Výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam : Verejná vyhláška, ktorou sa doručuje upovedomenie účastníkov konania o obsahu podaných odvolaní voči vydanému stavebnému povoleniu. SO 01 oe FORUM, SO 03 - Príprava územia - stavebná jama,SO 15 - Drobná architektúra, SO 16 - Sadové úpravy a prevádzkové súbory: PS 01 - Trafostanica, PS 02 - Záložný zdroj, PS 03 - Výt'ahy a eskalátory, vydaného pod spis. Č. SÚ/11770/136000/2018 - Tu zo dňa 29. 11. 2018 a výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam.

Výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam

02.01.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
-Z[1r"1'J•I,L).vyvesenécňa_
MestoPrešov
Stavebnýúrad
6NCWP]0,%;SGeQW)1))*;SGeQW
Verejnávyhláška,ktorousadoručuje
upovedomenieúčastníkovkonaniaoobsahupodanýchodvolanívočivydanému
stavebnémupovoleniu"SO01oeFORUM,SO03-Prípravaúzemia-stavebnájama,
SO15-Drobnáarchitektúra,SO16-Sadovéúpravyaprevádzkovésúbory:PS01-
Trafostanica,PS02-Záložnýzdroj,PS03-Výťahyaeskalátory",vydanéhopodspis.
č.SÚ/11770/136000/2018-Tuzodňa29.11.2018
avýzvanavyjadreniesakpredmetnýmodvolaniam.
Vašepodanieev.Č.!zodňa
181835/2018/31.12.2018
181838
/
2018/31
.
12.2018
181840
/
2018
/
31.12.2018Našečíslo
SÚ/90/2O19Vybavuje/linka
Ing
.TukaMesto
Prešov4]UVO
)+
'
)*'+)*2
Vec:
UpovedomenieúčastníkovkonaniaOobsahupodanýchodvolanívočivydanémustavebnému
povoleniuprestavbu,resp.inžinierskestavebnéobjekty:8001oeFORUM,SO03-
Prípravaúzemia-stavebnájama,SO15-Drobnáarchitektúra,SO16-Sadovéúpravy
aprevádzkovésúbory:PS01-Trafostanica,PS02-Záložnýzdroj,PS03-Výťahy
aeskalátory,vydanéhopodspis.č.SÚ/11770/136000/2018-Tuzodňa29.11.2018
-výzvanavyjadreniesakpredmetnýmodvolaniam.
8GTUQ;SGeQW%CMQWGEPGCOKGTUPGRS_TNVePaTUCWGDPa`SCFRQFN"C[**0QFT'*$Z]M'č.
50/1976Zb.oúzemnomplánovaníastavebnomporiadkuvzneníjehonoviel(d'alejvtexte
stavebnýzákon),vzmysle§56zákonač.71/1976Zb.osprávnomkonaní(d'alejvtexte
správnyporiadok)upovedomujeúčastníkovstavebnéhokonaniaoobsahupodanýchodvolaní
vočivydanémustavebnémupovoleniuprestavbu,resp.inžinierskestavebnéobjekty:SO01
oeFORUM,SO03-Prípravaúzemia-stavebnájama,SO15-Drobnáarchitektúra,SO16
-Sadovéúpravyaprevádzkovésúbory:PS01-Trafostanica,PS02-Záložnýzdroj,PS03-
Výťahyaeskalátory,vydanéhopodspis.Č.SÚ/11770/136000/2018-Tuzodňa29.11.2018
A]SQWGd8GTUQ;SGeQW%RS_T*VePaTUCWGDPa`SCFWYZaWC`cCTUP_MQWTUCWGDP^JQ
MQPCPKCWT`NCFGT§56správnehoporiadku,abystesakpredmetnýmodvolaniam,ktoré
tvoriaprílohutohtoupovedomeniasavyjadrilivlehotedo7dníododňadoručeniatohto
upovedomenia.


2
Pou
če
ni
e:
Tátoverejnávyhláška,ktorousadoručujeupovedomenieopodanýchodvolaniachavýzva
navyjadreniesakpredmetnýmodvolaniammusíbyťvyvesenávsúladesustanovením§26
ods.2)zák.č.71/1967Zb.osprávnomkonanípodobu15dnínaúradnejtabuliMestaPrešov
azverejnenánainternetovejstránkemestaPrešov(www.presov.sk).
Poslednýdeňtejtolehotyjedňomdoručeniaupovedomeniaopodanýchodvolaniacha
v
ý
z
v
ynavyjadreniesakpredmetnýmodvolaniam.
Dolehotysanezapočítavavsúlades§27ods.2zákonač.71/1967Zb.osprávnom
kon
a
nívzneníjehonovieldeň,ked'došlokuskutočnostiurčujúcejzačiatoklehoty.
A
kkonieclehotypripadnenadeňpracovnéhopokoja,jeposlednýmdňomlehoty
najbližšíbudúcipracovnýdeň.MESTOPREŠOV
Stavebnýúrad._Hlavná73
0
8
0PrešovWJ
Ing.Joz
Vedúcistavebnéhoúradu
;S_NQJY3
5QUQMkRKGRQFCPaEJQFWQNCP_GWKFQWCPaEJRQFGWKFGPcPaOc_TNQSPiZQFdC3
*1*1,.
(
+)*1
(
,*
'
*
+
'+)*1
*1*1,1
(
+)*1
(
,*'
*
+
'
+)*1
*1*1-)
(
+)*1
(
,*'*+
'
+
)*1
\S
C
FP
aZ]ZPCO3
@G
S
GL
P]WYJN]eMCDQNCWYWGTGP]PC`SCFPGLUCDVNK
GNG
M
USQPKEMGL`SCFPGLUCDVNK8GTUC;SGeQW8GTUC;SGšovazverejnenána
-
7"'1/'"1') _.l;•LJ.
d
ňa.
@
GS
GLP
]WYJN]eMCDQNCZWGTGP]Z`SCFPGLUCDVNK8GTUC;SGšovaastiahnutázúradnej
e
le
k
tr
on
ickejtabuliMestaPrešov
FdC'
;
Gc
KCUMCCRQFRKT


S
i&SADVOKÁTSKAKANCELÁRIA
J
UDR.M"5
,04001KOS_lCE,SLOVENSKÁREPUBLIKA
&&
&
G
&&
&
Ok
r
esnýúradPrešov
Odborvýstavbyabytovejpolitiky
Námestiemieru3
08192Prešov:.;
prostredníctvom
8GTUQ;SGeQW&TUCWGDPa`SCF
6NCWP]0,
)1))*;SGeQW
Odvolanieúčastníkovkonaniaproti
rozhodnutiuopovolenístavby
"ObchodnécentrumFORUMPrešov"podl'azákonač,71/1967Zb.osprávnémkonaní("Správnyporiadok")
vplatnomznení
ČísloSÚ/11770/136100/2018-Tu
Voveci
$@,*4&D(46*,;
.1.V,',narodený,!?-D*B;"
08001Prešov;a
2.M
I
narodený!?-D*B!7:7
78=C(F*,


(ďalejlen"účastníkkonenie",alebo"odvo/aiel'''vpríslušnom
gramatickomtvare)
prá
v
n
ezastúpený.:JUDr.M.s,advokát,sosídlom."!7L778W*FA'(!
0g+4*dfbA+c,[QW;
bC*DA
ADvO'
f(Á
TČ,zé1/)l~(Jvs.~~O~!JQ.--
Sta
veb
n
ýúrad:<(+D*=C(F*,!U4&,)fOK!7:778=C(F*,!
(ďalejlen"Stavebnýúred"alebo"správnyorgán")
Vkonaníorozhodnutíopovolenístavby
"Obc
h
odnécentrumFORUMPrešov"
t
roj
m
o
[A
]ÚVOD
1
.MestoPrešov,Hlavná73,08001PrešovrozhodnutímČ.SÚ/11770/136100/2018-
Tuzodňa29.novembra2018(ďalejlen.napadnutérozhodnutie"alebo.rozhodnutie
stavebnéhoúradu")vydalrozhodnutle,ktorýmpovolilstavbu.obchodnécentrum
FORUMPrešov",ktorýmstavba.ObchodnécentrumFORUMPrešov"sabude
realizovat
'napozemkochpodl'aevidencienehnutel'nostiparc.čKN-C3802/1,KN-C
3802/2,KN-C3802/3,KN-C3802/6,KN-C3802/9,KN-C3802/10,KN-C3802/12,
KN-C3802/14,KN-C3802/15,KN-C3648/1,KN-C3668/1,KN-C9518,KN-C9527,
KN-C9528/1,KN-C9528/2,KN-C9528/4,KN-C9546/1,KN-C9546/11,KN-C9783,
katastrálneúzemiePrešov,prerealízáciustavbyobjektovaprevádzkovýchsúborov
SO01,SO03,SO15,SO16,PS01,PS02,PS03.
9"X&b&@)cD/C*d_*@)cDA(?*4**d)fB()/&@*Cc0()/,(C(`)*c,-_4fFa*c,+h4&@(+
.9N*@+"9H[bCf,)(_*b*CA&@ac,+b*`()g+.L9*@+"9Hdfa"0"M7J8PON^?!
*hd(B)*Bb4f)*,&)g&+D&,(?)*Bb*CA&@acG5[D&,(?)Edfa*)5H,b4&D)*Bd)()g!
bCA0*B4(_*D&bC(b*@&)A(*@,*4&)A&bC*DA)&b&@)cD/BcC*d_*@)cDAccb4-)A(@1*B
K8"89"978:"
K"$@,*4&D(4A&b*@f,&`hbC*+DC(@)g'D,*BbCf,)(_*df+Dcb'c,dfa*))(`4(_*D(bC*DA
)&b&@)cD/BcC*d_*@)cDAc[D&,(?)/_*hC&@c*@,*4&)A("
[DC&)&9d'(4a*,E'_
88


[B]ROZSAHODVOLANIA
4
.RozhodnutieStavebnéhoúraduodvolatelianapádajúvovýroku,ktorýmStavebný
ú
r
adrozhodolopovolenístavby"ObchodnécentrumFORUMPrešov".
[
C
]PRíPUSTNOSŤODVOLANIA
5.Prípustnosťodvolaniaodvolateliaopierajúoznenie§53Správnehoporiadku,podl'a
ktoréholI{pJrotirozhodnutiusprávnehoorgánumáúčastníkkonaniaprávopodat'
odvolanie
,pokiet'zákonneustanovujeinaka/ebopokia/'saúčastníkkonania
odvolaniapisomnealeboústnedozápisnicenevzdal.
[
O
]VČASNOSŤDOVOLANIA
6
.Včasnost'podaniaodvolaniaod6vodňujúodvolateliaskutočnosťou,ženapadnuté
rozhodnutiebolodoručenédňa15.12.2018,vsúlades§26ods.2)Správneho
poriadkuvspojenís§42ods.2)Stavenéhozákonaspoukazomna§27ods.2)
Správnehoporiadku.
[
E
]ZASTÚPENIEODVOLATEt.:OV
7
.Odvolateliasúvodvolacomkonanízastúpeníadvokátomvzmysleustanovenia§17
ods.1Správnehoporiadku.
[F]ODVODDOVOLANIA
8
.Odvolateliapodávajúodvolanieprotinapadnutémurozhodnutiusprávnehoorgánu
znasledovnýchd6vodov:
2X&b&@)cD/C*d_*@)cDA(DCbg,ft)-BAp*CBf4)-BA,&@&BA!aD*C/+bN+*?c`h`(_*
)(,-a*)&D(46)*+s
3
2X&b&@)cD/C*d_*@)cDA(IDCbg,&@&BA!aD*C/+bN+*?c`h`(_*)(bC(+ahB&D(46)*+s
anezákonnost'
[G]ODDVODNENIE
Strana3zcelkových
11


Nedosta
t
okvduplicitnomoznačenípozemkuvovýrokovejčasti
9.Správnyorgánvnapadnutomrozhodnutívoznačenípozemkovduplicitneuvádza
parceluČ.KN-C9546/11,čímspósobil,žepreprípadprávoplatnostínapadnutého
rozhodnutia
,stanesatotozmatečnýmavnevykonatel'ným.
Nedostatokod6vodeniaanepreskúmatel'nosťnapadnutéhorozhodnutia.arbitrárnost'
(svojvol'nost')napadnutéhorozhodnutiaanezákonnost'napadnutéhorozhodnutia.
10.podl'austálenejjudíkatúryvšeobecnýchsúdov,aleajÚstavnéhosúduSR,arbítrárne
rozhodnutíesprávnehoorgánuznamená,najrná:
-extrémnynesúladprávnychzáverovsvykonanýmdokazovanímskutkovýmía
právnymizísteníamí,
-ínterpretácia,ktorájevextrémnomnesúladesobsahomprávnejpraxe(odklonod
ustálenejjudíkatúry),beztoho,abybolidostatočneod6vodnenéd6vody,nazáklade
ktorýchsprávnyorgánodmíetolstabilizovanúvýkladovúprax,
-nerešpektovaníekogentnejnormy,interpretácia,ktorájevextrémnomrozpores
prioritamispravodlivosti(predpojatýformalizmus),'\
-hodnoteníed6kazovvykonanébezakéhokol'vekakceptovateřnéhoracíonálneho
základutak,žeznichprižiadnejmožnejinterpretáciinevyplývajúprijatéskutkové
základy
.
88"\*!čojenedostatočnéod6vodneníe,je,perannalogíam,pomernekonštantne
.konkretizovanévjudikatúreNajvyššiehosúduanajmáÚstavnéhosúdu,cit."Pokíal'
najvyššísúdvodóvodnenísvojhorozsudkuneuvíedol(hociajpoukázanímna
konkrétnučasťodóvodneníapreskúmavanéhorozsudkusúduprvéhostupňa),oaké
skutkovézísteníaaprávneúvahysvojzéveroprelazakýchdóvodovpovažoval
argumentácíusťažovatel'kyza"skuikovoíprávnebezvyznemnú",postupoval
ned6sledneaporušílzákladnéprávosťažovatel'kynasúdnuochranu,zahfňajúce\
právonaspravodlivýproces,súčasťouktoréhojeprávoúčastníkakonanianataké
od6vodneníesúdnehorozhodnutía,ktoréjasneazrozumitel'nedávaodpovedena
Strana4zcelkových
11


všetkyprávneaskutkovorelevantnéotázkysúvisiacespredmetomsúdnejochrany
(obdobnenapr.IV.ÚS115/03,III.ÚS119/03,III.ÚS116/06).(1/1.ÚS153/07).
$Z#,=8AB1D52=LK@142E=5<1;2EWD>AD>9591@7C<5=BH388>2A81Q=CB59D>4SD>4=5=J
=5:>Q5@5=B=LB#9#95Q>@>FQ>4=CB85<CAJ2EW:>=F8AB5=B=Iajehoargumentymusia
podporiťpríslušnýzéver.Súčasnemusídbaťtiežnajehocelkovúpresvedčivosť,teda
inýmislovami,nato,abypremisyzvolenévrozhodnutí,rovnakoekozávery,ku
ktorýmnazákladetýchtopremísdospe/,bolipreširšiuprávnickú(aleajlaickú)
verejnosťprijatel'né,racionálne,alevneposlednomradeajspravodlivéa
presvedčivé.Vprípade,ked'súprávnezáveryvextrémnomnesúladesvykonanými
skutkovýmizisteniami,aleboznichvžiadnejmožnejinterpretáciisúdneho
rozhodnutianevyplývajú,trebatakérozhodnutiepovažovaťzarozpornésčl.46oas.1
ÚstavySR,čičI.6DohovoruoochraneI'udskýchprávazákladnýchslobéd.(nálezUS
SR,sp.zn.I.ÚS243/07).
13
.Akovšakústavnýsúdvosvoje]judikatúreopakovanezdóraznil,nezávislost'
rozhodovaniasauskutočňujevústavnomazákonnomprocesno-právnomahmotno
právnomrámci.Procesno-právnyrámecpredstavujúpredovšetkýmprincípyriadneho
aspravodlivéhoprocesu,akovyplývajúzčl.46anasl.ústavyačI.6ods,1dohovoru.
Jednýmztýchtoprincípov,predstavujúcimsúčasťprávanariadnyproces(čl.46ods.
1ústavy,čl.6ods.1dohovoru)avylučujúciml'ubov61'uprirozhodovaní,jeaj
povinnost
'svojerozhodnutiaod6vodnit'podl'a§47anasl.Správnehoporiadku
sp6sobomzakotvenýmvustanovení§47ods.3SprávnehoporiadkuZod6vodnenia
musívyplývat'vzt'ahmedziskutkovýmizisteniamiaúvahamiprihodnoteníd6kazov
nastranejednejaprávnymizáverminastranedruhej.Vprípade,kedysúprávne
záveryvextrémnomnesúladesvykonanýmiskutkovýmizisteniamialeboznichv
žiadnejmožnejinterpretáciiod6vodneniarozhodnutianevyplývajú,trebatakéto
rozhodnutiepovažovat'zarozpornésčl.46ods.1ústavy,resp.čl.6ods.1dohovoru.
(rozhodnutieÚstavnéhosúdu,sp.zn.I.ÚS243/07:7.)
14.Stavebnýúrad,vydanímpredrnetnéhostavebnéhopovoleniaporušilhned'niekolko
ustanovenístavebnéhozákonaavykonávacíchvyhlášok.Nastrane3a6povol'uje
zemnépráce,stavebnújamuajehodočasnézabezpečeniekotevnýmzáporovým
paženímsvýdrevou,pričomtietoprácesúužzváčše]častistavebníkom
zrealizované.Samotnéstavebnékonaniebolozvolanésmiestnymzist'ovaním,avšak
niktozozástupcovsprávnehoorgánuakoajúčastníkovkonaniasamiestneho
zisťovanianamiestesamom-budúcejstavbynezúčastnil.Konaniesauskutečnilo
lennap6desprávnehoorgánu.Primiestnomzisťovanínabudúcejstavbebymusel
[DC&)&Md'(4a*,E'_
88


správnyorgánobjektívnekonštatovať,žestavbajeužzačatáatotak,žesúuž
zreali
z
ovanézemnépráce-stavebnájamaakoajzáporovépaženiesvýdrevou.8010
povinnosťousprávnehoorgánu,vzmysle§60Stavebnéhozákona,stavebné
konaniezastaviťanáslednepostupovaťvzmysle§88a88a.Stavebnéhozákona.
8M
"S4_*C*0)fd&ctg,&)fbC&v)&bC(@B(D)*B+D&,(?)*BhC&@(!&4(&`A)E'_+D&,(?)E'_
hC&@*'_&a*&`c+D&)*,()A&,-_4fFa-<+z=[ZČ.532/2002Z.z.ač.453/2000Z.z.
podl
'
anášhonázorujednoznačnedefinujú,žestavebnépovolenienavlastnústavbu
(hlavnústavbuoeFORUM-SO01)jemožnévydat'ažpovydaníprávoplatných
stavebnýchpovolenínapodmieňujúceinvestície,t.j.naprípojkytechnickej
infraštruktúryadopravnénapojenie(SO04.1,04.2,04.3,04,4,05,06,07,08,11,
12,13),ktorýmidodnešnéhodňastavebníknedisponuje.VyhláškaČ.532/2002Z.z
v§§7a9definujePripojeniestavbynapozemnékomunikácieaPripojenie
stavbynamiestnyrozvodtechnickéhovybaveniaúzemia.PodobnevoVyhláške
Č
.453/2000 Z.z.v§9sacitujúnáležitostiprojektovejdokumentáciepre
stavebnépovoleniet.j.nárokynazásobovanieenergiamiavodou,odvádzanie
odpadovýchvod,dopravu,napojeniestavbynaexistujúcesieteazariadenia
technickéhovybaveniaúzemia.Vlastnástavbabezstavebnéhopovoleniana
prípojkytechnickejinfraštruktúryadopravnénapojenienemažebyťužívania
schopnáanemažebyťnaňuvydanékolaudačnérozhodnutie.Pritomstavebný
úradvdesiatkachinýchpodanívminulostistavebnékonanienahlavnú/éstavby
prerušilavyzvalstavebníkaabypredložilprávoplatnéstavebnépovoleniečiužna
dopravnúčast'alebonainžinierskesiete.Ajked'oprípadnomodvolanírozhodne
druhostupňovýsprávnyorgán,zdásanám,žestavebnýúradsajednoznačne,
ajzacenuprípadnéhoporušeniazákona,prikláňavplnomrozsahunastranu
stavebníkaavočiverejnostistrácaodbornýkredit.
16.Podl'a§62ods.1písmoc)Stavebnéhozákonavstavebnomkonanístavebnýúrad
skúma
,čijezabezpečenákomplexnost'aplynulost'výstavby,čijezabezpečené
včasnévybudovanietechnického,občianskehoaleboinéhovybaveniapotrebnéhona
riadneužívanie.Podl'amienkyodvolatel'ovvšakztohtoustanoveniaStavebného
zákonavyplývapovinnost'zabezpečit'komplexnost'povol'ovanejvýstavby.Tása
vprvomradezabezpečujetým,žestavebnépovolenieprehlavnústavbubymalobyť
vydanéažvnadvaznostinapredchádzajúceprávoplatnéstavebnépovoleniapre
prípojkytechnickejinfraštruktúry-ELI,verejnéosvetlenieaplyn,vodnéstavebné
objektyadopravnéstavebnéobjektyvrámcistavby,ktorévydávajúšpeciálne
[DC&)&Nd'(4a*,E'_
88


stavebnéúrady-Vodoprávny(OÚPrešov)adopravný(príslušnýodborMsÚ
Prešov).
8O"S*,*46c`(B(+Acb*d*C)AD6)&D*!t($e=C(F*,&a**@,*4&'g*Cqf)ct,BA)c4*+DA
,A)E'_bCgb&@*'_d&BA(D*4bC(@4t()A(b4&D)*+DA+D&,(?)/_*b*,*4()A&bC(_4&,)h
+D&,?cd@w,*@c!t(,B(@dA0&+(cb4-)c4&b4&D)*+D6+D&,(?)/_*b*,*4()A&bC(,*@)/!
C(+b"@*bC&,)/+D&,(?)/*?`(aD-,CfB'Ab*,*46*,&)(`+D&,?-">D(`D**Dfda(D(@&
(vA+Dc`(&`C*d_*@*,&'A&bC&v$e[,A@)ga&a**@,*4&'A(_**Cqf)c"G,AjČ.:OU-SK
OCDPK-2018/000087-009.....Svidník05.04.2018).
8:"Vzhl'adomnavyššieuvedenéodvolateliapoukazujúnarozpornapadnutého
rozhodnutia-stavebnéhopovolenias§62ods.1písmoc)Stavebnéhozákona.
19
.ÚčastnícikonaniarozporovalistanoviskodotknutéhoorgánuKrajskéhopamiatkového
úraduvPrešovezodňa04.06.2018,Č.KPUPO-2018/8396-4/4367/0nfastanovisko
MsÚ,odboruhlavnéhoarchitektaz28.06.2018,Č.8579/2018.Podl'amienky
odvolatel'ovmalstavebnýúradpostupovat'podl'a§140bStavebnéhozákona,
čovšakneurobil.
20.Stavebnýúradbolzozákonapovinnýstavebnékonanieprerušiť.
98"[D&,(?)EhC&@+AB&4)f+4(@)(,-tA&@&s*@@*Da)cDE'_*Cqf)*,GWC&`+a/_*
b&BA&Da*,/_*hC&@c,=C(F*,(&<+e=C(F*,!*@?*C_4&,)/_*&C'_AD(aD&HA'_
+D&)*,A+afa)fBA(Da&B,d)(+()EBh0&+D)ga*Ba*)&)A&"
99">bCgb&@(!&a?-@*Da)cD/*Cqf)-!GWC&`+aEb&BA&Da*,EhC&@,=C(F*,(&<+e
=C(F*,!*@?*C_4&,)/_*&C'_AD(aD&H,*+,(D4(b*@&)E'_)fBA(DNadB()A4A+,*`(
df,&d)/+D&)*,A+af!+D&,(?)EhC&@?-D&aD*dB()()/df,&d)/+D&)*,A+af!C(+b"
b*@BA()a-d)A'_bC(BA(D*4@**?+&_c+D&,(?)/_*b*,*4()A&"
9K">bCgb&@(!&a?-@*Da)cD/*Cqf)-GWC&`+aEb&BA&Da*,EhC&@,=C(F*,(&<+e=C(F*,!
*@?*C_4&,)/_*&C'_AD(aD&H+,*`(b*,*@)/df,&d)/+D&)*,A+af,*+,(D4(b*@&)E'_
)fBA(D*a)(dB()A4A!+D&,(?)EhC&@?-?*4b*,A))E+A,-tA&@&s,-`&@C()A(!
)&@CA&@()/_**Cqf)cGhC&@cH"
9L!X&@CA&@()E*Cqf)`(b*,A))E+&,-`&@CAsD&a!t(df,&d)/+D&)*,A+a*@*Da)cD/_*
*Cqf)c?cjb*D,C@g!&4(?*df,&d)/+D&)*,A+a*@*Da)cD/_**Cqf)c+fBdB()g"
[DC&)&Od'(4a*,E'_
88


25
.Následnejestavebnýúradpovinnýzapracovat'nadriadenýmorgánom
potvrdené/zmenenézávaznéstanoviskodoobsahustavebnéhopovolenia.
9N">d_46&@*B)&)(+bCf,)EbC*'(+)Eb*+Dcb*@,*4&D(4A&)&bf@&`hbC(@C)(D)/
+
D
&,(?
)
/b*,*4()A(+&CqcB()Df'A*c!t(?*4Ab*CcF()/bC*'(+)|bCf,&
h0&+D)ga&a*)&)A&"
9O
"=*@46&.K9*@+"8[bCf,)(_*b*CA&@ac`(,F&a[D&,(?)EhC&@b*,A))EdA+DAD6bC(+)(
&hb4)(+acD(0)E+D&,,('A&d&DEBh0(4*B+A`(b*,A))E*?+D&C&D6b*DC(?)/b*@a4&@-
b
C
(C*d_*@)cDA("=CA*?+D&C&)gDE'_D*b*@a4&@*,(Cq*@Na&d*,b*DC(?)E'_bC(
C*d_*@)cDA(,*,('A+&B(`)A(`(,A&d&)E4())f,C_BAh0&+D)ga*,a*)&)A&!bCA0*B`(
dC(`C)/
!t(a*)aC/D)-+bN+*?dA+D6*,&)A&b*@a4&@*,bC(C*d_*@)cDA(cC0c`(+&B*D)E
[D&,(?)EhC&@"QaEa*4,(ad,*4()E+bN+*?ca4&@f[D&,(?)/BchC&@cb*,A))*+D6dA+DAs
bC(+)(&hb4)(+acD*0)E+D&,,('A!D&aE!aD*CEbC(+)(&dC*dcB4D(x)(@f'@b*,(@()&
,F(Da-,-DEa&)/*Dfda-h0&+D)ga*,a*)&)A&"[&B*dC(`B(b4&Dg!"t(,*@N,*@)()g
+,*`_*C*d_*@)cDA&`(b*,A))Ec,A(+D6všetkyskutočnosti,ktorébolipodkladompre
jehorozhodnutie,akovyhodnotilvykonanéd6kazy,vrátaneskutočnosti,prečoneboli
niektoréd6kazyvykonané.Zuvedenéhovyplýva,ženestačíuviesťibatoakéd6kazy
bolívykonanéaakoichStavebnýúradvyhodnotil,pričomStavebnýúradmusí
zd6vodniť
,ktoréskutočnostimaldokazovanímzajednoznačnepreukázanétona
jednejstraneasúčasnemusíStavebnýúraduviesťazd6vodniťprečoazakého
d6vodunavrhovanéd6kazynevykonalaleboakichajvykonalakotietovyhodnotil.
Absenciatakéhood6vodnenianapadnutéhorozhodnutiavediekjeho
nepreskúmatel
'
nostiergonezákonnosti.
9:
"$@,*4&D(4A&D&a+b*ca&d*B)&,F(Da*c,(@()/)&BA(D&`hdfa*))*+D6)&b&@)cD/_*
C*d_*@)cDA&bC(b*CcF()A(.LO*@+"K[bCf,)(_*b*CA&@ac>*@w,*@)()gC*d_*@)cDA&
+bCf,)-*Cqf)c,(@A(!aD*C/+acD(0)*+DA?*4Ab*@a4&@*B)&C*d_*@)cDA(!&aEBA
h,&_&BA?*4,(@()EbCA_*@)*D()gdókazov,akopoužilsprávnuúvahupripoužití
právnychpredpisov,nazákladektorýchrozhodoval,aakosavyrovnalsnávrhmia
námietkamiúčastníkovkonaniaasichvyjadreniamikpodkladomrozhodnutia.
Vpredmetnomprípadesataknestalo.Odvolatelrnipodanýminámietkamivkonaní
sasprávnyorgánvysporiadalpovrchne,nedostatočne,vzásadeichibauviedol
anáslednekonštatoval,žeimnevyhovel,avšakabsentujeakákolvekbližšlazmienka
nazákladeakýchskutočností,nevyhovelnámietkamarovnakotakakýmiúvahamisa
správnyorgánriadilpri~odnoteníd6kazovarovnakotakakosameritórnevyrovnal
snámietkamicdvolateřov.Uvedenévážnepochybenianapadnutéhorozhodnutia
[DC&)&:d'(4a*,E'_
8
8


0
,•
sp6sobujú,ženapadnutérozhodnutiejeneurčitéanesieznakysvojv61epri
rozhodovacejčinnostisprávnehoorgánu,
9P
"$@,*4&D(4A&+hD*_*)fd*Cc!t(D&aED*+bw+*?*@w,*@)()A&)&b&@)cD/_*C*d_*@)cDA&
(,*ac`(@*`(B!t(+bCf,)-*Cqf)!)&BA(+D*D*_*!&?-C*d_*@*,&4)&dfa4&@(
,-a*)&)E'_@wa&d*,!&d*_4&@)A4bCAD*Bvšetkynámietkyúčastníkovkonania,
rozhodovalnapodkladevlastnýchvnútornýchpocitov,resp.niektorýmiprávne
významným
iskutočnosťamisanijakonezaoberal.Takétorozhodnutienieje
možnénáležítepreskúmaťazistiť,ČOprimalosprávnyorgánktakémutozáveru,
akýmivnútornýmimyšlienkovýmipostupmisariadilkeďdospelkpresvedčeniu
uvedenémuvnapadnutomrozhodnutí.Podl'anázoruodvolatel'ovnapadnuté
rozhodnutiejevdanejčastiprejavomsvojv61evrozhodovacejčinnostisprávneho
orgánu
.
K7
!X(@*+D&D*0)EB*@N,*@)()gB)&b&@)cD/_*C*d_*@)cDA&+bCf,)-*Cqf)b*CcFA4
dfa4&@)/bCf,**@,*4&D(46*,)&+bC&,*@4A,/a*)&)A(,dB-+4(04f)acLN*@+"8e+D&,-
[4*,()+a(`C(bc?4Aa-!04f)acKN*@+"8mA+DA)-dfa4&@)E'_bCf,&+4*?N@&04f)acN
*@+"8S*_*,*Cc**'_C&)(#6c@+aE'_bCf,&dfa4&@)E'_+4*?N@G$d)fB()A(
<A)A+D(C+D,&d&_C&)A0)E'_,('gi[TZČ.209/1992Zb.).Odvolateliasútohonázoru,
žeobsahomvyššieuvedenéhoprávajeajprávonatakéod6vodnenierozhodnutia,
ktoréjasneazrozurnltelnedávaodpovedenavšetkyprávneaskutkovorelevantné
otázkysúvisiacespredmetomochrany-tátopožiadavkajevprávnomporiadku
Slovenskejrepublikybližšiekonkretizovanáv§47ods.3Správnehoporiadku.
K8!$@,*4&D(4A&+hD*_*)fd*Cc!t()&b&@)cD/C*d_*@)cDA(b*+DCf@&dfa4&@)/*?+&_*,/
)f4(tAD*+DAC*d_*@)cDA&&a*D&a/_*!aD*C/+h?4AtFA(!,*,)hDC*FDfD)-'_b*@BA()a&'_
[4*,()+a(`C(bc?4Aa-,-`&@C()/,§47anasl.Správnehoporiadku.
K9"[D&,(?)EhC&@+&,N?('&4(?*)(@*+D&D*0)(!,-+b*CA&@&4+`(@)*D4A,EBA)fBA(Da&BA
D&a
!&a*+hc,f@d&)/,)&b&@)cD*BC*d_*@)cDg"
KK!Vzmyslevyššieuvedenéhojesprávnyorgánpovinnýposkytnúťstručný,jasný
azrozumitel'nývýkladotom,oktoréd6kazysúdoprelsvojeskutkovézistenia,akými
úvahamisariadilprihodnoteníd6kazov,poprípadeprečonevykonalďalšienavrhnuté
d6kazy.Prikaždejjednotlivej,preukázanejajnepreukázanejskutočnostisprávny
orgánmusístručne,jasneavýstižneuviesť,akoktomutozáverudospel,teda
zakýchd6kazovpodl'ajehonázorutentozávervyplývaaakotietod6kazyvzmysle§
47ods.3Správnehopriadkuhodnotil(ináčjerozhodnutienezákonné),
[DC&)&Pd'(4a*,E'_
88


34
.Ústavnekonformnýmvýkladomustanovenia§47ods.3Správnehoporiadkujenutné
dospieťkzáveru,žespožiadavkamivňomuvedenýmijevrozpore(okreminých
nedostatkov)ajtakérozhodnutiesprávnehoorgánu,ktorébezjasného,
zrozumlteřnéhoalogickéhovysvetlenianedávajednoznačnúodpoved'natoako
správnyorgándospelkzáverečnémuzisteniu.
KM
"#)EBA+4*,&BA!b*,A))*+D6+bCf,)(_**Cqf)c!CA&@)(*@N,*@)AsC*d_*@)cDA(`(
*@C&d*BbCf,&h0&+D)ga&a*)&)A&)&@*+D&D*0)/"&bC(+,(@0A,/*@N,*@)()A(
+bw+*?cC*d_*@)cDA&+bCf,)(_**Cqf)c"=*CcF()A(c,(@()/_*bCf,&h0&+D)ga&)&
`(@)(`+DC&)(&b*,A))*+DA+bCf,)(_**Cqf)c)&+DC&)(@Cc_(`+&h0&+D)ga*,Aa*)&)A&
G*aC(BcbC(DA&bCf,&@*d,(@A(s+&*bCg0A)f'_C*d_*@)cDA&bCf,*BbC(@,g@&)EB
+bw+*?*C)H*@)gB(B*t)*+D6náležíteskutkovoaprávneargumentovat'proti
rozhodnutiusprávnehoorgánu(vrovinepolemikysjehodóvodrni)vrámcivyužitia
prípadnýchriadnychopravnýchprostriedkovatedasamu,vkonečnomprípade,po
vyčerpaníriadnychopravnýchprostriedkov,odnímemožnost'konat'predsúdom.
KN"[acD*0)*+D6!t(+bCf,)-*Cqf))(@*+D&D*0)(*@N,*@)A4)&b&@)cD/C*d_*@)cDA(BfD()
@w+4(@*a!t(*@,*4&D(4A&&)A4()*?`(aDg,)()(B&`hB*t)*+D6b*+h@As+bCf,)*+D6C(+b"
)(+bCf,)*+D
6)&b&@)cD/_*,EC*acC*d_*@)cDA&&C*d_*@)hs+&!0A,w?('&&af)*D&a
d&a/_*@w,*@c&&aEB+bN+*?*B*@0,*@)As*@,*4&)A(D&a!&?-B*_4A?-s
,*@,*4&'*Ba*)&)gh+b(F)g"
KO"X&df,(C*@,*4&D(4A&a*)FD&Dc`h!t()&b&@)cD/C*d_*@)cDA()(d*@b*,(@f
b*tA&@&,afB*?+A&_)cDE'_,*,-FFA('AD*,&)E'_bCf,)-'_bC(@bA+*'_&dD*_D*
@w,*@c)&b&@)cg/C*d_*@)cDA()A(`(spósobiléprieskumu,čiužzostranyúčastníka
konaniaalebozostrany(opravného-odvolacieho)správnehoorgánu.
[I]ZÁVEREčNÝNÁVRH
Nazákladevyššieuvedenýchskutočností,odvolatelianavrhujú,abyodvolací
orgánvydalvsúlades§59ods.3zákona71/1967Zb.vzneníneskorších
predpisov
32WM2.1T4N/c
Strana10zcelkových
11


R
oz
h
od
n
utleMesíaPrešov,Hlavná73,08001Prešovzodňa29.11.2018,
Č.S
Ú
f
11770
/
136
1
00
f
2018
a
T
u,sarušíavecsavraciaMestuPrešovnanové
prejednaniearozhodnutle,
VKošiciach,28.decembra2018$@,*4&D(4A&
[DC
&
)&88d'(4a*,E'_
8
8


·I
,p
MESTOPWOVMestekýúraavPre~oYeI1
Čf~
DSjIisu:Rrigim.ljl~m:
Z
Mk
alallota
D.i
la:
3'1-12-2018UllL'leJlI.a:
~
P
rfIohy:
I
~ml~
:...
E
Y
i
d
en
~6Cfl
l
odošlol~//J'1cfl!JM-4JMestoPrešov
U4&,)fOK
7:778=C(F*,
>(
';oeFORUM-odvolanievočivydanémustavebnémupovoleniu.
S*4(b*@bg+&)E<AW?-D*B!&a*h0&+D)ga+D&,(?)/_*a*)&)A&)&
b
C
(@B(D)h+D&,?c!b*@f,&B,dfa*))(`lehoteodvolanievočivydanémustavebnému
povoleniuč.SÚ/11770/136100/2018-Tuzodňa29.11.2018snižšieuvedeným
od
ó
vodnenírn:
I
+D&,(?)Eúrad,vydanímpredmetnéhostavebnéhopovoleniaporušilhned'niekol'ko
us
t
anovenístavebnéhozákonaavykonávacíchvyhlášok.Nastrane3a6povolujezemné
p
r
áce
,stavebnújamuajedočasnézabezpečeniekotevnýmzáporovýmpaženímsvýdrevou,
pričomtietoprácesúužzváčše]častistavebníkomzrealizované.Samotnéstavebněkonanie
bolozvolanésmiestnymzisťovaním,avšakniktozazástupcovsprávnehoorgánuakoaj
účastníkovkonaniasamiestnehozisťovanianamiestesamom-budúcejstavbynezúčastnil.
Konan
iesauskutočnilolennapodesprávnehoorgánu.Primiestnomzisťovanínabudúcej
stavbebymuselsprávnyorgánobjektívnekonštatovať,žestavbajeužzačatáatoržesúuž
z
reali
z
avanézemnépráce-stavebnájamaazáporovépaženiesvýdrevou.ZároveňVámv
prílo
hetohtolistupripájamajaktuálnefotografiezastavenlska,kdejemožnévidieť
zr
eali
zov
a
n
ézáporovépaženieakoajprácesúvisiacesrozvodmiapokládkovEU
rozv
o
d
o
v,prekteréstavebníknemápotrebnéstavebnépovolenie.Bolopovinnosťou
sp
r
ávnehoorgánu,vzmysle§60Stavebnéhozákona(SZ),stavebnékonaniezastaviťa
následnepostupovaťvzmysle§88a88a.
IS4_*C*0)fd&ctg,&)fbC&v)&bC(@B(D)*B+D&,(?)*BhC&@(!&4(&`A)E'_+D&,(?)E'_
hC&@*'_&a*&`c+D&)*,()A&,-_4fFa-<+z=MZ0"MK9J9779&LMKJ9777b*@46&)fF_*)fd*Cc
`(@)*
d
)&0)(@(pA)c`h!t(+D&,(?)/b*,*4()A()&,4&+D)h+D&,?cG_4&,)h+D&,?coeFORUM
SO01)jemožnévydaťažpovydaníprávoplatnýchstavebnýchpovolenínapodmieňujúce
investíc
i
e,t.j.naprÍpojkytechnickejinfraštruktúryadopravnénapojenie(5004.1,04.2,
0
4,
3
,
0
4.4
,05,06,07,08,11,12,13),kterýmidodnešnéhodňastavebníknedisponuje.
Vyh
láš
ka532/2002v§7a§9definujePripojeniestavbynapozemnékomunikácíea
Pr
i
po
je
n
iestavbynamiestnyrozvodtechnickéhovybaveniaúzemia.Podobnevovyhláške
453
/
2000v§9sacitujúnáležitostiprojektovejdokumentácieprestavebnépovoleniet.j.
n
á
rokynazásobovanieenergiamiavodou,odvádzanieodpadovýchvod,dopravu,
nap
o
j
eniestavbynaexistujúcesieteazariadeniatechnickéhovybaveniaúzemia.Vlastná
s
t
a
vb
abezstavebnéhopovolenianaprípojkytechnickejinfraštruktúryadopravnénapojenie
n
ern
óž
ebyťužívaniaschopnáanernóžebyťnaňuvydanékolaudačnérozhodnutie.Pritom
st
a
vebnýúradvdesiatkachinýchpodanívminulostistavebnékonanienahlavnú-éstavby
p
re
ru
š
ilavyzvalstavebníkaabypredložilprávoplatnéstavebnépovoleniečiužnadopravnú
č
asťalebonainžinierskesiete.


Ajkeďoprípadnomodvolanírozhodnedruhostupňovýsprávnvorgán,zdá53nám,
žestavebnýúradsajednoznačnerajzacenuprípadnéhoporušenlazákona,prikláňav
pl
n
omrozsahunastranustavebníkaavočiverejnostistrácaodbornýkredit.
;QFi"
C§62ods.1písmoc)Stavebnéhozákonavstavebnomkonanístavebnýúradskúrna,čije
zabezpečenákomplexnosťaplynulosťvýstavby,čijezabezpečenévčasnévybudovanie
t
echnického,občianskehoaleboinéhovvbavenlapotrebnéhonariadneužívanie.PodJ'a
m
ó
jhonázoruvšakztohtoustanoveniaStavebnéhozákonavyplývapovinnosťzabezpečiť
komplexnos
ťpovoJ'ovanejvýstavby.Tásavprvomradezabezpečujetým,žestavebné
povolenieprehlavnústavbubymalobyťvydanéažvnadváznostlnapredchádzajúce
právoplatnéstavebnépovoleniapreprípojkytechnickejinfraštruktúrv-El.l,verejné
osvetlenieaplyn,vodnéstavebnéobjektyadopravnéstavebnéobjektyvrámcistavby,ktoré
vydávajúšpeciálnestavebnéúrady-Vodoprávny(OÚPrešov)adopravný(príslušnýodbor
MsÚPrešov).
Upo
z
orňujemnato,žeOÚPrešovakoodvolacíorgánužvminulostivinýchprípadoch
z
amietolpredlženieplatnostistavebnéhopovoleniaprehlavnústavbuzdóvodu,žev
medzičaseuplynulaplatnosťstavebnéhopovoleniaprevodné,resp.dopravnéstavebné
objektyvrámcipovoJ'ovanejstavby.VtejtootázketedaexistujeajrozhodovaciapraxOÚ
Svidníkakoodvolaciehoorgánu.(Č.:OU-SK-OCDPK-2018j000087-009Svidník05.
04.2018)
@
ZJ
N"C
F
QOPCvvssieuvedenépoukazujemnarozpornapadnutéhostavebného
po
v
o
leni
as§62ods.1písmoc)Stavebnéhotákona.
&\cCTUP_MMQPCPKCSQZRQSQWCNTUCPQWKTMQFQUMPVU^JQQSI]PVqSCLTM^JQRCOKCUMQW^JQ`SCFV
W;SGeQWGZQFdC)-')/'+)*1%Č.KPUPO-20'18j8396-4j4367jOnfaMsÚ,odboruhlavného
architektaz28.06.2018,č.8579j2018.Podl~~nášhonázorumalstavebnýúradpostupovať
p
odlá§140bstavebnéhozákona,čovšakneurobll,
1.stavebnýúradbolzozákonapovinnýstavebnékonanieprerušiť,
+
'TUCWGDPa`SCFTKOCNP]TNGFPGWYgKCFCfQFFQUMPVUaEJQSI]PQW#qSCLTM^JQRCOKCUMQW^JQ
`SCFVW;SGeQWGC8T\;SGeQW%QFDQSJNCWP^JQCSEJKUGMUC$KEJTUCPQWKTM]MP]OKGUMCO
'WZPGTGPaO`cCTUP_MQOMQPCPKC%
,'C$@RS_RCFG%CMDYFQUMPVU^QSI]PY#qSCL|MaRCOKCUMQWa`SCFW;SGeQWGC8T\;SGeQW%
QFDQSJNCWP^JQCSEJKUGMUC$WQTWGUNGRQFCPaEJP]OKGUQMZOGPKNKTWQLGZ]WCZP^TUCPQWKTM]%
TUCWGDPa`SCFDYUCMUQZOGPGP^Z]WCZP^TUCPQWKTM]%SGTR'RQFOKGPMYZPKEJRSGOKGUQNFQ
UGXUVTUCWGDP^JQRQWQNGPKC'
D$@RS_RCFG%CMDYFQUMPVU^QSI]PY#qSCLTMaRCOKCUMQWa`SCFW;SGeQWGC8T\;SGeQW%
QFDQSJNCWP^JQCSEJKUGMUC$TWQLGRQWQFP^Z]WCZP^TUCPQWKTM]WQTWGUNGRQFCPaEJP]OKGUQM
PGZOGPKNK
%TUCWGDPa`SCFDYDQNRQWKPPaTKWYgKCFCfWYLCFSGPKGPCFSKCFGP^JQQSI]PV#`SCFV$'
9CFSKCFGPaQSI]PLGRQWKPPaTCWYLCFSKfUCM%gG3
&Z]WCZP^TUCPQWKTMQFQUMPVU^JQQSI]PVDV}RQUWSF_%CNGDQ
&Z]WCZP^TUCPQWKTMQFQUMPVU^JQQSI]PVT]OZOGP_'


Nás
l
ednejestavebnýúradpovinnýzapracovaťnadriadenýmorgánompotvrdenéjzmenené
závaz
n
éstanoviskodotextustavebnéhopovolenia.
@Z
JN
C
FQSPPCPGTRS]WPYRSQEGTPaRQTUVRPCR]FCOGRSGFOGUP^TUCWGDP~RQWQNGPKGT
a
rg
u
me
nt
á
c
l
ou,žeboliporušenéprocesnéprávaúčastníkakonanla.
@ZJ
N
"
CF
QOPCWYeeKGVWGFGP^%gKCFCOGFSVJQTUVRdQWaTRS]WPY&QFWQNCE_QSI]PCDY
PCRCFPV
U
^TUCWGDP~RQWQNGPKGč,SÚ/11770/136100!2018-Tuzrušilakonezákonnéavrátil
ve
csprávnemuorgánu,ktorýhovydal,nanovékonanie.
@;SGeQWG+1'*+'+)*1
Prílohy:Fotozostavby
V
'ŠarišKanaš
")M
~
--------
--
-
--
_
.~
!
------~- 
Prtlo
h
y
:i3)tl',mj3:
E
v
i
lI
en
~lI
áM~orlošlojpe~;;-1·~~"';1"':o:j--'to:-_~--mr-~MestoPrešov
6NCWP]0,
)1))
*;SGeQW
@GE3oeFORUM-odvolanievočivydanémustavebnémupovoleniu.
4QNGRQFR_TCPa8%WNCTUP_MDYUVna,Prešov,akoúčastníkstavebného
konanianapredmetnústavbu,podávamvzákonnejlehoteodvolanievočivydanémustavebnému
povolen
i
uČ.SÚ/117701136100/2018-Tuzodňa29.11.2018snižšieuvedenýmodóvodnením:
&TUCWGDPa`SCF%WYFCP_ORSGFOGUP^JQTUCWGDP^JQRQWQNGPKCRQSVeKNJPGF"PKGMQN"MQVTUCPQWGP_
TUC
W
GDP^JQZ]MQPCCWYMQP]WCE_EJWYJN]eQM'9CTUSCPG,C/RQWQN"VLGZGOP^RS]EG%TUCWGDP`LCOVC
LGFQcCTP^ZCDGZRGcGPKGMQUGWPaOZ]RQSQWaORCgGP_OTWaFSGWQV%RSKcQSPUKGUQRS]EGT`VgZWCceGL
c
CTUKTUCWGDP_MQOZSGCNKZQWCP^'=COQUP^TUCWGDP^MQPCPKGDQNQZWQNCP^TOKGTUPYOZKTfQWCP_O%
C
W
eC
Mniktozozástupcovsprávnehoorgánuakoajúčastníkovkonaniasamiestnehozist'ovaniana
miestesamom-budúcejstavbynezúčastnil.Konaniesauskutočnilolennapodesprávnehoorgánu.Pri
mi
e
stnomzisťovanínabudúcejstavbebymuselsprávnyorgánobjektívnekonštatovať,žestavbajeuž
za
č
atáato,žesúužzrealizovanézemnépráce-stavebnájamaa.záporovépaženiesvýdrevou.
Zár
o
v
eňVámvprílohetohtolistupripájamajaktuálnefotografiezostaveniska,kdejemožné
v
idí
e
ťzrealizovanézáporovépaženieakoajprácesúvisiacesrozvodmiapokládkovELI
ro
zv
odov,prektoréstavebníknemápotrebnéstavebněpovolenie.Bolópovinnost'ousprávneho
orgánu
,vzmysle§60Stavebnéhozákona(SZ),stavebněkonaniezastavit'anáslednepostupovat'v
zmysle§88a88a.
&4NJQSQcP]ZCVg_WCP]RSCXPCRSGFOGUPQOTUCWGDPQO`SCFG%CNGCLKPaEJTUCWGDPaEJ`SCFQEJCMQCL
VTUCPQWGPKCWYJN]eMY8T?;=<č,532/2002a453i2000podl'anášhonázorujednoznačnedefinujú,že
stavebnépovolenienavlastnústavbu(hlavnústavbuoeFORUM-SO01)jemožnévydaťažpo
v
y
d
an
íprávoplatnýchstavebnýchpovolenínapodmieňujúceinvestície,t.j.naprípojkytechnickej
in
f
ra
š
truktúryadopravnénapojenie(SO04.1,04.2,04,3,04.4,05,06,07,08,11,12,13),ktorýmido
dn
eš
néhodňastavebníknedisponuje.Vyhláška532/2002v§7a§9definujePripojeniestavbyna
po
ze
m
n
ékomunikácieaPripojeniestavbynamiestnyrozvodtechnickéhovybaveniaúzemia.
Podobnevovyhláške453/2000v§9sacitujúnáležitostiprojektovejdokumentácieprestavebné
povol
e
niet.j.nárokynazásobovanieenergiamiavodou,odvádzanieodpadovýchvod,dopravu,
na
poje
n
iestavbynaexistujúcesieteazariadeniatechnickéhovybaveniaúzemia.Vlastnástavba
bezstavebnéhopovolenianaprípojkytechnickejinfraštruktúryadopravnénapojenienemóžebyť
u
ží
vaniaschopnáanemóžebyťnaňuvydanékolaudačněrozhodnutie.Pritomstavebnýúradv
d
e
s
iat
k
a
chinýchpodanívminulostistavebnékonanienahlavnú-éstavbyprerušilavyzvalstavebníka
a
bypredložilprávoplatnéstavebnépovoleniečiužnadopravnúčasťalebonainžinierskesiete.


Ajked'oprípadnomodvolanírozhodnedruhostupňovýsprávnýorgán,zdásanám,žestavebný
ú
radsajednoznačne,ajzacenuprípadnéhoporušeniazákona,prikláňavplnomrozsahuna
s
tr
anustavebníkaavočiverejnostistrácaodbornýkredit.
;QFN
"
C[/+QFT'*R_TOQE$=UCWGDP^JQZ]MQPCWTUCWGDPQOMQPCP_TUCWGDPa`SCFTM`OC%cKLG
ZCDGZRGcGP]MQORNGXPQTU"CRNYPVNQTU"WaTUCWDY%cKLGZCDGZRGcGP^WcCTP^WYDVFQWCPKGUGEJPKEM^JQ%
QDcKCPTMGJQCNGDQKP^JQWYDCWGPKCRQUSGDP^JQPCSKCFPGVg_WCPKG';QFN"COkLJQP]ZQSVWeCMZUQJUQ
VTUCPQWGPKC=UCWGDP^JQZ]MQPCWYRNaWCRQWKPPQTU"ZCDGZRGcKU"MQORNGXPQTU"RQWQN"QWCPGLWaTUCWDY'
>]TCWRSWQOSCFGZCDGZRGcVLGUaO%gGTUCWGDP^RQWQNGPKGRSGJNCWP`TUCWDVDYOCNQDYU"WYFCP^Cg
WPCFWCZPQTUKPCRSGFEJ]FZCL`EGRS]WQRNCUP^TUCWGDP^RQWQNGPKCRSGRS_RQLMYUGEJPKEMGL
KPHSC
e
U
S
VMU`SY&pN'7%WGSGLP^QTWGUNGPKGCRNYP%WQFP^TUCWGDP^QDLGMUYCFQRSCWP^TUCWGDP^QDLGMUYW
S]OEKTUCWDY%MUQS^WYF]WCL`eRGEK]NPGTUCWGDP^`SCFY&@QFQRS]WPY#:\;SGeQW$CFQRSCWPa
#RS_TNVePaQFDQS8T\;SGeQW$'
?RQZQSdVLGOPCUQ%gG:\;SGeQWCMQQFWQNCE_QSI]PVgWOKPVNQTUKWKPaEJRS_RCFQEJZCOKGUQN
RSGFN
g
GPKGRNCUPQTUKTUCWGDP^JQRQWQNGPKCpTehlavnústavbuzdóvodu,ževmedzičaseuplynula
platnosťstavebnéhopovoleniaprevodné,resp.dopravnéstavebnéobjektyvrámcipovol'ovanej
stavby
.VtejtootázketedaexistujeajrozhodovaciapraxOÚSvidníkakoodvolaciehoorgánu.(Č.:
OU
-
SK
-
OCDPK-2018/000087-009Svidník05.04.2018)
@
ZJN"CFQOPCWYeeKGVWGFGP^RQVMCZVLGOPCSQZRQSPCRCFPVU^JQTUCWGDP^JQ
RQWQNGPKCT§62ods.1písmoc)Stavebnéhozákona.
&\cCTUP_MMQPCPKCSQZRQSQWCNTUCPQWKTMQFQUMPVU^JQQSI]PVqSCLTM^JQRCOKCUMQW^JQ`SCFVW
;SGeQWGZQFdC)-')/'+)*1%c'q;?;:&+)*1(1,2/u-(-,/0()PHC8T\%QFDQSVJNCWP^JQCSEJKUGMUCZ
+1')/'+)*1%č.8579/2018.Podl'anášhonázorumalstavebnýúradpostupovaťpodl'a§140b
st
av
ebnéhozákona,čovšakneurobil.
*'TUCWGDPa`SCFDQNZQZ]MQPCRQWKPPaTUCWGDP^MQPCPKGRSGSVeKf%
+'TUCWGDPa`SCFTKOCNP]TNGFPGWYgKCFCU"QFFQUMPVUaEJQSI]PQW#qSCLTM^JQRCOKCUMQW^JQ`SCFVW
;SGeQWGC8T\;SGeQW%QFDQSJNCWP^JQCSEJKUGMUC$KEJTUCPQWKTM]MP]OKGUMCOWZPGTGPaO
`cCTUP_MQOMQPCPKC%
,
'C$@RS_RCFG%CMDYFQUMPVU^QSI]PY#qSCLTMaRCOKCUMQWa`SCFW;SGeQWGC8T\;SGeQW%QFDQS
JNCWP^JQCSEJKUGMUC$WQTWGUNGRQFCPaEJP]OKGUQMZOGPKNKTWQLGZ]WCZP^TUCPQWKTM]%TUCWGDPa`SCFDY
UCMUQZOGPGP^Z]WCZP^TUCPQWKTM]%SGTR'RQFOKGPMYZPKEJRSGOKGUQNFQUGXUVTUCWGDP^JQRQWQNGPKC'
D$@RS_RCFG%CMDYFQUNEPVU^QSI]PY#qSCLTMaRCOKCUMQWa`SCFW;SGeQWGC8T\;SGeQW%QFDQS
JNCWP^JQCSEJKUGMUC$TWQLGRQWQFP^Z]WCZP^TUCPQWKTM]WQTWGUNGRQFCPaEJP]OKGUQMPGZOGPKNK%
TUCWGDPa`SCFDYDQNRQWKPPaTKWYgKCFCU"WYLCFSGPKGPCFSKCFGP^JQQSI]PV#`SCFV$'
9CFSKCFGPaQSI]PLGRQWKPPaTCWYLCFSKfUCM%gG3
&Z]WCZP^TUCPQWKTMQFQUNEPVU^JQQSI]PVDVF"RQUWSF_%CNGDQ
&Z]WCZP^TUCPQWKTMQFQUMPVU^JQQSI]PVT]OZOGP_'
9]TNGFPGLGTUCWGDPa`SCFRQWKPPaZCRSCEQWCU"PCFSKCFGPaOQSI]PQORQUWSFGP^(ZOGPGP^Z]WCZP^
T
U
C
PQ
W
KTMQFQUGXUVTUCWGDP^JQRQWQNGPKC'


,r
Vzhl'adomnanesprávnyprocesnýpostupnapádamepredmetnéstavebnépovoleníes
argument
á
ciou,žeboliporušenéprocesněprávaúčastníkakonania,
Vzhl'adomnavyššieuvedené,žiadamedruhostupňovýsprávny-odvolacíorgánabynapadnuté
stavebnépovolenieč.SÚ/11770/136100/2018-Tuzrušilakonezákonnéavrátilvecsprávnemu
o
rgánu,ktorýhovydal,nanovékonanie,
VPrešove28.12.2018M.T
Pr
í
l
o
h
y:fotostavby    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)