Daňový úrad - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Miroslav Polčan Naposledy bytom: 080 01 Prešov, René Jozef s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Prostejovská 41, 080 01 Prešov, Ymanzo, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Šebastovská 2563 / 4, 080 06 Prešov, Group Vit&Šku, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Lomnická 10, 080 05 Prešov - 2x, DIFH, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 26, 080 05 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: l 00004852/2019 
Dátum: 2.01.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD KOŠICE 
Železničná l, 041 90 Košice 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát 
písomnosti : Miroslav Polčan 
Naposledy bytom: 080 Ol Prešov. 
Písomnosť č. 10263380112018 zo dňa 
18.12.2018. je uložená na Daňovom úrade Košice, 
Železničná l. 041 90. Košice. 
Z dôvodu. že pobyt adresáta nie je známy. doručuje sa 
písomnosť Daňového úradu 
Košice, 
číslo konania 102633801/2018 zo dňa 18.12.2018 verejnou vyhláškou podľa § 35 
ods. 2 zákona 
č. 563/2009 Z. z. 
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto 
oznámenia na Daňovom úrade Košice. Železničná l. \ kancelárii č. 129 v úradn)ch 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 z. z. 
v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie obce o dobe vyvesenia: 
(~~ Ing. Jaroslav Flasik 
vedúci oddelenia správy daní 3 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
j .J (uviesť mic:sto vywsenia) 
od ................................ do .................................. . 
.""·! .-; 
1' ' •• l . i . .' ~· 
v , , v 
DANOVY URAD PRESOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Číslo: 706687/2018 
Dátum: 18.12.2018 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: René Jozef s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Prostejovská 41, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 101243225/2018 zo dňa 28.6.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101243225/2018 zo dňa 28.6.2018 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. 
o správe daní daňový poriadok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia 
na Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 513 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie 
sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení 
neskorších predpisov 
posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
~_::;; -c rr e + c:: • "-"' 
,---~;~::: .................... . 
Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej exekúcie l 
Číslo: 102638759/2018 
Dátum: 19.12.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Ymanzo, s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Šebastovská 2563 
l 4, 080 06 Prešov 
Písomnosť č. 102478041/2018 zo dňa 05.12.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102478041/2018 zo dňa 05.12.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia 
na Daňovom úrade Prešov , Hurbanistov 3, v kancelárii č.509. v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Mgr. 
Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
c r !'" ··. 1 
od ....... : ....... : ..... : .. : ....... do .................................. . 
Číslo: 102638302/2018 
Dátum: 19.12.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Group Vit&Šku, s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Lomnická 
10, 080 05 Prešov 
Písomnosť č. l 0253 7950/2018 zo dňa l 0.12.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102537950/2018 zo dňa 10.12.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hurbanistov 3, v kancelárii č.509. v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
,Ä-ae---Ý 
~-..nof. .. _. ................................ . 
· • Mgr. RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
Číslo: 102637125/2018 
Dátum: 19.12.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Group Vit&Šku, s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Lomnická l 
O, 080 05 Prešov 
Písomnosť č. 102537738/2018 zo dňa l 0.12.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102537738/2018 zo dňa 10.12.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hurbanistov 3, v kancelárii č.509. v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia . 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
.::~~-~ 
········-~-~~-'!~ ....................... ~ ..... . 
~·-Mgr. RudolfKrafčák. 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
Číslo: l 00024613/2019 
Dátum: 03.01.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: DIFH, s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 26, 
080 05 Prešov 
Písomnosť č. 102448379/2018 zo dňa 04.12.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hurbanistov 3, 
080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102448379/2018 zo dňa 04.12.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 509 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
-~__// 
.................. e.: .............................. . 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 2 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)