Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Róbert Oračko Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, COM DC s.r.o. Prešov, Naposledy sídlo/pobyt:. 080 01 Prešov COM DC s.r.o. Prešov, Naposledy sídlo/pobyt:. 080 01 Prešov, Šarišska chiža s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Exnárova 8, 080 01 Prešov, ŠARF, spol. s r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Košická 34, 080 01 Prešov, RN Trade Slovakia s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Šafárikova 5944/30, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

14.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: l 02541963/2018 
Dátum: 
10.12.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
' 
. ~ ' 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Róbert Oračko 
Naposledy sídlo/pobyt: , 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 
102513913/2018 zo dňa 07.12.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
oddelenie daňovej kontroly 8, Jarko vá 48, 080 O l Prešov, 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov, 
číslo 102513913/2018 zo dňa 07.12.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 
Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia 
na-Daňovom úrade Prešov oddelenie daňovej kontroly 8. Jarkov á 48, 080 O l Prešov. v 
kancelárii č. 29 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/ 
Číslo: l 00063411/2019 
Dátum: 08.01.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
• _1 J 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: COM DC s.r.o. Prešov 
Naposledy 
sídlo/pobyt:. 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. I 00055495/20 I 9 zo dňa 07.01.20 I 9 je uložená na Daňovom úrade Prešov . 
Hviezdoslavova 
7, 080 O l Prešov 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
l 00055495/2019 zo dňa 07.01.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe 
daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dúa vyvesenia tohto 
oznámenia· ftft Dftňevom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7. 080 Ol Prešov \ kancelárii é. 2 lCJ 
' úradn)ch hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. ' 
znení neskorších predpisov posledný dei'! tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Ing. 
Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
.................. 
.. 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ........................ 
: ....... do .................................. . 
Číslo: 100081008/2019 
Dátum: 08.01.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
iT·'! 
·~ ..J J 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Šarišska chiža s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Exnárova 
8, 080 01 Prešov 
Písomnosť č. l 02606981/2018 zo dňa 02.01.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102606981/2018 zo dňa 02.01.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 O 1 Prešov. v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/ _ ... .:.:.:..e:.'--e.c,;, 
··········~-.......t:/; ... ~~-;-:~.~ .................... . 
Mgr. RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 1 
Číslo: 100081634/2019 
Dátum: 08.01.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
: _! l 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: ŠARF, spol. s r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Košická 34, 
080 O l Prešov 
Písomnosť č. 100002268/2019 zo dňa 02.01.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100002268/2019 zo dňa 02.01.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov v kancelárii č.513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia . 
. . . . . . . . . . . . :L.;.~-~~~-~--~~-~~-~-.' ...... . 
---;/ 
...--·Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Číslo: 100035839/2019 
Dátum: 04.01.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: RN Trade Slovakia s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Šafárikova 
5944/30, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 102576434/2018 zo dňa 12.12.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102576434/2018 zo dňa 12.12.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Mgr. RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)