Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Vladimíra Ferková, narodená 22.06.1992.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

10.01.2019 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský 
úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
10.01.2019 trvalý pobyt 
Vladimíra Ferková, narodená 22.06.1992 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 10.01.2019 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)