Výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam : Verejná vyhláška, ktorou sa doručuje upovedomenie účastníkov konania o obsahu podaných odvolaní voči vydanému stavebnému povoleniu. SO 14 - Komunikácie a spevnené plochy a SO 14.1- Svetelná križovatka, posun prechodu pre chodcov, v rámci hlavnej stavby ,Obchodné centrum FORUM Prešov, vydaného pod spis. č. SÚ/10850/2018 - Mkzo dňa 27.11. 2018 a výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam.

Výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam

02.01.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
MestoPrešov
Stavebnýúrad
6KATMZ0,%;PEcNT)1))*;PEcNT
Verejnávyhláška,ktorousadoručuje
upovedomenieúčastníkovkonaniaoobsahupodanýchodvolanívočivydanému
stavebnémupovoleniu"SO14-KomunikácieaspevnenéplochyaSO14.1-Svetelná
križovatka,posunprechoduprechodcov",vrámcihlavnejstavby"Obchodnécentrum
FORUMPrešov",vydanéhopodspis.č.SÚ/10850/2018-Mkzodňa27.11.2018a
výzvanavyjadreniesakpredmetnýmodvolaniam.
Vašepodanieev.Č./zodňa
181836/2018/31.12.2018
181837/2018/31.12.2018
181842/2018/31.12.20189AcE`\QKN
=Y(2**+)*2?VBATSIE(KHMJA
8FP'8ADWHJ8EQRN
;PEcNT4ZRSL
)+')*'+)*2
Vec:
UpovedomenieúčastníkovkonaniaOobsahupodanýchodvolanívočivydanémustavebnému
povoleniuprestavbu,resp.inžinierskestavebnéobjekty:"SO14-Komunikácieaspevnené
plochyaSO14.1-Svetelnákrižovatka,posunprechoduprechodcov",vrámcihlavnej
stavby"ObchodnécentrumFORUMPrešov",vydanéhopodspis.č.SÚ110850/2018-Mkzo
dňa27.11.2018
-výzvanavyjadreniesakpredmetnýmodvolaniam.
8EQRN;PEcNT%AJNTECMEALHEQRMEOP\QKScM^QRATEBM^]PADONDK"AX**0NDQ'*$WZJ'`'
.)(*20/@B'N]WELMNLOKZMNTAM\AQRATEBMNLONPHADJSTWMEM\IEGNMNTHEK(ďalejvtexte
stavebnýzákon),vzmysle§56zákonaČ.71/1976Zb.osprávnomkonaní(ďalejvtexte
správnyporiadok)upovedomujeúčastníkovstavebnéhokonaniaoobsahupodanýchodvolaní
vočivydanémustavebnémupovoleniuprestavbu,resp.inžinierskestavebnéobjekty:"SO14
-KomunikácieaspevnenéplochyaSO14.1-Svetelnákrižovatka,posunprechodupre
chodcov",vrámcihlavnejstavby"ObchodnécentrumFORUMPrešov",vydanéhopodspis.
Č.SÚ/10850/2018-Mkzodňa27.11.2018
@ZPNTEb8EQRN;PEcNT%OP\QKScM^QRATEBM^]PADTVW^TA]`AQRM\JNTQRATEBM[GN
JNMAMHATQ]KADEQ§56správnehoporiadku,abystesakpredmetnýmodvolaniam,ktoré
tvoriaprílohutohtoupovedomeniasavyjadrilivlehotedo7dníododňadoručeniatohto
upovedomenia.


2
Poučenže:
Tátoverejnávyhláška,ktorousadoručujeupovedomenieopodanýchodvolaniachavýzva
navyjadreniesakpredmetnýmodvolaniammusíbyťvyvesenávsúladesustanovením§26
ods.2)zák.č.71/1967Zb.osprávnomkonanípodobu15dnínaúradnejtabuliMestaPrešov
azverejnenánaintemetovejstránkemestaPrešov(wvvw.presov.sk).
Poslednýdeňtejtolehotyjedňomdoručeniaupovedomeniaopodanýchodvolaniacha
výzvynavyjadreniesakpredmetnýmodvolaniam.
Dolehotysanezapočítavavsúlades§27ods.2zákonač,71/1967Zb.osprávnom
konanívzneníjehonovieldeň,ked'došlokuskutočnostiurčujúcejzačiatoklehoty.
Akkonieclehotypripadnenadeňpracovnéhopokoja,jeposlednýmdňomlehoty
najbližšíbudúcipracovnýdeň.
Ing".'Jq_ e 
Vedúcistavebnéhoúradu
;P\KNGV3
5NRNJhOHEONDAM^CGNDTNKAM\ETHDNTAM^CGONDETHDEM`M^L`\QKNL(WNDbA3
181836/2018/31.12.2018
181837/2018/31.12.2018
181842/2018/31.12.2018
Úradnýzáznam:
VerejnávyhláškabolavyvesenánaúradnejtabuliMestaPrešovazverejnenána
elektronickejúradnejtabuliMestaPrešov
dňa_~i:j:;.·!:':!.
/.
··············f·················;··.•·,..·;····,,·········.../Pečiatkaapodpis
?EPEIMZTVGKZcJABNKAWTEQEMZW]PADMEIRABSKH8EQRA;PEšovaastiahnutázúradnej
elektronickejtabuliMestaPrešov
DbA'
Pečiatkaapodpis


S&5AnvoKÁTSKAKANCELÁRIA
JUDR.M15,
04001xošrcs,SLOVENSKÁREPUBLIKA
---.---
OkresnýúradPrešov
Odborvýstavbyabytovejpolitiky
Námestiemieru3
08192Prešov
prostredníctvom
8EQRN;PEcNT&QRATEBM^]PAD
6KATMZ0,
)1))*;PEcNT
Odvolanieúčastníkovkonaniaproti
rozhodnutiuopovolenístavby
"ObchodnécentrumFORUMPrešov"podl'azákonač,71/1967Zb.osprávnomkonaní("Správnyporiadok")
vplatnomznení
ČísloSÚ/1850/2018-Mk
Voveci
!*A>;)@+;$>A&
1.,.,narodený09B@><
141127?+D>A')
3%5
6%0=)?>*+=C09B@><080
01Prešov


(ďa/ejfenJ1účastníkkonenle",afebo"odvolatel'"vprís/ušnom
gramatickomtvare)
právnezastúpený.:JUDr.M1SIadvokát,sosídlom:
číslozápisuvSAK:.I04001Košice,
proti
Ar.'\'o/,O!{,[;,;
F.7A~)Jc:ll'1
:=\V.l!'!i.-llII(OSICE
Stavebnýúrad:5+b@>7?+D>A0V;)A=g73,08001Prešov,
(ďafejfen,~Stavebnýůred"alebo"správnyorgán")
Vkonaníorozhodnutíopovolenístavby
"ObchodnécentrumFORUMPrešov"
trojmo
[A]ÚVOD
1.MestoPrešov,Hlavná73,08001PrešovrozhodnutímČ.SÚ/1850/2018-Mkzodňa
27.novembra2018(ďalejlen.napadnutérozhodnutie"alebo.rozhodnutie
stavebnéhoúradu")vydalrozhodnutie,ktorýmpovolilstavbu.Obchodnécentrum
FORUMPrešov",ktorýmstavba"ObchodnécentrumFORUMPrešov"sabude
realizovaťnapozemkochpodřaevidencienehnutel'nostiparc.ČKN-C3802/1,KN-C
3802/2,KN-C3802/3,KN-C3802/6,KN-C3802/9,KN-C3802/10,KN-C3802/13,
KN-C3802/14,KN-C3802/15,KN-C3802/17,KN-C3648/1,KN-C3668/1,KN-C
3802/12,KN-C9518,KN-C9527,KN-C9528/1,KN-C9528/2,KN-C9528/3,KN-C
9528/4,KN-C9528/5,KN-C9546/1,KN-C9546/11,KN-C9546/12,KN-C9783,KN
C9789/2,KN-E3550,katastrálneúzemiePrešovprerealizáciustavbySO14aSO
14.1.
3%6)a)*=c@h?>d_>*=c@,+9>;>>d=g<+=h)*>?cl+=hA+?+-=>cAB_;gD`>cAbj;)*+b
e3M>*b%3G[a?gA=+_>a>?,)*`cAba>-+=ibeK3>*b%3Gzák.č.50/1976Zb.
oúzemnomplánovaníastavebnomporiadku("Stavebnýzákon")vplatnomznení,
pričomlehotaprepodanieodvolaniaprotinapadnutémurozhodnutiuuplyniedňom
31.12.2018.
[@?)=)3d:+;`>AC:_
23


3.Odvolateliapodávajúprostredníctvomprávnehozástupcuvzákonnejlehoteproti
napadnutémurozhodnutiuStavebnéhoúraduodvolanie.
[B]ROZSAHODVOLANIA
4.RozhodnutieStavebnéhoúraduodvolatelianapádajúvovýroku,ktorýmStavebný
úradrozhodolopovolenístavby.ObchodnécentrumFORUMPrešov".
[C]PRÍPUSTNOS{ODVOLANIA
5.Prípustnost'odvolaniaodvolateliaopierajúoznenie§53Správnehoporladku,podl'a
ktorého,,[p]rotirozhodnutiusprávnehoorgánumáúčastníkkonaniaprávopodať
odvo/anie,pokia/'zákonneustanovujeinaka/ebopokial'saúčastníkkonania
odvo/aniapísomnea/eboústnedozépisnicenevzdal.
[O]VČASNOSŤDOVOLANIA
6.Včasnost'podaniaodvolaniaodóvodňujúodvolateliaskutočnosťou,ženapadnuté
rozhodnutiebolodoručenédňa15.12.2018,vsúlades§26ods.2)Správneho
poriadkuvspojenís§42ods.2)Stavenéhozákonaspoukazomna§27ods.2)
Správnehoporiadku.
[E]ZASTÚPENIEODVOLATE~OV
7.Odvolateliasúvodvolacomkonanízastúpeníadvokátomvzmysleustanovenia§17
ods.1Správnehoporiadku.
[F]OÓVODDOVOLANIA
8.Odvolateliapodávajúodvolanieprotinapadnutémurozhodnutiusprávnehoorgánu
znasledovnýchdóvcdov:
~6)a)*=c@h?>d_>*=c@,+@?aiAg}=B<,u>?<g;=B<,A)*)<,0`@>?hba{b>9c-j-+_>
=+AB`>=)@+;$=>bo'
~6)a)*=c@h?>d_>*=c@,+@?aiA)*)<,0`@>?hbaMb>9c-j-+_>=+a?+b`j<)@+;$=>bo
)=+dg`>==>b@$
[@?)=)Jd:+;`>AC:_
12


[G]ODOVODNENIE
Nedostatokvdupliciínomoznačenípozemkuvovýrokovejčasti
9.Správnyorgánvnapadnutomrozhodnutívoznačenípozemkovdupllcitneuvádza
parceluč.KN-C3802/14prestavbuSO14,čímspósobil,žepreprípad
právoplatnostinapadnutéhorozhodnutia,stanesatotozmatečnýmav
nevykonatel'ným.
Nedostatokodóvodeniaanepreskúmatel'nosťnapadnutéhorozhodnutia,arbitrárnosť
(svojvol'nost')napadnutéhorozhodnutiaanezákonnost'napadnutéhorozhodnutia.
10.Podl'austálenejjudikatúryvšeobecnýchsúdov,aleajÚstavnéhosúduSR,arbitrárne
rozhodnutiesprávnehoorgánuznamená,najrna:
-extrémnynesúladprávnychzáverovsvykonanýmdokazovanímskutkovýmia
právnymizisteniami,
-interpretácia,kterájevextrémnomnesúladesobsahomprávnejpraxe(odklonod
ustálenejjudikatúry),beztoho,abybolidostatočneodóvodnenédóvody,nazáklade
ktorýchsprávnyorgánodmietolstabilizovanúvýkladovúprax,
-nerešpektovaniekogentnejnormy,interpretácia,kterájevextrémnomrozpores
prioritamispravodlivosti(predpojatýformalizmus),.
-hodnoteniedókazovvykonanébezakéhokol'vekakceptovatel'néhoracionálneho
základutak,žeznichprižiadnejrnožne]interpretáciinevyplývajúprijatéskutkové
základy.
22%7>`,);$,*+>=+a?+b`j<)@+;$=>bo)=+*>b@)@`c>*{A>*=+=,)=)a)*=c@h_>?>d_>*=c@,)
>*A>;)@+;,)a>c`)dc-j=)=)b;+*>A=hb`c@+l=>b@,&
]=)a)*=c@h_>?>d_>*=c@,)=,+-+<>}=hd,b@,o)=,to,ČObolopodkladom
napadnutéhorozhodnutiavzmysle§32anasl.Správnehoporiadkuaakédókazy
správnyorgánobstaralaakédókazyvykonalresp.prečonavrhovanéariadne
označenédókazynevykonalaakoichvyhodnotil.
[@?)=)Kd:+;`>AC:_
23


Vkonaníboliúčastníkmikonanianamietanépodkladyprevydanienapadnutého
rozhodnutia-závaznéstanoviskoaúvzč.2016/02969-05/B.14-Mš,stanovisko
MsD-OHAM/14483/2016zodňa02.11.2016,stanoviskoMsD-OD,ŽpaKS,odd.
OaŽPČ.14567/2016zodňa11.10.2016spoukazemnato,ževtýchto
napádanýchlistinách(ichobsahu)bolinedósledneaneodbomeposúdené
dopadystavbynapohodubývania,zdravieobyvatel'stva,riešeniedopravydanej
Iokallteakoajnaarchitektonickéapriestorovéstvárneniedotknutéhoúzernla,
pričomuvedenénárnietky,podJ'amienkyodvolateJ'ov,bolivnapadnutom
rozhodnutínedostatočnealebodokoncanebolivčbeczohl'adnené;
VkonaníbolprodukovanýdokazoeFORUMPREŠOV-Vyjadreniesa
kpredloženejdokumentáciizpohl'aduhlukuvypracovanýmspoločnosťou
AUDITORs.r.o.,Letná40,04001Košice,Prof.MVDr.JiVePhD.,
ktorývšakostalbeználežitéhovyhodnoteniasprávnymorgánomtakmer
nepovšimnutý;
Vkonaníoumiestneniestavbybolvneposlednomradeprodukovaný(ergo
označenýadoručený)listinnýdokaz"oeFORUMPREŠOV"-Dopravno
inžinierskeposúdeniedopravnéhoriešenia-Technickásprávavypracovaným
P.T.INŽINIERINGKošice,Ing.P1zjúna2017,kterévšaksprávnym
orgánomostaloúplnenepovšimnuté.
23%r>0ČOjenedostatočnéodóvodnenie,je,perannalogiam,pomernekonštantne
konkretizovanévjudikatúreNajvyššiehosúduanajmaÚstavnéhosúdu,cit."Pokial'
najvyššísúdvodovodnenísvojhorozsudkuneuviedol(hociajpoukázanímna
konkréinučasťodovodneniapreskúmavanéhorozsudkusúduprvéhostupňa),oaké
skutkovézisteniaaprávneúvahysvojzáveroprelazakýchdóvodovpovažoval
argumentáciusťažovatel'kyza"skutkovoiprávnebezvyznemnú",postupoval
nedósledneaporušilzákladnéprávosťažovatel'kynasúdnuochranu,zahfňajúce
právonaspravodlivýproces,súčestouktoréhojeprávoúčastníkakonanianataké
odovoanentesúdnehorozhodnutia,kioréjasneaztozumlietnedávaodpovedena
všetkyprávneaskutkovorelevantnéotázkysúvisiacespredmetomsúdnejochrany
(obdobnenapr.IV.ÚS115/03,III.ÚS119/03,lIJ.ÚS116/06).(111.ÚS153/07).
(b"6IDMN>PB?IWVL>A?QIBH>Gbyťvosvojejargumentáciiobsiahnutejvoaovcdnent
nekoherentnýt.j.jehorozhodnutiemusíbyťkonzistentnéajehoargumentymusia
podporiťpríslušnýzéver.Súčasnemusídbaťtiežnajehocelkovúpresvedčivosť,teda
inýmislovami,nato,abypremisyzvolenévrozhodnuti,rovnekoakozévery,ku
ktorýmnazákladetýchtopremísdospel,bolipreělrěiuprávnickú(aleajlaickú)
Strana5zcelkových
12


verejnosťprijatel'né,racionálne,alevneposlednomradeajspravodlivéa
presvedčivé.Vprípade,ked'súprávnezéveryvextrémnomnesúladesvykonanými
skutkovýmizisteniami,aleboznichvžiadnejmožnejinterpretáciisúdneho
rozhodnutianevyplývajú,trebatakérozhodnutiepovažovaťzarozpornésčl.46ods.1
ÚstavySR,čičI.6Dohovoruoochranef'udskýchprávazákladnýchslobod.(nálezUS
SR,sp.zn.I.ÚS243/07).
14.Akovšakústavnýsúdvosvojejjudikatúreopakovanezdóraznil,nezávislost'
rozhodovaniasauskutočňujevústavnomazákonnomprocesno-právnomahmotno
právnom.rámci.Procesno-právnyrámecpredstavujúpredovšetkýmprincípyriadneho
aspravodlivéhoprocesu,akovyplývajúzčI.46anasl.ústavyačI.6ods.1dohovoru.
Jednýmztýchtoprincípov,predstavujúcimsúčasťprávanariadnyproces(čI.46ods.
1ústavy,čl,6ods.1dohovoru)avylučujúciml'ubov61'uprirozhodovaní,jeaj
povinnost'svojerozhodnutiaod6vodnit'podl'a§47anasl.Správnehoporiadku
sp6sobomzakotvenýmvustanovení§47ods.3SprávnehoporiadkuZod6vodnenia
musívyplývaťvzt'ahmedziskutkovýmizisteniamiaúvahamiprihodnoteníd6kazov
nastranejednejaprávnymizáverminastranedruhej.Vprípade,kedysúprávne
záveryvextrémnomnesúladesvykonanýmiskutkovýmizisteniamialeboznichv
žiadnejmožné]interpretáciiod6vodneniarozhodnutianevyplývajú,trebatakéto
rozhodnutiepovažovat'zarozpornésčI.46ods.1ústavy,resp.čl.6ods.1dohovoru.
(rozhodnutieÚstavnéhosúdu,sp.zn.I.Os243/07:7.)
Nezákonnost'spočívajúcavbezdóvodnomnevykonanídókazu,porušenierovnosti
stránaprincípuprávnejistoty-nezákonnost'napadnutéhorozhodnutia
15.Vpredrnetnomkonaníbolúčastníkmikonaniaprodukovanýdokaz-,,oeFORUM
PREŠOV"-Dopravno-inžinierskeposúdeniedopravnéhoriešenia-Technická
správavypracovanýmP.T.INŽINIERINGKošice,Ing.P.T.zjúna2017.Súčasne
vkonaníoumiestnenístavbybolprodukovanýdókazoeFORUMPREŠOV-
Vyjadreniesakpredloženejdokumentáciizpohl'aduhlukuvypracovaným
spoločnosťouAUDITORS.LO.,Letná40,04001Košice,Prof.MVDr.J;íVI
PhD.lchoznačenímapredloženímúčastnícikonaniapoukazovalinavážnerozpory
medzipodkladmitvoriacimirámec(podklad)prevydanierozhodnutiaaobsahmi
predloženýchlistinnýchd6kazovnajmazpohl'aduhlukuariešeniadopravy.Správny
orgánvšaktietonavrhovanélistinypredloženéúčastníkmikonanianijako
[@?)=)Md:+;`>AC:_
12


nevyhodnotilaanitietod6kazynevykonal,nezaujalknimžiadnerelevantné
stanovisko..
2M%7>*n)eJ3>*b%2[a?gA=+_>a>?,)*`c-+AD)`[@)A+9=Cj?)*a>A,==Cd,b@,oa?+b=+
)ja;=+b`c@+l=Cb@)AA+:,)d)@C<jl+;+<b,-+a>A,==C>9b@)?)@$a>@?+9=ha>*`;)*B
a?+?>d_>*=c@,+%7?,>9b@)?)=i@C:_@>a>*`;)*>A+?v>*M`)d>Aa>@?+9=C:_a?+
?>d_>*=c@,+A>A+:,b)<+-=,+-+A,)d)=C;+==gA?_<,jl)b@=i`>A`>=)=,)0a?,l><-+
d?+-<h0}+konkrétnyspósobzisťovaniapodkladovprerozhodnutieurčujesamotný
Stavebnýúrad.Akýkol'vekzvolenýspósobukladáStavebnémuúradupovinnost'zistiť
presneaúplneskutočnýstavveci,taký,ktorýpresneazrozumitel'nedáodpovedena
všetkyvytýkanéotázkyúčastníkovkonanía.Samozrejmeplatí,.ževodčvodnenl
svojhorozhodnutiajepovinnýuvíest'všetkyskutečnosti,ktorébolipodkladompre
jehorozhodnutie,akovyhodnotilvykonanéd6kazy,vrátaneskutočnosti,prečoneboli
niektoréd6kazyvykonané.Zuvedenéhovyplýva,ženestačíuviesťibatoakédokazy
bolivykonanéaakoichStavebnýúradvyhodnotil,pričomStavebný.úradmusí
zd6vodniť,ktoréskutočnostimaldokazovanímzajednoznačnepreukázanétona
jednejstraneasúčasnemusíStavebnýúraduviesťazd6vodniťprečoazakého
d6vodunavrhovanéd6kazynevykonalaleboakichajVYkonalakotietovyhodnotil.
Absenciatakéhood6vodnenianapadnutéhorozhodnutiavediekjeho
nepreskúmatel'nostiergonezákonnosti.
2N%])b,@cg:,+0`+*BA`>=)=i>a)@?+=ha>*`;)*Ba?+AB*)=,+?>d_>*=c@,)FA?g@)=+
=gA?_>A)W,b@i=a?+*;>}+=C:_=)A?_>A)@+;$><G@C`)-j:,:_b)?,+D+=,)_;c`c
)a?+*>AD+@`C<*>a?)A=h_>?,+D+=,)a>bc*d>A)=+-b@)A9B=)-+*=+-b@?)=+
)bjl)b=+d)b,@cg:,+0`+*Bjl)b@=i``>=)=,)a?+*;>},;*M`)dBcAg*d)=ha>*9>*><
32G@>_@>>*A>;)=,)0a?,l><>9b)_Ba?+;>}+=C:_W,b@i=?>da>?c-j0ABA?):)-j);+9>$
a?,=)-<+=D><Ag}=+=+`>?+Da>=*c-jbc}>9b@)?)=C<,a>*`;)*<,[@)A+9=h_>
j?)*c09>;>0a>*;$)<,+=`B>*A>;)@+;$>A0a>A,==>bo>c[@)A+9=h_>j?)*c0=,+AD)`
a>b@ca><a>*;$)e2K19>*b%L[@)A+9=h_>dg`>=)H=)`>;$`>b))=,E=>AC<,E
b@)=>A,b`)<,a>bc*dc-j:,:_>?vg=>A@,+@>?>da>?B=+>*b@?g=,;,0cb@)=>A,oA`>=)=i
znalcaanechat'vkonanínaposúdenieoprávnenostinavrhovanéhodopravného
riešeniaaztohtopohl'aduootázkuhlukuvypracovat'nezávislýznaleckýodborný
posudok,ktorýbyspol'ahlivoodstránilvšetkynámietkyvuvedenýchoboch
oblastiach.TakýtopostupStavebnéhoúradubybývallegitímnyasprávny
aobjektivizovalbystav,ktorýjednesúčastníkmikonanianapádaný.Stavebnýúrad
všakzrejme.nemalzáujemospravodlivomposudzovanípredloženéhonávrhu,
pretožebyinak,rýdzozfomalistickéhohf'adíska,bolnávrhuúčastníkakonaniana
[@?)=)Nd:+;`>AC:_
23


vyhotovenienovéhoznaleckéhoposudkuvyhovel.Vtejtosúvislostijenutnéuviesť,
žeStavebnýúradnijakýmprocesnýmsp6sobomnerozhodolonávrhuúčastníka
konanianaustanovenieznalcaaovypracovanieznaleckéhoposudku,čo
považujemezaneprijateJ'né.
24%8@+-@>súvlslostlodvolateliapoukazujúajnaRozsudekNajvyššiehosúduSR
sp.zn.6/Sžp/6/2011zodňa28.03.2012(PublikovanývZbierkestanovísk
arozhodnutíNSSRpodč.16/2013cit."Správnemuorgánu(stavebnémuúradu),
bezvykonaniakontrolnéhoznaleckéhodokazovaniazameranéhonaodstránenie
rozporovužpodanýchznaleckýchposudkov,neprináležívyhodnotit'znalecký
posudokzanesprávnyanáslednehonahradit'vlastnýmposúdenímskutočnosti
zodbornejstránky"aďalejcit.:"Správnyporiadokzverujesprávnemuorgánu
zákonnéoptévneriievoťnehodnotit'd6kazy,avšaktotooprávneniejezároveň
limitovanéjehopovinnost'ouuviest'vcoovoonenísvojhorozhodnutiajednak
skutečnosti,ktorétvori/ipodkladrozhodnutia(nestačívšaklenuviesťakédokazyboli
vykonané)ajednakmusíuviesťajpodrobnéhodnoteniejednotlivýchdčkezov,t.j.
správnyorgánmusízd6vodniť,ktoréskutočnostimaldokazovanímzajednoznačne
preukázanéresp.doakejmierybolaurčitáskutočnost'preukázaná.Vprípade,ak
medzidokazyhodnotenésprávnymorgánompatríajznaleckýposudok,kiorého
vypracovaniebolopotrebnépreúčelyodbornéhoposúdeniaskutočnostid6/ežitých
prerozhodnutiesprávnehoorgánu,zásadavolnéhohodnoteniad6kazovsauplatní
vobmedzenomrežime.AjspoukazomnatuvyslovenýajudikovanýnázorNSSRsú
odvolateliatejmienky,že(i)správnyorgánnevykonalnavrhovanéd6kazyuvedené
pod21)vyššie;(ii)akichajvnapadnutomrozhodnutíuvádza,keďžeichani
nevykonal,nijakoichnehodnotil;(iii)správnyorgánsasústredilnaformalistické
riešenievnadvaznosfnaStavebnýzákon,pričomtakýmpostupomneodstránil
rozporyvpodkladochsústredenýchpresvojerozhodnutieasúčasnenávrhna
ustanovenieznalcanaznaleckédokazovanieúplneignoroval;(iv)posudzovanie
dopravnéhoriešeniajevýsostneodbornýmposúdením,pričomsprávnyorgánpre
odstránenieexistujúcichrozporovmalustanovit'znalcaanechat'vypracovat'znalecký
posudok;(v)hodnotenievýsostneodbornýchotázoklimitujeprihodnoteníd6kazu
správnyorgánergomalsauplatnit'vobmedzenomrežime.
2O%!*A>;)@+;,)bjl)b=+*gA)-j>*A>;):,+<c>?vg=c*>a>d>?=>b@,)-Z>dbc*>`6[[Z
ba%d=%MI[}>I2L1I311OF7c9;,`>A)=CA]9,+?`+b@)=>Aib`6[[Z)?>d_>*=c@i
bj*>A[ZČ.6/2011podč.99/2011cit."Znaleckýposudokjejednýmzd8kazov
vsprávnomkonaní,ktoréhodnotísprávnyorgánakoklorýkol'vekinýdokaz,pričom
Strana8zcelkových
12


všakniejeoprávnenýposudzovaťjehosprávnosť(jehozávery),alehodnotíibato,či
úvahyznalcazodpovedajúzásadámlogikyaskutkovýmzáveromvyplývajúcim
zd6kazovvykonanýchsprávnymorgánom.Správnyorgánpretonemožeznalecký
posudokoznačiťzanesprávnyanahradiťhovlastnýmposúdenímskutočnosti
zodbornejstránky.
20.NapokonodvolateliaargumentujúadávajúdopozornostiiRozsudekVrchního
souduvPraze,čj.6A139/94-17zedne25.02.1997cit."Správníorgánmůže
pfistoupitkhodnocenídůkazůteprvepovyčerpánímožnostiodstránitrozpory
vdůkazech.Jestližesepakrozporyodstránitnepodaří,jenezytné,abysprávníorgán
vodůvodněnísvéhorozhodnutívyložilvčemrozporspočíval,cobyloučiněnopro
jehoodstránení,pročsetonepodařiloakekterýmdůkazůmsenakonecpřisvém
hodnocenípřichý/i/akterédůkazyodmítlaproč".
21.Odvolateliatakspoukazomnavšetkouvedenénamietajúzákonnost'napadnutého
rozhodnutiapreporušenie§47ods.3SprávnehoporiadkuVodóvodnenlrozhodnutia
správnyorgánuvedie,ktoréskutočnostibolipodkladomnarozhodnutie,akými
úvahamibolvedenýprihodnoteníd6kazov,akopoužilsprávnuúvahupripoužití
právnychpredpisov,nazákladektorýchrozhodoval,aakosavyrovnalsnávrhmia
námietkamiúčastníkovkonaniaasichvyjadreniamikpodkladomrozhodnutia.
Vpredmetnomprípadesataknestalo.Odvolatel'mipodanýminámietkamivkonaní
sasprávnyorgánvysporiadalpovrchne,nedostatočne,vzásadeichibauviedol
anáslednekonštatoval,žeimnevyhovel(svýnimkouniektorých),avšakabsentuje
akákol'vekbližšiazmienkanazákladeakýchskutečností,nevyhovelnámietkam
arovnakotakakýmiúvahamisasprávnyorgánriadilprihodnoteníd6kazov
arovnakotakakosameritórnevyrovnalsnámietkamiodvolatel'ov.Uvedenévážne
pochybenianapadnutéhorozhodnutiaspósobujú,ženapadnutérozhodnutieje
neurčitéanesieznakysvojv61eprirozhodovacejčinnostisprávnehoorgánů.
22.Zároveňdošloajkporušeniuprincípuprávne]istoty,pretožesprávnýorgán
nerešpektovaljudikatúrouÚstavnéhosúduuvádzanýspósobinterpretácievykonania
d6kazov.Porušenieprincípuprávnejistotymožnovidieťajvtom,ž_eStavebnýúrad
nerozhodoloznaleckomdokazovanínaprieknávrhuúčastníkakonaniaatýmpádom
neodstránilrozporyvpodkladochprevydanierozhodnutianajmapokial'ideootázku
dopravnéhoriešeniaposudzovanejstavby.
[@?)=)Od:+;`>AC:_
12


23.NavrhovanédopravnénapojerueoeFORUMjekapacitnenevhodnéatobez
rešpektovaniapríslušnejlegislatívyatonajmaSTN73611O/Z2aSTN736102.Na
tietoaďalšiezávažnéskutočnostipoukázalIng.PavelTitlvosvojom"Dopravno
inžinierskomposúdenídopravnéhoriešeniaoeFORUMPrešov"vmesiacijún2017.
Vzmysle§3Správnehoporiadkuods.5správnemuorgánuvyplývajednoznačná
povinnost',že"Rozhodnutiesprávnychorgánovmusívychádzaťzospol'ahlivo
zistenéhostavuveci.",Účastnícikonaniapožadovali,aby,nakol'kovkonanísa
vyskytlidveodlišnédopravno-inžinierskeposúdenia,správnyorgánzabezpečiltretí
nezávislýdopravno-inžinierskyposudek,ktorýbypotvrdilalebovyvrátilzáveryIng.
1Stavebnýúradaaniodbordopravytakýmitobdbornespósobilýmlosobami
voblastidopravnýchstaviebnedisponujúatýmpádomichnegovanieDopravno-
,=},=,+?b`+_>a>bj*+=,)*>a?)A=h_>?,+D+=,)oeFORUModIng.1považujú
>*A>;)@+;,)d)=+>*9>?=h)=+`>?+`@=h%[@)A+9=h<cj?)*c9+d`>=@?>;=h_>
*>`)d>A)=,)=+a?,=g;+}iAB_>*=>:>A)@$ABDD,+ba><i=)=ha>bj*+=,+*>a?)A=h_>
?,+D+=,)0`@>?hba?):>A);W=v%2FA,mZ>dbc*>`8?:_=i_>b>c*cA7?)d+d>*/)
3L%3%2OON0l%-%MA139/94-17,RozsudokNajvyššiehosúduSR6/Sžp/6/2011
z28.3.2012,RozsudokNSSRpublikovanývZbierkestanovískNajvyššiehosúdu
arozhodnutísúdovSRč,6/2011podpor.Č.99/2011....'.rozsudoksp.Zn.6Sžo
150/2009.)
3K%]g?>A+/>*A>;)@+;,)A`>=)=i},)*);,0=)`>;$`>5+b@>7?+D>A*,ba>=c-+5Q[rTZ
7q?6!50)9Ba?+*AB*)=;?=b@)A+9=h_>a>A>;+=,)09>;)=)A?_>A)=gb@)A9)0
a?+*>AD+@`C<-+-*>a?)A=gl)bo0a>bj*+=gb@C<@>*>`c<+=@><)*)=g*>bj;)*c
bABA>*+=C<,dgA+?<,%6gb;+*=+>*A>;)@+;,)},)*);,>@C:_@>=>AC:_b`c@>l=>b@,):_
,=u>?<>A)@$jl)b@=i`>A`>=)=,)%8d_;$)*><=)skutečnost,žestavebnýúradtúto
požiadavkuvplnomrozsahuzamietol,napádamepredmetnérozhodnutiestým,že
bolíporušenéprocesnéprávaúčastníkovkonania.
3L%!*A>;)@+;,)bj@>_>=gd>?c0}+@)`C@>spósobodóvodnenlanapadnutéhorozhodnutia
evokujedojem,žesprávnyorgán,namiestotoho,abyrozhodovalnazáklade
vykonanýchdókazov,azohl'adnilpritomvšetkynámietkyúčastníkovkonania,
rozhodovalnapodkladevlastnýchvnútornýchpocitov,resp.niektorýmiprávne
významnýmiskutočnosťamisanijakonezaoberal.Takétorozhodnutienieje
možnénáležitepreskúmat'azistiť,ČOprímalosprávnyorgánktakémutozáveru,
akýmivnútornýmimyšlienkovýmipostupmisariadilkeďdospelkpresvedčeniu
uvedenémuvnapadnutomrozhodnutí.Podl'anázoruodvolatel'ovnapadnuté
[@?)=)1Ozcelkových
12


rozhodnutiejevdanejčastiprejavomsvojvólevrozhodovacejčinnostisprávneho
orgánu.
3M%6+*>b@)@>l=C<>*MA>*=+=i<=)a)*=c@h_>?>d_>*=c@,)ba?gA=B>?vg=a>?cD,;
dg`;)*=ha?gA>>*A>;)@+;$>A=)ba?)A>*;,Ah`>=)=,+Ad<Bb;+l;g=`cKM>*b%2zb@)AB
[;>A+=b`+-?+ac9;,`B0l;g=`cJM>*b%1Listinyzákladnýchprávaslob6dačlánku6
ods.1DohovoruoochraneI'udskýchprávazákladnýchslobód(Oznámenie
MinisterstvazahraničnýchvecíČSFRČ.209/1992Zb.).Odvolateliasútohonázoru,
žeobsahomvyššieuvedenéhoprávajeajprávonatakéodóvodnenierozhodnutia,
ktoréjasneazrozumitel'nedávaodpovedenavšetkyprávneaskutkovorelevantné
otázkysúvisiacespredmetomochrany-tátopožiadavkajevprávnomporiadku
Slovenskejrepublikybližšiekonkretizovanáv§47ods.3Správnehoporiadku.
3N%!*A>;)@+;,)bj@>_>=gd>?c0}+=)a)*=c@h?>d_>*=c@,+a>b@?g*)základněobsahové
náležitostirozhodnutiaakotakého,kterésúbližšie,vovnútroštátnychpodmienkach
Slovenskejrepublikyvyjadrenév§47anasl.Správnehoporiadku.Navyšeúdaje
osprávnomorgáneuvedenomvpoučenínapadnutéhorozhodnutia,akosmeuviedli
vyššie,súzjavnenesprávne.
34%[@)A+9=Cj?)*b)AM9+:);+9>=+*>b@)@>l=+ABba>?,)*);b-+*=>@;,AC<,=g<,+@`)<,
@)`0)`>bjcAg*d)=hA=)a)*=c@><?>d_>*=c@i%
3O%Vzmyslevyššieuvedenéhojesprávnyorgánpovinnýposkytnúťstručný,jasný
azrozumitel'nývýkladotom,oktorédókazysúdoprelsvojeskutkovézístenía,akými
úvahamisariadilprihodnoteníd6kazov,poprípadeprečonevykonald'alšienavrhnuté
d6kazy.Prikaždejjednotlivej,preukázanejajnepreukázanejskutočnostisprávny
orgánmusístručne,jasneavýstižneuviesf,akoktomutozáverudospel,teda
zakýchdókazovpodl'ajehonázorutentozávervyplývaaakotietodůkazyvzmysle§
47ods.3Správnehopriadkuhodnotil(ináčjerozhodnutienezákonné).
J1%zb@)A=+`>=u>?<=C<AC`;)*><cb@)=>A+=,)§47ods.3Správnehoporiadkujenutné
dospiet'kzáveru,žespožiadavkamivňomuvedenýmijevrozpore(okreminých
nedostatkov)ajtakérozhodnutiesprávnéhoorgánu,ktorébezjasného,
zrozumitel'néhoalogickéhovysvetlenianedávajednoznačnúodpoveďnatoako
správnyorgándospelkzáverečnémuzisteniu.
J2%;=C<,b;>A)<,0a>A,==>b@$ba?gA=+_>>?vg=c0?,)*=+>*{A>*=,o?>d_>*=c@,+-+
>*?)d><a?gA)jl)b@=i`)`>=)=,)=)*>b@)@+l=h)a?+bA+*l,Ah>*MA>*=+=,+
[@?)=)22d:+;`>AC:_
23


spósoburozhodnutiasprávnehoorgánu.Porušenieuvedenéhoprávaúčastníkana
jednejstraneapovinnostisprávnéhoorgánunastranedruhejsaúčastníkovikonania
(okremupretiaprávadozvediet'saopríčináchrozhodnutiaprávempredvídaným
spósoborn)odnímemožnost'náležíteskutkovoaprávneargumentovat'proti
rozhodnutiusprávnéhoorgánu(vrovinepolemikysjehodóvodmi)vrámcivyužitia
prípadnýchriadnychopravnýchprostriedkovatedasamu,vkonečnomprípade,po
vyčerpaníriadnychopravnýchprostriedkov,odnímemožnost'konaťpredsúdom.
J3%[`c@>l=>b@$0}+ba?gA=B>?vg==+*>b@)@>l=+>*{A>*=,;=)a)*=c@h?>d_>*=c@,+<g@+=
*{b;+*>`0}+>*A>;)@+;,))=,;+=>9-+`@iA=+=+<)-j<>}=>boa>bj*,oba?gA=>b@$?+ba%
=+ba?gA=>b@$=)a)*=c@h_>AC?>`c?>d_>*=c@,))?>d_>*=j@$b)0l,A{9+:))`g=>@)`
d)`h_>*{A>*c))`C<ba{b>9>?=>*{A>*=;o>*A>;)=,+@)`0)9B<>_;,9Bo
A>*A>;):><`>=)=iúspešnl.
33.Nazáverodvolateliakonštatujú,ženapadnutérozhodnutienezodpovedá
požiadavkámobsiahnutýchvovyššiecitovanýchprávnychpredpisochaztohto
dóvodunapadnutérozhodnutieniejespósobiléprieskumu,čiužzostranyúčastníka
konaniaalebozostrany(opravného-odvolacieho)správnehoorgánu.
[I]ZÁVEREčNÝNÁVRH
Nazákladevyššieuvedenýchskutočností,odvolateJianavrhujú,abyodvolací
orgánvydalvsúlades§59ods.3zákona71/1967Zb.vzneníneskorších
predpisov
86>06.5;:1/T
Z6>06.5;:1/X/9:+Y8/E6<(UG+<5?QN(KRKKLY8/E6<>6.c+MQFLLFMKLR(
bF[`JLROKJMKLR)X3(9+8;EA+</-9+<8+-1+X/9:;Y8/E6<5+56<@78/2/.5+51/+
rozhodnutle,
8Y>D,:,):_034%*+:+<9?)3124!*A>;)@+;,)
[@?)=)23d:+;`>AC:_
23


=M=_=__==,K==,~_L.~_1Prešov
MestoPrešov
V;)A=gNJ
141127?+D>A
8+:&!*A>;)=,+vočlstavebnémupovolenluč,SÚ!10850!2018-Mk.
S>;+a>*aib)=Cjl)b@=i`b@)A+9=h_>`>=)=,)@C<@>a>*gA)<>*A>;)=,+A>l,
b@)A+9=h<ca>A>;+=,c0`@>?hAB*);>5+b@>7?+D>Aa>*č.5Ú/10850/2018-Mkdňa
27.11.2018atonastavbuoeFORUM,50-1.4komunikácieaspevnenéplochya5014.1
svetelnákrižovatka,posunprechoduprechodcovpretietod6vody:
-navrhovanédopravnénapojenieoeFORUMjekapacitnenevhodnéatobezrešpektovanla
príslušne]legíslatívyatonajmáSTN736110/Z2aSTN736102.Natietoaďalšiezávažné
skutočnostipoukázalIng.Pí.TvosvojomIIDopravno-ínžinierskomposúdení
dopravnéhoriešeniaoeFORUMPrešov"vmesiacijún2017.Vzmysle§3Správneho
poriadkuods.5správnemuorgánuvyplývajednoznačnápovinnosť,že11Rozhodnutie
správnychorgánovmusívychádzaťzaspol'ahlivozistenéhostavuveci".Účastníci
konaniapožadovali,aby,nakolkovkonanísavyskytlidveodlišnédopravno-inžinierske
posúdenia,správnyorgánzabezpečiltretínezávislýdopravno-inžinierskyposudok,ktorýby
potvrdílalebovyvrátilzáveryIng.T',Stavebnýúradaaniodbordopravytakýmítoodborne
sp6sobilýmiosobamivoblastidopravnýchstaviebnedisponujúatýmpádomichnegovanie
Dopravno-inžinierskehoposúdeniadopravnéhoriešeniaoeFORUModIng.Tpovazujern
zaneodbornéanekorektné.Stavebnémuúradubezkontrolnéhodokazovanianeprlnáleží
vyhodnocovaťvyššiespomínanéposúdeníedopravnéhoriešenia,ktoréspracovalIng.T(
RozsudekVrchníhosouduvPraze'zadňa25.2.1997,č.j.6A139/94-17,Rozsudok
NajvyššíehosúduSR6/Sžp/6/2011z28.3.2012,RozsudokNSSRpublikovanývZbierke
stanovískNajvyššiehosúduarozhodnutísúdovSRč.6/2011podpor.Č.99/2011.....rozsudok
sp.Zn.6Sžo150/2009.)
]g?>A+/b<+},)*);,0=)`>;`>5+b@>7?+D>A*,ba>=c-+5Q[rTZ7q?6!50)9Ba?+*
AB*)=i<b@)A+9=h_>a>A>;+=,)09>;)=)A?_>A)=gb@)A9)0a?+*>AD+@`C<-+-*>a?)A=gl)bo0
a>bj*+=gb@C<@>*>`c<+=@><)*)=g*>bj;)*cbABA>*+=C<,dgA+?<,%6gb;+*=+b<+
},)*);,>@C:_@>=>AC:_b`c@>l=>b@i):_,=u>?<>A)ojl)b@=i`>A`>=)=,)%8d_;$)*><=)
b`c@>l=>bo0}+b@)A+9=Cúradtútopožiadavkuvplnomrozsahuzamietol,napádame
predmetnérozhodnutiestým,žeboliporušenéprocesnéprávaúčastníkovkonania.
8d_;$)*><=)ABDD,+cA+*+=h0},)*)<+*?c_>b@ca/>ACba?gA=BH>*A>;):i>?vg=)9B
=)a)*=c@hb@)A+9=?a>A>;+=,+Č.SÚjl0!850!2018-Mkzrušilakonezákonnéavrátilvec
správnemuorgánu,ktorýhovydal,nanovékonanle,
VPrešove28.12.2018


v
9VoSariš=I(anaš
MestoPrešov
Hlavná73
)1))*;PEcNT
?EC3:DTNKAMHETNz\QRATEBMzLSONTNKEMH!č.SÚ/10850/2018-Mk.
4NKEONDO\QAM^]`AQRM\JQRATEBM[GNJNMAMHAR^LRNONDZTALNDTNKAMHETN`HQRATEBM[LS
ONTNKEMHS%JRNP[TVDAKN8EQRN;PEcNTONDČ.SÚ/I0850/2018-Mkdňa27.11.2018atonastavbuoeFORUM,SO-14komunikácíeaspevnenéplochyaSO14.1svetelnákrižovatka,posunprechodupre
chodcovpretietodóvody:
&MATPGNTAM[DNOPATM[MAONIEMHEoeFORUMjekapacitnenevhodnéatobezrešpektovaniapríslušnej
legislatívyatonajmasrn736110/Z2asrn736102.Natietoaďalšiezávažnéskutočnosti
poukázalIng.P.Tvosvojom"Dopravno-inžinierskomposúdenídopravnéhoriešeniaoeFORUMPrešov"vmesiacijún2017.Vzmysle§3Správnehoporiadkuods.5správnemuorgánu
vyplývajednoznačnápovinnost',že"Rozhodnutiesprávnychorgánovmusívychádzat'zospol'ahlivo
zistenéhostavuveci".Účastnícikonaniapožadovali,aby,nakol'kovkonanísavyskytlidve
.odlišuédopravno-inžínierskeposúdenia,správnyorgánzabezpečiltretínezávislýdopravno
inžinierskyposudok,ktorýbypotvrdilalebovyvrátilzáveryIng.'I:Stavebnýúradaaniodbor
dopravytakýmitoodbornespósobilýmiosobamivoblastidopravnýchstaviebnedisponujúatým
pádomichnegovanieDopravno-inžínierskehoposúdeniadopravnéhoriešeniaoeFORUMod
Ing.1považujemzaneodbornéanekorektně.Stavebnémuúradubezkontrolnéhodokazovania
neprináležívyhodnocovat'vyššiespomínanéposúdeniedopravnéhoriešenia,ktoréspracovalIng.T:
(RozsudokVrchníhosouduvPrazezodňa25.2.1997,č.j.6A139/94-17,RozsudokNajvyššieho
súduSR6/Sžp/6/2011z28.3.2012,RozsudokNSSRpublikovanývZbierkestanovískNajvyššieho
súduarozhodnutísúdovSRČ.6/2011podpor.Č.99/2011.....rozsudoksp.Zn.6Sžo150/2009.)
Zároveňsmežiadali,nakol'koMestoPrešovdisponujeMASTERPLÁNOM.abypred
vydanímstavebnéhopovolenia,bolanavrhovanástavba,predovšetkýmjejdopravnáčast',posúdenás
týmtodokumentomadanádosúladusvyvedenýmizávermi.Následnesmežiadaliotýchtonových
skutočnostiachinformovat'účastníkovkonania,Vzhřadomnaskutočnost',žestavebnýúradtúto
požiadavkuvplnomrozsahuzamietol,napádamepredmetnérozhodnutiestým,žeboliporušené
procesnéprávaúčastníkovkonania.
?WGK"ADNLMATVccHESTEDEM[%dHADALEDPSGNQRSObNT^QOPZTM^&NDTNKAC\NPFZMABVMAOADMSR[
QRATEBM[ONTNKEMHE`'=Y(n:(1.)(+)*1&8JWPScHKAJNMEWZJNMM[ATPZRHKTECQOPZTMELSNPFZMS%
JRNP^GNTVDAK%MAMNT[JNMAMHE'
?;PEcNTE+1'*+'+)*1M

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)