Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Kornelia Pellová, narodená 15.12.1929, Branislav Kačkoš, narodený 08.10.1982, Mgr. Miroslav Jurašek, narodený 30.04.1985.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

05.02.2019 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský 
úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
~ , , 
O ZRUSENI TRV ALEHO POBYTU 
Ohlasovľia pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. 
g) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
05.02.2019 trvalý pobyt 
Kornelia Pellová, narodená 15.12.1929 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom 
nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 05.02.2019 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
v , , 
O ZRUSENI TRV ALEHO POBYTU 
i J 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 25311998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
05.02.2019 trvalý pobyt 
Branislav Kačkoš, narodený 08.10.1982 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 05.02.2019 
l·.· .. 
rffd:··h 
, .' {_.v / 
................................................... "\:;'"'"""'""""""""'""'"'"""'"""'"'":""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""" 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. 
f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
05.02.2019 trvalý pobyt 
Mgr. Miroslav Jurašek, narodený 30.04.1985 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 05.02.2019 
Mgr. Ľudmila Halečkovár · 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
------
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)