Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ivan Červeňák naposledy bytom 080 01 Prešov, Tarasa Ševčenka 3930/27, Pavol Godla naposledy bytom 080 01 Prešov, Tarasa Ševčenka 3930/25, Bado Maximilián naposledy bytom 080 01 Prešov, Tarasa Ševčenka 3930/25, Bohuslav Brendza naposledy bytom Sídlisko duklianskych hrdinov 19,080 01 Prešov, Marián Sladkovský naposledy bytom 080 01 Prešov, Antona Prídavka 18.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

28.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: 496391 Prešov, 12. 12.2018 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Ivan Červeňák 
naposledy bytom 080 Ol Prešov, Tarasa Ševčenka 3930/27 
Písomnosť č. k. 496391 zo dňa 28.11.2018 je uložená na Mestskom úrade Prešov, Hlavná 
73, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, daňový dlžník sa v mieste doručovania 
nezdržoval, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov č. k. 496391 zo dňa 28.11.2018 
verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia 
§ 91 ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať 
v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 239 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v 
lehote 
neprevezme, posledný deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
v: 
/j)l /; ,l t"ŕl/l, i<"l 
! /l ;-1,." •. i J'' "' ".. 
v 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: 3 77111 Prešov, 12. 12. 2018 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Pavol Godla 
naposledy bytom 
080 Ol Prešov, Tarasa Ševčenka 3930/25 
Písomnosť č. k. 377111 zo dňa 28.11.2018 je uložená na Mestskom úrade Prešov, Hlavná 
73, 
080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, daňový dlžník sa v mieste doručovania 
nezdržoval, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov č. k. 3 77111 zo dňa 28.11.2018 
verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia 
§ 91 ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 239 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
,-·••· 
:!. 
~ ZC:Jz;~ if 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: 496371 Prešov, 12. 12. 2018 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Bado Maximilián 
naposledy bytom 080 Ol Prešov, Tarasa Ševčenka 3930/25 
Písomnosť č. k. 4963 71 zo dňa 28.11.2018 je uložená na Mestskom úrade Prešov, Hlavná 
73, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, daňový dlžník sa v mieste doručovania 
nezdržoval, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov č. k. 49637/1 zo dňa 28.11.2018 
verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 91 ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 239 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
../. 
c/fvtt/17/'YYt/ 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 2102/2018 Prešov, 12. 12. 2018 
, , v 
VEREJNA VYHLASKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Bohuslav Brendza 
naposledy bytom Sídlisko duklianskych hrdinov 19,080 Ol Prešov 
Písomnosť č. k. EX 2102/2018 zo dňa 05.12.2018 je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, daňový dlžník sa v mieste doručovania 
nezdržoval, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov č. k. EX 2102/2018 zo dňa 05.12.2018 
verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 91 ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 239 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/ 
/~f"/ A'/JA,t,/ / 
t/ ..,.....,.VJVi,'··· '-"" 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 2018/2018 Prešov, 12. 12. 2018 
, , v 
VEREJNA VYHLASKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Marián Sladkovský 
naposledy bytom 
080 Ol Prešov, Antona Prídavka 18 
Písomnosť č. k. EX 2018/2018 zo dňa 6.12.2018 je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt daňového dlžníka nie je známy, daňový dlžník sa v mieste doručovania 
nezdržoval, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov č. k. EX 2018/2018 zo dňa 6.12.2018 
verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 239 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú 
písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
;/~·~[ 1'7'2 z~.· 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)