Oznámenie o dražbe: Miesto konania dražby: kancelária správcu- Hlavná 13, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby: 14.1 .2019, Čas otvorenia draiby : 10.00 hod, Ide o byt na 7. poschodí bytového domu súp. č. 6323, na Prostějovskej ulici na sldlisku 111, katastrálne územie Prešov.

Oznámenie o dražbe

06.12.2018 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        ~11 2018 
vostnik 230/2018 Konkurzy a reštrukturalizácie 
K091651 
:hodr meno/Názov/Meno a o dl Frantl~ek Bača 
:; 6323193, 080 Prešov 
l narodenia dlzmkalupadcu: 
meno a priezvisko spravcu: JUDr. Jozef Tarabčák 
Sld 13, 080 
značka správcovského spisu: 10dK/105/2017 
súd Prešov 

Doň vydania: 29.11.2018 
Sp značka sudneho sprsu 
podania 
Oznámenia súvisiace s dra!bou majetku podliehajúceho konkurzu 
JUDr. 
Jozef Tarabčák, so sidlom Hlavná 13, Pre~ov, správca úpadcu František Bača, Prostejovská 6323/93, 080 
v konani vedenom na Okresnom súde Prešov, č.k. 10dK vyhlasuje podfa §167o, ods. 1 ZKR č. 
7/2005 primeraného použitia č. 527/2002 majetku úpadcu formou dražby. 
JUDr. Jozef Tarabčák. Hlavná 13, Prešov, správca na základe uznesenia OS Prešov, č.k. 10dK 
zo 7.9.2017, zverejnené v OV č. 174/2017 dl'ta 
Navrhovater dražby: JUDr. Jozef Tarabčák, Hlavná 13, Prešov, správca úpadcu František Bača, Prostejovská 6323/93, 
080 
Označenie dražby : piata dražba 
Miesto konania 
dražby: kancelária správcu-Hlavná 13, 080 

konania dražby: 14.1.2019 
Cas otvorenia draiby : 10.00 hod. 
Vstup 
na dražbu: hod 
Priebeh dražby bude overovať: JUDr. Ján Maf\Jšin, notár, so sfdlom 69, 080 
Označenie predmetu draiby : 
~up. pol. 1 • byt č. 38 na 7. poschodf v bytovom dome s úp. č. 6323 na ul. Prosti!)Ovská č. 93, Prešov, k. ú. Prešov na 
parc. 9310/308 a spoluvlastnfcky podiel 60/2520 na spoločných 
astiach a zariadeniach domu, zapfsaný na LV č. 
10781 k.ú. Pre§ov 
sup. pol. 2 • podrel 60/2520 na pozemku-parc. 93101308 plochy a nádvona o výmere 
375m2 zapísaný na LV č. 10954 
Majetok sa speňažuje ako celok 

predmetu dražby : 
Ide o byt na 7. poschodí bytového domu súp. č. 6323, na Prostejovskej ulici na sldlisku 111, katastrálne územie Prešov, 
postavený na parcele č. 9310/308. dom má 1 O nadzemných podlaží a 1 samostatný vchod (ve!•ak). V prlzemf sa 
nachádzajú 
pivničné priestory, spoločné priestory a zariadenia domu. Na každom ďalšom nadzemnom podlažf sa 
nachádza 6 
bytov. Dom je zo panelovej kon§trukčnej sústavy. Založený je na železobetónových základoch. Zvislé 
konštrukcie sú panelové, stropy železobetónové, strecha plochá s PVC Klampiarske konštrukcie z pozlnkovaného 
plechu. Vnútorné úpravy povrchov spoločných priestorov su z vápenných omietok. Vstupné dvere do bytového domu sú 
plastové s presklenfm. Vykurovanie bytového domu a ohrev tepleJ vody je z kotolne. ElektrOinštalácia je 380V 
a 220V. Dom má bleskozvod. Bytový dom je napo)Oný na verejné rozvody inžin•erskych sieti, vrátane káblovej televizre. 
Rozvody 
jednotlrvých stúpačiek sú v šachtách. Rozvody telefónov a káblovej televfzie sú v lištách z PVc. 

sú komunikačne prepoJené železobetónovým schodiskom a 2 výťahmi. Bytový dom bol v roku 2014 
rekonštruovaný • osadené nov~ plastové okná v spoločných priestoroch, nové vstupné plastové dvere, keramické 
dlažby v spoločných priestoroch, nové výt'ahy, nové Inštalačné rozvody (vodovod, kanahzácia. plyn), nová strešná krytina 
s klampiarskymi 
konštf\Jkciaml a zateplenie fasády bytového domu. Bytový dom bol do užívania v roku 1977. 
Samotný ohodnocovaný byt bol postupne rekonštruovaný a modermzovaný • nové plastové okná, čiastočne nové 
povrchové úpravy 
podláh. a stien, nové vybavenie kúpelne, a kuchyne (2012). Byt mé panelové jadro so 
t>llps://www.just•ce.gov.sk/PortaiApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularOelaiiHtml.aspx?tdFormular•2017102 
29. Ooc::umenl 
samostatnou kúperňou a WC. V kúpefni ,e ocerová smaltovaná vaňa a keramooké umývadlo s pákovýmo nerezovými 
vodovodnými baténamo, keramický obklad 
stoen a keramocká dlažba. Vo WC je kombo záchodová misa a PVC podlaha. V 
kuchyni je 
plynový sporák s elektrickou rúrou a dogestorom, nerezový drez s pákovou vodovodnou baténou a keramocký 
obklad stien okolo kuchynskej 
lonky. V naJväč~eJ izbe je plávajúca laminátová podlaha, v ostatných izbách, v kuchyno a v 
predsieni 
sú PVC podlahy. Byt má stierkové omietky. V byte je ústredné vykurovanie s panelovými radlátormo. Plastové 
okna s horizontálnymi .talúzlami sú orientované na juhozápad (2 Izby), resp. na severozépad (1 Izba a kuchyňa). v 
predsieni je vstavané sknňa. 
Byt pozostáva z 3 izieb a prislu~nstva, ktoré tvori kuchyňa, predsieň. kúpeľňa, WC, a pivnica nachédzaJúca sa v 
prízemí objektu, 
ktoreJ výmera započítaná do výmery podlahovej plochy bytu. Byt nemá loggiu. Vypočítaná podlahová 
plocha bytu je 60,00 m2 Dospozočne roe~enle bytu a jeho vybavenie je zrejmé aj zo schematického pôdorysu a z 
fotodokumentácie 
v prllohe znaleckeho posudku. 
S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytovóho domu a 
to v podiele 
60/2520. Byt je dobre udr!iavaný a je v dobrom technickom stave. 
Práva a záväzky vlaznuce na predmete dražby : 
-podra LV č. 10781 k.ú. Prešov a LV č. 10954 Prešov sú na predmete dražby evodované ťarchy-záložné v 
prospech 
V~eobecnej úverovej banky-zmluva o zriadeni záložného práva č. Z 1488215, V 608S/2014 a na LV č. 10781 
k.ú. Prešov aj zálotné právo pod ra § 1 5 ods. 1 zák. 182/93 Z.z. 

v byte býva s manželkou a dcéra s vnučkou upadcu 
Cena predmetu dražby : 70.200,00 € poičom cena nehnuternosU je určená ZP č. 50/2017 znalca Ing. Vladimíra Vara. 
zapísaný v zozname 
znaloov evidenčné 
fslo znalca 913670 

podanie: 70.200,00 € s možnosťou zníženia o 6% (maxomálne 3x 6% na na1nltšie podanie 57.564.-
Minimálne prihodenlo : 1.000.00 € 
Dražobná zábezpeka: 7.000.00 € 
Spôsob : 
Na bankový 
účet č.ú. SK12 1111 0000 v UniCredll Bank pob. Preäov, najneskôr v dell pred dňom 
konania dražby. Dokladom o zloženi dražobnej zábezpeky je originál prikazu na úhradu vo výške dražobnej zábezpeky, 
pričom suma musi byť pripísaná na účet dražobnlka pred dňom konania dražby. Dražobnú zábezpeku nie 
jo možné zložiť v hotovosti do pokladne ani Iným spôsobom (platobnou kartou a šekom). 
Lehota 
na zloženie dražobnej zábezpeky : najneskôr v deň pred dňom konania dražby 
Vrátenie dražobnej zábezpeky : do S praoovných dni po skončeni dražby. Vydratoterovi sa dražobná zábezpeka 
nevracia. ale sa 
započíta na úhradu ceny dosiahnutej dražbou. 
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydrafenim : 
Najneskôr 
do 10 dni odo dňa konania dražby na účel dražobnika 
Obhliadka 
predmetu dra1by : 
dfla: 14.12.2018 o 14.00 hod. 
dňa: 4.1.2019 o 14.00 hod. 
po dohode s dražobnikom. po oznámeni o záujme o obhliadku drafobnikovi na elektronickú adresu 
tarabcak@centnJm.sk, v ktorom uvedie aj telefónne číslo na spätný kontakt alebo na č.t. 051/7598331-2. 
Organizačné opatrenia dražby (§5, §20 ods. 2 zákona) : 
Účastnlcl dražby mOžu byť iba osoby splňajúce zákonné podmienky podla§ S zákona č. 52712002 o dobrovolných 

ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi : 
a) doklad totožnosti 
b) doklad o zloženi zábezpeKy 
17 102 

.11 2018 Document 
c) čestné prehlésenie, že nie 1e vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 52712002 o 
dobrovolnych 
d) ak 1de o právnickú osobu-úradný výpis z registra. kde je zapísaná a z ktorého vyplýva, kto je oprávnený konať v jej 
1Mne. jeden mesiac, ak ide o lyzlckú osobu-podnlkatela, výpis zo 2:R, nie 5tar!\f ako jeden mesiac 
e) 
v prípade zastúpenia splnomocnencom, §peciálne splnomocnenie s úradne podpisom zastúpeného 
učastnika, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie konar v mene zastúpeného na dražbe 
f) číslo účtu dražiteľa pre prfpad neúspešnosti v dražbe na vrátenie zloženej zábezpeky 
Zmaronlo : 
Neuhradenlm vydraženého predmetu dražby v lehote určene, dražobnfkom po udelenl prfklepu, 
dražobná zábezpeka zložená takymto dražitefom v celom rozsahu pre padá v prospech konkurznej podstaty ako zmluvná 
pokuta a nevracia sa. 
Nadobudnutie 
vlastnlckeho práva k predmetu dražby: 
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražitera udelením príklepu po súčasnom riadnom uhradenl ceny 
dostahnuter vydraženim. Oratobnfk 
zabezpeči zápis práva pre vydrat1tela v príslu§nom katastri záznamom. 
Podla §167r) ods. 2 ZKR má oprávnená osoba sú súhlasom dlžnlka právo vykúpiť maretok z konkurznej podstaty za 
cenu dosiahnutú na dražbe do 10 od skončenia dražby. V takom prípade vlastnlcke právo vydražltel nenadobudne a 
zaplatenú zábezpeku a cenu dosiahnutú vydraženfm správca vráti do 
10 dni. 
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražitefovl 

odovzdá vydražítefoví po úhrade ceny dosiahnuteJ vydražením osvedčený odpis notárskej zápisnice, 
o odovzdan! predmetu dražby, a to najneskôr do desať (10) dni odo dňa uhrady celej ceny dosiahnutej vydraženlm, v 
sídle 
dražobnlka. 
Poučenie (podfa § 21 ods. 2 at 6 zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbäch) : 
1. V zmyslo §92 ods. 6 ZKR, ktorého sa primerane použiJe o dobrovorn)'ch dražbách, sa aj 
ust. §21 ods. 2 až 6 ZoOD použije pnmerane, preto ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy 
porušené ust. tohto zákona, Iba oprávnená osoba, ktora tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, mOže 
požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby, Právo domáhal' sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatnl 
do troch mes•acov odo dňa priklepu okrem prípadu, ak dôvody dražby súvisia so spáchaním trestného 
bnu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúCI dražby v čase 
pnl<Jepu hlásený trvalý pobyt podfa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti 
dražby 
aj po uplynutí tejto lehoty. V prfpade spoločnej dražby bude neplatná lá časť dražby, ktorej sa takýto 
rozsudok týka. 
2. Osoba, ktorá na súde žalobu podľa predchádzajúceho bodu, je povinná oznámiť prlslušnej správe katastra 
nehnuteľnosti za
atie súdneho konania. 
3. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovater dražby. 
a dotknutá osoba. 
4. Ak vydražlter zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú. účinky prfklepu zanikajú ku dňu príklepu. 
5. Neplatnost' možné vyslov1r z dôvodu oneskoneného začatia dražby, ak bolo prfbnou oneskoreného 
začatia dražby konanie inej dražby ty.n na tom istom m1este a ak neumožní! 
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu 
dražby. 
\/\Idá podľa zákono č, 20012011 z. o Obchodnom vestnlku 

o zmene a doplneni niakto,Ych na svojom webovom sl die: VIWWIUstlce.gov.sk 
1 
hltps:/lwww.justiCe.gov.sk/PortaiApp/Obc:hodnyVostnik/Formulor/FormularOetaiiHiml.aspx?idFormular•2017102 
313 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)