Preskúmanie rozhodnutia Okresného úradu Prešov: "Obchodné centrum Fórum Prešov, SO 04.3 Zrušenie vodovodu DN 150, SO 4.4 Prekládka vodovodu, SO 05 Prípojka vody, SO 07 Splašková kanalizácia, SO 08 Dažďová kanalizácia".

Preskúmanie rozhodnutia Okresného úradu Prešov

25.01.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV 
Váš list číslo/zo dňa 
-l-
Vec 
ODBOROPRAVN1CHPROST~EDKOV 
Námestie mieru č. 3, 080 Ol Prešov 
• 
Rozdeľovník 
• 
Naše číslo Vybavuje 
OU-PO-OOP3-20 19/003252-13/ROD Mgr. Rokošná 
• 
• 
Prešov 22.01.2019 
Preskúmanie rozhodnutia Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie 
č. OU-PO-OSZP3-2018/019348-06/PG zo dňa 08.06.2018 
-umožnenie vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia podľa ust. § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny 
poriadok") Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov (ďalej len "odvolací orgán") ako 
príslušný odvolací orgán 
podľa ust. § 4 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii 
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ust. 
§ 65 a nasl. 
správneho poriadku, na základe podnetu Vojtecha Bojarského, bytom Štefánikova 2, 080 Ol 
Prešov, Miroslava Némethiho, bytom Kúpeľná l, 080 Ol Prešov, zastúpených advokátskou . 
kanceláriou Sitár & Salo ka, Zvonárska 8, 040 O l Košice, preskúmal kompletný spisový materiál 
v súvislosti s právoplatným rozhodnutím Okresného úradu 
Prešov, odboru starostlivosti o 
životné 
prostredie č. OU-PO-OSZP3-2018/019348-06/PG zo dňa 08.06.2018 (právoplatné dňa 
20.07.2018), ktorým bolo spoločnosti OC Prešov, s. r. o., so sídlom Gorkého 205/3, 811 Ol 
Bratislava vydané povolenie na uskutočnenie vodnej stavby "Obchodné centrum Fórum Prešov, 
SO 04.3 
Zrušenie vodovodu 
DN 150, SO 4.4 Prekládka vodovodu, SO 05 Prípojka vody, SO 07 
Splašková kanalizácia, SO 08 Dažďová kanalizácia" v zmysle ust. § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. 
o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 3 72/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. V súlade s ust. § 33 ods. 2 správneho poriadku sa účastníci konania môžu vyjadriť pred 
vydaním rozhodnutia k jeho podkladu, k spôsobu zistenia, prípadne 
navrhnúť jeho doplnenie. Do 
podkladov možno 
nahliadnuť na Okresnom úrade v Prešove, odbore opravných prostriedkov, 
Nám. mieru 3, 
080 
Ol Prešov, 2. poschodie, kancelária č. d. 217, v lehote 10 dní odo dňa 
doručenia tohto oznámenia. 
1
9KRESNÝ 
URAD 
PREŠOV 
Telefón: 
+421-51-7082357 Fax: 
V~-~ 
JUDr. Róbert Baran 
vedúci odboru 
E-mail: 
~jQ[QL!l.,J9."-Q~!W@mÍDY.~-" 
Internet: 
~W~Y .• D1Í_IlY"5l 
Tento list sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 
dní na úradnej tabuli Okresného úradu v Prešove, Nám. mieru 3, 080 Ol Prešov a zároveň 
bude zverejnený na webovom sídle Okresného úradu v Prešove 
https://www.minv.sk/?okresny-urad-presov v časti "Úradná tabul'a". Posledný deň 
vyvesenia sa považuje za deň doručenia. 
Na vedomie 
l. JANJU, s.r.o., Hviezdoslavova 370, 059 21 Svit 
2. OC Prešov, s.r.o., Gorkého 205/3, 811 Ol Bratislava 
3. Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
4. PROMA, s.r.o., Bytčická 16, P.O.Box 4, 010 Ol Žilina 
5. Ing. Jozef Baran, Vyšná Šebastová 38, 080 06 Vyšná Šebastová 
6. Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná l, 080 Ol Prešov 
7. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 085 OO Bratislava 
8. VVS, a. s., závod Prešov, Kúpeľná 3, Prešov 
9. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
10. KR PZ SR, Krajský dopravný inšpektorát Prešov, Pionierska 33, 080 Ol Prešov 
ll. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Alvinczyho 14, 040 Ol Košice 
12. CondorNet, s.r.o., Kováčska l, 080 Ol Prešov 
13. Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice 
14. O. S. V. O. comp., a. s., Strojnícka 18, 080 Ol Prešov 
15. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
16. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
17. VSD, a. s., Mlynská 31, 040 O l Košice 
18. ELTODO SK, a. s., Mokráň 4, 821 04 Bratislava 
19. OR HaZZ, Požiarnická l, 080 Ol Prešov 
20. 
RÚVZ v Prešove, Hollého 5, 080 Ol Prešov 
21. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. mieru 3, 080 Ol 
Prešov 
22. Sitár & Saloka, Zvonárska 8, 040 Ol Košice 
2 
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia listu Okresného úradu Prešov, odboru opravných 
prostriedkov 
č. OU-PO-OOP3-2019/003252-13/ROD zo dňa 22.01.2018 
Dátum vyvesenia: 22" 01. 201q 
Podpis a ~d:la~o~ úradnej p7čia~ky ~-
Okrasny uraa Pro"...ov f.<--~ 
odbor opravných proOOiltdkov · 
Nám&~ttie miwrt.l 3 
mn12~.~ 
' -1-. 
Datum zvesema: 
Podpis a 
odtlačok úradnej pečiatky 
3 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)