Oznámenie začatia konania o zmene v užívaní stavby v spojenom kolaudačnom konaní verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania: zmena v užívaní časti priestorov na l. NP bytového domu s.č. 4851 na Ul. Antona Prídavka č. 26 v meste Prešov.

08.01.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)