Rozhodnutie: "Bytovo - polyfunkčný objekt'" na pozemkoch KN - C č. 8429/35, 8429/1 a 9566, k. ú. Prešov, pre navrhovateľa IGOLAS, s.r.o ., Sázavského 5, 080 01 Prešov, zast. Ateliérom ASKO B&G, s.r.o., Baštová 45/B, 080 01 Prešov.

Rozhodnutie

28.01.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        OKRESNÝ 
ÚRAD 
PREŠOV 
2 8. 01. 21] 
Vyvesené dňa----------
odbor výstavby a bytovej politiky 
Námestie mieru 3. 080 O l Prešov 
Číslo: OU-PO-OVBP2-2019/5438/9457/ŠSS-DS V Prešove 25.01.2019 
VEREJNÁ 
, " 
VYHLASKA 
ROZHODNUTIE Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej 
správy, ako orgán štátnej správy, príslušný podľa§ 58 ods. l zákona č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
a* 4 ods. l písm. b) zákona č. 608/2003 
Z. z. 
o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení 
zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, na 
základf' odvolania lng. Michala Porembu, Obrancov mieru 3. 
a 
spoločného odvolania Mgr. M A 
o ž a Ing. M P 
(ďalej 
len "odvolatelia"), preskúmal rozhodnutie mesta Prešov 
č. SÚ/5187/2018-Sf/77 zo dňa 02.10.2018 a rozhodol takto: 
Podľa § 59 ods. 3 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov, napadnuté rozhodnutie mesta Prešov 
č. SÚ/5187/2018 -Sf/77 zo dií.a 02.10.2018 
zrušuje a vec vracia správnemu orgánu. ktorý ho vydal na nové prejednanie a rozhodnutie. 
Odôvodnenie 
Mesto Prešov. ako príslušn)' stavebný· úrad (ďalej len .,stavebný úrad··). vydalo diía 
02.
10.2018 rozhodnutie č. SlJ/5187/2017-Sf/77. ktorým podra ~ 39 a 39a stavebného zákona 
umiestnilo stavbu "Bytovo -polyfunkčný objekt'" na pozemkoch KN -C č. 8429/35, 8429/1 
a 9566, k. ú. Prešov, pre 
navrhovateľa IGOLAS, s.r.o., Sázavského 5, 080 Ol Prešov, zast. 
Ateliérom 
ASKO B&G, s.r.o., Baštová 45/B, 080 Ol Prešov. 
Proti uvedenému rozhodnutiu podali odvolatelia v zákonom stanovenej lehote v zmysle 
§ 54 ods. l, 2 správneho poriadku odvolania. 
V samostatnom odvolaní Ing. 
P uviedol, že ako účastník konania podal na ústnom 
pojednávaní okrem iného námietku, ktorá smerovala proti obsahu záväzného stanoviska 
oddelenia dopravy a životneho prostredia mesta Prešov 
č. ODŽP/4958/2018 zo dií.a 06.04.2018 
na základe čoho stavebný úrad si od dotknutého orgánu vyžiadal stanovisko k námietkam 
účastníkov konania. Dotknutý orgán svoje pôvodné stanovisko nezmenil a potvrdil ho 
v stanovisku 
č. ODŽP/4958/208 zo dií.a 18.06.2018. Následne dňa 02.10.2018 stavebný úrad 
vydal napadnuté rozhodnutie. 
Odvolateľ má za to. že stavebný úrad nepostupoval správne keď 
pred vy?iadamm si slano' i~ka dnthnutého orgúnu 1-.. namil'lkam ul:astníktl\ 1-..onania neo/númil 
účastní!.om konania vcrL:jnuu \')hlášku u proccsn~ rt)lhodnutie o pn.:rušení konania v súlatk 
~ § 140b ods. 5 stavehnebo /Úkona a * 1 od..,. 6 ~prúvndm poriadh.u. ()alej U\'ádza. :le stmehn) 
úrad vydaním napadnutého rozhodnutia nerešpeh.toval ustanovenie * l 40b ods. 5 stavchn~ho 
zákona. podľa ktorého si mal v prípaJc nezmcneného stanovisha Jotknutéhu orgánu vy:l.íaclať 
potvrdenie alebo zmenu záväzného stannviska od orgánu. ktor) je nadriadeným orgánom 
dotknutého orgánu a neurobil tak. 
Odvolatd má za to. že vydaním napadnutého rozhodnutia 
stavebný úrad nerešpektoval podmienky uvedené v 
zúväznom stanovi ku Krajského riaditcl'stva 
Policajného zboru v Prešove č. KRPZ-PO-KDI-55-076/2018 zo diía 03.05.2018, ktoré 
v územnom konaní žiadalo predloženie posúdenia širších vzťahov s poukázaním na kapacitu 
a šírkové usporiadanie miestnych komunikácií s vypojením 
na ulicu Ohrancov mieru. Ďalej 
poukazuje na skutočnosť, že stavebný úrad oznámením č. SLJ/5187/20l7-Sťi'77 zo di1a 
20.08.2018 podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznámil doplnenie podkladov pre vydanie 
rozhodnutie a 
účastníkom konania umožnil. aby sa k nim vyjadrili, avšak stanovisko 
OHAM/1212112018 bolo vydané až 06.09.2018. Na základe uvedeného žiada. aby bolo 
predčasne vydané rozhodnutie zrušené. 
Odvolatelia v 
spoločnom odvolaní okrem rovnakých dôvodov ako Ing. P 
v samostatnom odvolaní uvádzajú, že v sprievodnej správc prcdlo:l.eného projektu sa v kapitole 
2.1 uvádza: ,.Na uvažovanom pozemku sa v súčasnej dobe nachádza jeden strom. ktorý ak to 
jeho poloha dovolí. tak sa bude investor snažiť ho ponechat"' a tým, že navrhovateľ pripustil 
možnosť jeho výrubu, mal stavebný úrad vyžiadať rozhodnutie orgánu ochrany o vydaní súhlasu 
na 
jeho výrub. 
V ďalšej časti odvolania uvádzajú, že naďalej trvajú na námietkach vznesených 
v územnom konaní 
ajednotlivo uvádzajú: 
l. Čo sa týka zamietnutia pripomienky ohl'adom oplotenia, žiadajú stavebný úrad, aby 
túto pripomienku bral ako podnet 
na výkon štátneho stavebného dohľadu podra § 98 stavebného 
zákona. 
Oplotenie bolo realizované na základe ohlásenia drobnej stavby pod pracovným názvom 
"Oplotenie pozemku parc. č. KN -C 8429/35 Ul. Nábrežná, Prešov katastrálne územie Prešov" 
a číslom B/15585/2016-Lá zo dňa 08.10.2016. Jedna vec je, že podra stavebného úradu 
v odôvodnení zamietnutia boli hranice pozemku 
vytýčené pred zrealizovaním oplotenia 
oprávnenou osobou a úrad nemá pochybnosti o správnosti vytýčenia pozemku avšak druhá vec je 
skutočný stav -východnú hranicu predmetnej parcely majú tvoriť dve priamky, avšak 
v 
skutočnosti po oplotení ju tvoria 3 priamky pričom je oplotená časť mestskej parcely KN -C 
č. 842911 v k. ú. Prešov. Stavebný úrad bol na túto skutočnosť upozornený, ale neurobil žiadne 
kroky smerujúce k náprave. 
2. 
Čo sa týka námietky proti obsahu ?áväzného stanoviska ODŽP/4958/2018 zo dt1a 
06.04.2018. t.j. výpočtu parkovacích miest, toto považujú za nesprávne. V uvedenom vzorci nic 
sú zarátané parkovacie miesta potrebné pre návštevy výdajne zdravotníckych pomôcok. Ako už 
uviedli v pripomienkach zo 
di1a 31.05.2018 sú potrebné 2 parkovacie miesta. Taktiež vo vzorci 
bol 
počet parkovacích miest vynásobený nesprávnym regulačným koeficientom mestskej polohy 
kmp 0,6 (lokálne centrá v mestských častiach) namiesto 0,8 (širšie centrum mesta -stredný 
okruh). Koeficient 
0,6 sa používa pre lokality, ktoré predstavujú spoločensko -obchodnú náplil 
v mestských častiach (napríklad lokalita obchodného centra ,,Centrál"). Avšak posudzovaný 
projekt v tomto územnom konaní nie 
je v tejto lokalite. Podľa Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta 
Prešov č. 5/2017. ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Prešov 
v znení Zmien a doplnkov 2015 ( ďal~j len .. územný plán"·) centrálna mestská zóna (vnútorný 
okruh). pre ktorú platí koeficient 
0.3. je z východnej strany ohraničená ždezničnou traťou. 
Strana 2 z 13 
Po udt:ovaný projekt ..,a nachúd7a med/i <.h oma najbli/~ími ulicami od Cl'ntrálnei mestskej /Úil) 
t.j. Tábrežná a Obrancov mieru. a preto mal h:ľ jcdnlvna
nc pou/itý vyšší koeficient O.X pre 
širšie centrum mesta. 
3. Čo sa týka námietky ohl'adom rozporu s Úzl:tnným plánom. ~lavcbný úrad vo vydanom 
rozhodnu
tí o umiestnení stavby na trane :?9 uvil:dol: _,K navrhovanej stavbe sa opakovarK· 
vyjadrovalo mesto Prešov vz. Ms(J Prešov od hor hlavného architekta mesta závä/11~ m 
vyjadrením č. OHAM 6696/2018 zo dňa 02.05.2018 a k vzneseným námietkam vyjacln::ním 
č. OHAM12121/2018 zo dií.a 06.09.2018. 011/\M v zmysle § 16 ods. 2 stavebného zákona 
a článku 9. VZN mesta Prešov č. 5/2017 dáva stanovisko o súlade navrhovanej stavby 
s územným plánom mesta. V uvedených vyjadreniach Ol IAM konštatuje, že navrhovaná stavba 
je v súlade Územným plánom". Podľa § 140a ods. l písm. b) obec nic je dotknutým orgánom 
pretože v predmetnom územnom konaní 
je stavebným úradom, a teda nie je oprávnená vydávať 
záväzné stanoviská podľa stavebného zákona. Spomínaný § 16 stavebného zákona pojednáva 
o orgánoch územného plánovania a obci v tejto súvislosti prináležia kompetencie týkajúce sa 
obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a naopak nezakladá obci právomoc na vydávanie 
záväzných stanovísk. Posúdenie súladu s územnoplánovacou dokumentáciou patrí 
clo výlučnej 
pôsobnosti stavebného úradu uskutočr1ujúceho územné konanie. Stavebný úrad je povinný sám 
preskúmať súlad, prípadne nesúlad s územným plánom. Nie však v rámci stanoviska, ale 
v 
konečnom rozhodnutí vo veci samej ( § 37 ods. 4 stavebného zákona). Teda v rozhodnutí. 
ktorým sa 
povol'uje, alebo nepovoľuje umiestnenie stavby (územné rozhodnutie). Ak by 
stavebný úrad rozhodoval na základe takéhoto stanoviska odií.al by 
možnosť účastníkom konania 
uplatniť si svoje práva v samotnom konaní. Stavebný úrad hy teda vyhodnocoval len to, či bolo 
pre
dložené súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko ohce (OHAM). Ak by nepredložil účastník 
konania súhlas, konanie by zastavil. Teda by vôbec neskúma! súlad s územným plánom. 
Účastník by vôbec nemal možnosť dávať námietky, predkladať dôkazy a podobne. Týmto by 
bolo porušené procesné právo účastníka konania, ktoré je navyše súčasťou práva na spravodlivý 
proces. 
Zároveň aj povinnosť stavebného úradu náležite zistiť skutkový stav (§ 32 a 33 
správneho poriadku). 
Z týchto dôvodov je takýto postup nezákonný. Vo veci samej ohľadom 
rozporu s územným plánom stavebný úrad v rozhodnutí uviedol: .. Stavebný úrad sa rovnako 
stotožnil so záverom 
OHAM, že 3x parkovacie miesto na 1. NP tvorí príslušenstvo k dvom 
bytom na 3. NP a je teda možné ich zahrnúť do podlahových plôch určených na bývanie. 
V zmysle § 44 vyhlášky MŽP 532/2000 Z. z. Bytový dom musí mať najmenej jedno garážové 
stojisko 
na jeden byt. Ak nemožno garážové stojisko situovať v dome alebo stavebným 
napojením 
naú, musí byť vymedzená zodpovedajúca plocha na odstavenie vozidla". Stavebný 
úrad sa nielenže 
odvoláva na nezákonné záväzné stanovisko obce, ale si dokonca vymýšľa. 
pretože informácia, že podľa OIIAM 3x parkovacie miesto na l. NP tvorí príslušenstvo k dvom 
bytom na 3. NP. nie je uvedená ani v jednom z obidvoch stanovísk OHAM. Odkiar túto 
informáciu stavebný úrad získal 
keď nie je súčasťou územného konania? Svojvôľa? Prvé 
stanovisko bolo č. OHAM/6696/2018 zo dúa 02.05.2018 a druhé stanovisko bolo 
č. OHAM/12121/2018 zo dňa 06.09.2018. Na ústnom pojednávaní dr1a 31.05.2018 zamestnanec 
OHAM Ing. arch. Vladimír Krištof na otázku odvolateľov prečo sú parkovacie miesta zarátané 
do obytnej plochy reagoval, že odpoveď je zložitejšia a že OHAM bude argumentovať právnymi 
ustanoveniami v stanovisku. 
OHAM však žiadne ustanovenia nenašiel, pretože už spomínané 
druhé stanovisko neobsahovalo 
sľúbené odôvodnenie, ale iba strohé potvrdenie 
predchádzajúceho 
slanoviska: ,X námietke vlastníkov bytov bytového domu na ulici Obrancov 
mieru č. l až 1 l v meste Prešov, uvedenej pod č. 10, adresovanej Mestu Prešov, Stavebnému 
uradu Mesto 
PrešoY, Mestský úrad v Prešove, zastúpen)' Odborom hlavného architekta mesta. 
Strana 3 z 13 
uvadza, že potHdtuje všetk} S\oie dotcn~jšic staf1l)\Ískú. ktore' prcdmdnc.i veci \)dal. naknlkll 
nedošlo k zmene ustanovení právnych pn:dpisov. podra ktorych holi ttl.'to 'ílanoviská v;dan(···. 
Upozorňujú stavebný urad. že podl'a čl. 2 od~. 2 (J-;ta\) SR ~tátnc organ) možu konať iha n<~ 
základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôc:;obom. ktorý ustanO\Í zúkon. Preto ak chce 
stavebný úrad považovať garáže za príslušenstvo k bytom. musí uviest na základe akéhn 
právneho predpisu tak urobil. Odvolávať sa na § 4-1-vyhl á ~ky M.I.P 532/2000 Z. z., že bytov) 
dom musí mať najmenej jedno garážové stojisko na jeden byl je irelevantné. Rovnako 
irelevantným argumentom by mohla byť napríklad aj norma STN 73 611 O, ktorá taktie:/ 
vyžaduje určitý počet stojísk pre byty. Uvádzajú. že účastníci konania nenamietajú. že k bytom 
sú potrebné aj stojiská, práve naopak. Na rozdiel od stavebného úradu argumentujú 
nasledujúcimi relevantnými právnymi predpismi. prečo garáže nemôžu byť zarátané do obytných 
plôch: 
• Podľa § 43c ods. 1 písm. d) stavebného zákona garáže a kryté parkoviská patria 
medzi nebytové budovy. 
• Podľa § 43b ods. 5 stavebného zákona obytná miestnosť je miestnosť, ktorá 
svojím stavebnotechnickým riešením a vybavením spÍr1a podmienky na trvalé bývanie. 
• Podľa§ 43b ods. 6 stavebného zákona príslušenstvo bytu na účely tohto zákona sú 
miestnosti. 
ktoré plnia 
komunikačné. hospodárske alebo hygienické funkcie bytu. 
• Norma STN 7 3 430 l Budovy na bývanie uvádza ako prislušenstvo bytu v hode 
7.3.1. Súčasťou bytu má byť príslušenstvo, ktoré tvoria najma priestory: Vstupné, na varenie, na 
uskladnenie potravín, na osobnú hygienu. na umiestnenie záchodovej misy a na uloženie 
up
ratovacích predmetov. Medzi obytné miestnosti patria najmä: Obývacia miestnosť, jedálc1'1. 
spálňa, pracovňa, izba (napr. hosťovská izba, detská izba), obytná kuchyií.a. 
Preto 
nie je možné, aby parkovacie miesta boli zarátané do príslušenstva bytu, keď je to 
v 
rozpore so stavebným zákonom, a STN normou, kde sú definované ako nebytové priestory 
a 
norma to ani nespomína, že by to mohlo byť ako príslušenstvo bytu. 
4. 
Pre danú plochu na pozemku parc. č. KN -C 8429/35 v k. ú. Prešov podľa územného 
plánu platí záväzný regulatív RL.B.5. -plochy určené pre bývanie v bytových domoch. Hlavná 
funkcia je bývanie v bytových domoch. Podľa § 43b ods. l stavebného zákona bytové budovy sú 
definované ako stavby, ktorých najmenej polovica podlahovej plochy je určená na bývanie 
a 
podľa písm. a) medzi bytové budovy patria bytové domy. f)alcj podl'a ods. 2 bytový dom je 
budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným 
vstupom z verejnej komunikácie. Ďalej v stavebnom zákone v § 43c sú nebytové budovy 
definované ako stavby, v ktorých je viac ako polovica ich využitd'nej podlahovej plochy určená 
na nebytové účely. Medzi nebytové budovy patria okrem iného· d) dopravné a telekomunikačné 
budovy. stanice. hangáre. depá. garáže a kryté parkoviská. h) nemocnice. 7dravotnícke a sociálne 
zariadenia V §43c ods. 2 a 3 sa tiež uvádza. že ak sú budovy určené na rôzne účely. rozlišujú sa 
podľa hlavného účelu. na ktorý pripadá najväčšia časť využitcl'ncj podlahovej plochy. Ak časť 
nebytovej budovy slúži na bývanie. vzťahujú sa na túto časť požiadavky na bytové budovy. 
Projekt je deklarovaný ako "Bytovo polyfunkčný objekt'·, pretože stavba by mala byť 
podľa územného plánu umiestnená v území s regulatívom "B5" plochy určené pre bývanie 
v 
bytových domoch. V tomto regulatíve je prípustná funkcia bývanie v polyfunkčných domoch. 
Na základe vyššie uvedených ustanovení § 43 stavebného zákona prípustná funkcia bývanie 
v 
polyfunkčných domoch musí byť dodržaná podl'a bytového domu. To znamená, že budova 
musí spÍňaf podmienku najmenej polovica plochy je určená na bývanie a musí mať štyri a viac 
bytov až následne by zvyšnú plochu mohli tvorif nebytové priestory Súčasný stav je taký. že 
projekt má na jednom podlaží dva byty a na dvoch ďalších podlažiach sú ambulancie, predajňa 
Strana 4 z 13 
7dravotníckych pomôcok a get ráže Je JCdno/načné. i~ prujd.i mú ce<t JY' fJ h) lO\) ch priesto nl\ 
a cca 66% nebyto\}ch prie~tlH"O\. Projdd ak deklaruje 55.5"o h) ll)\ )Ch priestorov a 44.5u o 
nebytových priestorov. Majú /a lu. i:c: projd-,.tant uviedol pcn:cntu:ílnc: 55.5% bytov) ch 
priestorov, aby deklaroval. že projekt je v súlade: sn zákonom. hk m~jnH.:ncj polovica podlaho\ ej 
plochy je určená na bývanie. Predložený projekt nemal byť akceptovaný pri územnom konaní. 
Respektíve takýto projekt 
by mohol byť akceptovan)' na funkčnej ploche označenej "/\ 
polyfunkčné plochy'' a nie na ploche určenej na bývanie. 
5. 
Ďalším dôvodom je, že podľa projektu sa jedná o "polyfunkčný objekt''. Podl'a člúnku 
3. ods. 3B) územného plánu Prípustné funkcie sú doplnkové funkcie k hlavnej funkcii. Podra 
územného plánu sa územie mesta delí na základné štrukturúlnc jednotky a to: A/ polyfunkčné 
plochy, BI obytné plochy a C/ plochy občianskej vybavenosti. Parcela vo vlastníctw 
navrhovateľa, sa nachádza na funkčnej ploche B5. čo je plocha na bývanie. Preto už projekt mal 
byť posúdený, že nie je možné takúto stavbu umiestniť v danom území. Podl'a čl. 2 územného 
plánu dokumentácia územného plánu 
mú byť uložená na Msťl v Prešove · odbor hlavného 
architekta a na stavebnom úrade. To by malo 
byť základom o vedomosti tejto právnej normy 
a predpokladom k správnemu rozhodnutiu. 
Podl'a ods. 4 § 37 stavebného zákona ak stavebný 
úrad po posúdení návrhu podl'a odsekov l až 3 
zistí, že návrh alebo predložená dokumentácia nic 
je v súlade s podkladmi podľa odseku l, s predchádzajúcimi územnými rozhodnutiami. so 
všeobecnými technickými požiadavkami alebo s predpismi uvedenými v odseku 2. návrh 
zamietne. 
Na základe uvedeného, odvolatelia žiadajú. aby bolo napadnuté rozhodnutie zrušené. 
Stavebný úrad v súlade s 
§ 56 správneho poriadku upovedomil účastníkov konania 
o podanom odvolaní a 
určil im lehotu na vyjadrenie sa do 7 dní odo diía doručenia oznámenia. 
K podanému odvolaniu 
sa nikto nevyjadril. 
Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad o odvolaní nerozhodol sám, predložil ho spolu so 
spisovým materiálom odvolaciemu orgánu 
podľa § 57 ods. 2 správneho poriadku. 
Dňa 15.01.2019 doručil Ing. P 
"Doplnenie 
dôkazu v odvolacom konaní"·, 
parkovacích miest pre navrhovanú stavbu. odvolaciemu orgánu podanie označené ako 
v ktorom poukazuje na nesprávny 
výpočet 
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej 
správy. ako príslušný odvolací orgán 
(ďalej len .,odvolací orgán'"). preskúmal napadnuté 
rozhodnutie v celom 
wzsahu podľa ustaml\·cnia § 59 ods. l správneho poriadku a porovnal ho 
s právnymi predpismi všeobecne záväznými a 
v tejto veci aplikovaternými. ako 
aj s dôvodmi 
odvolatel'ov a zistil nasledovné: 
Dňa 23.08.2018 podal navrhovateľ na stavebný úrad žiadosť o vydanie územného 
rozhodnutia o umiestnení stavby 
"Obytno -polyfunkčný objekt'', ktorá má byť umiestnená na 
pozemku 
KN-C č. 8429/35 k. ú. Prešov. 
Dňa 27.03.2018 stavebný úrad výzvou č. SÚ/5187/2018-Sf/77 vyzval navrhovateľa, 
aby v lehote 30 dní odo di'í.a je doručenia doplnil podaný návrh o splnomocnenie spoločnosti 
Ateliér ASKO B&G s r.o na zastupovanie navrhovateľa; stanovisko mesta Prešov. odboru 
hlavného architekta, stanovisko mesta 
Prešov odboru dopravy a ŽP (cestný správny orgán): 
stanovisko mesta 
Prdov, odboru dopravy a ŽP (orgán ochrany ŽP); stanoviska mesta Prešov. 
Strana 5 z 13 
organizačneho odboru. oddeknia komunúln) ch slu/iL·h. -.,ta mn is!-. o mesta Prešo\. odh(lru 
mestského majetku; stanovi-,k(l Okrc~n0ho úradu Prcštl\, odboru staro tlivosti o :i.Í\ otnL~ 
prostredie (oddelenia ochran) prírody. oddeknia \Odnej sprúvy, oddelenia odpadov0ht' 
hospodárstva, oddelenia ochrany ovzdušia); stanovisko Okresného úradu Prešov, odboru 
krízového riadenia; stanovi ·ko Krajského pamiatJ..ového úradu Prešov: stanovisko OR IIA// 
v Prešove; stanovisko Okresného úradu Prdov, odboru cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií; vyjadrenie 
VVS, a.s.: vyjadrenie SPP distribúcia, a.s.; vyjadrenie Slovak 
Telekom, a.s.; vyjadrenie 
O.S.V.O. comp., a.s.: vyjadrenie Ministerstva obrany SR; vyjadn.:nie 
Dopravného podniku mesta Prešov, a.s. a vyjadrenie CondorNet s.r.o .. Stavebný úrad :tárovcú 
konanie prerušil. 
Predložený spisový materiál obsahuje dokumentáciu pre územné rozhodnutie z marca 
2018; 
hlukovú štúdiu zmája 2018: svctolotcchnické posúdenie zmája 2018; kópiu listu 
vlastníctva 
č. 8429/35; kópiu katastrálnej mapy; splnomocnenie navrhovatel'a na zastupovanie 
v konaní 
spoločnosťou Ateliér ASKO B&G, s.r.o.: vyjadrenie NASES č. 330-201811-3465 zo 
dňa 21.03.2018; záväzné stanovisko Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove 
č. KRPZ-PO-KDI-55-076/2018 zo dňa 03.05.2018: stanovisko mesta Prešov 
č. OHAM/6696/2018 zo di1a 02.05.201R; vyjadrenie O.S.V.O. comp., a.s. č. 041/03/2018/EN zo 
dňa 23.03.2018; vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. č. 6611809353 zo dňa 04.10.2018; vyjadrenie 
SPP -distribúcia, a. s. č. TD/KS/1170/20 18/Uh zo diía 19.04.20 18; vyjadrenie VSD, a. s. 
č. 24019/2017/5101032632 zo dňa 08.11.2017: záväzné stanovisko mesta Prešov, odboru 
dopravy a životného prostredia 
č. ODŽP -4958/2018 zo diía 06.04.20 18; vyjadrenie VVS, a. s. 
č. 36315/2018/0 zo diía 09.05.20 18; stanovisko Okresného úradu Prešov, odboru krízového 
riadenia 
č. OU-PO-OKR1-2018/024511-02 zo dtm 23.05.2018; stanovisko Okresného 
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove č. ORIIZ-POl-619-001/2018 zo dňa 
26.04.2018; vyjadrenie Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie 
č. OU-PO-OSZP3-20 18/017618-02 zo dňa 06.04.20 18; vyjadrenie Condor Net, s.r.o. zo dňa 
05.04.2018; vyjadrenie Okresného úradu Prešov, odboru cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií 
č. OU-PO-OCDPK-2018/019084-02 zo dňa 09.04.2018; záväzné stanovisko 
Krajského pamiatkového úradu Prešov 
č. KPUP0-2018/7028-02/23334/Ul zo dľ1a 26.03.2018; 
stanovisko mesta Prešov, odboru správy majetku mesta č. OSMM/6010/2018 o dií.a 15.05.2018; 
záväzné stanovisko Regionál nebo úradu verej né ho zdravotníci va č. 2018/0 1913-02/B. 14-Hr,Pav 
zo dť'la 26.04.2018. Predložené vyjadrenia a záväzné stanoviská neboli záporné, ani protichodné. 
Stavebný úrad oznámením 
č. SÚ/5187/2018 -Sl/77 zo dňa 03.05.2018 účastníkom 
konania a dotknutým orgánom oznámil začatie územného konania o umiestnení stavby a na 
prerokovanie podaného návrhu nariadil ústne p0jednávanie na dcľí 31.05.2018. Stavebný úrad 
v oznámení 
účastníkov konania upozornil ž~ prípadné námietky a pripomienky možno uplatniť 
najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa ne neprihliadnc, upozornil ich na možnosť nechať sa 
v konaní zastupovať, ako aj na možnosť nahliadnuť do spisu. Rovnako účastníkov konania 
upozornil 
na skutočnosť, že podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní nebude 
prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupií.ovom konaní v určenej 
lehote, hoci uplatnené mohli byť. 
Dňa 31.05.2018 boli na stavebný úrad doručené písomné námietky M A 
a Vlastníkov bytového domu na ulici 
Obrancov mieru 1 až ll. 
Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica, ktorú prítomní na znak súhlasu s jeJ 
obsahom podpísali. Zo zápisnice vyplýva, že v konaní boli vznesené námietky smerujúce voči 
Strana 6 z 13 
stanovish.ám mesta Prešo\. odboru dopi'U\) a liH,tného rro"itrcdia a odboru hlavného an:hitdta 
mesta. 
Následne 
di1a 07.06.2018 stavebný urad v)1.vami č. SlJ/5187/2018 · Sl/77 vy;:\almcsto 
Prešov, odbor hlavného architekta mesta u odbor dopravy a životného prostredia. aby sa vyjadrili 
k námietkam Vlastníkov bytového domu na ulici Obrancov mieru l a;i ll. ktoré smeruj ú voči 
stanovisku č. OHAM/6696/2018 zo dfm 02.05.2018 a č. ODŽP 4958/2018 7.0 diía 06.04.2018. 
Spisový materiál obsahuje vyjadrenie mesta Prešov, odboru dopravy a životného 
prostredia č. ODŽP -4958/2/2018 zo dňa 18.06.2018, z ktorého vyplýva, že naďalej súhlasí 
s vydaním územného rozhodnutia a vyjadrenie mesta Prešov. odboru hlavného architekta mesta 
č. OHAM/12121/2018 zo dií.a 06.09.2018, ktorým potvrdil všetky svoje doterajšie stanoviská. 
ktoré v predmetnej veci vydal. 
Dií.a 20.08.2018 stavebný úrad oznámením č. SÚ/5187/2017-Sf/77 účastníkov konania 
oboznámil s doplnením podkladov pre rozhodnuti
e. 
Dií.a 11.09.2018 boli na stavebný úrad doručené písomné námietky Mgr. A 
Ing. a p. Ž 
, v ktorých uvádzajú, že majú za to, že navrhované umiestnenie 
stavby je v rozpore s územným plánom mesta Prešov. 
Následne dií.a 02.10.2018 vydal stavebný úrad územné rozhodnutie o umiestnení stavby 
č. SÚ/5187/2018-Sf/77, ktorým podľa§ 39 a 39a stavebného zákona umiestnil stavbu "Bytovo 
-
polyfunkčný objekt" na pozemkoch KN . C č. 8429/35, 842911 a 9566, k. ú. Prešov. pre 
navrhovateľa IGOLAS, s.r.o., Sázavského 5, 080 01 Prešov, zast. Ateliérom ASKO B&G, s.r.o., 
Baštová 45/B, 
080 Ol Prešov s odôvodnením. že navrhovaná stavbu spÍi1a kritériá všeobecných 
požiadaviek na výstavbu. podmienky z 
hľadiska hygienického. požiarneho. bezpečnostného. 
dopravného a ochrany prírody, o čom svedčia kladné stanoviská. odborné vyjadrenia a súhlasy 
dotknutých orgánov. 
K postupu stavebného úradu a dôvodom odvolaní uvádzame: 
Podľa§ 37 ods. l stavebného zákona, podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú 
územné plány obcí a zón. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny, 
podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú spracované územnoplánovacie podklady 
poclra 
§ 
3 a ostatné existujúce podklady 
podľa§ 7a; inak stavebný úrad obstará v rozsahu nevyhnutnom 
na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmä 
skutočnosti získané vlastným 
prieskumom alebo zistené pri miestnom 
zisťovaní. 
Podľa § 3 7 ods. 2 stavebného zákona, stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh 
predovšetkým z 
hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia 
v území a 
jeho dôsledkov: preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podra odseku 
l 
a predchádzajúcimi rozhodnutiami o 
území, po.;;údi. či vyhovuje všeobecným technickým 
požiadavkám 
na výstavbu a všeobecne technick)'m požiadavkám na stavby užívané osobami 
s obmedzenou 
schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické. 
protipožiarne podmienky, podmienky 
bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné 
podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany 
pol'nohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a 
pod., pokiaľ posúdenie nepatrí 
iným orgánom. 
Podľa § 3 7 ods. 3 stavebného zákona. stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí 
stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenia účastníkov a ich 
námietky Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky. ktoré sú v rozpore so 
schválenou územnoplánovacou dokumentácio
u. 
Strana 7 z 13 
Podra ~ 3 7 od-. -t <;tavebného /Úkona. ak sta\ chn) urad po pn'iútknt núvrhu p~1dra 
odsekov l až 3 zistí. že mh rh alebo predloženú dokumentácia nic je' súlade s podkladmi pod ra 
odseku L s predchádzajúcimi Úi'cnmými ro;:hodnutiami. sn v~kohecnými technick) mi 
požiadavkami alebo s predpismi uvedenými " odseku 2. náHh zamietn~:. 
Podla projektovej dokumentácie ide o bytovo polyťunkčný objekt s troma nadzemnými 
podlažiami, ktorý 
pozostáva z dvoch bytov na treťom nad;:cmnom podlaží, na druhom 
nadzemnom podlaží sa nachádza zdravotné zariadenie pozostávajúce z troch ambulancií so 
zázemím a na prvom nadzcmnom podlaží sa nachádza nebytový priestor pre byty (pivnice. 
garáž) a výdajúa zdravotníckych potrieb so zázemím. 
Mesto Prešov má platný územný plán mesta schvúlcný mestským zastupiteľstvom 
uznesením č. 8/1995 zo dňa 30.01.1995 v znení n<.:skorších zmien a doplnkov. ktorého závtii'.nú 
časť bola vyhlásená VZN č. 5/2013 v znení zmeny vyhlásenej VZN č. ll /2013 a č. 5/2017. 
Navrhovaná stavba ,.Bytovo-polyfunkčný objekt" na pozemku parc. KN -C č. 8429/35. 
k. ú. Prešov, je umiestnená podra záväznej grafickej časti územného plánu -výkresu č. 2 
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou 
záväznou časťou riešenia a VPS. na ploche s funkčným využitím ako bytové domy. Pmlra 
výkresu č. 3-Vymedzenie regulačných celkov. stavba sa nachádza v regulačnom bloku B 5. 
Pre umiestnenie predmetnej stavby platia nasledovné regulatívy záväznej časti územného 
plánu mesta: 
Pri výstavbe budov na bývanie v blíi'kosti pozemných komunikácií a železničných tratí je 
nevyhnutné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred 
hlukom a nť
0
atívnymi účinkami dopravy v zmysle vyhlášky Ml, SH č. 549/2007 Z. z .. V prípade 
potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov 
dopravy, ktoré sú povinní zrealizovať investori navrhovaných budov na bývanie. 
Prípustné funkcie 
sú doplnkové funkcie k hlavnej funkcii. 
RL B Plochy bývania 
Hlavnou funkciou je funkcia obytná, ktorá musí mať nadpolovičný podiel vo využití 
územia a podlažných plôch obytných stavieb na jednotlivých pozemkoch. V budovách na 
bývanie a 
v 
budovách, ktoré sú stavebne spojené so stavbami na bývanie je možné umiestniť 
herňu len so súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
v priamo 
dotknutom bytovom dome 
RL 8.5 Plochy určené pre bývanie v bytových domoch 
a) hlavná funkcia: bývanie v bytov)'ch domoch, 
b) prípustné funkcie: bývanie v polyfunkčných domoch, zariadenia základn~j a vysseJ 
občianskej vybavenosti. nevýrohná prevádzka, ktorá nie je zdrojom zhoršenia pohody bývania 
s 
únosnou indukciou podnikaterskej a individuálnej dopravy vozidlami do 3.5 t. strešné 
fotovoltické 
zariadenia a elektrárne, 
c) 
neprípustné funkci~: lôžkové zdravotnícke a sociálne ;:ariadenia. vel'koobchody 
a veľkosklady. priemyselná výroba. dopravné areály. autoumyvárne. autoservisy a dielne, 
dopravné areály, poľnohospodárska výroba, zariadenia na zneškodňovanie odpadov. 
vel'koobchodné 
sklady a prevádzky 
d) ostatné podmienky: 
l. zástavba samostatne stojacimi alebo radovými budovami, minimálne trojpodlažnými, 
zastavanosť budovami do 30 % plochy parciel tvoriacich pozemok stavby, podiel plôch zelene 
minimálne 30 % plochy parciel tvoriacich pozemok stavby. subplocha zelene musí byť z časti 
využitá ako priestor pre stromovitú vegetáciu. 
Strana 8 z 13 
2. súbory bytovych domo\ / 50-t:ch ai (>0-t)Lh mk~n 20 ::-.tomčta /Uchma> \ pÔ\odlll'.i 
urbanistickej (pôdorysnej) štruktúre a architektonickom\ ~nve. 
3. garážovanie a parkovanie bud~ riden0 \ dochúd/1-.. o\cj v~:dialenosti v ran1e1 
jednotlivých obytných zón. 
Podľa § 43b ods. l stavebného zákona. bytové budovy sú stavby. ktorých najmenej 
polovica podlahovej plochy je určená na bývanie. Medzi bytové budovy patria bytové domy. 
rodinné domy a ostatné budovy na b)·vanie. napríklad tktsk.é domovy. študentské donwv). 
domovy dôchodcov a útulky pre bezdomovcov. 
Podľa § 43b ods. 2 stavebného zákona, bytový dom je budova určená na bývanil: 
pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z vereJneJ 
komunikácie. 
Podľa § 43b ods. 3 stavebného zákona, rodinný dom je budova určená predovšetkým na 
rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve 
nadzemné podlažia a podkrovie. 
Podľa§ 43c ods. l písm. b) stavebného zákona, nebytové budovy sú stavby, v ktorých je 
viac ako polovica ich využiteľnej podlahovej plochy určená na nebytové účely. Medzi nebytové 
budovy patria budovy pre administratívu, správu a na riadenie, pre banky a pošty. 
O polyfunkčných bytových domoch pojednúva S ľN 73 430 l v bode 8.1, ktorý určqje 
podmienky. ktoré sú potrebné na to, aby do budov na bývanie -bytových domov, mohli byť 
umiestňované zariadenia nebytových priestorov a iných prevádzok. Podľa bodu 8.1. písm. a) 
uvedenej normy, svojimi priestorovými núrokmi 
a vcrkosťou nesmú obmedzovať funkcie 
bytového domu; príslušenstvo 
sa musí dimenzovať tak. aby ani v budúcnosti nepo:1.adovalo 
ďalšie plochy vymedzené v bytovom dome. Z uvedeného vyplýva, že ak má byť bytový dom 
polyfunkčným, podmienka bytového domu spočívajúca v štyroch bytoch, nesmie byt' porušená. 
Pod pojmom polyfunkčný dom je potrebné rozumieť budovu so zmiešaným účelom užívania, 
v ktorej najmenej jedna tretina podlahovej plochy je určená na bývanie a ktorá pozostáva 
najmenej zo štyroch bytov. 
Vychád
zajúc z uvedeného § 43b ods. 2 stavebného zákona, v danom prípade navrhovaná 
stavba nespÍiía kritéria bytového domu, 
nakoľko ncpozostáva zo štyroch bytov, čím umiestnenie 
takejto stavby na ploche bytových domov je v rozpore so záväznou časťou územného plánu 
mesta Prešov. 
V tejto súvislosti 
je potrebné posudzovať stavbu aj z hľadiska podielu podlahových plôch 
určených na bývanie, ktoré musí byt' z projektovej dokumentácie jednoznačné aj vo vzťahu 
k projektovej dokumentácii uvedenej garáže, ktorá vzhľadom na jej riešenie nie je jednoznačne 
garážou a tým príslušenstvom bytov. 
Dôležitým posúdením z 
hľadiska súladu navrhovanej stavby so záväznou časťou 
územného plánu je jej posúdenie/ hľadiska zastavanosti. lJzemný plán určuje vo svojej záväznej 
časti pre danú plochu zastavanosť budovami do 30% plochy parciel tvoriacich pozemok stavby 
a podiel plôch zelene minimálne 
30 % plochy parciel tvoriacich pozemok stavby, subplocha 
zelene musí 
byt' z časti využitá ako priestor pre stromovitú vegetáciu. Stavebný úrad 
neposudzoval v rámci konania o umiestnení stavby splnenie podmienky zastavanosti stavby, 
ktoré 
je z hľadiska možnosti umiestnenia stavby záväzné. 
Ďalej upozorií.ujeme stavebný úrad, že podľa regulatívov územného plánu, pri výstavbe 
budov na bývanie v blízkosti pozemných komunikácií a 
železničných tratí je nevyhnutné posúdiť 
nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi 
účinkami dopravy v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. a v prípade potreby je 
nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimmáciu negatívnych účinkov dopravy. 
Strana 9 z 13 
k.tore su po\ inní /realizovať im c-;Lon tla\ľhO\ an}ch budm na b) \·anic. l'rL·dln:lcn~ spi->('') 
materiál uvedené posúdenie neobsahuje, aj napriek tomu, i.l' jeho pn.xlloženic V)' pi)\ a /u 
t.áväznej časti ÚLemného plánu mesta Pre'ov a jeho pn.-dloicntc je preto :túvii:tné. 
Upozorňujeme stavebny úrad na používanie pojmov v konaniach podra stavehn~ho 
zákona uvedených v § 139b tohto zákona. 
Pojem "Bytovo -polyfunkčný objd,r·. uvedené ustanovenie stavebného /.ákona 
nepozná. 
Podľa § 140b ods. l stavebného zákona, záväzné stanovisko je na účely konaní podl'a 
tohto zákona stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu. 
uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko upravený 
v osobitnom predpise. 
Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podl'a tohto 
zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami 
nemôže 
rozhodnúť vo veci. 
Podl'a § 140 b ods. 5 stavebného zákona. pri riešení rozporov medzi dotknutými orgánmi 
vyplývajúcich zo záväzných stanovísk sa postupuje 
podl'a ~ 136. Ak námietky účastníkov 
konania smerujú proti obsahu záväzného stanoviska. stavebný úrad konanie preruší a vyžiada si 
od dotknutého orgánu stanovisko k námietkam. Ak dotknutý orgán stanovisko nezmení. 
stavebný úrad 
si vyžiada potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska od orgánu, ktorý je 
nadriadeným orgánom dotknutého orgánu. Počas prerušenia konania neplynú lehoty na 
rozhodnutie veci stavebným úradom. 
Podl'a predloženého spisového materiálu, ako aj z postupu stavebného úradu vyplýva, ž.e 
námietky účastníkov konania smerujú proti stanoviskám mesta Prešov, odboru hlavného 
architekta mesta 
č. OHAM/6696/2018 zo dňa 02.05.2018 a odboru dopravy a životného 
prostredia 
č. ODŽP 4958/2018 zo dňa 06.04.2018. 
S poukazom na vyššie uvedené ustanovenia stavebného zákona vyzval stavebný úrad 
mesto Prešov, odbor dopravy a životného prostredia, aby sa vyjadril k námietkam 
účastníkov 
konania, ktoré smerujú voči jeho stanovisku č. ODŽP 4958/2018 zo dňa 06.04.2018. pričom dňa 
18.06.2018 vydal vyjadrenie č. ODŽP -4958/2/2018 zo dil.a 18.06.2018, z ktorého vyplýva, že 
naďalej súhlasí s vydaním územného rozhodnutia. 
V danom prípade mal teda stavebný úrad postupovaf podľa ~ 140b ods. 5 stavebného 
zákona a 
vyžiadať si potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska od orgánu, ktorý je 
nadriadeným orgánom dotknutého orgánu a prebiehajúce konanie mal prerušiť, čo neurobil 
a rozhodnutie tak vydal 
predčasne. 
V t~jto súvislosti poukazt~jeme na charakter stanoviska vyda11ého mestom Prešov, 
odborom hlavného architekta mesta, ktoré nie je záväzným stanoviskom dotknutého orgánu 
podľa ~ l 40b stavebného zákona. ale je podkladom. na ktoré stavebný úrad prihliada pri 
posudzovaní súladu navrhovanej stavby s platným územným plánom mesta 
Prešov. preto 
v prípade námietok 
voči nemu nemožno uplatniť postup podl'a § 140b ods. 5 stavebného zákona. 
V tejto súvislosti ďalej poukazujeme na obsah záväzného stanoviska Krajského 
riaditeľstva policajného zboru, krajského dopravného inšpektorátu č. KRPZ-PO/KDI-55-
076/2018 
zo dil.a 03.05.2018. ktorým príslušný dotknutý orgán žiadal v územnom konaní 
predložiť posúdenie širších dopravných vzťahov s poukázaním na kapacitu a šírkové 
usporiadanie miestnych komunikácií s vypojením na ulicu Obrancov mieru. 
Stavebný úrad 
je v územnom konaní podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona povinný 
zabezpečiť stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a ich vzájomný súlad Podra § 39 ods. 
Strana 10 z 13 
l stavebného zákona, u u/ctnnnmttl/lmdnult \)tlll'dlt sl~l\l'hll) urad U/~?tnÍ~? na nmrh(l\'<111) Ul\.'1 
a určí podmienky. ktorými sa :t,tb~I:PL'čia ;úujm) spoločnosti \ ú;:cmL najmU súlad s cil·l'mi 
a zámermi územného plánovania, v~cnú a ča-;tl\a h.nordinúcia Jt:dnntlivých stavieb a in)ch 
opatrení v území a predovšcth.}m starostlivosť o /.iH>ln~ prostn.xlic včítane archih:ktonid.}d1 
a urbanistických hodnôt v Ú.t.cmL a rozhodne o númidkach účastníkov konania. V rozhodnutí 
o umiestnení stavby 
sí v odôvodnených prípadoch stavebný úrad môžL: vyhradif predloženi~ 
podrobnejších podkladov, projcktovL:j dohmH.:ntúcie alebo jt.:j časti: podľa nich môže dodatn(nc 
určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia. 
Z predložené spisového materiálu vyplýva, že stavebný úrad nerešpektoval dtvHt.m: 
stanovisko Krajského riaditeľstva polic<:~jného zboru, krajského dopravného inšpektorátu 
č. KRPZ-PO/KDI-55-076/20 18 zo di'ta 03.05.2018 a navrhovatcra pred vydaním napadnutého 
rozhodnutia nevyzval 
na predloženie posúdenia širších dopravných vzťahov. 
Podľa § 37 ods. 2 stavebného zákona, stavt.:hný úrad v územnom konaní posúdi návrh 
predovšetkým z hl'adiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia 
v území a 
jeho dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podl'a odseku 
l a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným technickým 
požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami 
s obmedzenou 
schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, 
protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné 
podmienky, podmienky ochrany 
prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany 
pol'nohospodárskeho pôdneho 
fondu, lesného pôdneho fondu a pod., pokíar posúdenie nepatrí 
iným orgánom. 
Podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona, stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí 
stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenia účastníkov a ich 
námietky. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so 
schvál
enou územnoplánovacou dokumentáciou. 
Podľa § 35 ods. 3 stavebného zákona, ak predložený návrh neposkytuje dostatočný 
podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby alebo iného opatrenia v území (§ 32), 
najmä vplyvov na životné prostredie, vyzve stavebný úrad navrhovateľa, aby návrh v primeranej 
lehote doplnil potrebnými údajmi alebo podkladmi, a upozorní ho, že inak územné konanie 
zastaví. Ak 
navrhovateľ nedoplní návrh na vydanie územného rozhodnutia požadovaným 
spôsobom v 
určenej lehote, stavebný úrad územné konanie zastaví. 
Podra § 140 stavebného zákona, ak nie je v)rslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na 
konanie 
podl'a tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní. 
Podra § 29 ods l správneho poriadku, správny org:ln konanie prcrušL ak sa začalo 
konanie o predbežnej otáLke alebo ak hol účastník konania vy7.vaný, aby v určenej lehote 
odstránil nedostatky 
podania, alebo ak účastník konania nemá zákonného zástupcu alebo 
ustanoveného opatrovníka, hoci ho 
má mať, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon. 
Podra § 29 ods. 4 správneho poriadku, správny orgán v konaní pokračuje z vlastného 
podnetu alebo na podnet účastníka konania, len čo pominuli prekážky, pre ktoré sa konanie 
prerušilo, prípadne len 
čo uplynula lehota uvedená v odseku 2. 
DI'ía 27.03.2018 stavebný úrad výzvou č. SÚ/5187/2018 -Sf/77 vyzval navrhovatera, 
aby v lehote 
30 dní odo dl'ía je doručenia doplnil podaný návrh o splnomocnenie spoločnosti 
Ateliér ASKO B&G, s.r.o. na zastupovanie navrhovatera; stanovisko mesta Prešov, odboru 
hlavného architekta; stanovisko 
mesta Prešov odboru dopravy a ŽP (cestný správny orgán): 
stanovisko mesta 
Prešov, odboru dopravy a ŽP (orgán ochrany ŽP); stanoviska mesta Prešov, 
Strana ll z 13 
organizačného odboru. oddelen ta komunáln) ch slu.iicb: -.;tatlll\ i-.;1-..o mesta Preš\n. od horu 
mestského majetku; stanovisk.o Okrcsn0ho úradu Prešov. odboru starostlivosti o )'i\otn(· 
prostredie (oddelenia ochran) prírody. oddd.:nia vodnej ~právy. oddelenia odpadovcho 
hospodárstva, oddelenia ochrany ovzdušia): stanovisk.o Okresného úradu Prešov, mlhoru 
krízového riadenia; stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prdov: stanovisko OR I lAZ/ 
v Prešove; stanovisko Okresného úradu Prdov, odboru cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií; vyjadrenie VVS, a.s.; vyjadrenie SPP distribúcia, a.s.; vyjadrenie Slovak 
Telekom, a.s.; vyjadrenie O.S.V.O. comp., a.s.; vyjadrenie Ministerstva obrany SR; vyjadrenie 
Dopravného podniku mesta Prešov, a.s. a vyjadrenie CondorNcL s.r.o. a zároveň ho upozornil na 
následky nepredloženia uvedených dokladov v stanovenom termíne. 
Odvolací orgán po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a s ním súvisiaceho spi:mvého 
materiálu v danej veci zistil, že navrhovateľ nepredložili stavebnému úradu všetky vo výzve 
požadované doklady. Napriek tomu, že stavebný úrad upozornil navrhovatel'a na možnosť 
zastavenia konania § 35 ods. 3 stavebného zákona (vo výzve stavebný úrad nesprávne uviedol 
§ 35 ods. 2 stavebného zákona) v prípade nedoplncnia návrhu, pokračoval v územnom konaní 
o umiestnení stavby a vo veci vydal rozhodnutie. Je tiež potrebné 
uviesť, že meritórne 
rozhodnutie 
je výsledkom a záverom celého správneho konania, pričom má právne účinky, 
ktorými zasahuje do právneho postavenia účastníkov konania. V danom prípade napadnuté 
rozhodnutie nekorešponduje 
s upozornením stavebného úradu vo výzve 
č. S(J/5187/2018-Sf/77 
zo 
dňa 27.03.2018 na následky nedoplnenia núvrhu. 
K ostatným námietkam týkajúcim 
sa povolenia na výrub stromov a požiadavky 
odvolateľov vykonať štátny stavebný dohľad na stavbe oplotenia uvádzame, že týmito 
námietkami je vzhľadom na výrok tohto rozhodnutia potrebné zaoberať sa v novom konaní. 
Stavebný úrad 
je povinný v novom prejednaní sa vecou opätovne zaoberať, zistené 
nedostatky odstrániť a vydať rozhodnutie, ktoré bude v súlade so zákonom. 
Vychádzajúc z takto zisteného stavu veci bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo 
výroku tohto rozhodnutia. 
Poučenie: 
Toto rozhodnutie je v zmysle§ 59 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
k o n e č n é a nie je možné proti nemu podať odvolanie. Rozhodnutie nie je preskúmatel'né 
súdom. 
l 
-/~Ja; l-A{~ 1 // 
Ing. Andrea Marcinková 
vedúca odboru 
l 
Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania fonnou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 
15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Prešov a zároveň bude zverejnené na webovom sídle 
Okresného úradu Prešov. Posledný deií. vyvesenia je dl'íom doručenia Rozhodnutie sa súčasne 
Strana 12 z 13 
zverejní na úradnej tabuli me ta Prcš(>\ a na vvehovom sídle mesta Prdov. ak ho má i'riaden(· 
Vyvesené dňa: 
2 8 -0
1-
2019 
Zv~scné th1a: ....................................... . 
Pečiatka, podpis: 
Na vedomie 
Vkrean) úrao í'rešov 
.,.,tibor výst!Yb'; e bytovej politiky 
N~n•iRt mieru 3 
/'Q?~~v 
1i}J
1
1rv1 l 
Pečiatka. podpis: 
Ol. Mesto Prešov, stavebný úrad, Hlavná 37, 080 01 Prešov po nadobudnutí 
právoplatnosti spolu so spisovým materiálom 
02. Ateliér ASKO B&G S.r.o., Baštová 45/B, 08001 Prešov 
03. 
Mesto Prešov, Odbor hlavného architekta mesta, I llavná 73, 080 O l Prešov 
04. 
Mesto Prešov, Odbor dopravy, ŽP a KS, odd. dopravy a ŽP. I Ilavná 73, 080 O l Prešov 
05. 
Mesto Prešov, Odbor dopravy, ŽP a KS, odd. dopravy a ŽP-orgán ochrany prírody. lllavná 
73, 080 Ol Prešov 
06. 
Mesto Prešov, Organizačný odbor. odd. KS --spn1vca mestskej zelene. lllavná 73, 080 O 1 
Prešov 
07. Sl
ovenskí správa ciest, IVaSC Košice, Kasárenské námestie 4. 040 Ol Košice 
08. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a PK. Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
09. KR PZ SR, KOI Prešov, Pionierska 33, 080 Ol Prešov 
10. 
VVS, a.s. závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov 
ll. VSD, a.s., Mlynská 31, 040 Ol Košice 
12. 
SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
13. Sl
ovak Telekom, a.s., Bajkalská 28. 817 62 Prešov 
14. 
O.S.V.O. comp., a.s. Strojnícka 18, 080 01 Prešov 
15. Dopravný podnik mesta Prešov, a.s .. Bardejovská 7. 080 06 Ľuboticc 
16. SAD Prešov a.s .• Košická 2, 080 69 Prešov 
17. MO SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
18. Centrum podpory MV SR. oddelenie telekomunikačných služieb. Štúrova 7. 080 Ol Prešov 
19. SVP, š.p. B. Štiavnica, OZ Košice, Ďumbierska 14. 040 O l Košice 
20. 
Orange Slovensko. a.s .. I futnícka 1, 040 O l Košice 
21. Condorl\et. s.r.o .. Kováčska 1. P.O.BOX 120.080 01 Prešov 
22. UPC BROADBAND Slovakia. s.r.o .. Alvinczyho 14.040 Ol Košice 
23. Slovanet, a.s., Werťerova 3, 040 ll Košice 
24. Technické služby mesta Prešov, 
a. s. Bajkalská 33. 080 O l Prešov 
25. Spravbytkomfort, a.s., Volgogradská 88, 080 01 Prešov 
26. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
27. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP. odd. ochrany prírody a vybraných zložiek 
ŽP Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 
28. Okresný úrad Prešov. odbor krízového riadenia. Námestie mieru 3. 080 O l Prešov 
Strana 13 z 13 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)