Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Peter Kollár Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Orytas, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 50, 080 01 Prešov, Global Invest Corporation s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 50, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

31.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: 100313037/2019 
Dátum: 28.01.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
.. '• 
o oznámení miesta uloženia písomnosti Adresát písomností: Peter Kollár 
Naposledy sídlo/pobyt:, 
080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 100308871/2019 zo dňa 25.01.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 7, 
080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100308871/2019 zo dňa 25.01.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 
ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní 
odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 212 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
{',, 
'" ':.· '· v 
' 
~--·· lc.. k_ . 
................ .-.~: ... : ... ~:::~ ... :.. 
Ing. Ľudmila Fedorová 
vedúci 
oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . (uviesť miesto vyvesenia) 
od .......... 
:.;· ..... .': .... '.:.-... '· ... do .................................. . 
Číslo: l 00318543/2019 
Dátum: 28.01.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Orytas, s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 
50, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 100217992/2019 zo dňa 17.01.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100217992/2019 zo dňa 17.01.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hurbanistov 3, v kancelárii č.509. v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
~~~·~ ... ~.:~.~~~~.-~ .. ~ .. ~:.~~····· 
/ Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Táto vyhláška 
bol.a vyvesená .............................................. _ .. _ ...... :_.:· ... n .................... . 
(uviesť miesto vyvesenia)' .7·,
1 
od ...................... : ......... do .................................. . 
Číslo: l 00318008/2019 
Dátum: 28.01.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Global Invest Corporation s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 
50, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. l 00218236/2019 zo dňa 17 .O 1.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100218236/2019 zo dňa 17.01.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hurbanistov 3, v kancelárii č.509. v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
:::,::::š:::::a :~~:~::. ... . . ""·"···· ........ • ,.t. ~ .. ... . . . 
(uviesť miesto vyfes:rry 
od ....... ~:' .... :'.i .... ::.,::i. ..... do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)