Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Varga Naposledy sídlo/pobyt: O, 080 01 Prešov, Štefan Papp Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Štefan Rychtárik Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Zuzana Repčáková Naposledy sídlo/pobyt: O, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

17.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: 102549144/2018 
Dátum: 11.12.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: 
Jozef Varga 
Naposledy sídlo/pobyt: 
O, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 10254051112018 zo dňa 10.12.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daúového úradu Prešov číslo 
l 0254051112018 zo dňa l 0.12.2018 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daúový poriadok) a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dúa vyvesenia tohto 
oznámenia 
na Dai'iovom úrade Prešov Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov v kancelárii č.216 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podl'a § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov 
posledný dei'í tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
~~ ............ . 
Ing. Mária Bednárová 
vedúci oddelenia správy daní 3 
Táto vyhláška bola vyvesená ............................... 
: ........... ~.:: ......... :: .. :' .............................. . 
, · l (uviesť miesto vyvesenia) 
,_·j J' 
od ................................ do .................................. . 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Číslo: 102555946/2018 
Dátum: 11.12.2018 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Štefan Papp 
Naposledy sídlo/pobyt: , 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 10254747112018 zo dňa 11.12.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
10254747112018 zo dňa 11.12.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov. v kancelárii č. 214 
v 
úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
'-•. J. 
. -~ ' . -~ 
~ 
--~-~---·· 
Ing. Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ................................. : 
.. : ...................................................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
Číslo: l 025 64165/20 18 
Dátum: 11.12.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
. '• 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Štefan Rychtárik 
Naposledy sídlo/pobyt:, 
080 
Ol Prešov 
Písomnosť č. 102558978/2018 zo dňa 11.12.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
ulici Hviezdoslavova 7,080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102558978/2018 zo dňa 11.12.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia 
na Daňovom úrade Prešov na ulici Hviezdoslavova 7,080 O l Prešov. v kancelárii č. 217 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
i -
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
~' 
...................................................... 
Ing. Mária Bednárová 
vedúci oddelenia správy daní 3 
' l "k b 1 , n:\: ~" ; · .. ·.. ~· ,, v 
Tato vyh as a o a vyvesena ............................................. ~ .. -;· .. ~·.:,: .................................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
Číslo: 102563614/2018 
Dátum: 11.12.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
'~~ ' 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Zuzana Repčáková 
Naposledy sídlo/pobyt: O, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 102558641/2018 zo dňa 11.12.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
ulici Hviezdoslavova 7,080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, 
že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
10255864112018 zo dňa 11.12.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na ulici Hviezdoslavova 7,080 Ol Prešov. v kancelárii č. 217 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
íiL~"_,_./ 
.... V...?. ..................................... . 
Ing. Mária Bednárová 
vedúci oddelenia správy daní 3 
, , v , ' . j "., ~-/.·,. >/ 
Tato vyhlaska bola vyvesena ...................................... ' ..................................................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)