Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Horárska párne č.d. 2 až 16, nepárne č.d. 1 až 19, č.d. 5A, 19A; ul. Za Kalváriou párne č.d. 2 až 32, nepárne č.d. 1 až 25, č.d. 66; ul.Terchovská párne č.d. 2 až 14, č.d. 1, 3, 14A, 148; ul. Dúhová celá; ul. Slávičia celá, v termíne 24. apríl 2018 od 07:20 h do 16:30 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

06.04.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                VD 
Váš list číslo/ zo dňa: 
Naše číslo 
Vybavuje: 
Telefón/E-mail 
Miesto/Dátum 
Vážený zákazník, 
l 
5/160632/2018 
Linl<a VSD 
0850 123 312 
l<ošice/05.04.2018 
5/160632/2018 
MESTO PREŠOV 
Hlavná 73 
Prešov 
080 01 
" ,;•,, 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v 
lokalite, 
ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov-ul. Horárska párne č.d. 2 až 16, nepárne č.d. 1 až 19, č.d. 5A, 
19A; ul. Za Kalváriou párne č.d. 2 až 32, nepárne č.d. 1 až 25, č.d. 66; ul. 
Terchovská párne č.d. 2 až 14, č.d. 1, 3, 
14A, 148; ul. Dúhová celá; ul. Slávičia celá, 
v termíne 
24. aprH 2018 od 07:20 h do 16:30 h 
Je nám rúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba je však 
kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je 
zároveň účinnou prevenciou pred ne plánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.). 
Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokia!' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste 
k dispozícii aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete 
nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
o 
ínnogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 
0850123312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +421 55 678-6516 
Porucllová linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučnil, a.s. 
Mlynská 31. 042 911<ošice 
Slovenská republika 
SpoloOnos(je lopiSenO v Qb,hodnom 
'"~istro Uk'"'""''o sUdu J(o,;oce l. 
odU••I ~o. vlolko Nll/V 
i( O JG 5~9 3611 Ot( 2022U82997 
té OPri 51(2022082997 
~""~ov~ spoJ~ftl ¬ C1ttOo~k Europ• pi,, 
poboC~a "hra~itne1 bankY. 
{, iJ' 200848010818130 
IBAN. SKO? 8130 0000 0020 0848 0108 
81(: 
CIT l SK BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)