Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Štefan Papp, Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Ing. Vladimír Dzurja Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov, Jozef Obcovič Naposledy sídlo/pobyt: . 080 01 Prešov, MARGOT TATRY, s.r.o., naposledy bytom: Jesenná 18, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

21.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        2 l 12. 2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Číslo: l 02599470/2018 
Dátum: 14.12.2018 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Štefan Papp 
Naposledy sídlo/pobyt: , 080 O l Prešov 
Písomnosť č. l 02588762/2018 zo dňa 
13.12.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 
7. 080 Ol Prešov 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť 
Daňového úradu číslo 
102588762/2018 zo dňa 13.12.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát s1 môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
c·zná;~lcniJ na DaŕlO\om 
urade Prešo\ , Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov v kancelári-i---e, -U4 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
~ 
··~·~····· Ing. Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ...... 
JJJ? ... JQ.W .... do .................................. . 
Číslo: l 02601890/2018 
Dátum: 14.12.2018 
DANOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
2 1. 12. 2018 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Ing. Vladimír Dzmja 
Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. l 02600734/2018 zo dňa 14.12.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 7, 
0800 l Prešov 
Z dôvodu. že pobyt adresáta nie je známy. doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
1 0::600734/2018 zo dňa 14. 12.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na_na.ň.oY.om úrade Prešov Hviezdoslavo\a 
7. 
08001 Preš.o\ \ kance-lárii -:. :::.·u 
\ úradn)'ch hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z z. v 
znení neskorších predpisov posledn)' deú tejto lehoty sa považuje za deú doručenia. 
/ 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Ing. 
ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
11. 12. 2018 
od ................................ do .................................. . 
Číslo: l 02569989/2018 
Dátum: 12.12.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
2 1. 12, 2018 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: JozefObcovič 
Naposledy sídlo/pobyt: . 080 O l Prešov 
Písomnosť č. l 02566103/2018 zo dňa 12.12.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 7, 08001 Prešov 
Z 
dôvodu. že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102566103/2018 zo dňa 12.12.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na Daňovom úrade Prešov . Hviezdoslavova 7, 08001. P.rešOY.._Y__kancelárii č. 30§ 
v úradných hodinách. 
Toto 
oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Ing. 
Mária Bednárová 
vedúci oddelenia správy daní 3 
Táto 
vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
2 1. 12. 2018 
od ................................ do .................................. . 
Číslo: 102566747/2018 
Dátum: 12.12.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD BRA TISLA V A 
Ševčenkova 32, 850 OO Bratislava 
V e r ej n á v y h l á š k a 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
2 1. 12. 2018 
Adresát písomností: MARGOT TATRY, s.r.o., naposledy bytom: Jesenná 18, 08001 Prešov 
Písomnosť č. l 0254 7026/2018 zo dňa 11.12.2018 je uložená na Daňovom úrade 
Bratislava na 
pobočke: Daňový úrad Bratislava, Odbor správy daní II, Oddelenie správy daní 
6, Radlinského 37, 817 89 Bratislava. 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie 
je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu 
Bratislava 
číslo konania 102547026/2018 zo dňa 11.12.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 
ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Bratislava na pobočke: Daňový úrad Bratislava, Odbor správy 
daní II, 
Oddelenie správy daní 6, Radlinského 3 7, 817 89 Bratislava, v kancelárii č. 20 l v 
úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. 
z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Ing. Anna Srnáková 
vedúca oddelenia správy daní 6 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
.................. 
.. 
2 1. 12. 2018 (uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ 
do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)