Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby: "Zmena v užívaní časti rodinného domu Pod kamennou baňou č. 81 s odstavnou plochou na pozemkoch KN-C-651/7/1, 6517/2, 6518, 6574/12, 6574/13, KÚ Prešov".

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby

05.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Hlavná ul. č. 73, Prešov 
Císlo: SÚ/2060/10591/2019-Mk 
MESTO PREŠOV 
Stavebný úrad 
Oznámenie 
PSČ 080 Ol 
V Prešove dňa: 04.02.2019 
o začatí konania o dodatočnom povolení stavby 
a pozvanie na ústne pojednávanie 
verejnou vyhláškou 
Dňa 02.01.2019 podal ELAZ, s.r.o, IČO 47418044, Pod Kamennou baňou 81, 080 Ol 
Prešov žiadosť o vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby: "Zmena v užívaní 
časti rodinného domu Pod kamennou baňou č. 81 s odstavnou plochou na pozemkoch 
KN-C-651/7/1, 6517/2, 6518, 6574/12, 6574/13, KÚ Prešov", na pozemkoch parc. č. KN-C 
6517/1,6517/2,6518,6574/12,6574/13, katastrálne územie 
Prešov. 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný 
zákon") 
v znení neskorších predpisov oznamuje podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona 
v súbehu s ustanovením § 
26 zákona č. 71/1967 ) Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len 
"správny poriadok"), začatie konania o dodatočnom povolení stavby v zmysle ustanovenia § 
88a ods. l stavebného zákona a 
zároveň podľa §21 ods. l zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom 
konaní 
nariaďuje prejednanie žiadosti v ústnom pojednávaní na deň 
05.03.2019 o 09:00 hod. 
so stretnutím na: Mestskom úrade v Prešove , ul. Jarkovač. 26, v zasadacej miestnosti na l. 
poschodí, miestnosť č. 217. 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v pracovných dňoch pred dňom ústneho 
pojednávania (po predchádzajúcej telefonickej dohode o dátume a 
čase stretnutia 
s vybavujúcim pracovníkom) na Mestskom úrade v 
Prešove, Stavebnom úrade, Jarková 26, a 
pri ústnom pojednávaní. Stavebný úrad 
upozorňuje účastníkov konania a dotknuté orgány, že 
námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na 
ne neprihliadne. Ak upovedomený správny orgán alebo účastník konania neoznámi v určenej 
lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že z hľadiska ním sledovaných 
záujmov s 
dodatočným povolením stavby súhlasí. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania 
zastupovať, splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom 
alebo plnomocenstvom vyhláseným 
do zápisnice. 
Na vedomie: 
l. ELAZ, s.r.o, IČO 47418044', Pod Kamennou baňou 81, 080 Ol Prešov 
2. Helena Trusová, 
Pod 
Kamennou 
baňou 83,080 Ol Prešov 
\\ l 
,, ·.· ~ \'{:() 
Ing. ;~z~f Tuka 
vedúci stavebného úradu 
3. Peter Perecár, Ražňany, súp. č. 177, 082 61 Ražňany 
4. Danka Perecárová, Rožkovany 177,082 71 Rožkovany 
5. Anna Tirčová, Pod Kamennou baňou 79, 080 Ol Prešov 
6. Ing. Juliana Bandurová, Botanická 9, 080 Ol Prešov 
7. Mgr. Matúš Čemický, Okružná 29, 080 O l Prešov 
8. Štefan Tirčo, Mirka Nešpora 67, 080 Ol Prešov 
9. Ing. Martin Lukáček, Botanická 7, 080 Ol Prešov 
10. Ing. arch. Ján Katuščák, Mirka Nešpora 39, 080 Ol Prešov 
ll. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, IČO 00151866, Masarykova IO, 080 Ol Prešov 
12. Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, IČO 00151866, Požiarnická l, 080 Ol Prešov 
14. MsÚ Prešov-OHAM, Jm·ková 24, 080 Ol Prešov 
15. SPP-distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
16. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 Ol Košice 
17. MsÚ Prešov-Odbor D,ŽP, IČO 00001002, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, IČO 00610992, Jána Hollého 5, 080 Ol Prešov 
19. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Karadžičova IO, 825 13 Bratislava-Ružinov 
20. Slovenská správa ciest, IČO 00003328, Miletičova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov 
21. Východoslovenská 
distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever 
22. MsÚ 
Prešov-OSMM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
CO/ 
Mesto Prešov-Stavebný úrad 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: "Obchodné Zmena v 
užívaní 
časti rodinného domu Pod kamennou baňou č. 81 s odstavnou plochou na pozemkoch 
KN-C-651/711, 6517/2, 6518, 
6574112, 6574/13, KÚ Prešov" musí byť vyvesená v súlade 
s ustanovením 
§ 61 ods. 4 stavebného zákona a § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní po dobu 
15 dní na úradnej tabuli Mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke 
Mesta 
Prešov www.presov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia 
o 
začatí stavebného konania. Do lehoty sa podľa § 27 ods. 2 správneho poriadku 
nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty 
pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný 
deň. 
Úradný záznam ; 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: "Zmena v 
užívaní 
časti rodinného domu Pod kamennou baňou č. 81 s odstavnou plochou na 
pozemkoch KN-C-651/7/1, 6517/2,6518,6574/12,6574/13, 
KÚ Prešov", bola vyvesená na 
úradnej tabuli Mesta Prešov 
dňa ................... ': ... .'.: .... :, .. ·; ................. . 
. 
' 
' 
•••••••••••••••••••••• ~-'-Ú: .............. -;~ ••••••••••••••••••
••• 
péčiaŤka a podpis -' 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: "Zmena v 
užívaní 
časti rodinného domu Pod kamennou baňou č. 81 s odstavnou plochou na 
pozemkoch KN-C-651/7/1, 6517/2, 6518, 6574/12, 6574/13, 
KÚ Prešov", bola zvesená 
z úradnej tabule Mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••o••••••••••••
••••• 
Pečiatka a podpis 
Vybavuje: 
Mgr. Milan Madzik e-mail: milan.madzik@presov.sk 
• 051/3100534 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)