Daňový úrad Prešov: dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti, dátum konania dražby: 26.02.2019, Miesto konania dražby: Daňový úrad Prešov, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov, veľká zasadacia miestnosť - č. dverí 104.

Daňový úrad Prešov

21.01.2019 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger




Rozpoznaný text:

                DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Číslo daňového exekučného konania: ll 0000287366 
Číslo: 100129170/2019 
Dátum: 11.01.2019 
Daňový úrad Prešov na základe zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v 
oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov, zákona 
č. 479/2009 Z. z. o 
orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov a zákona 
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "Daňový 
poriadok") vydáva 
dražobnú vyhlášku 
na predaj nehnuteľnosti 
Na základe právoplatného daňového exekučného príkazu na predaj nehnuteľnosti 
č. 101249702/2018 zo dňa 29.06.2018 vydaného Daňovým úradom Prešov vykonáva sa 
predaj 
nehnuteľnosti a to : 
spoluvlastnícky podiel 
1/1 nehnuteľností vedených v katastri nehnuteľnosti na Okresnom 
úrade Prešov, Katastrálny odbor zapísaných na LV č. 281, k. ú. Solivar ako: 
STAVBY, súpisné číslo l 046, na parcele č. 546/1, druh stavby l O, rodinný dom, 
parcely registra "C'',evidované na katastrálnej mape parcelné číslo 545, o výmere 164 
m2, záhrada, 
parcely registra 
"C", evidované na katastrálnej mape parcelné číslo 546/1, o výmere 
399 m2, zastavaná plocha a nádvorie,. 
Dátum konania dražby: 
Miesto konania dražby: Čas konania dražby: 
Vyvolávacia cena: 
26.02.2019 
Daňový úrad Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov, 
veľká zasadacia miestnosť -č. dverí l 04. 
10:00 hod 
154.000,00 EUR, ktorá je zároveň najnižším podaním. 
Obhliadka nehnutel'nosti: 05.02.2019 o 10:00 hod po predchádzajúcej dohode min. 2 
pracovné dni vopred so správcom dane 
na tel. č. 051/7088204. 
-l-
Podmienky dražby : 
l. Dražiteľom môže byť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá sa preukáže platným 
dokladom totožnosti a jej 
účasť na dražbe nevylučuje osobitný predpis, alebo právnická 
osoba so sídlom v 
SR, v zastúpení štatutárnym orgánom. Tieto osoby môžu byť zastúpené 
zástupcom, ktorý sa musí 
preukázať úradne overeným plnomocenstvom. Záujemca o 
dražbu sa musí 
zaregistrovať v mieste konania dražby dňa 26.02.2019 v čase od 8:00 hod. 
najneskôr 
do 9:00 hod. 
2. Správca dane určuje dražobnú zábezpeku vo výške 77.000,00 EUR, slovom 
sedemdesiatsedemtisíc eur, ktorú 
je každý dražiteľ povinný zložiť prevodom na daňový 
exekučný účet č. SK41 8180 5010 8381 3000 0275, VS SP00000025 vedený v Štátnej 
pokladnici alebo v hotovosti u správcu dane v termíne 
do 19.02.2019. Dražby sa môže 
zúčastniť len dražiteľ, ktorý sa najneskôr hodinu pred určeným začiatkom dražby preukáže 
správcovi dane dokladom preukazujúcim zloženie dražobnej zábezpeky a to: 
-výpisom z 
účtu obsahujúcim údaje o odpísaní dražobnej zábezpeky z účtu dražiteľa v 
prospech správcu dane, 
-dokladom o zaplatení dražobnej zábezpeky v hotovosti. 
3. Dražiteľovi, ktorý bol v dražbe neúspešný, vráti správca dane dražobnú zábezpeku v 
termíne najneskôr do 5 pracovných dní odo 
dňa konania dražby podľa § 136 ods. 5 
Daňového poriadku. 
4. Príklep udelí správca dane tomu, kto urobil najvyššie podanie. Ak niekoľko dražiteľov 
urobí rovnaké podanie a ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie, rozhodne správca dane o 
udelení príklepu žrebom. Ak 
je medzi dražiteľmi dražiteľ, uplatňujúci si predkupné právo, 
udelí správca dane príklep prednostne jemu. 
Ak je takýchto osôb viac, rozhodne správca 
dane o udelení príklepu žrebom. 
5. Vydražiteľ je povinný uhradiť vydraženú cenu predmetu dražby (najvyššie podanie), v 
termíne 
určenom v rozhodnutí o udelení príklepu, a to prevodom na daňový exekučný účet 
Daňového úradu Prešov vedený v Štátnej pokladnici číslo účtu SK73 8180 5009 1080 
2272 2393, variabilný symbol 8770005653, špecifický symbol 8268145, alebo v hotovosti 
u správcu dane. Úspešnému 
vydražiteľovi sa započítava do ceny vydraženej nehnuteľnosti 
vopred zaplatená dražobná zábezpeka. Ak vydražiteľ neuhradí najvyššie podanie v termíne 
určenom v rozhodnutí o udelení príklepu, správca dane dražobnú zábezpeku nevráti a 
použije 
ju na úhradu nákladov podľa § 144 ods. 2 Daňového poriadku. V prípade 
opakovanej a opätovnej dražby tento 
dražiteľ dražiť nemôže. Rovnako sa tento dražiteľ 
nemôže zúčastniť ani konania o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe 
ponuky. 
6. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať závady (nájomné práva, 
vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného predpisu a zmluvné vecné bremená). 
Na 
nehnuteľnosti neviaznu žiadne závady a úžitky z nehnuteľnosti prechádzajú na 
vydražiteľa nadobudnutím vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. 
-2-
7. V zmysle§ 142 Daňového poriadku sa udelením príklepu so súhlasom správcu dane môže 
vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti 
nadobúda vydražiteľ na základe právoplatného rozhodnutia správcu dane o udelení 
príklepu a zaplatením najvyššieho podania v lehote 
určenej v tomto rozhodnutí. Ak sa zruší 
rozhodnutie o udelení príklepu alebo 
vydražiteľ v určenej lehote nezaplatí najvyššie 
podanie, 
je povinný vydraženú vec vrátiť, vydať všetky prírastky, úžitky a nahradiť škodu, 
ktorá vznikla na vydraženej 
nehnuteľnosti. 
8. Ak vydražiteľ neuhradí najvyššie podanie včas alebo dražba sa nekonala z dôvodu 
nezáujmu 
dražiteľov, v zmysle § 143 Daňového poriadku správca dane nariadi opakovanú 
dražbu najneskôr do dvoch mesiacov od konania dražby uvedenej v tejto dražobnej 
vyhláške alebo od termínu stanoveného pre konanie dražby. Ak 
je opakovaná dražba 
neúspešná, môže správca dane 
nariadiť opätovnú dražbu. 
9. Správca dane upozorňuje osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, že toto 
právo preukážu najneskôr pri zložení dražobnej zábezpeky a 
uplatniť si ho môžu len na 
dražbe ako dražitelia. Správca dane udelí prednostne príklep 
dražiteľovi uplatňujúcemu si 
predkupné právo. Ak 
je takýchto osôb viac, rozhodne správca dane o udelení príklepu 
žrebom. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. 
l 
O. Správca dane zruší konanie dražby ak: 
a) daňový dlžník uhradí daňový nedoplatok najneskôr hodinu pred určeným začiatkom 
dražby, 
b) spoluvlastník 
nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve poukáže na účet 
správcu dane vyvolávaciu cenu podielu, ktorý sa má dražiť a najneskôr hodinu pred 
určeným začiatkom dražby predloží doklad o jeho zaplatení, 
c) iná osoba poukáže na účet správcu dane celý daňový nedoplatok bez nároku na prechod 
vlastníckeho práva k veci a najneskôr hodinu pred 
začiatkom dražby predloží doklad o 
jeho zaplatení. 
ll. Ďalšie informácie o predmete, prípadne priebehu dražby môžete získať osobne v 
kancelárii č. 509 na Daňovom úrade Prešov alebo telefonicky na t. č. 051/7088 204. 
{~ 
0v+~-
··· ......... -...~~~··_: .................................. . 
/ JUDr. Eva Kučeravá 
" l 
riaditeľ odboru daňovej exekúcie 
-3-
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)