Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: BLUE BUTTERFLY DESIGN, s. r. o., Naposledy sídlo/pobyt: Slovenská 69, 080 01 Prešov, BLUEDRIVE s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Bardejovská 2, 080 06 Prešov, Roll-on s.r.o., Naposledy sídlo/pobyt: Floriánova 5, 080 01 Prešov, Ľubomír Lacko Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov, Marián Blaško Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov, Miroslav Boháč Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov, Stanislav Blichár Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 0, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

10.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: 102444691/2018 
Dátum: 04.12.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná 
vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: BLUE BUTTERFLY DESIGN, s. r. o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Slovenská 69, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. l 02345 834/20018 zo dňa 26.11.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 
3, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, 
že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102345834/20018 zo dňa 26.11.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 
35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. 
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov. v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia . 
...................................................... 
Mgr. RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Číslo: l 02399854/2018 
Dátum: 29.11.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: BLUEDRIVE s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Bardejovská 2, 080 06 Prešov 
Písomnosť č. 1022564402018 zo dňa 15.11.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
1022564402018 zo dňa 15.11.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia 
na Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov. v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov 
posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/ 
.... ''',!·'"·~ofi'~:6.~~:·~~-~-~~ :-~:-:~~ ~.' ......... . 
'Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Číslo: l 02463 93 7/2018 
Dátum: 05.12.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Roll-on s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Floriánova 5, 
080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 102298599/2018 zo dňa 21.11.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102298599/2018 zo dňa 21.11.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/ c<ŕ 
_../ -Q"C e;:.::>CZ:.: 
···········.~·-·:·~~~:~~~---······················· 
Mgr. RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
/' 
Číslo: l 02488695/2018 
Dátum: 
06.12.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Ľubomír Lacko 
Naposledy 
sídlo/pobyt: , 
080 O l Prešov 
Písomnosť č. 102471908/2018 zo dňa 05.12.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu 
Hviezdoslavova 7, 
080 Ol Prešov číslo I02471908/20I8 zo dňa 05.I2.20I8 verejnou vyhláškou 
podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote I 5 dní odo dňa vyvesenia tohto 
_'z:~J.me:~ :a n2 Daňo\ om u rade Prešo\ na pobočke Hviezdoslavova 7, 080 O I Prešov v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Ing. 
Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
.................. 
.. 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
Číslo: l 02493168/2018 
Dátum: 
06.12.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Marián Blaško 
Naposledy sídlo/pobyt: 
O, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 102478693/2018 zo dňa 05.12.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 7, 
080 Ol Prešov 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102478693/2018 zo dňa 05.12.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
SI môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
:·znimenia na DaňoYom úrade Prešo\· . Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 206 
v 
úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Ing. 
Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ................................................... 
: ....................................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od 
................................ do .................................. . 
' 
. 
. 
' 
Číslo: 102492427/2018 
Dátum: 
06.12.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Miroslav Boháč 
Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 102477612/2018 zo dňa 05.12.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 
7, 080 O l Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102477612/2018 zo dňa 05.12.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
.:-zn3menia na Daňo\·om úrade Prešo\ . Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 206 
v úradn)·ch hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
~ 
~< ........ . 
Ing. Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 
2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
l 
. 
-
. 
' 
Číslo: l 02494001/2018 
Dátum: 06.12.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Stanislav Blichár 
Naposledy 
sídlo/pobyt: Hlavná 
O, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 102477994/2018 zo dňa 05.12.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 7, 
080 O l Prešov 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102477994/2018 zo dňa 05.12.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na DaňoYom úrade Prešo\· , Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov v _kancelárii č,_206 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Ing. 
Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ............................... 
<; ..... " .. \ .. ; .. : .......................................... .. 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)