Oznámenie začatia konania o zmene v užívaní stavby v spojenom kolaudačnom konaní verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania: zmena v užívaní časti priestorov na l. NP bytového domu s.č. 4851 na Ul. Antona Prídavka č. 26 v meste Prešov.

Oznámenie začatia konania o zmene v užívaní stavby

08.01.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Hlavná 73, Prešov 
Číslo: SU/299/962/2019-Cj 
MESTO PREŠOV 
STAVEBNÝ ÚRAD 
Oznámenie 
-8. 01. 7) J 
Vy es nedňa ________________________ __ 
PSČ 080 Ol 
V Prešove dňa: 07.01.2018 
začatia konania o zmene v užívaní stavby v spojenom kolaudačnom 
konaní verejnou 
vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania Navrhovateľ Ing. Renáta Lorincová, Vysoká, súp. č. 74, 082 74 Vysoká podala dňa 
18.12.2018 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť na povolenie zmeny v užívaní časti stavby bez 
stavebných úprav. 
Jedná o zmenu v užívaní časti priestorov na l. NP bytového domu s.č. 
4851 na Ul. Antona Prídavka č. 26 v meste Prešov, nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 
KN-C 9310/502, katastrálne územie Prešov -evidovanej podl'a L V č. 9801 ako "bytový 
dom". 
Konkrétne sa jedná o zmenu v užívaní tejto stavby na nový účel, a to: "Potraviny a 
rozličný tovar". 
Dňom podania návrhu bolo začaté predmetné konanie. 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 117 ods. l zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný zákon") v 
znení jeho neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 
85 ods. l, v nadväznosti na 
ustanovenie § 80 a § 81 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie konania vo veci zmeny 
v užívaní stavby v spojenom kolaudačnom konaní verejnou vyhláškou a zároveň nariaďuje o 
predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na 
deň 
07.02.2019 o 08:30 hod. 
so stretnutím pozvaných na mieste samom -pred bytovým domom na Ul. Antona Prídavka 
č. 26, Prešov. 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v pracovných dňoch pred dňom ústneho 
pojednávania (po predchádzajúcej 
telefonickej dohode o dátume a čase stretnutia s vybavujúcim 
pracovníkom) 
na Mestskom úrade v Prešove, Stavebnom úrade, Jarková 26 (2. NP-č. d. 304) a 
pri ústnom pojednávaní. 
Stavebný úrad 
upozorňuje účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská 
môžu 
uplatniť najneskoršie pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak 
upovedomený správny orgán neoznámi v 
určenej lehote svoje 
stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že z hl'adiska ním sledovaných záujmov so zmenou v užívaní stavby na nový účel 
súhlasí. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, splnomocnenie na zastupovanie 
treba 
preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. 
Verejná vyhláška bude vyvesená v zmysle 
§ 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta alebo spôsobom v mieste 
obvyklom a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta 
Prešov, ktorá sa nachádza na 
stránke www.presov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na 
úradnú 
tabuľu. 
Verejná vyhláška bola na úradnej tabuli : 
-8. 01. 2) J 
vyvesená dňa .................................. . zvesená dňa .................................. . 
Pečiatka, podpis 
1\ r• •• t 
Pečiatka, podpis 
~~ 
Na vedomie: 
l. Žiadateľ: Ing. Renáta Lorincová, Vysoká, súp. č. 74, 082 74 Vysoká 
2. MsÚ Prešov-
OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
3. MsÚ Prešov-
ODaŽP, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
4. REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA PREŠOV, Jána Hollého 5, 080 Ol Prešov 
5. OR HaZZ v Prešove, Požiarnická l, 080 Ol Prešov 
6. Mesto Prešov-stavebný úrad-pre spis 
Vybavuje : 
Čajka M. e-mail: martin.cajka@presov.sk ~ 051/3100531 
2 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)