Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Dávid Evan Vrbovský Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov, Jozef Juščák Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov, Ing. Anton Hrin Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Ľubomír Huľa Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov - 2x.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: l 02625630/2018 
Dátum: 18.12.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
ll 12. 1013 o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Dávid Evan Vrbovský 
Naposledy sídlo/poby1: . 080 O l Prešov 
Písomnosť č. I 02624935/2018 zo dú 
a 18.12.20 I 8 je uložená na Daúovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 7, 080 O l Prešov. 
Z 
dôvodu. že pobji adresáta nie je 
známy, doručuje sa písomnosť Daúového úradu Prešov číslo 
102624935/2018 zo dúa 18.12.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňov)· poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dií.a vyvesenia tohto 
oznámenia na Daúovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov. v kancelárii č. 216 
\ úradn)ch hodinách. 
Toto 
oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deií. tejto lehoty sa považuje za deií. doručenia. Potvrdenie o dobe vyvesenia: Ing. 
Mária Bednárová 
vedúci oddelenia správy daní 3 
Táto vyhláška bola 
vyvesená ........................................................................
.................. .. 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ 
do .................................. . 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Číslo: l 02640133/2018 
Dátum: 19.12.2018 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Jozef Juščák 
Naposledy sídlo/pobyt: ., 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. l 02639539/2018 zo dňa 11.12.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, Prešov 08001 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
l 02639539/2018 zo dňa 11.12.2018 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade PreŠO\ Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7~rešoy_ 08001 _v 
kancelárii č. 309 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
Ob ·, 
............. ~ ... ~ ............ . 
Ing. Mária Bednárová 
vedúci oddelenia správy daní 
3 
Táto vyhláška bola vyvesená ...................... -................ -....... : ............................................. . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
11 ·11. za·;:;; 
od ................................ do .................................. . 
Číslo: 102644515/2018 
Dátum: 19.12.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Ing. Anton Hrin 
Naposledy sídlo/pobyt: , 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 102626727/2018 zo dňa 18.12.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov, 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102626727/2018 zo dňa 18.12.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov, v kancelárii č. 307 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Ing. 
Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ............................................. : ............................................. . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od .... ):.~ ... '?~ .. ~.rr:_~: ...... do .................................. . 
Číslo: 102644428/2018 
Dátum: 19.12.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Ľubomír Huľa 
Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 102633554/2018 zo dňa 18.12.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov, 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102633554/2018 zo dňa 18.12.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov, v kancelárii č. 307 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Ing. 
Ľudmila F edorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ..................................... 
,._ .................................................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ....... 
e: ... 
1
?. ... :-.~:;:. ..... do ············ ...................... . 
Číslo: 102644214/2018 
Dátum: 19.12.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Ľubomír Huľa 
Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 102633584/2018 zo dňa 18.12.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov, 
Z dôvodu, 
že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102633584/2018 zo dňa 18.12.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov, v kancelárii č. 307 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Ing. 
Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od 
.}: .... :~'!.. .. ::(!~;_": .......... do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)