Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Matúš Straka, narodený 10.08.1989.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

11.01.2019 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
v , , 
O ZRUSENI TRV ALEHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
11.01.2019 trvalý pobyt 
Matúš Straka, narodený 10.08.1989 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 11.01.2019 
----
"',../ 
/<i~ ~ ( ) 
........................................................................
........................................... { ................................... .. 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)