemu orgánu vyplýva jednoznačná povinnosť, že 
"Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci ...... ". 
Účastníci konania požadovali, aby, nakoľko v konaní sa vyskytli dve odlišné dopravno
inžinierske posúdenia, správny orgán 
zabezpečil tretí nezávislý dopravno-inžiniersky 
15 
posudok, ktorý by potvrdil alebo vyvrátil závery Ing. Titla. Stavebný úrad a ani odbor 
dopravy takýmito odborne spôsobilými osobami v oblasti dopravných stavieb nedisponujú 
a tým pádom ich negovanie Dopravno-inžinierskeho posúdenia dopravného riešenia 
OC 
FORUM od Ing. Titla považujem za neodborné a nekorektné. Stavebnému úradu bez 
kontrolného dokazovania neprináleží 
vyhodnocovať vyššie spomínané posúdenie dopravného 
riešenia, ktoré spracoval Ing. Titl. 
Zároveň žiadame, nakoľko mesto Prešov disponuje MASTER PLÁNOM, aby pred 
vydaním stavebného povolenia, bola navrhovaná stavba, predovšetkým jej dopravná 
časť, 
posúdená s týmto dokumentom a daná do súladu s vyvodenými závermi. Následne žiadame 
o týchto nových 
skutočnostiach informovať účastníkov konania. 
Žiadame správny orgán, aby vyzval stavebníka na predloženie Dodatku 
č. 3 ku kúpnym 
zmluvám z 
30.11.2006, 04.04.2007 a 24.07.2007, ktorý bude schválený MsZ v 
Prešove, 
nakoľko podľa Dodatku č. 2 z 27.06.2014, stavba mala byť ukončená v súlade 
s 
podnikateľským zámerom predloženým mestu Prešov do 30.11.2018. 
Poukazujem tiež na skutočnosť, že na Krajskom súde v Prešove je podaná správna 
žaloba 
voči Rozhodnutiu Okresného úradu v Prešove, odboru výstavby a bytovej 
politiky Prešov 
č. OU-PO-OVBP2-2018/16043/34386/ŠSS-KK z 03.04.2018 a to pod 
číslom KS PO čk: SS 50/2018. 
Na základe vyššie uvedeného žiadam príslušný správny orgán aby predmetné stavebné 
konanie prerušil 
do doby vyriešenia vyššie uvádzaných skutočností. 
V Prešove 22.11.2018, podpis v.r.", koniec cit. 
Uvedené námietky sa v celom rozsahu zamietajú. 
Ďalej v stavebnom konaní boli dňa 24.08.2018 vznesené námietky p. M. F. Veľký Šariš -
Kanaš - v 
tomto znení: ... cit. .. 
"Vec: OC FORUM Prešov-stanovisko k stavebnému konaniu. 
Dole podpísanýM. 
F. Veľký Šariš-Kanaš, ako účastník stavebného konania, ktoré je 
vedené pod číslom SU/10850/2018-Mk, s vydaním stavebného povolenia nesúhlasím z nižšie 
uvedených dôvodov: 
na základe vyžiadaných podkladov 
zo stavebného úradu, ktoré mi boli poskytnuté 
elektronickou formou musím 
konštatovať, že m.i. chýba doklad-vyjadrenie mesta 
Prešov, ako vlastníka pozemkov pod stavbou, že 
so stavbou súhlasí, resp., chýba 
dokladovanie vlastníckeho, resp., iného 
vzťahu k pozemkom dotknutých predmetnou 
výstavbou. 
v dokladovej 
časti taktiež chýba významné stanovisko zástupcu KR -HaZZ Prešov 
a správcu mestských komunikácií v Meste Prešov. 
stavebný úrad mal dôsledne 
preskúmať podanú žiadosť stavebníka a v prípade, že nie 
je úplná, mal konanie prerušiť a vyzvať stavebníka na doplnenie žiadosti. 
navrhnuté dopravné riešenie 
OC FORUM nerešpektuje príslušnú legislatívu, najmä 
STN 73611022 Projektovanie miestnych komunikácií a STN 736102 Projektovanie 
križovatiek na pozemných komunikáciách, 
pričom z hľadiska plynulosti dopravy 
v dotknutom území, 
je v predloženom návrhu kapacitne nevhodné dopravné riešenie 
OCFORUM. 
na základe vyššie uvedeného nesúhlasím a rozparujem stanoviská Mesta Prešov č. 
ODaŽP -5647/2018 zo dňa 30.5.2018 ako aj KR-PZ-PO-KDI-55-095/2018 zo dňa 
29.5.2018. 
žiadam príslušný správny orgán, aby pred vydaním rozhodnutia, zaviazal stavebníka 
na 
zabezpečenie vypracovania nezávislého dopravno-inžinierskeho posúdenia 
dopravného riešenia 
OC FORUM." 
Podpis v.r., koniec cit. 
Citované námietky p. M. F. ŠSÚ vyhodnocuje takto: 
Námietke v odr. l sa nevyhovuje. 
Námietke 
v odr. 2 sa nevyhovuje. 
Námietke 
v odr. 3 sa nevyhovuje. 
Námietke v odr. 4 sa nevyhovuje. 
Námietke 
v odr. 
5 sa vyhovuje. 
Námietke v odr. 6 sa nevyhovuje. 
16 
Uvedený účastník konania podal dňa 22.11.2018 ďalšie svoje námietky v tomto znení: .. cit ... 
"M. F. V. Šariš-Kanaš 
Vec: Obchodné centrum FORUM Prešov-námietky k stavebnému konaniu 
Dole podpísanýM. 
F. Prešov ako účastník stavebného konania, týmto podávam námietky 
k stavebným konaniam zvolaným 
na 23.11.2018, ktoré sú vedené na príslušnom 
stavebnom 
úrade pod číslom: 
1. SU/10850/2018-Mk ... so 14, so 14.1. 
2. SU/117701136100/2018-Tu ... SO Ol, 03, 15, 16, PS Ol, 02, 03. 
Predovšetkým 
poukazujem na skutočnosť, že stavebné povolenie na hlavný stavebný 
objekt 
(SO Ol) nie je možné vydať, nakoľko stavebník nedisponuje právoplatnými 
stavebnými povoleniami na nevyhnutné 
podmieňujúce stavebné objekty, ktoré sa týkajú 
jednak inžinierskych sietí ako 
aj dopravného napojenia. 
Navrhované dopravné napojenie 
OC FORUM je kapacitne nevhodné a to bez 
rešpektovania príslušnej legislatívy a to najmä 
STN 73 6110/Z2 a STN 73 6102. Na tieto 
a 
ďalšie závažné skutočnosti poukázal Ing. Pavel Titl vo svojom "Dopravno-inžinierskom 
posúdení dopravného riešenia 
OC FORUM Prešov" v mesiaci jún 2017. V zmysle §3 
Správneho poriadku ods. 5 správnemu orgánu vyplýva jednoznačná povinnosť, že 
"Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci ...... ". 
Účastníci konania požadovali, aby, nakoľko v konaní sa vyskytli dve odlišné dopravno
inžinierske posúdenia, správny orgán 
zabezpečil tretí nezávislý dopravno-inžiniersky 
posudok, ktorý by potvrdil alebo vyvrátil závery Ing. Titla. Stavebný úrad a ani odbor 
dopravy takýmito odborne spôsobilými osobami v oblasti dopravných stavieb nedisponujú 
a tým pádom ich negovanie Dopravno-inžinierskeho posúdenia dopravného riešenia 
OC 
FORUM od Ing. Titla považujem za neodborné a nekorektné. Stavebnému úradu bez 
kontrolného dokazovania neprináleží 
vyhodnocovať vyššie spomínané posúdenie dopravného 
riešenia, ktoré spracoval Ing. Titl. 
Zároveň žiadame, nakoľko mesto Prešov disponuje MASTER PLÁNOM, aby pred 
vydaním stavebného povolenia, bola 
navrhovaná stavba, predovšetkým jej dopravná 
časť, 
posúdená s týmto dokumentom a daná do súladu s vyvodenými závermi. Následne žiadame 
o týchto nových 
skutočnostiach informovať účastníkov konania. 
Žiadame správny orgán, aby vyzval stavebníka na predloženie Dodatku 
č. 3 ku kúpnym 
zmluvám z 
30.11.2006, 04.04.2007 a 24.07.2007, ktorý bude schválený MsZ v Prešove, 
nakoľko podľa Dodatku č. 2 z 27.06.2014, stavba mala byt' ukončená v súlade 
s 
podnikateľským zámerom predloženým mestu Prešov do 30.11.2018. 
Poukazujem tiež na skutočnosť, že na Krajskom súde v Prešove je podaná správna 
žaloba voči Rozhodnutiu Okresného úradu v Prešove, odboru výstavby a bytovej 
politiky 
Prešov č. OU-PO-OVBP2-2018/16043/34386/ŠSS-KK z 03.04.2018 a to pod 
číslom KS PO čk: SS 50/2018. 
Na základe vyššie uvedeného žiadam príslušný správny orgán aby predmetné stavebné 
konanie prerušil 
do doby vyriešenia vyššie uvádzaných skutočností. 
17 
V 
Prešove. 22.11.2018, podpis v.r.", koniec cit. 
Uvedené námietky sa v celom rozsahu zamietajú. 
Ďalšie námietky boli dňa 27.08.2018 vznesené advokátskou kanceláriou SITÁR & SALOKA 
JUDr. MARTIN SALOKA, Zvonárska 8, 040 Ol Košice-v tomto znení: ... cit. .. 
"Vec: OC FORUM Prešov-stanovisko k stavebnému konaniu. 
Dole podpísaní V. B. 
Prešov aM. N. Prešov obaja zastúpení JUDr. Martinom Salokom, 
advokátom so sídlom Zvonárska 
8, 040 O l Košice, číslo zápisu v SAK: ll 07 ako účastníci 
stavebného konania, ktoré je vedené na príslušnom správnom orgáne pod číslom 
SU/10850/2018-Mk, s vydaním stavebného povolenia nesúhlasíme z nižšie uvedených 
dôvodov: 
na základe vyžiadaných podkladov zo stavebného úradu, ktoré nám boli poskytnuté 
elektronickou formou musíme 
konštatovať, že absentuje doklad-vyjadrenie Mesta 
Prešov, ako vlastníka pozemkov pod stavbou, že so stavbou súhlasí, resp., chýba 
dokladovanie vlastníckeho, resp., iného 
vzťahu k pozemkom dotknutých predmetnou 
výstavbou. 
v dokladovej 
časti taktiež chýba významné stanovisko zástupcu KR -HaZZ Prešov 
a správcu mestských 
komunikácií v Meste 
Prešov. 
stavebný úrad mal dôsledne preskúmať podanú žiadosť stavebníka a v prípade, že nie 
je úplná, mal konanie prerušiť a vyzvať stavebníka na doplnenie žiadosti. 
navrhnuté dopravné riešenie 
OC FORUM nerešpektuje príslušnú legislatívu, najmä 
STN 73611022 
Projektovanie miestnych komunikácií a STN 736102 Projektovanie 
križovatiek na pozemných komunikáciách, 
pričom z hľadiska plynulosti dopravy 
v dotknutom území, 
je v predloženom návrhu kapacitne nevhodné dopravné riešenie 
OCFORUM. 
na základe vyššie uvedeného nesúhlasíme a rozparujeme stanoviská Mesta Prešov č. 
ODaŽP -5647/2018 zo dňa 30.5.2018 ako aj KR-PZ-PO-KDI-55-095/2018 zo dňa 
29.5.2018. 
žiadame príslušný správny orgán, aby pred vydaním rozhodnutia, zaviazal stavebníka 
na 
zabezpečenie vypracovania nezávislého dopravno-inžinierskeho posúdenia 
dopravného riešenia 
OC FORUM." 
Podpis 
v.z., koniec cit. 
Námietky, ktoré podali p. V. B. a p. M. N. v. z. JUDr. M. Salokom ŠSÚ vyhodnocuje takto: 
Námietke v odr. 
l sa nevyhovuje. 
Námietke v odr. 2 sa nevyhovuje. 
Námietke v odr. 3 sa nevyhovuje. 
Námietke v odr. 4 sa nevyhovuje. 
Námietke v odr. 
5 sa vyhovuje. 
Námietke v odr. 6 sa nevyhovuje. 
Táto advokátska kancelária podala k predmetnej stavbe dňa 22.11.2018 ďalšie námietky 
v tomto znení...cit. 
"Vec: OC FORUM Prešov-námietky k stavebnému konaniu 
Dole podpísaní 
V. B. Prešov aM. N. Prešov obaja zastúpení JUDr. Martinom Salokom, 
advokátom 
so sídlom Zvonárska 8, 040 O l Košice, číslo zápisu v SAK: ll 07 ako účastníci 
stavebných konaní, týmto podávame námietky k stavebným konaniam zvolaným na deň 
23.11. 2018, ktoré sú vedené na príslušnom stavebnom úrade pod číslom : 
18 
l. SU/10850/2018-Mk ... SO 14, SO 14.1. 
2. SU/11770/136100/2018-Tu ... SO Ol, 03, 15, 16, PS Ol, 02, 03. 
Predovšetkým poukazujeme na skutočnosť, že stavebné povolenie na hlavný stavebný 
objekt 
(SO Ol) nie je možné vydať, nakoľko stavebník nedisponuje právoplatnými 
stavebnými povoleniami na nevyhnutné 
podmieňujúce stavebné objekty, ktoré sa týkajú 
jednak inžinierskych sietí ako 
aj dopravného napojenia. 
Navrhované dopravné napojenie 
OC FORUM je kapacitne nevhodné a to bez 
rešpektovania príslušnej legislatívy a to najmä 
STN 73 6110/Z2 a STN 73 6102. Na tieto 
a 
ďalšie závažné skutočnosti poukázal Ing. Pavel Titl vo svojom "Dopravno-inžinierskom 
posúdení dopravného riešenia 
OC FORUM Prešov" v mesiaci jún 2017. 
V 
zmysle§ 3 Správneho poriadku ods. 5 správnemu orgánu vyplýva jednoznačná povinnosť, 
že cit "Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spol'ahlivo zisteného stavu veci 
...... ".Účastníci konania požadovali, aby, nakol'ko v konaní sa vyskytli dve odlišné dopravno
inžinierske posúdenia, správny orgán 
zabezpečil tretí nezávislý dopravno-inžiniersky 
posudok, ktorý by potvrdil alebo vyvrátil závery Ing. Titla. 
Stavebný úrad a ani odbor 
dopravy takýmito odborne spôsobilými osobami v oblasti dopravných stavieb nedisponujú 
a tým pádom ich negovanie Dopravno-inžinierskeho posúdenia dopravného riešenia 
OC 
FORUM od Ing. Titla považujem za neodborné a nekorektné. Stavebnému úradu bez 
kontrolného dokazovania neprináleží 
vyhodnocovať vyššie spomínané posúdenie dopravného 
riešenia, ktoré spracoval Ing. Titl. 
Zároveň žiadame, nakoľko mesto Prešov disponuje MASTER PLÁNOM, aby pred 
vydaním stavebného povolenia, bola navrhovaná stavba, predovšetkým jej dopravná 
časť, 
posúdená s týmto dokumentom a daná do súladu s vyvodenými závermi. Následne žiadame 
o týchto nových 
skutočnostiach informovať účastníkov konania. 
Žiadame správny orgán, aby vyzval stavebníka na predloženie Dodatku 
č. 3 ku kúpnym 
zmluvám z 
30.11.2006, 04.04.2007 a 24.07.2007, ktorý bude schválený MsZ v 
Prešove, 
nakoľko podľa Dodatku č. 2 z 27.06.2014, stavba mala byť ukončená v súlade 
s 
podnikateľským zámerom predloženým mestu Prešov do 30.11.2018. 
Poukazujeme tiež na skutočnost', že na Krajskom súde v Prešove je podaná správna 
žaloba voči Rozhodnutiu Okresného úradu v Prešove, odboru výstavby a bytovej 
politiky Prešov 
č. OU-PO-OVBP2-2018/16043/34386/ŠSS-KK z 03.04.2018 a to pod 
číslom KS PO čk: SS 50/2018.00000 
Na základe vyššie uvedeného žiadame príslušný správny orgán aby predmetné stavebné 
konanie premšil 
do doby vyriešenia vyššie uvádzaných skutočností. 
V Košiciach dňa 22.11.2018, podpis v.z.", koniec cit. 
Uvedené námietky sa v celom rozsahu zamietajú. 
Ďalej v stavebnom konaní boli dňa 24.08.2018 vznesené námietky p. Ing. J. B. Prešov a MPL 
Real s.r.o., Jarková l, 080 Ol Prešov-v tomto znení: ... cit... 
"Vec: Obchodné 
centrum OC Forum Prešov-stav. konanie SÚ/10850/2018-Mk 
Ako výlučný vlastník susediacich nehnuteľností zapísané na LV č. 13178, k.ú. Prešov, 
parc. C KN 
č. 113/1, 115/1, 115/2, zastavené plochy a nádvoria, a zároveň konateľ 
a spoločník spoločnosti MPL Real s.r.o., sídlo Jarková l, Prešov, IČO: 45467013, ktorá je 
výlučným vlastníkom stavby -polyfunkčný súbor súpisné číslo 14151 zapísaný na L V č. 
15768, postavenej na parc. C KN č. 11511, k. ú. Prešov, podávam k uvedenému konaniu 
nasledujúce stanovisko. 
Navrhované riešenie dopravy 
je v rozpore s § 4 ods. 2 vyhlášky 532/2002 Z. z., pretože 
umiestnenie stavby nesmie 
zaťažovať a ohrozovať bezpečnosť a plynulosť prevádzky na 
priľahlých pozemných komunikáciách. 
19 
Závažné nedostatky nesenia dopravy potvrdzuje aj dokument Dopravno-inžinierske 
posúdenie dopravného riešenia 
OC Forum od Ing. Pavla Titla, auditora bezpečnosti 
pozemných komunikácií. 
Mesto 
Prešov nekvalifikovane a neodborne posúdilo túto štúdiu a spochybnilo jej závery. 
Autor štúdie sa k týmto 
tendenčným záverom mesta písomne vyjadril a jednoznačne 
potvrdzuje budúcu neúnosnosť dopravy v lokalite výstavby OC Forum Prešov ako aj na 
priľahlých komunikáciách. Investor sa ani nepokúsil hľadať iné alternatívy dopravy, ktoré by 
vyhovovalo vyššie citovanej vyhláške. 
Z uvádzaných 
skutočností jednoznačne vyplýva, že vydanie stavebného povolenia na 
uvedenú stavbu je nezákonné. 
V Prešove, dňa 24.08.2018, podpisy v.r.", koniec cit. 
Citované námietky Ing. J. B. Prešov a MPL Real s.r.o. ŠSÚ vyhodnocuje takto: 
Námietke v ods. 
l sa nevyhovuje. 
Námietke 
v ods. 2 sa nevyhovuje. 
Námietke v ods. 3 sa nevyhovuje. 
S vyjadrením v ods. 4 ŠSÚ nesúhlasí, resp. námietke sa nevyhovuje. 
Ďalej v stavebnom konaní boli dňa 24.08.2018 vznesené námietky od p. E. S. Šamorín -
v 
tomto znení: ... cit ... 
"Vec: Námietky. 
Vo veci žiadosti o stavebné povolenie inžinierskeho stavebného projektu v predmetnom 
konaní 
SO 14 Komunikácie a spevnené plochy, SO 14.1 Komunikácie a spevnené plochy
svetelná križovatka, komunikácie a spevnené plochy-posun prechodu pre chodcov, objektov 
v rámci Obchodného CENTRA 
FORUM Prešov týmto dávam nasledovné námietky: 
žiadateľ nemá vzťah ku všetkým pozemkom dotknutým stavbou, 
návrh 
je v rozpore v územným rozhodnutím Obchodného CENTRA FORUM v ňom 
predloženými podkladmi, 
návrh 
je v rozpore projektom, ktorý bol posudzovaný vrámci posudzovania vplyvov 
na životné prostredie,. 
Tento nesúlad 
je podľa môjho názoru možné odstrániť. 
úpravou návrhu tak aby bol v súlade s opísanými rozhodnutiami a prebehnutými 
procesmi. 
zmenou územného rozhodnutia a novým posúdením vplyvov na životné prostredie 
ElA 
Za týmto účelom odporúčam prerušenie stavebného konania 
S pozdravom 
E. S., podpis v.r.", koniec cit. 
Námietky sa v plnom rozsahu zamietajú. 
Tento účastník konania následne podal dňa 23.11.2018 ďalšie námietky v tomto znení... cit. 
"SU 10850/2017 
Vec: Námietky stavebnom konaní. 
Oznamujem Vám, že sa stále považujem za 
účastníka konania č. SU 10850/2018, 
V súvislosti s objektmi SO 14 Komunikácie a spevnené plochy, So 14.1 Svetelná križovatka , Posun 
prechodu pre chodcov navrhujem nevydanie stavebného povolenia z dôvodu, že spôsob akým 
je 
riešené dopravné napojenie územia je v rozpore s technickými normami pre túto oblasť a nevychádza 
zo žiadneho odborného posúdenia dopravnej situácie v dotknutom území. 
V Šamoríne , 
dňa 22.11.2018 , Eduard Szabó, podpis v.r.", koniec cit. 
Námietky sa v plnom rozsahu zamietajú. 
20 
Žiadosť o povolenie stavby bola spoplatnená podl'a položky 60 písm. g) zákona č. 
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sumou 600€. Správny poplatok žiadateľ uhradil do 
pokladne MsÚ Prešov dňa 18. 07. 2018-Príjmový pokladničný doklad č. 42/1030/2018. 
Tunajší stavebný úrad 
upozorňuje stavebníka na povinnosť oznámiť stavebnému úradu 
začatie stavby. 
Stavebné povolenie stráca 
platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právnu 
moc sa 
so stavbou nezačne v zmysle § 67 stavebného zákona. 
Odôvodnenie 
Dňa 26.07.2018 podal OC PREŠOV, s.r.o., IČO 36731765, Gorkého 205/3, 811 Ol 
Bratislava v zastúpení na základe splnomocnenia spoločnosťou JANJU, spol. s.r.o., IČO 
36490512, Hviezdoslavova 270, 059 21 Svit, na stavebnom úrade žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia pre inžiniersky dopravný objekt: 
"SO 14 Komunikácie a spevnené 
plochy a podobjekt 
S014.1 Komunikácie a spevnené plochy -Svetelná križovatka, 
komunikácie a spevnené plochy -posun prechodu pre 
chodcov." Uvedený objekt s 
podobjektom 
(ďalej len stavba) spadajú do objektovej skladby stavby pod názvom: 
"Obchodné centrum FORUM Prešov". Pre danú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie 
mestom Prešov pod 
č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 05. Ol. 2018. Tunajší stavebný úrad posúdil 
žiadosť o stavebné povolenie pre danú stavbu a listom zo dňa 27.07.2018 oznámil začatie 
stavebného konania verejnou vyhláškou a následne dňa 24.08.2018 vykonal v danej veci 
ústne pojednávanie. 
V stavebnom konaní boli uplatnené podmienky podané elektronickou formou dňa 29.07.2018 
zo strany Združenia domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.Box 218, 850 OO 
Bratislava - v tomto znení: ... cit ... 
Vyjadrenie 
účastníka stavebného konania podľa §62 ods.3 Stavebného zákona 
Toto vyjadrenie 
je vyjadrením k zámeru, ktorý bol posudzovaný procesom ElA, ako celku; 
stavebné konania sú per partes na jednotlivé stavebné objekty resp.ich 
časti. Stavebný úrad 
v rozhodnutí vyhodnotí zámer ako celok a splnenie jednotlivých podmienok adekvátne pre 
jednotlivé 
čiastkové stavby a stavebné konania. Čísla príslušných stavebných konaní: 
SÚ/10850/2018-Mk; SÚ/9614/122847/2018-Mk 
Združenie domových samospráv si ako 
účastník konania podľa § 14 ods.l Správneho poriadku 
v kombinácii s § 
15 a § 19 zákona o životnom prostredí sa v zmysle judikatúry NS SR sp.zn. 5 
Sžp 106/2009 a sp.zn. lSžo 248/2008 prihlasuje ako účastník predmetného stavebného 
konania pre stavbu 
"Obchodné centrum FÓRUM Prešov" uplatňuje nasledovné podmienky 
k stavebnému povoleniu na ochranu svojich práv a zákonom chránených záujmov podl'a §66 
ods.3 písm. b resp. ods.4 písm. d Stavebného zákona a podl'a 
§l O ods.l písm.e vyhlášky 
č.453/2000 Z.z.: 
a) K predmetnej stavbe "Obchodné centrum FÓRUM Prešov" bolo vykonané zisťovacie 
konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv uplatnilo 
pripomienky. Podl'a 
§24 ods.2 posledná veta zákona ElA č.24/2006 Z.z. su minimálne 
v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia 
domových samospráv. Podl'a §140c ods. l Stavebného zákonaje rozhodnutie 
zo 
zisťovacieho konania podkladom pre každé povol'ovacie konanie, teda aj predmetné 
stavebné konanie. 
Vzhľadom na uvedené, pripomienky uplatnené v zisťovacom 
konaní definujú environmentálne práva a záujmy nášho združenia priamo dotknuté 
umiestňovanou stavbou; zapracovanie a zohl'adnenie týchto pripomienok a 
požiadaviek do projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie žiadame 
vyhodnotiť jednotlivo .. 
21 
b) Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti 
a že sa na predmetnú stavbu 
nevzťahujú ustanovenia § 19 cestného zákona o budovaní 
dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry. 
c) Žiadame 
predložiť stanovisko, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné. 
d) Žiadame predložiť vodoprávne povolenie na vodné stavby ako aj predložit' povolenia na 
všeobecné a osobitné užívanie vôd podľa Vodného zákona č.364/2004 Z.z. 
e) Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa § 16a 
Vodného zákona. 
f) Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov nezhoršovania odtokových 
pomerov 
podľa § 18 ods.5 Vodného zákona ako aj environmentálnych cieľov podľa 
Vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia. 
g) Žiadame preukázať zohľadnenie dokumentácie podľa §65 Vodného zákona č.364/2004 
Z.z. v dokumentácii pre stavebné povolenie. 
h) 
V stavebnom konaní žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných 
environmentálnych opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa §3 ods.5 zákona 
OPK č. 543/2002 Z.z. 
i) Žiadame, aby okolie stavby "Obchodné centrum FÓRUM Prešov" bolo podľa §39a ods.2 
písm.b Stavebného zákona upravené sadovými úpravami formou 
parčíka v zmysle našich 
pripomienok uplatnených v 
zisťovacom konaní ako súčasť sadových a parkových úprav 
a ako 
súčasť projektu podľa predchádzajúceho bodu tohto vyjadrenia tak aby spÍňal 
metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 
(htt12s:l~2~\ \VJ!ÚlldOll:.~l;bninisterst\·o-V\·vsta\'ba-2/uzemne-:planoyanie/metoc..i_icke-: 
usmernenia -o znamenia-s lanuvjska:nok vn y l standard v -minimalncj-YVbavenosti -o b_ci-ndf-1-
-~_-mb ). Žiadame, aby súčast'ou umiestnených sadových úprav boli v adekvátnom rozsahu 
a 
forme 
aj mitigačné opatrenia v súvislosti s klimatickými zmenami 
(httgs://\\\\W.Qrotisuchu.skl) a projekt spÍňal metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA 
NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH 
OP A TRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http:/ím\Tn)_&llÚl!lidc
skjfiJeslass~Js/basic-html/indcx.html#2). 
j) Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 
písm.e a písm.j Stavebného zákona: 
"Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas 
životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími 
podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby 
technický systém budovy v rámci technických, 
funkčných a ekonomických možností 
umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, 
umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím 
vysokoúčinných alternatívnych 
energetických systémov založených 
na obnoviteľných zdrojoch energie a 
automatizovaných riadiacich, 
regulačných a monitorovacích systémov; dispozičné a 
prevádzkové riešenie stavby 
čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta 
stavby a možnosti pozemku 
tak aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné 
svetlo". Žiadame preukázať splnenie podmienky podľa §47 písm.e a písm.j Stavebného 
zákona odbornými 
výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie miestnych 
klimatických pomerov stavby. 
Uvedené všeobecné požiadavky na projekciu stavieb 
žiadame 
riešiť prírodnými opatreniami v zmysle bodu ha i tohto vyjadrenia. 
k) Povrchové státia ako 
aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné ploch-y požadujeme 
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, 
ktoré 
zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania 
minimálne 81 vody/m
2 
po dobu prvých 15 min. dažd'a a znížia tepelné napätie v danom 
území 
(\';'0~\\'.:.:.~i:!~Q_s_pra~:~&91}1_Qy_.prulfíL~slretencna ~dlazbaJ)clt). Prípustné aj keď 
environmentálne menej vhodné je aj použitie vodu-priepustných asfaltových zmesí 
22 
s vhodným podložím, 
či použitie betónovej zámkovej dlažby s preukázanou vodozádržnou 
funkcionalitou. 
Podľa ustanovenia§ 2 Cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení 
neskorších predpisov 
sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a 
udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja 
dopravy a 
vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných 
komunikácií 
sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických 
predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. 
Na 
zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 3 8/2016 
schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, 
projektantov a 
zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. 
Technické predpisy rezortu 
sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle 
Slovenskej správy 
ciest-h11Q_;_]\\·\n.h._~sc.sk/s~I~~_hni.fhe-m:cdpisv-rezortu.ssc. 
Používanie materiálov zo zhodnotených odpadov vyplýva z §l ods. l písm. a zákona 
o odpadoch 
č. 79/2015 Z.z. "tento zákon upravuje programové dokumenty v odpadovom 
hospodárstve"; podľa §8 ods.3 písm.c zákona o odpadoch "program odpadového 
hospodárstva obsahuje záväznú 
časť a smernú čast"'. Povinnosť používať materiály 
a výrobky zo zhodnotených odpadov vyplýva napríklad zo záväzných opatrení 
Programu 
odpadového hospodárstva SR (httJ~_;/6 Y\ \\v .minnL,sk/j.]lesls_..:kcia -en\ 'Írom911alnel1Q: 
b.Q.d.llQl~!lÍ.~-riq~leni~!od12<lt:.h:.:_a-olli:1bil~gi~~...:a-zoznam\·.
1
polHi[-~0 16-2020 .. ~es.tnill2.ili} 
Drenážná funkcia zase vyplýva z požiadavky nezhoršovania odtokových pomerov: Podľa 
§65 Vodného zákona č. 364/2004 Z.z. "Orgány štátnej vodnej správy pri vydávaní 
povolení 
na osobitné užívanie vôd, súhlasov, vyjadrení a pri inom rozhodovaní sú povinné 
vychádzať z výsledkov zisťovania výskytu a hodnotenia stavu povrchových vôd a 
podzemných vôd, z vodnej bilancie, z programu opatrení 
na účely zlepšenia kvality 
povrchových vôd 
určených na odbery pre pitnú vodu, z plánov manažmentu povodí, z 
Vodného plánu Slovenska, z programu znižovania 
znečisťovania vôd znečisťujúcimi 
látkami a z koncepcií a rozvojových programov vo vodnom hospodárstve."; podľa §18 
ods.5 Vodného zákona 
"Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť ich 
kvalita alebo zdravotná 
bezchybnosť, poškodzovať životné prostredie a prírodné 
dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, poškodzovať brehy, vodné stavby a zariadenia, 
zariadenia 
na chov rýb. Všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na podnikateľské účely." 
Navrhované stavebno-konštrukčné prvky drenážných dlažieb zo zhodnotených odpadov 
spevnených plôch plne vyhovujú týmto technickým predpisom a 
je preto nutné ich 
v povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s ohľadom na ustanovenia iných zákonov. 
Združenie domových 
samospráv~~ · konzultácie v tejto oblasti. 
'~ . . 
-~ ' -----
-1--
• recyklovaná plastová vegetačná tvárnica vysypaná kamennou drt'ou fr. 8-16 
• kamenivo fr. 0-4 tr.A 
• geotextília netkaná protiropná 
• separačná geotextília (podľa potreby hydroizolačná a vyspádovaná do ORL) 
., hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr.A 
• hutnené drvené kamenivo fr. 0-63, tr.A 
• výstužná geomreža 
23 
l) Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však 
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a 
stavby, v dôsledku 
čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v 
rámci stavebného konania 
doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, 
dažďovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento jediný má z 
vodohospodárskeho inžinierskeho 
hľadiska vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORLa 
kanalizácie. 
m) Žiadame adekvátne stavebnému konaniu 
preukázať splnenie povinností vyplývajúce 
zo zákona o odpadoch 
č.79/2015 Z.z. 
(htt ps: , \\ \Y\ \.Cl}\ 'i lJJJ:!llfl_<11 ,, ::ili:'J2_ClLglikat~l:o.:lL~~l~L1~~\~i_np9;->_li,:l2~~dJÚl~illt:1~J). 
n) Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve 
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: 
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, 
• kovov označeného červenou farbou 
• papiera označeného modrou farbou 
• skla označeného zelenou farbou 
• plastov označeného žltou farbou 
• bio-odpadu označeného hnedou farbou 
' . . ·.-. 
,,,_ .. _. __ 
) 
. 
.....,. \l 
o) Podľa §l O ods.l písm.e stavebnej vyhlášky č.453/2000 Z.z. "stavebné povolenie 
obsahuje okrem všeobecných náležitostí 
ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí 
ochrana verejných záujmov a právom chránené záujmy účastníkov konania"; vyššie 
uvedené požiadavky žiadame 
uviesť v stavebnom povolení ako podmienky podľa §66 
ods.3 písm. b resp. ods.4 písm. d Stavebného zákona v zmysle 
§l O ods.l písm.e 
vyhlášky 
č.453/2000 Z.z .. 
S realizáciou stavby "Obchodné centrum FÓRUM Prešov" súhlasíme za predpokladu 
splnenia vyššie uvedených podmienok. 
Uvedené podmienky je potrebné vnímat' 
v komplexnosti tak, ako bol 
posudzovaná zámer a 
je potrebné ho primerane zohľadniť 
v čiastkových stavebných povoleniach 
Zároveň Vás v súlade s §23 ods. l Správneho poriadku žiadame o doručenie elektronickej 
kópie spisu (skenu) resp. jeho 
častí v rozsahu týkajúcich sa nami uplatnených pripomienok, 
t.j.: 
a) Koordinačná situácia 
b) Preukázanie 
dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia 
c) Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho 
zabezpečenia 
d) Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene, 
odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby 
24 
e) Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia požiadaviek čo najlepšie zohľadniť miestne 
klimatické pomery stavby a zapracovanie 
Adaptačnej stratégie SR 
Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť 
v stavebnom rozhodnutí. 
Rozhodnutie ako 
aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle §25a Správneho poriadku a §17 
ods. l zákona o e-governmente 
doručovať výhradne len do elektronickej schránky nášho 
združenia 
na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme 
poštou 
nedoručovať. 
Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods. l Správneho poriadku cestou elektronickej 
podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. 
S pozdravom, 
-Marcel Slávik l predseda 
W Združenie domových samospráv l Námestie SNP 131 P.O.BOX 2181850 OO 
Bratislava +421 905 728 704 (SVK) l slavik@samospravydomov.org l 
www.samospravydomov.org ... koniec cit. 
Citované námietky ŠSÚ po posúdení zamietol, a to v prvom rade a hlavne z dôvodu, že 
týmito námietkami, resp. požiadavkami sa 
už stavebný úrad zaoberal a vysporiadal sa 
s 
nimi v územnom rozhodnutí vydanom mestom Prešov pod č. SÚ/185012017-Tu zo dňa 
05.01.2018. Ďalším dôvodom pre zamietnutie bola skutočnost', že k otázkam súvisiacich 
s vodným hospodárstvom a vodnými stavbami bolo vydané stavebné povolenie 
v samostatnom konaní príslušným 
ŠSÚ pre vodné stavby, ktorým je OÚ Prešov, OSaŽP pod 
číslom OU-PO-OSZP3-20181019348-06/PG zo dňa 08. 06. 2018, t. j. tunajšiemu ŠSÚ 
neprislúcha sa týmito otázkami zaoberať a rozhodovať o nich. Tretím dôvodom bola 
skutočnosť, že príslušný správny orgán vydal v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z, k agende 
ElA svoje záväzné stanovisko podľa§ 140c stavebného zákona pod číslom OU-PO-OSZP3-
2018/035588-02 zo dňa 16. 08. 2018 o tom, že žiadosť o stavebné povolenie predmetnej 
stavby 
je v súlade s ním vydaným rozhodnutím v zisťovacom konaní pod číslom OU-PO
OSZP3-20161028605-21/ZM zo dňa 17.08.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 03.10.2016. 
Uvedené Združenie domových samospráv (ďalej len ZDS) v rámci ústneho pojednávania 
konaného 
dňa 24. 08. 2018 vznieslo tieto námietky, resp. pripomienky či požiadavky,cit. 
" Žiadame o pučenie podľa §3 ods. 2 Správneho poriadku v nasledujúcom rozsahu: 
l. Či pracovníci stavebného úradu sú nepredpojatí v zmysle §9 Správneho poriadku, 
resp. 
či je dôvod na ich vylúčenie z tohto dôvodu a zdôvodnenie 
2. Či Dopravná štúdia Ing. Ti tla je posudkom, ktorý by zakladal povinnosť zaobstarať si 
tretí objektivizujúci dopravno-kapacitný posudok, ktorý by bol rozhodný pre 
rozhodnutie 
3. Či dokumentácia pre stavebné povolenie obsahuje dopravno-kapacitné posúdenie, 
z ktorého vyplýva, že technické riešenie stavby nebude negatívne 
vplývať a či pre 
stavebníka nevyplýva 
povinnosť podľa § 19 ods. l Cestného zákona 
4. Námietka podľa §140b ods. 5 Stavebného zákona: Podľa dopravnej štúdie 
vypracovanej Ing. Titlom vyplýva, že realizácia stavby spôsobí dopravný kolaps 
v centre mesta Prešov. Preto žiadame stavebný úrad, aby postupom 
podľa § 140b ods.5 
Stavebného zákona zabezpečil tzv. zjednocujúce stanovisko dotknutých orgánov, či 
Dopravná štúdia nezakladá dôvodnú pochybnosť o dopravnej dostatočnosti a či 
stavebníkovi nevyplýva povinnosť podľa §19 ods.1 Cestného zákona. Záväzné 
25 
stanoviská dotknutých orgánov sa touto problematikou nezaoberá. Stanoviská, ktoré 
týmto namietame: 
a) Mesto Prešov, č. ODaŽP-5647/2018 
b) KRPZ SR, KDI Prešov, č. KRPZ-PO-KDI-55-095/2018" koniec cit. 
S citovanými námietkami a požiadavkami sa ŠSÚ vysporiadal takto: 
Vrámci ústneho pojednávania konaného 
24. 08. 2018 ZDRUŽENIE DOMOVÝCH 
SAMOSPRÁV, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava-Petržalka (ďalej v texte len "ZDS") vo 
svojom vyjadrení uplatnilo žiadosť o poučenie podľa§ 3 ods. 2 Správneho poriadku. 
Mesto Prešov, ako príslušný ŠSÚ tejto požiadavke ZDS v stavebnom konaní vyhovel 
a listom zo 
dňa 09.10.2018 mu zaslal poučenie v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 711167 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok), zároveň reagoval na ním vznesené otázky súvisiace 
s 
účastníkmi v územnom konaní predloženou "dopravnou štúdiou Ing. Titla ", ktorou sa 
stavebný úrad v rámci územného konania zaoberal a o tejto právoplatne rozhodol. 
K požiadavke 
ZDS uplatnenej pod bodom č. l "Či pracovníci stavebného úradu sú 
nepredpojatí v zmysle 
§ 9 Správneho poriadku, resp. či je dôvod na ich vylúčenie z tohto 
dôvodu a 
zdôvodnenie" 
K tomuto zneniu požiadavky ŠSÚ uviedol: 
Zákon o správnom konaní upravuje v § 9, kedy je zamestnanec správneho orgánu vylúčený z 
prejednávania a rozhodovania veci 
... cit. 
(l) Zamestnanec správneho orgánu je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, ak so 
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom možno mať 
pochybnosť o jeho nepredpojatosti. 
(2) Z prejednávania a rozhodovania pred správnymi orgánmi je vylúčený aj ten, kto sa v tej 
istej veci 
zúčastnil na konaní ako zamestnanec správneho orgánu iného stupňa. 
Záujem na objektivite a nestrannosti počas konania aj pri rozhodovaní vyžaduje, aby sa 
na týchto procesoch 
nezúčastňovali zamestnanci správneho orgánu, u ktorých možno 
predpokladať zaz,ijatosť (alt. termín predpojatosť). Pojem zaujatosť správny poriadok 
nedefinuje. 
Na riešenie situácií, 
keď možno predpokladať zaujatosť zamestnanca správneho orgánu, 
sa 
vzťahuje inštitút vylúčenia. 
K vylúčeniu zamestnanca správneho orgánu dochádza 
a) obligatórne v prípadoch, ak sa zamestnanec správneho orgánu zúčastnil na konaní v tej 
istej veci 
pred správnym orgánom iného stupňa (index inhabilis) -zamestnanec stavebného 
úradu, ktorému 
je spis pridelený na vybavenie sa nezúčastnil na konaní v tej istej veci pred 
správnym orgánom iného 
stupňa, 
b) fakultatívne, ak pre jeho pomer k veci alebo účastníkom, prípadne ich zástupcom, možno 
mať pochybnosti o jeho nezaujatosti (index suspectus) -vylúčený môže byť iba ten 
zamestnanec správneho orgánu, ktorý vykonáva úkony procesnoprávneho charakteru 
(napr. 
vedenie dokazovania, rozhodovanie). 
ZDS vo svojom stanovisku bližšie nekonkretizovalo, nezdôvodnilo ani neuviedlo iné 
skutočnosti nasvedčujúce vylúčenie zamestnanca, ktorému je spis pridelený a ktorý vykonáva 
procesno-právne úkony. Stavebné konanie v danej veci realizuje 
Mgr. Milan Madzik. 
ZDS vo svojom vyjadrení uvádza: "či pracovníci stavebného úradu sú nepredpojatí 
v zmysle 
§ 9 Správneho poriadku" t. j. hovorí nekonkrétne v množnom čísle a neuvádza 
adresne, koho pokladá zo strany stavebného úradu za zaujatého v danej prejednávanej 
veci, 
z akého dôvodu a v akej spojitosti. 
V zmysle platnej legislatívy 
nestačí len uviesť vo všeobecnosti námietku o predpojatosti 
prezentovanou formou 
... " či pracovníci stavebného úradu sú nepredpojatí v zmysle § 9 
správneho poriadku, resp. 
či nie je dôvod ich vylúčenia z toho dôvodu a zdôvodnenie". 
ZDS 
v otázke uplatnenia námietky zaujatosti malo správnemu orgánu oznámiť dôvody 
vylúčenia zamestnanca v zmysle § 12 ods. l správneho poriadku, oproti tomu, vo svojom 
26 
vyjadrení žiadne dôvody alebo iné závažné skutočnosti, ktoré by mali za následok vylúčenie 
konkrétnej osoby pre predpojatosť neuvádza. 
Inak povedané, ak 
zmifatosť zamestnanca namieta sám účastník konania, robí tak 
podaním 
podľa § 19 správneho poriadku. 
Zákon o správnom konaní dôvody zaujatosti neuvádza taxatívne a možno ich rozdeliť na dve 
skupiny. 
Pochybnosť o nezaujatosti je daná pomerom zamestnanca správneho orgánu 
a) k veci, 
b) k účastníkom konania alebo ich zástupcom. 
Pomerom zamestnanca správneho orgánu k prejednávanej 
veci sa rozumie najmä prípad, ak 
-je sám účastníkom konania, svedkom, tlmočníkom alebo znalcom, 
-má na veci priamy osobný alebo majetkový záujem, alebo takýto záujem má osoba blízka 
zamestnancovi. 
Pomerom zamestnanca správneho orgánu k 
účastníkom alebo ich zástupcom sa rozumejú 
najmä prípady, 
ak zamestnanec 
-je vo vzťahu k účastníkom (zástupcom) blízkou osobou v zmysle § 116 OZ, 
-účastníka konania (zákonného zástupcu alebo opatrovníka) vo veci zastupuje, 
-je účastníkovi (jeho zástupcovi) priamo pracovne podriadený, 
-má k účastníkovi konania (jeho zástupcovi) blízky priateľský vzťah, alebo naopak 
nepriateľský vzťah. 
Záverom poučenie pre účastníka stavebného konania: 
Účastník stavebného konania môže uplatnit' námietku predpojatosti, ktorá obsahuje 
skutočnosti nasvedčujúce vylúčenie zamestnanca správneho orgánu, najneskôr na ústnom 
pojednávaní. 
V námietke predpojatosti 
musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť 
zamestnanec správneho orgánu vylúčený, a kedy sa účastník konania podávajúci námietku 
predpojatosti o dôvode 
vylúčenia dozvedel. 
Vzhľadom na uvedené správny orgán v tomto prípade nemôže poňať znenia vyjadrenia ako 
námietku predpojatosti, lebo citovanej formulácii chýbajú základné zákonné atribúty, 
pričom vylúčenie pre predpojatosť sa môže týkať len pomenovaných zamestnancov 
správneho orgánu, nie správneho orgánu ako celku. 
K pripomienke ZDS uplatnenej pod bodom č. 2 
"Či dopravná štúdia Ing. Titla je posudkom, ktorý by zakladal povinnosť zaobstarávať si tretí 
objektivizujúci dopravno-kapacitný posudok, ktorý by bol rozhodný pre 
rozhodnutie". 
ZDS uvádzaná "dopravná štúdia Ing. Titla" bola stavebnému úradu predložená 
účastníkmi územného konania v rámci územného konania. O tejto pripomienke bolo 
právoplatne rozhodnuté v územnom rozhodnutí vydanom 
pod č. SÚ/1850/2017-Tu, ktoré 
bolo potvrdené rozhodnutím Okresného úradu Prešov, odboru výstavby a bytovej politiky 
vydaným 
pod č. OU-PO-OVBP2-2018/16043/34386/ŠSS-KK zo dňa 03.04.2018 aje to 
konečné rozhodnutie. 
K pripomienke ZDS uplatnenej pod bodom č. 3 
"Či dokumentácia pre stavebné povolenie obsahuje dopravno-kapacitné posúdenie, z ktorého 
vyplýva že technické riešenie stavby nebude negatívne 
vplývať a či pre stavebníka 
nevyplýva 
povinnosť podľa § 19 ods.l cestného zákona". 
Dokumentácia pre stavebné povolenie vychádza z podmienok právoplatného územného 
rozhodnutia a schválenej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorá 
je vypracovaná na 
základe 
sčítania dopravy a dopravno-kapacitného posúdenia. 
Na základe posúdenia technického riešenia v projektovej dokumentácii pre územné 
rozhodnutie dotknutými orgánmi spolupôsobiacimi v územnom 
konaní a ich nadriadenými 
orgánmi neboli požadované ani stanovené 
ďalšie podmienky na to, aby v stavebnom konaní 
vyplývala pre stavebníka povinnost' prijat'" Opatrenia v zmysle § 19 cestného zákona". 
27 
ŠSÚ má zato, že "Opatrením v zmysle .§ 19 cestného zákona" je v skutočnosti samotný 
inžiniersky objekt 
"SO 14 Komunikácie a spevnené plochy" vrátane jeho podobjektu ktorý 
svojim konkrétnym riešením predstavuje naplnenie tohto paragrafového znenia 
C§ 19 
cestného zákona). 
K vznesenej námietke podl'a § 140b ods. 5 stavebného zákona 
"Podľa Dopravnej štúdie vypracovanej Ing. Titlom vyplýva, že realizácia stavby spôsobí 
dopravný kolaps v centre mesta 
Prešov. Preto žiadame stavebný úrad, aby postupom podľa§ 
140b ods. 5 stavebného zákona, zabezpečil tzv. zjednocujúce stanovisko dotknutých orgánov, 
či dopravná štúdia nezakladá dôvodnú pochybnosť o dopravnej dostatočnosti a či 
stavebníkovi nevyplýva povinnosť podľa § 19 ods. l cestného zákona. Záväzné stanoviská 
dotknutých orgánov 
sa touto problematikou nezaoberá. Stanoviská, ktoré týmto namietame: 
a) mesto Prešov, č. OD a ŽP-5647/2018 
b)KRPZ SR, KDI Prešov; č. KRPZ-PO-KDI-55-095/2018" 
V námietke uvedená "Dopravná štúdia vypracovaná Ing. Titlom " bola súčasťou 
vznesených námietok účastníkov územného konania v územnom konaní, ktoré smerovali proti 
obsahu záväzného stanoviska dotknutých orgánov Mesta 
Prešov, odboru dopravy a ŽP
príslušného cestného správneho orgánu a proti stanovisku Krajského riaditeľstva policajného 
zboru 
SR, Krajského dopravného inšpektorátu Prešov. Tieto boli uvedeným postupom podľa§ 
140b ods. 5 stavebného zákona v územnom konaní posúdené. Následne boli napadnuté vydané 
záväzné stanoviská potvrdené aj nadriadenými orgánmi týchto dotknutých orgánov. 
ŠSÚ takisto aj v stavebnom konaní opakovane postupom a 
v súlade s ustanovením 
§140b, 
ods. 5 stavebného zákona stavebné konanie prerušil a zároveň výzvou požiadal dotknuté 
orgány 
(KRPZ KD! v Prešove a MsÚ Prešov, ODaŽP, odd dopravy a životného prostredia, 
nakoľko námietky účastníkov konania smerovali proti obsahu ich záväzných stanovísk), aby 
sa k obsahu vznesených námietok vyjadrili. 
Keďže prvostupňové správne orgány trvali na 
svojich stanoviskách, 
ŠSÚ požiadal ich nadriadené (druhostupňové) orgány o potvrdenie 
alebo zmenu týchto napadnutých záväzných stanovísk Následne 
druhostupňový orgán, ktorým 
je Okresný úrad Prešov, OCDaPK, listom zo dňa 10.10.2018 pod číslom OU-PO-OCDPK-
20181041319-002 
vydal Záväzné stanovisko, ktorým potvrdil stanovisko prvostupňového 
správneho orgánu -Mesta Prešov, Mestského úradu -odboru dopravy a životného 
prostredia k stavebnému konaniu predmetnej stavby vydané 
pod číslom ODaŽP-5647/2018 
zo dňa 30.05.2018. Takisto Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, odbor 
dopravnej polície, ktorý 
je druhostupňovým orgánom pre KRPZ KD! v Prešove, vo svojom 
stanovisku 
pod č. PPZ-ODP2-20181008762-065 zo dňa 16.10.2018 potvrdilo stanovisko 
KRPZ KD/ vydané pre danú stavbu pod číslom KRPZ-PO-KDI-55-095/2018 zo dňa 
29.05.2018. 
Vzhl'adom na uvedené ŠSÚ má za dostatočne preukázané to, že napadnuté záväzné 
stanoviská boli vydané príslušnými správnymi orgánmi v súlade s platnou legislatívou 
SR, 
a preto boli oprávnene akceptované a zapracované do tohto stavebného povolenia. 
Poučenie účastníka konania ZDS k pripomienkam pod bodom 2 a 3 a k námietke 
Podľa§ 61 ods. l stavebného zákona na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli 
byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada. 
V danom prípade uvedené pripomienky a námietky 
účastníkov konania, ktoré 
bezprostredne súviseli a boli založené na 
"dopravnej štúdii Ing. Titla" boli uplatnené 
v územnom konaní a 
o týchto právoplatne stavebný úrad rozhodol v územnom rozhodnutí 
vydanom 
pod č. SÚ/1850/2018-Tu. 
V súlade s 
§ 61 ods. l stavebného zákona ŠSÚ na tieto vznesené pripomienky ZDS 
v stavebnom konaní pod bodmi č. 2 a 3 a ani na námietku neprihliada. 
28 
Ďalej v stavebnom konaní boli dňa 24.08.2018 vznesené námietky p. M. K. Prešov-v tomto 
znení: ... cit. .. 
"Vec: OC FORUM Prešov -stanovisko k stavebnému konaniu. 
Dole podpísaný 
M. K. Prešov, ako účastník stavebného konania, ktoré je vedené pod 
číslom SU/10850/2018-Mk, s vydaním stavebného povolenia nesúhlasím z nižšie uvedených 
dôvodov: 
na základe vyžiadaných podkladov 
zo stavebného úradu, ktoré mi boli poskytnuté 
elektronickou formou musím 
konštatovať, že m.i. chýba doklad -vyjadrenie mesta 
Prešov, ako vlastníka pozemkov pod stavbou, že so stavbou súhlasí, resp., chýba 
dokladovanie vlastníckeho, resp., iného 
vzťahu k pozemkom dotknutých predmetnou 
výstavbou. 
Po posúdení obsahu tejto námietky ju ŠSÚ zamietol z dôvodu, že stavebník ku žiadosti 
o vydanie stavebného povolenia pre dopravné objekty zdokladoval k dotknutým stavebným 
pozemkom vlastnícke právo 
LV č. 13518, LV č. 14173, LV č. 16424 a iné právo formou 
platnej nájomnej zmluvy č.17/2018. 
v dokladovej časti taktiež chýba významné stanovisko zástupcu KR -HaZZ Prešov 
a správcu mestských komunikácií v Meste Prešov. 
Po posúdení obsahu tejto námietky ju ŠSÚ zamietol z dôvodu, že stavebník v stavebnom 
konaní doručil k predmetnej stavbe kladné stanovisko od KR HaZZ v Prešove pod č. 
KRHZ-P0-2018/000012-008 zo dňa 07. 09. 2018 ako aj kladné stanovisko Správcu 
mestských komunikácií v meste Prešov zo 
dňa 25. 09. 2018. 
stavebný úrad mal dôsledne preskúmať podanú žiadosť stavebníka a v prípade, že nie je 
úplná, mal konanie prerušiť a vyzvať stavebníka na doplnenie žiadosti. 
Po posúdení obsahu tejto námietky ju ŠSÚ zamietol, pretože sa riadil § 60 osobitného 
právneho predpisu 
(v tomto prípade stavebný zákon "SZ"), ktorý má prednosť pred 
všeobecným právnym predpisom (správnym poriadkom), ktorý platí (používa sa) 
subsidiárne. Znenie § 
60 (SZ) t.j. osobitného právneho predpisu je: ... cit "Ak predložená 
žiadosť o stavebné povolenie, najmä dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad pre 
posúdenie navrhovanej stavby alebo udržiavacích prác na nej alebo 
ak sa v dokumentácii 
nedodržia podmienky územného rozhodnutia, vyzve stavebný úrad stavebníka, aby 
žiadosť v 
primeranej lehote doplnil, prípadne aby 
ju uviedol do súladu s podmienkami územného 
rozhodnutia, a upozorní 
ho, že inak stavebné konanie zastaví". Ako je evidentné, toto 
paragrafové znenie dáva stavebnému úradu disponibilné právo 
pre posúdenie obsahu 
podania a poskytuje 
mu vlastnú správnu úvahu akým spôsobom bude v konkrétnej žiadosti 
postupoval'. 
ŠSÚ teda po posúdení žiadosti ako aj súvisiacich okolností dospel k poznatku, 
že predložená dokumentácia poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej 
stavby, resp., že v predloženej dokumentácii 
sú náležite premietnuté a dodržané podmienky 
územného rozhodnutia, ktoré bolo vydané pre danú stavbu. Preto, 
po diskrečnom uvážení, 
majúc 
na zreteli o. i. aj ustanovenie § 19 ods. 3 správneho poriadku, ako aj základné 
princípy a zásady správneho konania (ako 
sú napr. zásady hospodárnosti a rýchlosti 
konania, ... ) akceptoval 
podanú žiadost' a následne v súlade s ustanovením § 61 SZ oznámil 
začatie predmetného stavebného konania. Zároveň vytýčil v danej veci ústne pojednávanie 
na deň 24. 08. 2018 a súčasne účastníkov konania a dotknuté orgány poučil, že do 
podkladov rozhodnutia môžu nahliadnuť do určeného dňa, pričom svoje námietky môžu 
uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, lebo inak sa na neskôr vznesené 
námietky neprihliadne. Pán. 
M. K. v stanovenej lehote nevyužil možnost' nahliadnuť do 
podkladov rozhodnutia a nezúčastnil sa ani ústneho pojednávania. Vzhl'adom na uvedené 
ŠSÚ námietku zamietol, nakol'ko ju poňal tak, že ide o subjektívny názor, resp., želanie, či 
pocit účastníka konania bez toho, žeby aktívne spolupracoval so správnym orgánom 
a využil svoje procesné práva napr. aj v zmysle ustanovenia 
§ 4 správneho poriadku. 
29 
navrhnuté dopravné riešenie OC FORUM nerešpektuje príslušnú legislatívu, najmä STN 
73611022 Projektovanie miestnych komunikácií a STN 736102 Projektovanie 
križovatiek na pozemných komunikáciách, pričom z hľadiska plynulosti dopravy 
v dotknutom území, 
je v predloženom návrhu kapacitne nevhodné dopravné riešenie OC 
FORUM. 
Po posúdení obsahu tejto námietky ju ŠSÚ zamietol z dôvodu, že dopravné riešenie stavby 
vyhotovili oprávnené osoby -oprávnení projektanti podl'a § 45 stavebného zákona a 
v zmysle ustanovenia§ 46 stavebného zákona, kde projektant 
je verejnoprávnym prvkom, 
ktorý zodpovedá za plnenie požiadaviek verejných záujmov 
voči stavebnému úradu, obci, 
dotknutým orgánom a požiadavkám na odborný výkon 
činnosti voči verejnoprávnym 
profesiovým komorám a zmluvným partnerom stavebníka. 
Účastník konania opät' toto 
svoje tvrdenie nepodložil konkrétnymi dôkazmi, 
t. j. vecne a konkrétne nepomenoval v čom 
je rozpor s ním uvádzanými normami v porovnaní s navrhovaným projektovaným 
dopravným riešením. 
Oproti tomu pri zamietnutí ŠSÚ musel rešpektoval' stanoviská 
dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní, ktorých právomocou 
je posudzovanie 
dopravnej 
časti-agendy konkrétnej prejednávanej veci. Záväzné stanoviská týchto 
dotknutých orgánov boli 
vo vzťahu k navrhovanému dopravnému riešeniu kladné. 
Vzhl'adom na uvedené 
ŠSÚ predmetnú námietku zamietol. 
na základe vyššie uvedeného nesúhlasím a rozparujem stanoviská Mesta Prešov č. 
ODaŽP -5647/2018 zo dňa 30.5.2018 ako aj KR-PZ-PO-KDI-55-095/2018 zo dňa 
29.5.2018. 
Po posúdení obsahu tejto námietky jej ŠSÚ vyhovel, nakol'ko ŠSÚ následne postupom 
a v súlade s ustanovením §140b, 
ods. 5 stavebného zákona konanie prerušil a zároveň 
výzvou požiadal dotknuté orgány (KRPZ KD! v Prešove a MsÚ Prešov, ODaŽP, odd. 
dopravy a životného prostredia, nakoľko tieto námietky účastníka konania smerovali proti 
obsahu ich záväzných stanovísk), aby sa k obsahu vznesených námietok vyjadrili. 
Keďže 
prvostupňové správne orgány trvali na svojich stanoviskách, ŠSÚ požiadal ich nadriadené 
(druhostupňové) orgány o potvrdenie alebo zmenu napadnutých záväzných stanovísk. 
Následne 
druhostupňový orgán, ktorým je Okresný úrad Prešov, OCDaPK, listom zo dňa 
10.10.2018 pod číslom OU-PO-OCDPK-2018/041319-002 vydal Záväzné stanovisko, ktorým 
potvrdil stanovisko 
prvostupňového správneho orgánu -Mesta Prešov, Mestského úradu -
odboru dopravy a životného prostredia k stavebnému konaniu predmetnej stavby vydané 
pod číslom ODaŽP-564712018 zo dňa 30.05.2018. Takisto Ministerstvo vnútra SR, 
Prezídium policajného zboru, odbor dopravnej polície, ktorý je druhostupňovým orgánom 
pre 
KRPZ KD! v Prešove, vo svojom stanovisku pod č. PPZ-ODP2-2018/008762-065 zo dňa 
16.10.2018 potvrdilo stanovisko KRPZ KDI vydané pre danú stavbu pod číslom KRPZ-PO
KDI-55-09512018 zo 
dňa 29.05.2018. Vzhl'adom na uvedené ŠSÚ mal za dostatočne 
preukázané to, že napadnuté záväzné stanoviská boli vydané príslušnými správnymi 
orgánmi v súlade _ s platnou legislatívou 
SR, a preto boli oprávnene akceptované 
a zapracované 
do tohto stavebného povolenia. ŠSÚ d'alej podotýka, že účastník konania 
opätovne nevyužil svoju zákonnú 
možnosť na to, aby sa osobne oboznámil s postupom, 
podkladmi a výsledkom spomenutých rozporových konaní, prejednanie ktorých 
ŠSÚ 
oznámil účastníkom formou verejnej vyhlášky zo dňa 26.10.2018, pričom tento účastník 
konania sa osobne nezúčastnil ani na ústnom pojednávaní vykonanom za týmto účelom 
dňa 23.11.2018. 
žiadam príslušný správny orgán, aby pred vydaním rozhodnutia, zaviazal stavebníka na 
zabezpečenie vypracovania nezávislého dopravno-inžinierskeho posúdenia dopravného 
riešenia 
OC FORUM." 
Podpis 
v.r., koniec cit. 
Po posúdení obsahu tejto námietky ju ŠSÚ zamietol z dôvodu, že s touto požiadavkou sa 
zaoberal a rozhodol o nej v územnom rozhodnutí vydanom mestom Prešov pre 
danú stavbu 
pod č. SÚ/1850/2017 -Tu zo dňa 05.01.2018. Vzhl'adom na uvedené ŠSÚ musel 
30 
požiadavku zamietnuť a to na základe dikcie ustanovenia § 61 ods. l stavebného zákona, 
ktolý striktne {ormuluje pravidlo, že na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli bvt' 
uplatnené v územnom konaní neprihliada. 
Uvedený účastník konania podal dňa 22.11.2018 ďalšie svoje námietky v tomto znení: .. cit. .. 
"M. K. Prešov 
Vec: Obchodné centrum FORUM Prešov-námietky k stavebnému konaniu 
Dole podpísaný 
M. K. Prešov ako účastník stavebného konania, týmto podávam 
námietky k stavebným konaniam zvolaným na 23.11.2018, ktoré sú vedené na 
príslušnom stavebnom úrade pod číslom: 
l. SU/10850/2018-Mk ... SO 14, SO 14.1. 
2. SU/11770/136100/2018-Tu ... SO Ol, 03, 15, 16, PS Ol, 02, 03. 
Predovšetkým 
poukazujem na skutočnosť, že stavebné povolenie na hlavný stavebný 
objekt 
(SO Ol) nie je možné vydať, nakoľko stavebník nedisponuje právoplatnými 
stavebnými povoleniami na nevyhnutné 
podmieňujúce stavebné objekty, ktoré sa týkajú 
jednak inžinierskych sietí ako 
aj dopravného napojenia. 
Námietku v tomto odseku ŠSÚ zamietol z dôvodu jej neopodstatnenosti, ked'že stavebné 
povolenia pre 
"podmieňujúce stavebné objekty" prebiehajú paralelne so stavebným 
konaním pre hlavný objekt. 
Navrhované dopravné napojenie OC FORUM je kapacitne nevhodné a to bez 
rešpektovania príslušnej legislatívy a to najmä 
STN 73 6110/Z2 a STN 73 6102. Na tieto 
a 
ďalšie závažné skutočnosti poukázal Ing. Pavel Titl vo svojom "Dopravno-inžinierskom 
posúdení dopravného riešenia 
OC FORUM Prešov" v mesiaci jún 2017. V zmysle §3 
Správneho poriadku ods. 5 správnemu orgánu vyplýva jednoznačná povinnosť, že 
"Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci ...... ". 
Účastníci konania požadovali, aby, nakoľko v konaní sa vyskytli dve odlišné dopravno
inžinierske posúdenia, správny orgán 
zabezpečil tretí nezávislý dopravno-inžiniersky 
posudok, ktorý by potvrdil alebo vyvrátil závery Ing. Titla. Stavebný úrad a ani odbor 
dopravy takýmito odborne spôsobilými osobami v oblasti dopravných stavieb nedisponujú 
a tým pádom ich negovanie Dopravno-inžinierskeho posúdenia dopravného riešenia 
OC 
FORUM 
od Ing. Titla považujem za neodborné a nekorektné. Stavebnému úradu bez 
kontrolného dokazovania neprináleží 
vyhodnocovať vyššie spomínané posúdenie dopravného 
riešenia, ktoré spracoval Ing. Titl. 
Po posúdení obsahu tejto námietky ju ŠSÚ zamietol, a to z už vyššie uvedených dôvodov, 
pričom pokiaľ ide o samotné Dopravno-inžinierske posúdenie vypracované Ing. Titlom, tak 
s týmto posudkom sa stavebný úrad 
už raz vysporiadal v právoplatnom územnom 
rozhodnutí. Na doplnenie k tomuto 
ŠSÚ dodáva, že spomenuté Dopravno-inžinierske 
posúdenie vypracované Ing. Titlom, nie 
je možné ŠSÚ akceptovat' ani aplikovat', nakoľko 
Ing. Titl vychádzal pri svojom posudku z nepresných vstupných údajov a parametrov, ktoré 
boli v rámci územného konania upravené. 
ŠSÚ neprislúcha posudzovat' správnost' či 
nesprávnosť akýchkoľvek odborných posudkov. Výlučnými a relevantnými podkladmi pre 
vydanie alebo nevydanie stavebného povolenia 
sú z hľadiska ochrany verejného záujmu 
obsiahnutého v osobitných hmotno-právnych predpisoch stanoviská, ktoré 
sú vydávané a 
aplikované v konkrétnej prejednávanej veci jednotlivými dotknutými orgánmi 
spolupôsobiacimi v územnom a stavebnom konaní formou ich záväzných stanovísk, 
súhlasov, vyjadrení ... v zmysle ustanovení §126, §140a a §140b SZ. 
Zároveň žiadame, nakoľko mesto Prešov disponuje MASTER PLÁNOM, aby pred 
vydaním stavebného povolenia, bola navrhovaná stavba, predovšetkým jej dopravná 
časť, 
31 
posúdená s týmto dokumentom a daná do súladu s vyvodenými závermi. Následne žiadame 
o týchto nových 
skutočnostiach informovať účastníkov konania. 
Námietku v tomto odseku ŠSÚ zamietol z dôvodu, že uvedený MASTER PLÁNt. č. ešte nie 
je schválený, a teda záväzný dokument. Napriek tomu projektová dokumentácia dopravnej 
časti OC FORUM už bola spracovaná v súlade s obsahom pripravovaného MASTER 
PLANU, t. j. v spomenutom dokumente je už zohl'adnená aj dopravná zat'aženost' 
predmetného dopravného uzla 
pri dopravnej obsluhe a prevádzke OC FORUM. 
Žiadame správny orgán, aby vyzval stavebníka na predloženie Dodatku č. 3 ku 
kúpnym zmluvám z 
30.11.2006, 04.04.2007 a 24.07.2007, ktorý bude schválený MsZ 
v 
Prešove, nakoľko podľa Dodatku č. 2 z 27.06.2014, stavba mala byť ukončená v súlade 
s 
podnikateľským zámerom predloženým mestu Prešov do 30.11.2018. 
Obsahu tejto požiadavky ŠSÚ nevyhovuje, a to z dôvodu, že stavebník preukázal 
v stavebnom konaní platné doklady o vlastníckom a inom práve k stavebným pozemkom. Zo 
znenia tejto požiadavky 
je evidentná jej zámerná a účelová dezinterpretácia, pretože 
z platných 
zmlúv nevyplýva v námietke uvádzaná skutočnosť o nevyhnutnosti dokončenia 
stavby do 30.11.2018. Uvedený dátum sa vzťahuje len na prípadnú možnosť pre mesto 
Prešov 
zahájiť proces spätného odkúpenia pozemkov -nehnuteľnosti vo vlastníctve 
stavebníka (investora), ktoré nadobudol kúpou v rokoch 2006-2007, 
t.j. tento uvádzaný 
dátum nezaväzuje stavebníka k povinnosti definitívne 
ukončit' stavbu, ako je to účelovo 
prezentované v texte námietky. Po bližšom preskúmaní tejto otázky ŠSÚ uvádza, že Mesto 
Prešov neuvažuje a ani nemá záujem 
zahájiť akýkoľvek proces smerujúci k spätnému 
odkúpeniu predmetných 
nehnuteľností od investora. 
Poukazujem tiež na skutočnost', že na Krajskom súde v Prešove je podaná správna 
žaloba voči Rozhodnutiu Okresného úradu v Prešove, odboru výstavby a bytovej 
politiky 
Prešov č. OU-PO-OVBP2-2018/16043/34386/ŠSS-KK z 03.04.2018, a to pod 
číslom KS PO čk: 5S 50/2018. 
Na základe vyššie uvedeného žiadam príslušný správny orgán aby predmetné stavebné 
konanie prerušil 
do doby vyriešenia vyššie uvádzaných skutočností. 
V Prešove 22.11.2018, podpis v. r. ", koniec cit. 
ŠSÚ k obsahu posledných dvoch odstavcov zaujíma zamietavé stanovisko, s poukázaním 
a oporou najmä na ustanovenie 
§ 40 ods. l správneho poriadku, nakoľko o tejto otázke už 
právoplatne rozhodol príslušný 
druhostupňový orgán, z čoho vyplýva, že správny orgán 
prvého 
stupňa je takýmto rozhodnutím, ktoré doteraz nebolo zrušené, viazaný; t. z,, že 
podanie na súde nie predbežnou otázkou, ktorá by mala za následok prerušenie konania. 
pričom takýmto postupom sa aplikuje požiadavka pružnosti správneho konania. 
Ďalej boli v stavebnom konaní dňa 24.08.2018 vznesené námietky p. M. F. Veľký Šariš -
Kanaš - v tomto znení: ... cit... 
"Vec: 
OC FORUM Prešov-stanovisko k stavebnému konaniu. 
Dole podpísaný 
M. F. Veľký Šariš -Kanaš, ako účastník stavebného konania, ktoré je 
vedené pod číslom SU/10850/2018-Mk, s vydaním stavebného povolenia nesúhlasím z nižšie 
uvedených 
dôvodov: 
na základe vyžiadaných podkladov 
zo stavebného úradu, ktoré mi boli poskytnuté 
elektronickou formou musím 
konštatovať, že m.i. chýba doklad-vyjadrenie mesta 
Prešov, ako vlastníka pozemkov pod stavbou, že so stavbou súhlasí, resp., chýba 
dokladovanie vlastníckeho, resp., iného 
vzťahu k pozemkom dotknutých predmetnou 
výstavbou. 
v dokladovej 
časti taktiež chýba významné stanovisko zástupcu KR -HaZZ Prešov 
a správcu mestských komunikácií v Meste Prešov. 
stavebný úrad mal dôsledne preskúmať podanú žiadosť stavebníka a v prípade, že nie 
je úplná, mal konanie prerušiť a vyzvať stavebníka na doplnenie žiadosti. 
32 
navrhnuté dopravné riešenie OC FORUM nerešpektuje príslušnú legislatívu, najmä 
STN 73611022 Projektovanie miestnych komunikácií a STN 736102 Projektovanie 
križovatiek na pozemných komunikáciách, 
pričom z hľadiska plynulosti dopravy 
v dotknutom území, 
je v predloženom návrhu kapacitne nevhodné dopravné riešenie 
OCFORUM. 
na základe vyššie uvedeného nesúhlasím a rozparujem stanoviská Mesta Prešov č. 
ODaŽP -5647/2018 zo dňa 30.5.2018 ako aj KR-PZ-PO-KDI-55-095/2018 zo dňa 
29.5.2018. 
žiadam príslušný správny orgán, aby pred vydaním rozhodnutia, zaviazal stavebníka 
na 
zabezpečenie vypracovania nezávislého dopravno-inžinierskeho posúdenia 
dopravného riešenia 
OC FORUM." 
Podpis v.r., koniec cit. 
S citovanými námietkami p. F. sa ŠSÚ vysporiadal takým istým spôsobom ako u p. K., a to 
z dôvodu, že ich znenie je identické s námietkami uplatnenými p. K., a preto ŠSÚ pokladá 
opakované prepisovanie rovnakých dôvodov vysporiadania sa s námietkami za neefektívne 
a neracionálne. 
Uvedený účastník konania podal dňa 22.11.2018 ďalšie svoje námietky v tomto znení: .. cit... 
"M. F. V. Šariš-Kanaš 
Vec: 
Obchodné centrum FORUM Prešov-námietky k stavebnému konaniu 
Dole podpísaný 
M. F. Prešov ako účastník stavebného konania, týmto podávam námietky 
k stavebným konaniam zvolaným 
na 23.11.2018, ktoré sú vedené na príslušnom 
stavebnom 
úrade pod číslom: 
l. SU/10850/2018-Mk ... SO 14, SO 14.1. 
2. SU/11770/136100/2018-Tu ... SO Ol, 03, 15, 16, PS Ol, 02, 03. 
Predovšetkým poukazujem na skutočnosť, že stavebné povolenie na hlavný stavebný 
objekt 
(SO Ol) nie je možné vydať, nakoľko stavebník nedisponuje právoplatnými 
stavebnými povoleniami na nevyhnutné 
podmieňujúce stavebné objekty, ktoré sa týkajú 
jednak inžinierskych sietí ako 
aj dopravného napojenia. 
Navrhované dopravné napojenie 
OC FORUM je kapacitne nevhodné a to bez 
rešpektovania príslušnej legislatívy a 
to najmä STN 73 6110/Z2 a STN 73 6102. Na tieto 
a 
ďalšie závažné skutočnosti poukázal Ing. Pavel Titl vo svojom "Dopravno-inžinierskom 
posúdení dopravného riešenia 
OC FORUM Prešov" v mesiaci jún 2017. V zmysle §3 
Správneho poriadku ods. 5 správnemu orgánu vyplýva jednoznačná povinnosť, že 
"Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci ...... ". 
Účastníci konania požadovali, aby, nakoľko v konaní sa vyskytli dve odlišné dopravno
inžinierske posúdenia, správny orgán 
zabezpečil tretí nezávislý dopravno-inžiniersky 
posudok, ktorý by potvrdil alebo vyvrátil závery Ing. Titla. Stavebný úrad a ani odbor 
dopravy takýmito odborne spôsobilými osobami v oblasti dopravných stavieb nedisponujú 
a tým pádom ich negovanie Dopravno-inžinierskeho posúdenia dopravného riešenia 
OC 
FORUM 
od Ing. Titla považujem za neodborné a nekorektné. Stavebnému úradu bez 
kontrolného dokazovania neprináleží 
vyhodnocovať vyššie spomínané posúdenie dopravného 
riešenia, ktoré spracoval Ing. Titl. 
Zároveň žiadame, nakoľko mesto Prešov disponuje MASTER PLÁNOM, aby pred 
vydaním stavebného povolenia, bola navrhovaná stavba, predovšetkým jej dopravná 
časť, 
posúdená s týmto dokumentom a daná do súladu s vyvodenými závermi. Následne žiadame 
o týchto nových 
skutočnostiach informovať účastníkov konania. 
Žiadame správny orgán, aby vyzval stavebníka na predloženie Dodatku 
č. 3 ku 
kúpnym zmluvám z 
30.11.2006, 04.04.2007 a 24.07.2007, ktorý bude schválený MsZ 
33 
v Prešove, nakoľko podľa Dodatku č. 2 z 27.06.2014, stavba mala byť ukončená v súlade 
s 
podnikateľským zámerom predloženým mestu Prešov do 30.11.2018. 
Poukazujem tiež na skutočnosť, že na Krajskom súde v Prešove je podaná správna 
žaloba 
voči Rozhodnutiu Okresného úradu v Prešove, odboru výstavby a bytovej 
politiky 
Prešov č. OU-PO-OVBP2-2018/16043/34386/ŠSS-KK z 03.04.2018 a to pod 
číslom KS PO čk: SS 50/2018. 
Na základe vyššie uvedeného žiadam príslušný správny orgán aby predmetné stavebné 
konanie prerušil 
do doby vyriešenia vyššie uvádzaných skutočností. 
V Prešove. 22.11.2018, podpis v.r.", koniec cit. 
ŠSÚ uvedené námietky v celom rozsahu zamietol, a to z dôvodov ich identickej duplicity ako 
vo vyššie uvedenom texte dôvodov zamietnutia u p. K. 
Ďalšie námietky boli dňa 27.08.2018 vznesené advokátskou kanceláriou SITÁR & SALOKA 
JUDr. MARTIN SALOKA, Zvonárska 8, 040 Ol Košice-v tomto znení: ... cit. .. 
"Vec: OC FORUM Prešov-stanovisko k stavebnému konaniu. 
Dole podpísaní 
V. B. Prešov aM. N. Prešov obaja zastúpení JUDr. Martinom Salokom, 
advokátom so sídlom Zvonárska 8, 040 Ol Košice, číslo zápisu v SAK: 1107 ako účastníci 
stavebného konania, ktoré je vedené na príslušnom správnom orgáne pod číslom 
SU/10850/2018-Mk, s vydaním stavebného povolenia nesúhlasíme z nižšie uvedených 
dôvodov: 
na základe vyžiadaných podkladov 
zo stavebného úradu, ktoré nám boli poskytnuté 
elektronickou formou musíme 
konštatovať, že absentuje doklad-vyjadrenie Mesta 
Prešov, ako vlastníka pozemkov pod stavbou, že so stavbou súhlasí, resp., chýba 
dokladovanie vlastníckeho, resp., iného 
vzťahu k pozemkom dotknutých predmetnou 
výstavbou. 
v dokladovej 
časti taktiež chýba významné stanovisko zástupcu KR -HaZZ Prešov 
a správcu mestských komunikácií v 
Meste 
Prešov. 
stavebný úrad mal dôsledne preskúmať podanú žiadosť stavebníka a v prípade, že nie 
je úplná, mal konanie prerušiť a vyzvať stavebníka na doplnenie žiadosti. 
navrhnuté dopravné riešenie 
OC FORUM nerešpektuje príslušnú legislatívu, najmä 
STN 73611022 Projektovanie miestnych komunikácií a STN 736102 Projektovanie 
križovatiek na pozemných komunikáciách, pričom z hľadiska plynulosti dopravy 
v dotknutom území, 
je v predloženom návrhu kapacitne nevhodné dopravné riešenie 
OCFORUM. 
na základe vyššie uvedeného nesúhlasíme a rozporujeme stanoviská Mesta Prešov č. 
ODažP -5647/2018 zo dňa 30.5.2018 ako aj KR-PZ-PO-KDI-55-095/2018 zo dňa 
29.5.2018. 
žiadame príslušný správny orgán, aby pred vydaním rozhodnutia, zaviazal stavebníka 
na 
zabezpečenie vypracovania nezávislého dopravno-inžinierskeho posúdenia 
dopravného riešenia 
OC FORUM." 
Podpis 
v.z., koniec cit. 
S citovanými námietkami, ktoré podali p. V. B. a p. M. N. v. z. JUDr. M. Salo kom, sa ŠSÚ 
vysporiadal takým istým spôsobom ako u p. K. aj p. F., pretože ich znenie je vo všetkých 
troch pripadoch identické. Preto 
ŠSÚ pokladá opakované prepisovanie rovnakých dôvodov 
vysporiadania sa s námietkami za nehospodárne, neefektívne a neracionálne. 
Táto advokátska kancelária podala k predmetnej stavbe 
dňa 22.11.2018 ďalšie námietky 
v tomto znení...cit. 
"Vec: OC FORUM Prešov-námietky k stavebnému konaniu 
34 
Dole podpísaní V. B. Prešov aM. N. Prešov obaja zastúpení JUDr. Martinom 
Sal okom, advokátom so sídlom Zvonárska 
8, 040 O l Košice, číslo zápisu v SAK: ll 07 ako 
účastníci stavebných konaní, týmto podávame námietky k stavebným konaniam zvolaným 
na deň 23.11. 2018, ktoré sú vedené na príslušnom stavebnom úrade pod číslom : 
3. SU/10850/2018-Mk ... SO 14, SO 14.1. 
4. SU/11770/136100/2018-Tu ... SO Ol, 03, 15, 16, PS Ol, 02, 03. 
Predovšetkým poukazujeme na skutočnosť, že stavebné povolenie na hlavný stavebný 
objekt 
(SO Ol) nie je možné vydať, nakoľko stavebník nedisponuje právoplatnými 
stavebnými povoleniami na nevyhnutné 
podmieňujúce stavebné objekty, ktoré sa týkajú 
jednak inžinierskych sietí ako 
aj dopravného napojenia. 
Navrhované dopravné napojenie 
OC FORUM je kapacitne nevhodné a to bez 
rešpektovania príslušnej legislatívy a to najmä STN 
73 611 O/Z2 a STN 73 6102. Na tieto 
a 
ďalšie závažné skutočnosti poukázal Ing. Pavel Titl vo svojom "Dopravno-inžinierskom 
posúdení dopravného riešenia 
OC FORUM Prešov" v mesiaci jún 2017. 
V zmysle§ 3 Správneho poriadku ods. 5 správnemu orgánu vyplýva jednoznačná povinnosť, 
že cit "Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci 
...... ".Účastníci konania požadovali, aby, nakoľko v konaní sa vyskytli dve odlišné dopravno
inžinierske posúdenia, správny orgán 
zabezpečil tretí nezávislý dopravno-inžiniersky 
posudok, ktorý by potvrdil alebo vyvrátil závery Ing. Titla. Stavebný úrad a ani odbor 
dopravy takýmito odborne spôsobilými osobami v oblasti dopravných stavieb nedisponujú 
a tým pádom ich negovanie Dopravno-inžinierskeho posúdenia dopravného riešenia 
OC 
FORUM od Ing. Titla považujem za neodborné a nekorektné. Stavebnému úradu bez 
kontrolného dokazovania neprináleží 
vyhodnocovať vyššie spomínané posúdenie dopravného 
riešenia, ktoré spracoval Ing. Titl. 
Zároveň žiadame, nakoľko mesto Prešov disponuje MASTER PLÁNOM, aby pred 
vydaním stavebného povolenia, bola navrhovaná stavba, predovšetkým jej dopravná 
časť, 
posúdená s týmto dokumentom a daná do súladu s vyvodenými závermi. Následne žiadame 
o týchto nových 
skutočnostiach informovať účastníkov konania. 
Žiadame správny orgán, aby vyzval stavebníka na predloženie Dodatku 
č. 3 ku 
kúpnym zmluvám z 
30.11.2006, 04.04.2007 a 24.07.2007, ktorý bude schválený MsZ 
v Prešove, nakoľko podľa Dodatku č. 2 z 27.06.2014, stavba mala byt' ukončená v súlade 
s 
podnikateľským zámerom predloženým mestu Prešov do 30.11.2018. 
Poukazujeme tiež na skutočnosť, že na Krajskom súde v Prešove je podaná správna 
žaloba voči Rozhodnutiu Okresného úradu v Prešove, odboru výstavby a bytovej 
politiky 
Prešov č. OU-PO-OVBP2-2018/16043/34386/ŠSS-KK z 03.04.2018 a to pod 
číslom KS PO čk: SS 50/2018.00000 
Na základe vyššie uvedeného žiadame príslušný správny orgán aby predmetné stavebné 
konanie prerušil 
do doby vyriešenia vyššie uvádzaných skutočností. 
V Košiciach dňa 22.11.2018, podpis v.z.", koniec cit. 
ŠSÚ uvedené námietky v celom rozsahu zamietol, a to z dôvodov ich identickosti a duplicity 
ako 
vo vyššie uvedenom texte dôvodov zamietnutia u p. K., resp. aj p. F. pričom na 
vysvetlenie dodáva nasledujúcu explikáciu: Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad 
vydal územné rozhodnutie 
pod č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 05.01.2018, ktorým, ako 
príslušný stavebný úrad 
podľa § 39 a § 39a stavebného zákona umiestnil stavbu: 
"Obchodné centrum FORUM Prešov" pre navrhovateľa spoločnost' Multi Veste Slovakia 
l, s.r.o., so sídlom Ventúrska 12, 811 Ol Bratislava, IČO 36 731 765, ako predchodcu 
spoločnosti OC PREŠOV, s.r.o., so sídlom Gorkého 20513, Bratislava -mestská čast' Staré 
Mesto 811 
Ol, IČO 36 731 765, v zastúpení spoločnosti JANJU, spol. s r.o., Hviezdoslavova 
270, 059 21 Svit, 
IČO 36 490 512. 
35 
Proti tomuto rozhodnutiu podali účastníci konania odvolania, vrátane spoločného 
odvolania V. B. Prešov aM. N. Prešov, právne zastúpených JUDr. Martinom Sa/okom -
advokátom, advokátska kancelária SITÁR&SALOKA, so sídlom Zvonárska 8, Košice. 
Rozhodnutím 
č. OU-PO-OVBP2-2018/16043/34386/ŠSS-KK zo dňa 03.04.2018 Okresný 
úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. mieru 3, 080 Ol Prešov podl'a § 59 
ods. 2 správneho poriadku zamietol odvolania účastn{kov konania, vrátane spoločného 
odvolania V. B. aM. N., právne zastúpených JUDr. Martinom Sa/okom -advokátom, 
advokátska kancelária 
SITÁR&SALOKA, so stdlom Zvonárska 8, Košice a potvrdil 
rozhodnutie mesta Prešov 
č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 05.01.2018, ktorým, ako pr{slušný 
stavebný úrad podl'a § 39 a § 39a stavebného zákona umiestnilo stavbu: 
"Obc/wdné 
centrum FORUM Prešov". Rozhodnut{m odvolacieho orgánu sa právoplatne ukončilo 
konanie v predmetnej veci umiestnenia stavby "Obchodné centrum FORUM Prešov". Vo 
všeobecnosti platí, že právoplatné rozhodnutia sú súdom preskúmateľné na základe 
podania žaloby. 
Podľa§ 184 zákona č. 16212015 Z. z. (Správny súdny poriadok), podanie 
správnej žaloby nemá odkladný 
účinok, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje 
inak. 
Začatie konania na správnom súde (§ 31 ods. l SSP) v zásade nemá ex lege 
suspenz{vny 
účinok na napadnuté rozhodnutie alebo opatrenie. V správnom súdnictve 
neexistujú predbežné opatrenia 
(resp. podľa Civilného sporového poriadku neodkladné 
opatrenia) a ich funkciu 
pln{ priznanie odkladného účinku správnej žalobe. Potreba 
dočasnej úpravy pomerov mus{ vyplývať z právneho stavu vytvoreného napadnutým 
rozhodnut{m alebo opatren{m orgánu verejnej správy. Tento 
účinok môže správny súd 
priznat' na návrh žalobcu vydan{m uznesenia podl'a § 185 
SSP. Žalobca ho preto mus{ 
uplatniť. Až priznan{m na základe rozhodnutia správneho súdu podľa § 185 SSP sa 
pozastavujú 
účinky napadnutého rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia 
orgánu verejnej správy a takéto rozhodnutie alebo opatrenie nemôže 
byť podkladom na 
vydanie 
naň nadväzujúcich rozhodnut{ orgánov verejnej správy alebo opatren{ orgánov 
verejnej správy. 
ŠSÚ nemá vedomost' o tom, že Krajský súd v predmetnej veci vydal 
uznesenie, ktorým priznal žalobe odkladný 
účinok. Právoplatnosť rozhodnutia vyjadruje 
jeho trvalost'. 
Ak je rozhodnutie právoplatné, znamená to, že upravuje konečným spôsobom 
právne pomery 
účastn{kov konania a túto skutočnosť musí každý rešpektovať. Na základe 
popísaného právneho stavu nebolo možné tejto námietke 
vyhovieť. 
Ďalej v stavebnom konaní boli dňa 24.08.2018 vznesené námietky p. Ing. J. B. Prešov a MPL 
Real s.r.o., Prešov-v tomto znení: ... cit ... 
"Vec: 
Obchodné centrum OC Forum Prešov-stav. Konanie SÚ/10850/2018-Mk 
Ako výlučný vlastník susediacich nehnuteľností zapísané na L V č. 13178, k. ú. Prešov, 
parc. C KN 
č. 11311, 11511, 115/2, zastavené plochy a nádvoria, a zároveň konateľ 
a spoločník spoločnosti MPL Real s.r.o., sídlo Jarková l, Prešov, IČO: 45467013, ktorá je 
výlučným vlastrn'kom stavby -polyfunkčný súbor súpisné číslo 14151 zapísaný na L V č. 
15768, postavenej na parc. C KN č. 115/1, k. ú. Prešov, podávam k uvedenému konaniu 
nasledujúce stanovisko. 
Navrhované riešenie dopravy 
je v rozpore s §4 ods. 2 vyhlášky 532/2002 Z.z., pretože 
umiestnenie stavby nesmie 
zaťažovať a ohrozovať bezpečnosť a plynulosť prevádzky na 
priľahlých pozemných komunikáciách. 
Po posúden{ obsahu tejto časti námietky ju ŠSÚ zamietol, nakol'ko kompetencia 
posudzovania kapadt, intenzity, 
zaťaženosti a dopadov konkrétnej dopravnej stavby spadá 
do právomoci oprávnených osôb, t.j. projektantom a prtslušným správnym orgánom, ktoré 
v danej veci vydali svoje kladné stanoviská, ktorými 
de facto a de iure komplexným 
spôsobom potvrdili projektované riešenie v dopravnej 
časti danej stavby. Projektované 
riešenie a následne aj stanoviská dotknutých orgánov teda 
zohľadňujú dopravný dopad 
danej stavby v dlhodobom horizonte 
do roku 2040, pričom toto riešenie korešponduje aj 
v širších súvislostiach v 
rámci problematiky dopravného riešenia mesta Prešov. 
36 
Závažné nedostatky nesema dopravy potvrdzuje aj dokument Dopravno-inžinierske 
posúdenie dopravného riešenia 
OC Forum od Ing. Pavla Titla, auditora bezpečnosti 
pozemných komunikácií. 
Mesto 
Prešov nekvalifikovane a neodborne posúdilo túto štúdiu a spochybnilo jej závery. 
Autor štúdie sa k týmto 
tendenčným záverom mesta písomne vyjadril a jednoznačne 
potvrdzuje budúcu neúnosnosť dopravy v lokalite výstavby OC Forum Prešov ako aj na 
priľahlých komunikáciách. Investor sa ani nepokúsil hľadať iné alternatívy dopravy, ktoré by 
vyhovovalo vyššie citovanej vyhláške. 
S Dopravno-inžinierskym posúdením Ing. P. Titla sa stavebný úrad vysporiadal v územnom 
rozhodnutí a z tohto dôvodu sa 
ŠSÚ v tomto stavebnom konaní v zmysle ustanovenia § 61 
ods. l SZ nebude zaoberat', pričom ŠSÚ opakovane uvádza skutočnost', že Ing. Titl 
vychádzal vo svojej štúdii z nesprávnych, resp. nadhodnotených vstupných 
dát. 
Z uvádzaných skutočností jednoznačne vyplýva, že vydanie stavebného povolenia na 
uvedenú stavbu 
je nezákonné. 
V Prešove, dňa 24.08.2018, podpisy v.r.", koniec cit. 
S týmto konštatovaním p. Ing. B. ŠSÚ nesúhlasí a pokladá ho za jeho subjektívny názor, 
nakoľko rozhodovanie o zákonnosti či nezákonnosti stavebného povolenia prináleží 
príslušným správnym orgánom. 
Ďalej v stavebnom konaní boli dňa 24.08.2018 vznesené námietky od p. E. S. Šamorín -
v tomto znení: ... cit ... 
"Vec: Námietky. 
Vo veci žiadosti o stavebné povolenie inžinierskeho stavebného projektu v predmetnom 
konaní 
SO 14 Komunikácie a spevnené plochy, SO 14.1 Komunikácie a spevnené plochy
svetelná križovatka, komunikácie a spevnené plochy-posun prechodu pre chodcov, objektov 
v rámci Obchodného CENTRA 
FORUM Prešov 
týmto dávam nasledovné námietky: 
žiadateľ nemá vzťah ku všetkým pozemkom dotknutým stavbou, 
Námietku stavebný úrad zamietol z dôvodu, že stavebník stavebnému úradu v stavebnom 
konaní predložil platné doklady o vlastníckom a inom práve k stavebným pozemkom. 
návrh je v rozpore v územným rozhodnutím Obchodného CENTRA FORUM v ňom 
predloženými podkladmi, 
Námietku stavebný úrad zamietol z dôvodu, že stavebný úrad v zmysle ustanovenia§ 117 
SZ vydal v rámci stavebného konania záväzné stanovisko podľa§ 140b ods. 2 SZ v zmysle§ 
120 SZ, ktorým overil a potvrdil to, že predložená dokumentácia pre stavebné povolenie 
dopravnej 
časti je v súlade s vydaným územným rozhodnutím pre danú stavbu. 
návrh je v rozpore projektom, ktorý bol posudzovaný vrámci posudzovania vplyvov 
na životné prostredie,. 
Stavebný úrad námietku zamietol z dôvodu, že v rámci stavebného konania vydal príslušný 
správny orgán, ktorým 
je OÚ Prešov, OSoŽP v zmysle ustanovenia§ 140c SZ svoje záväzné 
stanovisko 
pod číslom OU-PO-OSZPJ-2018/035588-02 zo dňa 16. 08. 2018, ktorým potvrdil 
súlad navrhovanej stavby z hl'adiska posudzovania vplyvov 
na ŽP. 
Tento nesúlad je podľa môjho názoru možné odstrániť. 
úpravou návrhu tak aby bol v súlade s opísanými rozhodnutiami a prebehnutými 
procesmi. 
zmenou územného rozhodnutia a novým posúdením vplyvov na životné prostredie 
ElA 
Obsahu textu v týchto dvoch odrážkach nie je možné vyhovieť, resp. zamieta sa z dôvodov 
prezentovaných 
vo vyššie uvedenom texte, t. j. stavba je v súlade ako s územným 
rozhodnutím, tak aj s rozhodnutím vydaným v rámci 
zisťovacieho konania ElA. 
Za týmto účelom odporúčam prerušenie stavebného konania 
S pozdravom E. S. podpis v.r.", koniec cit. 
37 
Uvedenému odporúčaniu ŠSÚ nevyhovuje, nakol'ko po posúdení dospel k záveru, že nie je 
dôvod na prerušenie stavebného konania vzhl'adom na uvedené odôvodnenie zamietnutia 
jednotlivých námietok p. 
S. Pán S. doposiaľ nepredložil žiadne relevantné dôkazy o tom, že 
by sa predmetná stavba dotýkala 
jeho vlastníckych alebo iných práv vyplývajúcich 
z vlastníctva k 
pozemkom alebo stavbám na nich. Právna teória a prax definuje pravidlo, že 
účastníkom stavebného konania môže byť len tá priamo dotknutá osoba, ktorej právne 
postavenie môže byt' 
po vydaní rozhodnutia iné ako pred vydaním rozhodnutia. ŠSÚ na 
základe uvedeného teda proklamuje, že u p. Szabóa táto základná podmienka absentuje 
a preto 
voči jeho osobe začal dňa 18.09.2018 správne konanie o vylúčení jeho osoby ako 
účastníka predmetného stavebného konania, pričom dňa 05. ll. 2018 ŠSÚ vydal aj 
Rozhodnutie, ktorým sa 
mu nepriznáva postavenie účastníka v tomto stavebnom konaní. 
Toto rozhodnutie ešte nenadobudlo 
právoplatnosť. 
Tento účastník konania následne podal dňa 23.11.2018 ďalšie námietky v tomto znení. .. cit. 
"su 10850/2017 
Vec: Námietky stavebnom konaní. 
Oznamujem Vám, že sa stále považujem za 
účastníka konania č. SU 10850/2018, 
V 
súvislosti s objektmi S014 Komunikácie a spevnené plochy, So 14.1 Svetelná križovatka, 
Posun prechodu pre chodcov navrhujem nevydaniestavebného povolenia z dôvodu, že 
spôsob akým 
je riešené dopravné napojenie územia je v rozpore s technickými normami pre 
túto 
oblasť a nevychádza zo žiadneho odborného posúdenia dopravnej situácie v dotknutom 
území. 
V Šamoríne, dňa 22.11.2018, E. S. podpis v.r.", koniec cit. 
Námietka 
sa v plnom rozsahu zamieta z dôvodu, že p. S. neuviedol konkrétne argumenty, 
prečo by mala byt' stavba v rozpore s technickými normami, pričom stavba prešla riadnym 
a komplexným administratívnym postupom spolu s posúdením príslušnými správnymi 
orgánmi spolupôsobiacimi v tomto individuálnom procesno-právnom akte. 
ŠSÚ pre úplnost' dodáva, že do konania o vylúčení p. S. zo stavebného konania 
vstúpil p. 
V.R. Bratislava-Vrakuňa, na základe čoho mu ŠSÚ zaslal nasledujúcu odpoved': 
"Vec: Podanie "Námietky a pripomienky k Oznámeniu o začatí správneho konania o vylúčení 
účastníka konania"-odpoved~ 
Mestu Prešov, špeciálnemu stavebnému úradu bolo dňa 23.10.2018 doručené Vaše 
podanie 
označené ako "Námietky a pripomienky k Oznámeniu o začatí správneho konania 
o 
vylúčení účastníka konania" SÚ/12937/2018 Mk. 
Mesto Prešov, špeciálny stavebný úrad pod uvedeným spisovým č. SÚ/12937/2018 Mk 
vedie z vlastného podnetu konanie vo veci nepriznania postavenia účastníka konania E. S. 
v konaní vo veci vydania stavebného povolenia pre inžinierske stavebné objekty stavby: 
"Obchodné centrum FORUM Prešov" (ďalej vtexte len OC FORUM)-objekty: SO 14 
Komunikácie a spevnené plochy a 
SO 14.1 Komunikácie a spevnené plochy-Svetelná 
križovatka, komunikácie a spevnené plochy-posun prechodu 
pre chodcov -vedenom pod č. 
SÚ 10850/2018-Mk. Predmetom tohto konania je rozhodovanie o nepriznaní postavenia 
účastníka konania E.S., teda konanie o konkrétnom práve (právom chránenom záujme) alebo 
povinnosti 
účastníka konania E. S. nie o Vašom práve a právom chránenom záujme, či 
povinnostiach. (§l ods. l zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní). Podl'a §14 ods. l 
zákona 
č. 7111967 Zb. o správnom konaní v zneni n. p. Účastníkom konania je ten, o koho 
právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má 
konať alebo koho práva, 
právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu 
byť rozhodnutím priamo dotknuté; 
účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom 
chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a 
to až do času, kým sa preukáže 
opak. V tomto konaní vedenom 
pod sp.č. SÚ/12937/2018 Mk má teda právo vnášať námietky 
len 
účastník konania E.S., keďže správny orgán koná o jeho právach ako o právach 
konkrétnej osoby, ktorý 
je v tomto konaní jediným účastníkom tohto konania. Len účastník 
38 
konania je nositeľom základných práv a povinnosti (§3 ods. 2,3, a §4), ktoré sa konkretizujú 
v jednotlivých ustanoveniach správneho poriadku, teda 
aj právo vznášať námietky 
a pripomienky v konaní. Toto základne právo 
Vám nie je možné zo strany správneho orgánu 
Mesta Prešov, špeciálneho stavebného úradu v konaní vedenom 
pod sp. č. SÚ/12937/2018 Mk 
priznať, pretože nie ste účastníkom tohto konania. 
Pri rozhodovaní o vydaní stavebného povolenia sa ŠSÚ opieral a bral do úvahu o. i. aj tú 
skutočnosť, že priľahlé komunikácie, ktoré sú dotknuté týmto stavebným povolením sú 
v 
súčasnosti v havarijnom stave a tento ich zlý stavebnotechnický aj dopravnotechnický stav 
už dlhodobo traumatizuje pešiu 
aj motoristickú verejnosť, pričom tento pretrvávajúci stav je 
už z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v ďalšom období neúnosný. 
V neposlednom rade ŠSÚ pri rozhodovaní prihliadal 
aj na podnety a vyjadrenia (obyvateľov) 
účastníkov v okolí tejto stavby prezentované na ústnom pojednávaní konanom dňa 24. 08. 
2018, ktorí predmetnú stavbu ako celok vítajú a želajú si, aby stavba bola v čo najkratšom 
možnom 
čase vyhotovená a daná do užívania. V rámci stavebného konania sa k stavbe kladne 
vyjadrili, alebo stavebník doložil kladné vyjadrenia od dotknutých orgánov (v spise) 
-ich 
podmienky boli akceptované, skoordinované a zapracované 
do podmienkovej časti tohto 
stavebného povolenia. Dokumentácia stavby 
spÍňa požiadavky určené vyhláškou č. 453/2000 
Z. z. Podmienky rozhodnutia boli stanovené najmä za účelom zabezpečenia: -ochrany 
záujmov 
spoločnosti pri výstavbe; -komplexnosti výstavby; dodržanie všeobecných 
technických požiadaviek na výstavbu, ich predpisov a technických noriem a dodržanie 
požiadaviek 
určených dotknutými orgánmi štátnej správy a na vylúčenie negatívnych účinkov 
stavby a jej užívania na životné prostredie, ako aj na zabezpečenie ochrany zdravia a osôb. Na 
základe zásady koncentrácie stavebného konania 
podľa osobitného predpisu -stavebného 
zákona platí pravidlo, že ak upovedomený správny orgán alebo 
účastník konania neoznámi v 
určenej lehote svoje stanovisko má sa za to, že z hl'adiska ním sledovaných záujmov 
s povolením stavby súhlasí. Úprava domnelého súhlasu dotknutého orgánu znamená, že 
neuplatnené stanovisko sa zo zákona považuje za stanovisko súhlasné. 
Na základe výsledkov 
vykonaného stavebného konania tunajší stavebný úrad konštatuje, že 
uskutočnením (ani 
budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy 
spoločnosti ani neprimerane obmedzené či 
ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad v priebehu konania 
nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol tak, ako 
je to uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie 
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie (riadny opravný 
prostriedok), a 
to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Mesto 
Prešov stavebný úrad, Hlavná 
č. 73, 080 Ol Prešov -t. j. na správnom orgáne, ktorý 
rozhodnutie vydal. Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych 
opravných prostriedkov. 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
Prílohy 
l. Overená projektová dokumentácia (l x pre stavebníka a l x pre mesto). 
Na vedomie 
l. JANru, spol. s.r.o., IČO 36490512, Hviezdoslavova 270, 059 21 Svit 
2. OC PREŠOV, s.r.o., IČO 36731765, Gorkého 205/3, 811 Ol Bratislava 
3. ELTODO SK, a.s., IČO 46924388, Podunajská 25, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice 
4. O.S.V.O. comp, a.s., IČO 36460141, Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
5. IL Prešov, spol. s r.o., IČO 36469149, Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
6. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 O l Prešov 
7. Správa a zimná 
údržba prešovských ciest, s.r.o., 
IČO 31719473, Pionierska 24, 080 05 Prešov 
8. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, IČO 00151866, Požiarnická l, 080 Ol 
Prešov 
9. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivostí o ŽP, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
IO. SPP-distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy44/b, 825 ll Bratislava 
ll. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, IČO 31718922, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 
12. MsÚ Prešov-ODaŽP, IČO 00001002, Jarková 24,080 Ol Prešov 
13. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
14. KR HaZZ, Požiarnická l, 080 O l Prešov 
15. Východoslovenská energetika Holding a. s., IČO 36211222, Mlynská 31, 042 91 Košice 
16. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 Ol Košice 
17. MsÚ Prešov-OSMM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
18. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Karadžičova lO, 825 13 Bratislava-Ružinov 
19. CondorNet, s.r.o., IČO 36444413, Kováčska l, 080 Ol Prešov 
20. 
MsÚ-organizačný odbor, Hlavná 73, 080 68 Prešov 
CO/Stavebný 
úrad pre spis 
39 
V súlade s ustanovením § 69 ods. 2 stavebného zákona toto stavebné povolenie, ktorým 
sa 
povoľuje stavba pod názvom: "SO 14 -Komunikácie a spevnené plochy, SO 14.1 -
Svetelná križovatka, Posun prechodu pre chodcov", sa oznamuje verejnou vyhláškou a 
musí 
byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta ako aj zverejnené prostredníctvom internetu 
na internetovej stránke mesta Prešov ~l~'"'.,j)ft>:§m .eg. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, 
t. j. ten deň, kedy došlo k vyveseniu rozhodnutia na úradnej tabuli ako aj deň zverejnenia na 
elektronickej úradnej tabuli mesta. 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia pre stavbu: "SO 14 -
Komunikácie a spevnené plochy, SO 14.1 -Svetelná križovatka, Posun prechodu pre 
chodcov", bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov 
~ 
"4 fi ·1 ~f ']n~ :; . .·,:--
v ~,~ ls. r , ·~ :_' •. 
dňa ............................ ~·.· 
. . . 
Pečiatka a podpis 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia pre stavbu: "SO 14 -
Komunikácie a spevnené plochy, SO 14.1 -Svetelná križovatka, Posun prechodu pre 
chodcov", bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)